Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn toán lớp 5 (2)

507fbca0c32f7e7ed07e0a5f36c7d1b7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-08 15:43:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG TI BÀUƯỜ ẤĐ NỒH và tên:.......................................ọL p:..............ớ KI TRA NH KÌ GI KỲ IIỂ ỌNĂM 2017-2018ỌMôn: Toán-L 5ớTh gian làm bài: 40 phútờĐiểm Lời phê của giáo viênĐ BÀIỀEm hãy khoanh vào ch cái trữ ướ đúng :Câu Ch trong 254. 836 ch (0,5đi m)ểA. 50 000 B. 500 000 C. 000 D. 50 000 000Câu Phép tr 712,54 48,9 có qu đúng là: (1đi m)ểA. 70,765 B. 663,64 C. 223,54 D. 707,65Câu có 32 sinh 12 sinh ữchi bao nhiêu ph trăm sinh (1đi m)ế ểA. 34,5 B. 35,4 C. 37,4 D. 37,5Câu Giá tr bi th c: 15 1,5 2,5 0,2 là: (1đi m)ểA. 1,05 B. 15 C. 10,05 D. 10,5Câu th .............năm. thích đi vào ch ch là:ế ấ(1đi m)ểA. 100 B. 300 C. 250 D. 200Câu thích đi vào ch ch 3mố 25dm 2= …………m là:(0,5đi m)ểA. 3,5 B. 3,05 C. 30,5 D. 3,005Câu thích đi vào ch ch 3t n5kg …… là:ố ấ(1đi m)ểA. 30,5 B. 30,05 C. 3,005 D. 3,05Câu Tìm x: (1đi m) ểx 15,5 35,5a) gi 32 phút gi phút b) 33 phút 35 giây 25 phút 22 giâyc) phút giây d) 30 phút 15 giây 5Câu Tính: (2đi m)ểCâu 10 (1 đi m)ểM hình thang có đáy 120dm, đáy bé 80dm, chi cao 40dm. ềTính di tích hình thang đó.ệBài gi iả……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TR NG TI BÀUƯỜ ẤĐ NỒH và tên:.......................................ọL p:..............ớ KI TRA NH KÌ GI KỲ IIỂ ỌNĂM 2017-2018ỌMôn: Ti ng Vi 5ế ớTh gian làm bài: 60 phútờĐiểm Lời phê của giáo viênĐ BÀIỀA Ki tra c:ể (10 đi )ể1. Ki tra thành ti ngể (3đi m)ểGiáo viên ki tra thành ti ng ng sinh.ể ọN dung ki tra: Các bài đã tu 19 tu 27, giáo viênộ ầghi tên bài, trang vào phi u, sinh lên thăm và thànhố ọti ng. sinh đo văn, th kho ng 115 ti ng/phút (trongế ếbài thăm c) sau đó tr câu dung đo doố ượ ọgiáo viên nêu.2. Ki tra hi ki tra ki th ti ng vi tể :(7đi m)ểa. th bài văn sau:ọ ầCHI KÉN BẾ MƯỚCó anh chàng tìm th cái kén bộ m. hôm anh ta th yướ ấkén hé ra nh Anh ta ng hàng gi nhộ ìn chú nh thoátướ ốm ình ra kh cái nh xíu. anh ta th vi không ti tri gìỏ ểthêm. Hình nh chú không th a. Vư ướ ượ th anh ta quy tế ếđ nh giúp chú nh Anh ta kéo ch nh cho to thêm. Chúị ướ ỏb dàng thoát ra kh cái kén nh ng thân hướ ình nó thì ng ph ngư ồlên, đôi cánh th nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì ng quan sát iứ ớhi ng lúc nào đó thân hình chú bọ và đôi cánh ngướ ộh nâng thân hơ ình chú. Nh ng ch ng có gư thay th làổ ậchú ph bướ loanh quanh su quãng còn đôi cánh nhănố ớnhúm và thân hình căng ph ng. Nó không bao gi bay a. Cóồ ượ ữm đi mà ngộ thanh niên không hi u: cái kén ch ch khi chúườ ếb ph thoát ra kh cái nh xíu kia chính là quy lu tướ ậc nhiên tác ng lên đôi cánh và có th giúp chú bay ngay khiủ ướthoát ra ngoài.Đôi khi tranh là đi thi trong cu ng. ta quenấ ếs ng trong cu ph ng ng, ta đi nh ti tàng màố ềb sinh ngẩ có và ch ng bao gi ta có th bay c. Vườ ượ th ,ến th mình đang ph qua nhi áp và căng th ng thì hãyế ượ ẳtin ng sau đó tr ng thành hằ ưở n.ơ(Theo Nông ng Hoài)ươD vào dung bài c, ch câu tr đúng khoanh tròn vàự ờhoàn thành các bài sau:ậCâu Câu 1: Đi ng thích vào ch tr ng đúng: (0,5đi m)ề ượ ểCó anh chàng....................m cái kén bộ m.ướCâu Chú nh thoát ra kh chi nh xíu làm gướ ?(0,5đi m)ểA. Tr thành con bở th tr ng thành.ướ ưởB. Kh ng th .ỏ ởC. Nhìn th ánh sáng.ấD. Bò loanh quanh.Câu Theo em, chú nh đướ thoát ra kh kén ng cách nào (1đi m)ỏ ểVi câu tr em:ế ủCâu vào bài c, xác nh các đi nêu dự đây đúng hay sai.ướ(0,5đi m)ểThông tin Tr iả ờChú nh thoát mướ ình ra kh cái nh xíu.ỏ ỏChú nh thoát mướ ình ra kh cái to.ỏ ỗCâu Theo em, đi gì đã ra chú bề khi thoát ra ngoàiướkén (1đi m)ểCâu Đóng vai chú nh vi vào dòng tr ng nh ng đi chúướ ềb mu nói chàng thanh niên. (Vi 2-3 câu)ướ (1đi m)ểCâu Dòng nào đây nêu đúng nghĩa “Truy th ng” ?ướ ố(0,5đi m)ểA. ng và nghĩ đã hình thành lâu và truy th này sangố ượ ệth khác.ế ệB. Cách ng và nghĩ nhi ngố nhi ph ng khác nhau.ườ ươC. Phong và quán tiên, ông bà.ụ ổCâu Em hi hi ng trong câuể “Còn chàng thanh niên thì cứng quan sát hi ng lúc nào đó thân hình chú bồ pướ ẹl và đôi cánh ng nâng thân hạ ình chú.” nh th nào?ư ế(0,5đi m)ểVi câu tr em:ế ủCâu ph trong câuấ “Vì th anh ta quy nh giúp chú mế ướnhỏ có tác ng gì ?ụ (0,5đi m)ểA. Ngăn cách các câu trong câu ghép.ếB. Ngăn cách tr ng ng các thành ph chính câu.ạ ủC. Ngăn cách các ph cùng gi ch trong câu.ộ ụCâu 10 Vi nghĩ và bài em rút ra câu chuy trên (s ng tế ượ ừng giàu xúc, m...,) (1đi m)ữ ểB Ki tra vi t:ể (10 đi m)ể 1. Chính nghe vi tả (2 đi m) ểGiáo viên cho sinh vi bài (ọ Nghĩa th tròầ ). Đo vi tạ ừ“ sáng mừ ……đ mang ng”.ơ (SGK Ti ng vi 5, 2,ế ậtrang 79).2. làm văn:ậ (8 đi m) ểĐ bàiề Trong nh ng năm t, có nhi th cô giáo em,ữ ạđ nh ng ng trong em. Em hãy th cô giáo kính nể ượ ếđó em.ủTT Ch đủ 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ngổTN TL TN TL TN TL TN TL TN TL1 cố câuố 02 01 01 01 01 05 01Câu số 1, 5Sốđi mể 1,5 01 01 02 01 4,5đ 02 đ2 ngạ ượvà đo iạl ngượ câuố 01 01 02Câu số 6Sốđi mể 01 0,5đ 1,5đ