Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết kỳ 1 môn sinh học lớp 8 (1)

498ccea5b69104505df00d300f2181d0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-12 20:53:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 340 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÍNH TH CỀ ỨPHÒNG GD&ĐT LĂNGẢ KI TRA KÌ NĂM 2017-2018Ề ỌMôn: Sinh 8ọ ớTh gian: 45 phút (không th gian giao )ờ ềCâu (2.0 đi m)ể a. Phân bi trí và ch năng tăng tr ng và ng ngệ ưở ươ ươdài? b. Vì sao ng ng (đun sôi) lâu thì ươ ởCâu (3.0 đi m) a. khoang mi ng có nh ng hình th tiêu hóa nào? Hình th tiêu hoá nàoỞ ứquan tr ng n? Vì sao?ọ b. kh ph ăn sau khi thúc quá trình tiêu hóa ru tớ ộnon có nh ng ch dinh ng nào? ưỡ Câu (1.5 đi m)ể Trình bày tóm quá trình hô ng i?ắ ườCâu (3.5 đi mể a. Nêu phù ch năng ng u?ấ b.Vì sao máu ph tim bào có màu i?ừ ươ c. Ng ch ng có nhóm máu A, ng có nhóm máu B. Huy ngườ ườ ươc nh nhân nh máu ch ng trên làm ng ng máu ng iủ ườch ng mà không làm ng ng máu ng nh nhân có nhóm máu gì?ồ ườ ệGi thích? ả-----H t-----ếH NG CH SINH KÌ 1ƯỚ Ọ2017 2018Câu 1(2.0đi m)ể a. Phân bi trí và ch năng tăng tr ng vàệ ưởs ng ng dài:ụ ươ ươ- tăng tr ng: ngăn cách gi hai ng và thânụ ưở ươx ng, có ch năng giúp ng dài ra.ươ ươ- ng: hai ng, có ch năng giúpụ ươ ươ ứlàm gi ma sát trong kh ng.ả ươb. ng ng (đun sôi) lâu thì vì:ươ ở- ng có thành ph hoá là ch (ch tươ ốgiao) và ch vô (ch khoáng). hai thànhấ ủph này giúp ng có tính và ch c.ầ ươ ắ- Khi ng lâu, ch giao phân hu nên cầ ươ ướh ng sánh, ng t. Ph còn ng là ch vô cầ ươ ươ ơkhông liên giao nên ng tr nên .ượ ươ 0.5 đ0.5 đ0.5 đ0.5 đCâu :(3.0đi m)ể a. khoang mi ng có nh ng hình th tiêu hóa nào? HìnhỞ ứth tiêu hoá nào quan tr ng n? Vì sao?ứ ơ* khoang mi ng có hình th tiêu hoá là tiêu hoá lí vàỞ ọtiêu hoá hoá c.ọ* Hình th tiêu hoá quan tr ng là tiêu hoá lí c.ứ ọ* Gi thích:ả- Khoang mi ng là ph tiên ti nh th ăn, màệ ứth ăn vào ng thô, to, ng nên tr tiên ph iứ ướ ảđ làm m, làm nhuy n. ng th khoang mi ng có uượ ất răng, i, và tuy đã th hi ngạ ưỡ ướ ộtác nhai, nghi n, o, tr và th th ăn tr thành ngề ạviên nhuy n.ề ễ- khác, khoang mi ng ch có truy 1ặ ướ ớenzim là amilaza tiêu hoá ph th ăn tinh tượ ộchín thành ng ng đôi ng gi nên tiêuạ ườ ươ ơhoá hoá ch là ph .ọ b. kh ph ăn sau khi thúc quá ếtrình tiêu hóa ru non có nh ng ch dinh ng sau: ưỡ Glycêrin và axit béo, axit amin, glucôz Nucleotitơ+ Vitamin, c, mu khoángướ 0.25 đ0.5 đ0,75 0.5 đ1.0 đCâu 3:(1.5đi m)ể Trình bày tóm quá trình hô ng i:ắ ườQuá trình hô ng quá trình:ấ ườ ồ- th nự ho ng ng ng tham gia aờ ủc hoành và liên mà ta th hi ng tác hítơ ườ ượ ộvào và th ra, giúp không khí trong ph th ng xuyên cở ườ ượđ i.ổ ớ- trao khí ph i: là khu ch tán O2 không khíừ ph nang vào máu và CO2 máu vào không khí ph 0.5 đ0.5 đ0.5 đnang. trao khí bào: là khu ch tán O2 máu vàoừt bào CO2 bào vào máuừ .Câu 4:(3.5 đi m)ể a. phù ch năng ng uấ :- Ch năng hông u: chuy khí Oứ ể2 và CO2- th hi ch năng đó, ng có nh sau:ể ư+ Hình đĩa, lõm t: tăng di tích ti xúc Oặ ớ2 và CO2.+ Không nhân: ít tiêu năng ng, thông trong cácố ượ ưm ch máu p.ạ ẹ+ Ch Hb có kh năng ng COứ ớ2 và CO2b. Máu ph tim bào có màu iừ ươ vì:- Khi máu theo ng ch ph ph di ra trao iộ ổkhí và máu nh ượ O2 ph i.ừ ổ- Trong ng máu có Hb có tính khi iồ ớO2 có màu i.ẽ ươ- Hb chuy Oẽ ể2 tr tim và cung choở ấcác bào.ếc. nh nhân có nhóm máu gì? Gi thích?ệ nh nhân có nhóm máu B.ệ- Gi thích: ả+ Huy ng nh nhân làm ng ng máu ng iế ươ ườch ng. Mà ng ch ng có nhóm máu nên trong ng uồ ườ ầcó KNA. Do huy ng nh nhân có KTậ ươ α+ Huy ng nh nhân không làm ng ng máuế ươ ếng Mà ng có nhóm máu nên trong ng uườ ườ ầcó KNB. Do huy ng nh nhân không có KTậ ươ β--> huy ng máu nh nhân có ươ KT mà không cóKT βNên nhnhân có nhóm máu Bệ 0.25 đ0.75đ 1.0 đ0.5 đ1.0