Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn lịch sử lớp 11 (4)

70585ecb87451bcc1151af4a4c346fc8
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 23:10:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên:………………………………………………………………………………………Mã :201ọ ềI, Tr nghi m:ắ ệC©u Tính ch cu Cách ng Tân năm 1911 là gì?ấ ợA. Cách ng vô n.ạ B. Chi tranh qu c.ế ốC. Cách ng Dân ch n.ạ D. Cách ng văn hóa.ạC©u Cu th XIX XX, trong cu đua giành gi thu a, là hung hăng nh vì :ố ấA. có ti kinh và quân ựB. có ti quân và ít thu nh châu Âu.ề ấC. có ti kinh và nhi thu a.ề ịD. có ti kinh và quân nh ng ít thu a.ề ịC©u Nh xét nào sau đây không đúng khi nói phong trào gi phóng dân Đông Nam cu ốTK XIX TK XX?ầA. Hình th tranh phong phú nh ng ch là tranh vũ trang.ứ ấB. Phong trào di ra ch có th ng nh gi các ph ng.ễ ươC. Thu hút đông nhân dân tham gia, gây th ng cho các qu c.ả ướ ốD. Phong trào di ra ng n, đoàn tranh trong c.ễ ướC©u trong nh ng đi tích cách ng th làộ ạA. loài ng vào văn minh i-văn minh công nghi p.ư ườ ướ ệB. đi ki cho phát tri kinh chính tr .ạ ịC. giai lên vũ đài chính tr .ư ịD. xóa ch phong ki n, xác ch ch nghĩa.ỏ ủC©u Nh xét nào đúng phong trào tranh nhân dân Trung Qu gi TK XIX TK XX?ậ ầA. Đông ng tham gia, hình th kh nghĩa vũ trang.ả ượ ướ ởB. Di ra sôi i, nh tiêu đánh qu c,d nhi hình th c.ễ ướ ứC. Di ra sôi i,lôi kéo đông ng tham gia ,d nhi hình th c.ễ ượ ướ ứD. Đông ng tham gia,d nhi hình th nh gi phóng dân c.ả ượ ướ ộC©u Tình hình th XVII có đi gì gi ng các ph ng Đông khác?Ấ ướ ươA. Là thu các ph ng Tâyộ ướ ươB. Tr thành ti lên ch nghĩa nở ướ ảC. ng tr nguy xâm ch nghĩa th dân ph ng Tây.ứ ướ ượ ươD. Đi theo con ng ch nghĩa nườ ảC©u ng Qu có nét ng ng tri đình nhà Nguy th vua Hàm ươ ướ ờNghi.A. làm tay sai cho th dân xâm c.ề ượ B. Chia làm hai phe: Phe ch hòa và Phe ch ủchi n.ếC. do giai quy lãnh oề D. do giai phong ki lãnh o.ề ạC©u ch thuy “Tam dân” Tôn Trung làạ ơA. không chú tr ng tiêu ch ng phong ki n.ọ ếB. không chú tr ng tiêu dân ch dân sinh.ọ ủC. không chú tr ng tiêu ch ng qu c.ọ ốD. không chú tr ng tiêu vì ti c.ọ ướC©u Nguyên nhân ch cu chi tranh th gi th nh (1914 1918).ủ ấA. thu gi các qu thu a.ẫ ướ ịB. gi quy các mâu thu trong lòng xã n.ể ảC. 28 1914 Thái Áo Hung ám sát.ử ịD. hình thành hai kh qu ngh ch.ự ịC©u10 cu công ch tr i” giai vô di ra vào ngày 18-3-1871, đó là ki ệnào?A. Phong trào Li-ông Pháp.ở B. Kh nghĩa -lê-din c.ở ứC. Phong trào Hi ch ng Anh.ế ươ D. Công xã Pa-ri(Pháp).C©u11 tr ng ch ch nghĩa qu cặ ?A. trung xu và n, các công ti quy chi ph toàn ng kinh chính ếtr phân chia thu gi các qu .ị ốB. Mâu thu gi giai giai vô ngày càng sâu c.ẫ ắC. Các cu chi tranh trang dành thu bùng .ộ ổD. Các cu cách mang vô liên ti ra.ộ ượ ổC©u12 tiêu các cu cách ng n.ụ ảA. ch phong ki n, ng cho phát tri ch nghĩa n.ậ ườ ảB. Gi quy mâu thu gi giai vô và giai n.ả ảC. Th hi các cách dân ch trong xã i.ự ộD. Ch ng ch phong ki th dân th nát.ố ốC©u13 Đi gi ng nhau gi Duy tân Minh Tr và cu cách vua Rama V?ể ủA. là các cu tranh ch ng chi tranh qu phi nghĩa.ề ốB. là các cu cách ng vô n.ề ảC. là các cu cách ng tri .ề ểD. là các cu cách ng không tri .ề ểC©u14 nào sau đây nói đúng cu cách Duy Tân Minh Tr (1868) và cu ng Duy Tân ởVi Nam.ệA. phát tri theo ng TBCN.ề ướ ướB. ra trong hoàn nh nhà đang ng tr nguy xâm c.ề ướ ướ ượC. do các ông vua anh minh th hi cách.ề ảD. giành th ng i.ề ợC©u15 Mâu thu nh trong lòng xã n.ẫ ảA. Mâu thu gi giai giai vô n.ẫ ảB. Mâu thu gi giai nông dân giai phong ki n.ẫ ếC. Mâu thu gi giai giai phong ki n.ẫ ếD. Mâu thu gi giai quý giai phong ki n.ẫ ếC©u16 Hình th cai tr th dân Anh làứ ộA. gi quy cai tr và thông qua ịng .ườ B. gián ti p.ếC. tr ti p.ự D. giao toàn quy cho ng .ề ườ ộC©u17 nào sau đây không đúng giáo Nh sau Duy tân Minh Tr .ề ịA. Giáo bu c.ụ B. theo ph ng pháp ch ng trích ươ ươcú”.C. Coi tr ng dung khoa thu t.ọ D. Theo mô hình ph ng Tây.ươC©u18 Hi nay, Vi Nam áp ng bài kinh nghi gì Nh trong cách Minh Tr ượ ịtrên lĩnh giáo ?ự ụA. Chú tr ng ngh cho thanh niên.ọ B. Chú tr ng dung khoa c-k thu t.ọ ậC. nh ng sinh gi đi thi các ướph ng Tây.ươ D. ng th ng tr ng c.ở ườ ọC©u19 Trong th kỳ i, cu cách ng xem là tri nh là: ượ ấA. Cách ng Băc Mĩ.ạ B. Cách ng Pháp.ạ ảC. Cách ng Hà Lan.ạ D. Cách ng Anh.ạ ảC©u20 dung ch th gi iộ ?A. th ng các cu cách ng và phát tri ch nghĩa n.ự ảB. Kinh ch nghĩa sinh ch phong ki kìm hãm.ế ếC. Mâu thu gi giai công nhân và giai sinh.ẫ ảD. Ch phong ki vào giai đo suy tàn.ế ướ ạII, lu nự :Câu 1: ng nh ng hi bi Anh(Ch Nh giai đo th XIX- th XX. Hãy:ằ ỷa) Nêu tình hình Nh th XIX 1868.ạ ếb) Vì sao Nh không th dân ph ng Tây xâm c.ậ ươ ược) Vì sao cu Duy Tân Minh Tr xem là cu cách ng n.ộ ượ ảCâu 2: ng nh ng hi bi Anh(Ch chi tranh th gi th nh (1914 1918). Hãy:ằ ấa) Nêu nguyên nhân ra cu chi n.ả ếb) Là sinh anh(ch làm gì hòa bình th gi i.ọ