Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn lịch sử lớp 11

4db3442d56ed1987c96fe70c34537037
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 23:08:25 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIAO ĐAO HA KI TRA MÔN CH 11Ơ ƠTR NG THPT MINH KHAI Th gian: 45 phutƯƠ ơH va tên:............................................................. Đi Ma 123êLớp: 11A....1 11 16 21 262 12 17 22 273 13 18 23 284 14 19 24 295 10 15 20 25 30I. Tr nghi m: 30 câu- 0,3 đi m/1 câu đung)ă Ch câu sai trong nh ng nguyên nhân th phong trao ng laữ ươa Th dân Pháp còn nhự Các cu KN ch có liên th ng nh tộ ấc Ch có ng rõ rangư ươ Ch có lanh th ng nh trong cư ướ Trong nh ng cu kh nghĩa sau đây cu kh nghĩa nao không thu phong trao ngữ ươa Ba đình Bai yậ ng khêươ Yên thế Ch câu đung nh t: đích Pháp xâm Vi namo ượ ệa Bi VN thanh thu a.ế Khi thác tai nguyên .c Lam ban xâm Lao va Căm pu chiaạ ượ Chi Vi nam các đi nế ng gi gi ch tr gi th nh la:ướ ấa Đuy- puy Gac- ni- Ri- vi- Hác- măng Hi Giáp Tu ký năm:ệ ướ ượa 1864 1862 1874 1784 Sau khi không chi Đa ng, Pháp chuy quân vao nh Gia nh nh m:ế ượ ằa Lam ban xâm Căm pu chiaạ ượb Chi lua Nam gây khó khăn cho nha Nguy nế ễc Nh cô nh Mi Tây nam kỳằ Gia nh la giau cóị Tính 1858 Vi nam la cế ướa La thu aướ La phong ki thu vao ngoaiướ ước la thu phong ki nướ Theo ch quân ch có ch quy nế Pháp công Gia nh th nh nămấ ấa 1860 1861 1859 1862 Pháp chính th sung xâm Vi nam:ứ ượ ệa 1/9/1858 11/8/1858 31/8/1858 3/8/1858 10 Th kỳ phong trao ng lanh tr ti la:ơ ươ ếa các th lĩnh nông dânủ Phan Đình Phùngc Các phu, văn thânỹ Ham Nghi va Tôn Th Thuy tấ 11 căn xây ng ng ch c, ng cao m, thanh rông 8m 10m xung quanh có haoộ ượ ươ ến sâu...ướa Bai yậ ng khêươ Yên thế Ba đình 12 Trong các cu KN sau đây cu KN nao lâu nh tộ ấa Yên thế ng khêươ Bai yậ Ba đình 13 Cu kh nghĩa nao có th gian đung ng th gian phong trao ngộ ươa ng khêươ Yên thế KN Thái nguyên Bai ậ14 Nguyên nhân nao đung nh t: Pháp th trong vi đánh Đa ng th nh vì:ấ ấa Quân pháp thi chu bế quân dân Đa ng ch ng tr quy êtị ịc Pháp ch mu chi ngay Đa ngư ng quân pháp ítỰ ượ 15 ban ch phong trao ng la :ị ươ ởa Trung kỳ va Nam kỳ cả ướ kỳắ ckỳ va Trung kỳắ 16 Chi công cháy tau Ét pê- răng (10/12/1861) trên sông Vam la:ế ỏa Nghĩa quânTr ng Quy nươ Nghĩa quân Nguy Trung Tr cễ ực Nghĩa Quân Tr ng nhươ Nghĩa quân Tôn th Thuyấ 17 Hi nao nha Nguy chính th nh nam kỳ choPhápệ ướ ỉa Hác măng Giáp tu tấ Nhâm tu tấ Pa-t tơ 18 ng gi nao tr trong tr gi Ha th 2: ướ ứa Gác- ni -ê Pôn -đu- me Duy- puy Ri- vi-e 19 Ngay 23/8/1884 la ngay ký hi Hác măngệ ướa Đung Không có đáp án said Đáp án khác...................... 20 Năm 1858 Pháp dùng chi thu nao đánh Đa ng:ế ẵa Đánh Đánh nhanh th ng nhanhắ " Chinh ph ng gói nh "ụ ỏd Đánh lâu dai 21 Ng tiên ch sung tr ng theo ki Pháp laươ ượ ươ ủa Tr ng nhươ Cao Th ngắ Thámê Phan Đình Phùng 22 Pháp đánh chi các nh mi Tây nam trong ngay:ế ấa 523 Pháp đánh chi kỳ th năm:ế ứa 1882 1883 1872 186224 Ng ng KN ng khê la:ươ ươa Nguy Thi Thu Phan Đình Phùng Tôn Th Thuy Đinh công Tráng 25 ng chính tham gia phong trao ng la:ự ượ ươa phu văn thân phong ki nỹ Qu chung nhân dân Nông dân Nông dân va binh lính 26 "Bình Tây nguyên soái "la danh hi a:ạ ủa Tôn Th Thuy tấ Tôn Th Thuy tấ Nguy Huân Tr ng nhươ 27 Nguyên nhân ch khi ta vao tay Pháp la: Fb: Ha Moon haphuongmk@gmail.comủ ướ ơa Pháp la qu nhộ ạb Nha Nguy thi chí quy tâm ch ng gi va không có ng lanh đung nễ ươ ắc Quân va dân ta không có trang vũ khí hi iị ạd Các cu kh nghĩa nhân dân ta di ra không ng lo tộ ạ28 Nguyên nhân chi tranh th gi th la:â ứa. Các ĐQ mâu thu nhau thu ướ b. Do CNPX xuát hi gây chi tranhệ ếc. Do dung ng, th hi các Anh, Pháp ươ ướ d. nguyên nhan trênả29. Trong luc cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta di ra nh th nao thì tri đình nha Nguy ký ễhi Nhâm Tu 1862 Pháp?ệ ướ ớa Cu kháng chi liên ti th b. Cu kháng chi đang dâng cao khi quân ếgi iặ ốc. Cu kháng chi đang gianh th ng d. Cu kháng chi đang hình thanhộ ế30. Pháp ng nao nh công xâm c?ư ượ a. Ph b. Cao Đaiạ c. Thiên Chuaạ d. Hòa oạ ảII. lu n( đi m) :ư Đánh giá trách nhi nha Nguy trong vi ta vao tay Pháp?ệ ướ ơ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................S GIAO ĐAO HA KI TRA MÔN CH 11Ơ ƠTR NG THPT MINH KHAI Th gian: 45 phutƯƠ ơH va tên:............................................................. Đi Ma 234êLớp: 11A....1 11 16 21 262 12 17 22 273 13 18 23 284 14 19 24 295 10 15 20 25 30I. Tr nghi m: 30 câu- 0,3 đi m/1 câu đung)ă Ng đa dũng ch ng Pháp ,khi ch ông đa rut sát:ươ ươ ựa Nguy Tri Ph ngễ ươ Tr ng nhươ Nguy Trung Tr cễ Hoang Di uệ ng gi gi ch tr gi th nh la:ướ ấa Hác- măng Đuy- puy Gac- ni- Ri- vi- "Bình Tây nguyên soái "la danh hi a:ạ ủa Tôn Th Thuy tấ Tr ng nhươ Nguy Huânễ Tôn Th Thuy tấ Pháp chính th sung xâm Vi nam:ứ ượ ệa 11/8/1858 3/8/1858 31/8/1858 1/9/1858 căn xây ng ng ch c, ng cao m, thanh rông 8m 10m xung quanh có hao ượ ươ ến sâu...ướa Ba đình ng khêươ Yên thế Bai yậ Khi bi tin Pháp xâm nam kỳ, ông đa ng chiêu 300 nghĩa vao Hu xin tri đình đi ch ng ượ ốgi c, la:ặa Phan Văn Trị Nguy Tr ng Tễ ươ Ph Văn Nghạ Nguy tri Ph ngễ ươ7 ban ch phong trao ng la :ị ươ ởa kỳắ cả ướ ckỳ va Trung kỳắ Trung kỳ va Nam kỳ Sau khi nh nam kỳ vao tay Pháp ,t ng ch chi ph các quan cao trong tri đình ưở êHu la:ếa hangầ Do dực Phát ng phong trao ngộ ươ Ch ng phápố Hi nao nha Nguy chính th nh nam kỳ choPhápệ ướ ỉa Giáp tu tấ Hác măng Pa-t tơ Nhâm tu tấ1 Tính 1858 Vi nam la Fb: Ha Moon haphuongmk@gmail.comế ướa La phong ki thu vao ngoaiướ ướ La thu aướ ịc la thu phong ki nướ Theo ch quân ch có ch quy nế 11 Duyên Pháp sung xâm Vi nam:ớ ượ ệa Nha Nguy va "Tan sát o"ễ Nha Nguy các th ng nhân Pháp vao buôn ươbánc Nh truy bá thiên chua vao Vi nam Nhân "Đuy-puy"ụ12 Cu kh nghĩa nao có th gian đung ng th gian phong trao ngộ ươa KN Thái nguyên ng khêươ Yên thế Bai ậ1 Th dân Pháp đánh kỳ th nh năm:ự ấa Cu 1973ố năm 1873ầ Gi năm 1873ữ năm1874ầ 14 ng chính tham gia phong trao ng la:ự ượ ươa Nông dân Qu chung nhân dânầ phu văn thân phong ki nỹ ếd Nông dân va binh lính 15 Ch câu đung nh t: tiêu phong trao ngo ươa Xoá ch Phong ki xây ng XH VN Đánh th dân Phápva phong ki n, ti lên ếCNTBc Đánh Pháp xây ng ch nghĩa Đánh Pháp,khôi ph ch phong ki nụ 16 Ch câu sai: Giai đo th nh phong trao ng có đi mo ươ êa Do phu, văn thân lanh oỹ Ch di ra trung du va mi nuiủ êc Có vua Nhi cu kh nghĩa nhi iê 17 Trong nh ng cu kh nghĩa sau đây cu kh nghĩa nao không thu phong trao ngữ ươa Yên thế Bai yậ ng khêươ Ba đình18 Ng ng KN ng khê la:ươ ươa Đinh công Tráng Nguy Thi Thu Phan Đình Phùng Tôn Th Thuy tấ 19 Th kỳ phong trao ng lanh tr ti la:ơ ươ ếa Ham Nghi va Tôn Th Thuy tấ Phan Đình Phùngc các th lĩnh nông dânủ Các phu, văn thânỹ 20 Các th dân ph ng Tây đa bi Vi nam vao kh ng th :ướ ươ ỷa XVI XI XVII XVIII 21 Pháp đánh chi kỳ th năm:ế ứa 1862 1883 1882 1872 22 Cu kh nghĩa nao ch năm(1886-1887)ộ ạa ng khêươ Yên thế Ba đình Bai yậ 23 Chi công cháy tau Ét pê- răng (10/12/1861) trên sông Vam la:ế ỏa Nghĩa Quân Tr ng nhươ Nghĩa quân Nguy Trung Tr cễ ực Nghĩa quânTr ng Quy nươ Nghĩa quân Tôn th Thuy 24 Nguyên nhân ch khi ta vao tay Pháp la:ủ ướ ơa Nha Nguy thi chí quy tâm ch ng gi va không có ng lanh đung nễ ươ ắb Các cu kh nghĩa nhân dân tadi ra không ng lo tộ ạc Pháp la qu nh Fb: Ha Moon haphuongmk@gmail.comộ ạd Quân va dân ta không có trang vũ khí hi iị ạ2 sau 1862 phong trao tranh nhân dân mi Đông Nam kì có ki tiêu bi nao?ừ êa. Cu kh nghĩa Tr ng nh.ộ ươ b. Cu kh nghĩa Nguy Huân.ộ ữc. Cu kh nghĩa Nguy Tri Ph ng.ộ ươ d. Cu kh nghĩa Tr ng Quy n.ộ ươ ê26 dung nh chi ng la gì?ộ ươa Kh ng nh quy tâm ch ng Pháp.ẳ ốb Khôi ph qu gia phong ki n.ụ ếc. Kêu nhân dân giup vua c, khôi ph phong ki p.o ướ ậd cáo ác th dân Pháp.ố ự27 ph ng Tây va Pháp nhòm ngó xâm Vi Nam ng con ng nao?ư ươ ượ ươa. Buôn bán va truy oê Khai hoá văn minh.c. công quân .ấ Truy bá ch qu ng .ê ữ28 Ng lanh tr đánh chìm tau chi Etpêrăng Pháp trên sông Nh (Vam Đông) la ai?ươ ỏa. Nguy Huânễ Nguy Trung Tr cễ ực. Nguy Tri Ph ngễ ươ Tr ng nhươ ị29 Ai la ng có ch ng Pháp trên chi tr ng Trung Nam?ươ ươ ắa Hoang Di uệ b. Nguy Tri Ph ngễ ươ c. Tr ng nh ươ d. Nguy Trung Tr cễ ự30 Kh nghĩa Yên Th la do:ở ếa Phong trao ng kh ngầ ươ ướ b. Tri đình ch c.ê ức. Nông dân ng ng lên kháng chi n.ự d. Các cu kh nghĩa ng i.ộ ươ ạII. lu n( đi m) :ư Đánh giá trách nhi nha Nguy trong vi ta vao tay Pháp?ệ ướ ơ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................S GIAO ĐAO HA KI TRA MÔN CH 11Ơ ƠTR NG THPT MINH KHAI Th gian: 45 phutƯƠ ơH va tên:............................................................. Đi Ma 345êLớp: 11A....1 11 16 21 262 12 17 22 273 13 18 23 284 14 19 24 295 10 15 20 25 30I. Tr nghi m: 30 câu- 0,3 đi m/1 câu đung)ă Ch câu đung nh t: đích Pháp xâm Vi namo ượ ệa Bi VN thanh thu a.ế Khi thác tai nguyên .c Lam ban xâm Lao va Căm pu chiaạ ượ Chi Vi nam các đi nế Ch câu đung nh t: tiêu phong trao ngo ươa Đánh th dân Phápva phong ki n, ti lên CNTBự ếb Xoá ch Phong ki xây ng XH Vi namỏ ệc Đánh Pháp,khôi ph ch phong ki nụ Đánh Pháp xây ng ch nghĩa nự Năm 1858 Pháp dùng chi thu nao đánh Đa ng:ế ẵa Đánh " Chinh ph ng gói nh " Đánh nhanh th ng nhanhắ Đánh lâu da Trong các cu kh nghĩa sau cu kh nghĩa nao ng nh tộ ấa Ba đình ng khêươ Yên thế Bai ậ5 Sau khi không chi Đa ng, Pháp chuy quân vao nh Gia nh nh m:ế ượ ằa Nh cô nh Mi Tây nam kỳ Gia nh la giau cóị Lam ban xâm Căm pu chia ượ Chi lua Nam gây khó khăn cho nha Nguy nế Pháp ch nĐa ng xâm Vi nam vì:o ượ ệa Đa ng kinh thanh Hu .ẵ Đa ng có nhi dân theo ạc Đa ng la thanh ph giau cóẵ Đa ng có bi thu cho Phápẵ Ng dũng ch ng Pháp ,khi ch ông đa rut sát:ươ ươ ựa Tr ng nhươ Nguy Tri Ph ngễ ươ Hoang Di uệ Nguy Trung Tr cễ 8/ Năm 1883 Pháp quy nh công vao Thu an vì:ớ ậa tri đình mâu thu ....ự Pháp tăng vi binh ượ ệc Nhân cái ch Ri- vi-eế Tri đình nha Nguy ncó ng hangê ưở Th kỳ phong trao ng lanh tr ti la:ơ ươ ếa Các phu, văn thânỹ các th lĩnh nông dânủc Phan Đình Phùng Ham Nghi va Tôn Th Thuy tấ ế10 ng chính tham gia phong trao ng la: Fb: Ha Moon haphuongmk@gmail.comự ượ ươa Qu chung nhân dân phu văn thân phong ki nỹ Nông dân va binh lính Nông dân11 Th dân Pháp đánh kỳ th nh năm:ự ấa năm1874ầ năm 1873ầ Cu 1973ố Gi năm 1873ữ 12 Nguyên nhân nao đung nh t: Pháp th trong vi đánh Đa ng th nh vì:ấ ấa quân dân Đa ng ch ng tr quy êtị ng quân pháp ítỰ ược Quân pháp thi chu bế Pháp ch mu chi ngay Đa ngư 13 Chi công cháy tau Ét pê- răng (10/12/1861) trên sông Vam la:ế ỏa Nghĩa quân Tôn th Thuy tấ Nghĩa Quân Tr ng nhươ ịc Nghĩa quân Nguy Trung Tr cễ Nghĩa quânTr ng Quy nươ ê14 Sau khi nh nam kỳ vao tay Pháp ,t ng ch chi ph các quan cao trong tri đình ưở êhu la:ếa Ch ng phápố hangầ Phát ng phong trao ngộ ươ Do dự 15 Cu kh nghĩa nao có th gian đung ng th gian phong trao ngộ ươa Yên thế Bai ng khêươ KN Thái nguyên16 Cu kh nghĩa nao ch năm(1886-1887)ộ ạa Yên thế Bai yậ ng khêươ Ba đình 17 Ch câu sai: Giai đo th nh phong trao ng có đi mo ươ êa Có vua Nhi cu kh nghĩa nhi iê ơc Ch di ra trung du va mi nuiủ Do phu, văn thân lanh oỹ ạ18 Hi nao nha Nguy nh ng nh mi Đông nam kỳ cho Pháp:ệ ướ ượ êa Nhâm tu tấ Pa tơ Hác măng Giáp Tu tấ 19 Tính 1858 Vi nam la cế ướa La phong ki thu vao ngoaiướ ướ La thu aướ ịc la thu phong ki nướ Theo ch quân ch có ch quy nế 20 Ai la ng ng ch huy tr Đa ng va Gia nh 1858-1861ươ ịa Tr ng nhươ Nguy Tri Ph ngễ ươ hoang Di uệ Tôn th Thuy tấ 21 Hi Giáp Tu ký năm:ệ ướ ượa 1874 1862 1784 1864 22 Trong nh ng cu kh nghĩa sau đây cu kh nghĩa nao không thu phong trao ngữ ươa Ba đình Bai yậ ng khêươ Yên thế 23 Pháp đánh chi các nh mi Tây nam trong ngay:ế ấa 524 Khi bi tin Pháp xâm nam kỳ, ông đa ng chiêu 300 nghĩa vao Hu xin tri đình đi ch ng ượ ốgi c, la:ặa Nguy tri Ph ngễ ươ Phan Văn Trị Ph Văn Nghạ Nguy Tr ng Tễ ươ 25 Câu nói"Bao gi ng Tây nh Nam thì ng Nam đánh Tây" la a:ơ ươ ướ ươ ủa Nguy Huânễ Tôn Th Thuy tấ Tr ng nhươ Nguy Trung Tr cễ 26 Hình th tranh ch cu TK XIX la Fb: Ha Moon haphuongmk@gmail.comứ ốa Ôn hoa Vũ trang Nhi hình th cê cáchả 27 Ngay 23/8/1884 la ngay ký hi Hác măngệ ướa Đung Đáp án khác...................... Không có đáp ánd sai 28 đích Pháp chi đai trong cu khai thác thu th nh la:ụ ấa Xây ng th ng ng giao thông.ự ươb Lam cho nhân dân ta khự ổc các đi tr ng các lo cây công nghi pậ ệd Phát tri nông nghi Vi nam vét bóc t.ê ộ29. Ngaøy 23-2-1861, dieãn ra söï kieän lòch söû gì ôû Nam Boä?a Quaân Phaùp noå suùng taán coâng ñaïi ñoàn Chí Hoaø. Quaân Phaùp ñaùnh chieám Bieân Hoaø.c. Quaân Phaùp ñaùnh chieám Ñònh Töôøng. d. Quaân Phaùp ñaùnh chieám Vónh Long.30. Maët traän naøo dieãn ra ñaàu tieân trong cuoäc chieán tranh theá giôùi thöù hai?A. Maët traäân Xoâ Ñöùc. C. Maët traän Chaâu AÙ- Thaùi BìnhDöông. B. Maët traän Taây Aâu. D. Maët traäân Baéc Phi.II. lu n( đi m) :ư Đánh giá trách nhi nha Nguy trong vi ta vao tay Pháp?ệ ướ ơ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................S GIAO ĐAO HA KI TRA MÔN CH 11Ơ ƠTR NG THPT MINH KHAI Th gian: 45 phutƯƠ ơH va tên:............................................................. Đi Ma 456êLớp: 11A....1 11 16 21 262 12 17 22 273 13 18 23 284 14 19 24 295 10 15 20 25 30I. Tr nghi m: 30 câu- 0,3 đi m/1 câu đung)ă ê1 Ch câu đung nh t: đích Pháp xâm Vi namo ượ ệa Bi VN thanh thu a.ế Khi thác tai nguyên .c Chi Vi nam các đi nế Lam ban xâm Lao va Căm pu chiaạ ượ Các th dân ph ng Tây đa bi Vi nam vao kh ng th :ướ ươ ỷa XVII XI XVIII XVI Ng tiên ch sung tr ng theo ki Pháp laươ ượ ươ ủa Cao Th ngắ Tr ng nhươ Thámê Phan Đình Phùng Pháp đánh chi kỳ th năm:ế ứa 1862 1872 1883 1882 Lanh phong trao gi phóng dân Vi nam cu TK XIX la giai p:ạ ấa nư Công nhân Phong ki nế Ti nê Ng ng KN ng khê la:ươ ươa Tôn Th Thuy tấ Đinh công Tráng Nguy Thi Thu tễ ậd Phan Đình Phùng Pháp chính th sung xâm Vi nam: Fb: Ha Moon haphuongmk@gmail.comứ ượ ệa 3/8/1858 1/9/1858 11/8/1858 31/8/1858 Tính 1858 Vi nam la cế ướa La thu aướ Theo ch quân ch có ch quy nế êc La phong ki thu vao ngoaiướ ướ la thu phong ki nướ Hi 1862 còn la Hi cệ ướ ượ ướa Giáp tu tấ Nhâm tu tấ Pa tơ Hác măng10 Pháp công Gia nh th nh nămấ ấa 1862 1861 1859 1860 11 Năm 1883 Pháp quy nh công vao Thu an vì:ớ ậa tri đình mâu thu ....ự Nhân cái ch Ri- vi-eế ủc Pháp tăng vi binh ượ Tri đình nha Nguy ncó ng hangê ưở 12 Khi bi tin Pháp xâm nam kỳ, ông đa ng chiêu 300 nghĩa vao Hu xin tri đình đi ch ng ượ ốgi c, la:ặa Nguy Tr ng Tễ ươ Ph Văn Nghạ Nguy tri Ph ngễ ươ Phan Văn Trị 13 ng chính tham gia phong trao ng la:ự ượ ươa Nông dân va binh lính Nông dân Qu chung nhân dânầd phu văn thân phong ki nỹ 14 căn xây ng ng ch c, ng cao m, thanh rông 8m 10m xung quanh có haoộ ượ ươ ến sâu...ướa Bai yậ ng khêươ Yên thế Ba đình 15 Th kỳ phong trao ng lanh tr ti la:ơ ươ ếa Phan Đình Phùng Các phu, văn thânỹc Ham Nghi va Tôn Th Thuy tấ các th lĩnh nông dânủ 16 Nguyên nhân nao đung nh t: Pháp th trong vi đánh Đa ng th nh vì:ấ ấa Pháp ch mu chi ngay Đa ngư quân dân Đa ng ch ng tr quy êtị ịc ng quân pháp ítỰ ượ Quân pháp thi chu bế ị17 Sau khi không chi Đa ng, Pháp chuy quân vao nh Gia nh nh m:ế ượ ằa Nh cô nh Mi Tây nam kỳằ êb Gia nh la giau cóị ơc Chi lua Nam gây khó khăn cho nha Nguy nế ễd Lam ban xâm Căm pu chiaạ ượ 18 Trong các cu KN sau đây cu KN nao lâu nh tộ ấa Yên thế Ba đình Bai yậ ng khêươ 19 Hi nao nha Nguy nh ng nh mi Đông nam kỳ cho Pháp:ệ ướ ượ êa Nhâm tu tấ Giáp Tu tấ Pa tơ Hác măng 20 ng gi nao tr trong tr gi Ha th 2:ướ ứa Gác- ni -ê Ri- vi-e Pôn -đu- me Duy- puy 21 Câu nói"Bao gi ng Tây nh Nam thì ng Nam đánh Tây" la a:ơ ươ ướ ươ ủa Tôn Th Thuy tấ Tr ng nhươ Nguy Huânễ Nguy Trung Tr cễ 22 Ch câu sai: Giai đo th nh phong trao ng có đi mo ươ êa Ch di ra trung du va mi nuiủ Có vuac Nhi cu kh nghĩa nhi iê Do phu, văn thân lanh oỹ ạ23 "Bình Tây nguyên soái "la danh hi a: Fb: Ha Moon haphuongmk@gmail.comạ ủa Tr ng nhươ Tôn Th Thuy tấ Nguy Huânễ Tôn Th Thuy tấ ế24 Trong nh ng cu kh nghĩa sau đây cu kh nghĩa nao không thu phong trao ngữ ươa Yên thế ng khêươ Ba đình Bai yậ 25 Trong các cu kh nghĩa sau cu kh nghĩa nao ng nh tộ ấa Yên thế Ba đình Bai ng khêươ26 Cu kh nghĩa nao có th gian đung ng th gian phong trao ngộ ươa KN Thái nguyên Bai Yên thế ng khêươ 27 Hi Giáp Tu ký năm:ệ ướ ượa 1874 1784 1864 1862 28 ban ch phong trao ng la :ị ươ ởa kỳắ ckỳ va Trung kỳắ cả ướ Trung kỳ va Nam kỳ 29 Hình th tranh ch cu TK XIX laứ ốa Nhi hình th cê Vũ trang cáchả Ôn hoa30 Khi bi tin Pháp xâm nam kỳ, ông đa ng chiêu 300 nghĩa vao Hu xin tri đình đi ch ng ượ ốgi c, la:ặ/ Khi bi tin Pháp xâm nam kỳ, ông đa ng chiêu 300 nghĩa vao Hu xin tri đình đi ch ng gi c,ế ượ ặla:/ Khi bi tin Pháp xâm nam kỳ, ông đa ng chiêu 300 nghĩa vao Hu xin tri đình đi ch ng gi c,ế ượ ặla:/ Khi bi tin Pháp xâm nam kỳ, ông đa ng chiêu 300 nghĩa vao Hu xin tri đình đi ch ng gi c,ế ượ ặla: Cu kh nghĩa nao nghĩa quân không ch thanh nh ng quân ma chia thanh nh ng phân nh ừ15- 20 ng tra tr vao dân ươ ộa Ba đình Bai ng khêươ Yên thếII. lu n( đi m) :ư Đánh giá trách nhi nha Nguy trong vi ta vao tay Pháp?ệ ướ ơ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................