Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn lịch sử lớp 10

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 23:11:12 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO VA ĐAO OỞ ẠNAM NHỊ KH SÁT CH NG KỲ IỀ ƯƠ ỌNĂM 2017 2018ỌMôn: ch 11.ị ơ(Th gian làm bài: 45 phút,)ờĐáp án kh sát 02 trang.ề ồI. PH LU câu 0, 25 đi m): Ch ph ng án tr đúngỗ ươ ờCâu 8Đáp án DII. PH LU (8,0 đi m)Ầ ểCâu dungộ Điểm ph ng Đông, vua có nh ng quy gì. sao ch nhà cỞ ươ ướph ng Đông là ch chuyên ch i. Ch này nh ng sươ ưở ựphát tri xã nh th nào? 4,0. ph ng Đông, vua có nh ng quy n: là ng ng u, có quy iỞ ươ ườ ốth ng vô (t cao). ượ 0.5- sao ch nhà ph ng Đông là ch chuyên ch vìạ ướ ươ ạ+ ng nhà là vuaứ ươ 0,5+ Giúp vi vua là máy hành chính quan liêu toàn qúy c. 0,5+ ng là Vidia (Ai p), ho Th ng (Trung Qu c). ươ 0,5+ máy này làm các vi thu thu xây ng các công trình công ng, ch huyộ ỉquân i. 0,5+ Nh th ch nhà xã có giai tiên ph ng Đông,ư ươ ươtrong đó vua là ng ng có quy cao là ch chuyên chườ ếc i. 0.5- nh ng phát tri xã i? ưở ộ+ Quy trung trong tay cá nhân, nên chuyên quy đoán,ề ộkìm hãm phát tri xã i. 0,5+ máy quan ng nh, quan liêu nên không phát huy tính sáng oộ ượ ạc ng dân ……………….ủ ườ 0,5(h sinh không nh thi ph nêu đúng nh trên, có th nêu nh ng ngọ ươđ ng cũng cho đi m, nh ng không cho tuy i)ươ Câu 2. (4 đi m). qu phát ki lí là gì? Phát ki lí có nhể ảh ng tình hình chính tr th gi nh th nào?ưở 4,0- qu phát ki líệ ịM ra trang trong ti trình pát tri ch lo ng i. ườ 0.5+ Nó kh ng nh trái hình u. 0.5 ĐÁP ÁN CH NH TH CƯ+ ra nh ng con ng i, nh ng vùng i, nh ng dân iở ườ ơ......tăng ng giao văn hóa gi các châu c. ườ 0.5+ Th tr ng th gi ng, hang qu phát tri n. ườ ượ 0.5+ Th quá trình kh ng ho ng, tan rã quan pong ki và ra iứ ờc ch nghĩa châu Âuủ 0.5N sinh quá trình bóc thu và buôn bán nô ươ 0.5Phát ki lí có nh ng tình hình chính tr th gi i: ưở ớ+ Các châu Âu đua nhau xâu xé châu Phi làm cho tình hình chính trươ ịkhông đinh, nh ng cu chi tranh giành thu bùng 0.5+ Tàn phá văn minh Inca ng May a, di ch ng th dân da đề ườ 0.5(h sinh không nh thi ph nêu đúng nh ng nh trên, có th nêuọ ưở ểnh ng ng ng cũng cho đi m, nh ng không cho tuy i)ữ ươ ươ *Chú ý:1. Khi ch thi, giáo viên ch thi bám sát ng ch mônấ ươ ộ2. Giáo viên ch thi không quy tròn đi bài thiấ ủ3. Nh ng bài vi nào có tham kh tài li u, ra ki th ch đúng, phù p, làm cho phongữ ợphú và sâu thì cán ch thi có th ng cho đi khuy khích nh ng trongắ ẫm đi đa đã quy nh cho ng câu.ứ ừ4. bài thi có cách làm riêng và đúng thì ch theo thang đi quy nh.ế ị5. Bài làm thí sinh đi đa ph nh ng yêu u: dung đúng nhủ ượ ượ ưđáp án, ch vi rõ ràng, văn phong trong sáng, câu ch đúng và lu ch ch .ữ ẽI.Ph tr nghi m. GD ĐT NAM NHỞ ỊTR NG THPT PH VĂN NGHƯỜ THI KỲ IỀ ỌNĂM 2017 2018ỌMôn: ch 10.ị ơ(Th gian làm bài: 45 phút,)ờĐ 02 trang.ề ồCâu 1. nào sau đây không phù loài trong quá trình ti hóa thành ng ?ợ ượ ườA. ng cách đây tri năm.ố ệB. Có th ng và đi ng chân.ể ằC. Tay dung m.ượ ắD. Chia thành các ch ng n.ủ ơCâu 2: Vai trò quan tr ng nh lao ng trong quá trình hình thành loài ng làọ ườA. Giúp cho ng ch và tinh th con ng ngày càng nh và ti n.ờ ườ ơB. Giúp con ng ng khám phá, thiên nhiên ph cu ng mình.ườ ươ ủC. Giúp con ng bi n, hoàn thi mình,t nên nh thành ng i.ườ ươ ượ ườD. Giúp cho vi hình thành và quan ng ng.ệ ồCâu 3. Đi ki nhiên nào không ph là hình thành các qu gia ph ngề ươĐông?A. phù sa ven sông màu p, canh tác.ấ ễB. ng phân theo mùa.ượ ặC. Khí nóng m, phù cho vi gieo tr ng.ậ ồD. Vùng ven bi n, có nhi vũng, nh sâu và kín gió.ể ịCâu 4. đi các nhà ph ng Tây là gì?ặ ươ ươA. Là đô th buôn bán, làm ngh th công và sinh ho dân chị ủB. Là đô th các ph ng th công phát tri nị ườ ểC. Là đô th ng th cũng là trung tâm buôn bán tị ấD. Là th giàu có mà không ph ng Đông nào có th sánhồ ươ ươ ểCâu 5. Đi nh t, xuyên xu ytong ch ch phong ki Trung Qu là gì?ể ốA. Trong xã hình thành hai giai là ch và nông dân lĩnh canhộ ủB. Ch phong ki Trung Qu hình thành và ng cế ươ ượ ốC. Đây là ch quân ch chuyên chú trung ng quy nế ươ ềD. Các tri th hi chính sách bành tr ng, ng lãnh thề ươ ổCâu 6. Hãy tên nhà phát ki lí bên trái hành trình phát ki lí tế ộbên ph cho phù pả ợ1. Điaxơ2. C.Côlômbô3. Vaxcođ Gamaơ4. Ph.Magienlan a) Đi sang ng tây, chân thu vùng bi Caribê ngày nayươ ểb) Đi qua mũi ng, Calicut mi Nam Đả ộc) Nam châu Phi (mũi ng)ế ọd) tiên đi vòng quanh th gi ng ng bi nầ ườ ểA. b, d, c, B. c, b, a, dC. a, b, c, D. c, a, b, dCâu 7. Ch phong ki châu Âu th kì trung là ch phong ki phân quy nế ượ ềvìA. Chính quy phân thành nhi nh ng ch năng, nhi p.ề ượ ậB. lãnh nh nh pháo đài kiên kh xâm ph mỗ ươ ạC. Nhà vua có quy cao nh ng quy hành máy giúp vi c, ng là ng,ề ươcũng không nhỏD. Có phân bi rõ gi quy pháp nhà vua và quy hành pháp lãnh chúaự ủCâu 8. Nét văn hóa các dân Đông Nam làổ ộA. văn hóa mang tính sâu ắB. Ch nh ng văn hóa Đị ưở ộC. Ch nh ng văn hóa Trung Qu cị ưở ốD. Ti thu có ch nh ng nh ng văn hóa bên ngoài, văn hóa a, xâyế ưở ịd ng văn hóa riêng và đáoự ộII. Ph lu n. ậCâu 1. đi m). ph ng Đông, vua có nh ng quy gì. sao ch nhà ph ngể ươ ươ ươĐông là ch chuyên ch i. Ch này nh ng phát tri xã nh thế ưở ếnào?Câu 2. (4 đi m). qu phát ki lí là gì? Phát ki lí có nh ng tình hình chínhể ưở ơtr th gi nh th nào?ị