Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn vật lý lớp 12

a6d0a463d3ce413b60f5831827e6be8d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-09 12:47:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỘ ẠTR NG CAO NG BÁCHƯỜ ẲVI TỆ THI THÚC PH NỀ Tên ph n: KT Lý 12 1tL3ọ ầTh gian làm bài: 45 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệMã ph n: tín ch (ho đvht): ặL p: Mã thiềKTL12L3(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................ọCâu 1: Thí nghi Niu ánh sáng nh ch ng minh:ệ ứA. ánh sáng c.ự ắB. Lăng kính đã làm bi màu ánh sáng qua nó.ế ủC. Ánh sáng Tr là ánh sáng c.ặ ắD. Ánh sáng tr ng không ph là ánh sáng c.ắ ắCâu 2: Phát bi nào đây khi nói ánh sáng tr ng và ánh sáng là ướ không đúng ?A. Ánh sáng tr ng là vô ánh sáng khác nhau có màu tím.ắ ếB. Chi su ch làm lăng kính các ánh sáng khác nhau là nh nhau.ế ưC. Ánh sáng là ánh sáng không tán qua lăng kính.ơ ắD. Khi các ánh sáng đi qua môi tr ng trong su thì chi su môi tr ng iơ ườ ườ ớánh sáng là nh nh t, ánh sáng tím là nh t.ỏ ấCâu 3: Hãy ch câu đúng.ọKhi chùm sáng truy không khí vào th tinh thìộ ủA. tăng sóng gi m.ầ ướ B. gi m, sóng gi m.ầ ướ ảC. không i, sóng gi m.ầ ướ D. không i, sóng ng.ầ ướ ắCâu 4: ọ, ,c Ln và vn là chi su th tinh các tia chàm, lam, và vàng.ế ượ ụS th nào đây là đúng ?ắ ướA. vn n> B. vn n< C. vn n> D. vn n<