Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn toán lớp 9 (3)

49186d732dfae19aa3bd60d7efc5ddfd
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-03 08:16:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 256 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

01:Ề KI TRA CH NG III 9Ề ƯƠ ỐH và tên:ọ ………………….…………………………… p: 9/D Ngày: 26/02/2018ớ Ph :Tr nghi :ầ (4.5 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái (ho ng tr câu tr đúngữ ướ ờCâu 1.1 nào sau đây là nghi ph ng trình 0x- 3y 3?ặ ươ A. (1;-1) B. (0; -1) C. (49;1) D. (0; -3)Câu 1.2 Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào là ph ng trình nh hai n:ươ ươ ươ A. 2y 3. B. 3x 2. C. 2x 3y 5. D. 2x 5y 7Câu 1.3 Ph ng trình 2x 3y cóươ A. nghi B. vô nghi C. nghi D.vô nghi mệCâu 1.4 pt ng ng pt:ươ ươ A. B. C. D. Câu 1.5 Xe đi km/h. Xe tô đi ch xe 13km/h Khi đó tô là: A. 13 (km/h) B. 13 (km/h) C. 13 (km/h) D. 13.x (km/h) Câu 2.1 Nghi ng quát pt: 3x là:ệ A. B. C. D. Câu 2.2 nghi pt là: A. B. C. D. Câu 2.3 ph ng trình nào sau đây vô nghi m?ệ ươ A.1759yxyx B. 132264yxyx C. 265153yxyx D. 104252yxyxCâu 2.4 (-1; 2) là nghi ph ng trình nào sau đây?ặ ươ A. 0253yxyx B. 0252yxyx C. 0253yxyx D.0253yxyxCâu 3.1 ph ng trình ươ523yxyx ng ng ph ng trình nào sâu đây?ươ ươ ươ A. 3223yxyx B. 322yxyx C.3834yxyx D. 32yxxCâu 3.2 Giá tr và ph ng trình ươ2 45x bybx ay+ =-ìí- =-î nh (1;1) làm nghi là:ậ A. 1; B. 1; C. 1; D. 1; 6Câu 3. (2;1) là nghi :ế thì: A. C. D.Câu 3.4 có hai ch vi theo th ng ta cũ là 27 ượ ượ ịT ng cũ và có giá tr là 99. tìm là:ổ A. 52 B. 36 C. 63 D. 25Câu 4. th hàm ax đi qua đi A(2;-2) và B(-1;3) thì:ồ A. B. C. D. Câu 4. ng hai là 16. chia cho nh th ng là 1. Hai đó là: ượ ươ A. 10 và 6. B. 14 và C. 13 và D.11 và Ph II:ầ lu n: (5,5 đi m)ểBài (2 đi m). Gi các ph ng trình sau:ả ươ a/632yxyx b/ 231052yxyxBài (2,5đi m)ể Gi bài toán ng cách ph ng trình:ả ươM tô đi xác nh và trong th gian đã nh. cộ ốc tô gi 10km/h thì th gian tăng 45 phút. tô tăng 10 km/h thì th gianủ ờgi 30 phút. Tính và th gian nh đi ôtô?ả ủBài (1 đi m). Cho ph ng trình ươ(m 1)x 4mx 2m+ =ìí+ =î (m là tham ).ố Tìm ph ng trình có nghi (x y) tho mãn ươ 2.BÀI LÀM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đ 02:Ề KI TRA CH NG III 9Ề ƯƠ ỐH và tên:ọ ………………….…………………………… p: 9/D Ngày: 26/02/2018ớ Ph :Tr nghi :ầ (4.5 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái (ho ng tr câu tr đúngữ ướ ờCâu 1.1 Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào là ph ng trình nh hai n:ươ ươ ươ A. 2y 3. B. 3x 2. C. 2x 3y 5. D. 2x 5y 7Câu 1.2 nào sau đây là nghi ph ng trình 0x- 3y 3?ặ ươ A. (1;-1) B. (49;1) C. (0; -1) D. (0; -3) Câu 1.3 Nghi ng quát pt: 3x là:ệ A. B. C. D. Câu 1.4 nghi pt là: A. B. C. D. Câu 1.5 ph ng trình ươ523yxyx ng ng ph ng trình nào sâu đây?ươ ươ ươ A. 32yxx B. 322yxyx C.3834yxyx D. 3223yxyxCâu 2.1 Xe đi km/h. Xe tô đi ch xe 13km/h Khi đó tô là: A. 13 (km/h) B. 13 (km/h) C. 13 (km/h) D. 13.x (km/h)Câu 2.2 Giá tr và ph ng trình ươ2 45x bybx ay+ =-ìí- =-î nh (1;1) làm nghi là:ậ A. 1; B. 1; C. 1; D. 1; -6Câu 2.3 ph ng trình nào sau đây vô nghi m?ệ ươ ệA.1759yxyx B. 265153yxyx C. 132264yxyx D. 104252yxyxCâu 2.4 Ph ng trình 2x 3y cóươ A. vô nghi B. nghi C.ệ nghi mệ D.vô nghi ệCâu 3. th hàm ax đi qua đi A(2;-2) và B(-1;3) thì:ồ A. B. C. D. Câu 3.2 (-1; 2) là nghi ph ng trình nào sau đây?ặ ươ A. 0253yxyx B. 0253yxyx C. 0253yxyx D.0252yxyxCâu 3. (2;1) là nghi :ế thì: A. C. D.Câu 3.4 có hai ch vi theo th ng ta cũ là 27 ượ ượ ịT ng cũ và có giá tr là 99. tìm là:ổ A. 25 B. 36 C. 63 D. 52Câu 4.1 pt ng ng pt:ươ ươ A. B. C. D. Câu 4. ng hai là 16. chia cho nh th ng là 1. Hai đó là: ượ ươ A. 10 và 6. B. 14 và C. 13 và D.11 và 5Ph II:ầ lu n: (5,5 đi m)ểBài (2 đi m). Gi các ph ng trình sau:ả ươ a/16213yxyx b/ 4295yxyx Bài (2,5đi m)ể Gi bài toán ng cách ph ng trình:ả ươM tô đi xác nh và trong th gian đã nh. cộ ốc tô gi 15km/h thì th gian tăng 60 phút. tô tăng 20 km/h thì th gianủ ờgi 20 phút. Tính và th gian nh đi ôtô?ả ủBài (1 đi m). Cho ph ng trình ươmmyxymx223)1( (m là tham ).ố Tìm ph ng trình có nghi (x y) tho mãn ươ 5.BÀI LÀM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………