Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn tin Lớp 10 (1)

e1e00e12d31f5139d9f0d39376339d49
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-15 13:28:15 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI ẾMÔN TIN KH 10ỐI. Ph tr ngi :7 đi mầ ểCâu 1. nh nh trong văn là:ơ ảa. b. câu c. dòng d. kí từ ựCâu 2. nh ng kí trong văn ng nh:ị ệa. Insert Font… b. Format Font…c. Format Columns… d. saiấ ềCâu 3. nh Exit trong ng ch nệ :a. File b. Edit c. Insert d. FormatCâu 4. Chèn ng trang ng nh:ắ ệa. Insert Break… b. View Hearder and Footderc. Insert Hearder and Footder d. View Break…..Câu 5. Nút nh Print Preview dùng ểa. In văn b. kích th trang inả ước. Xem văn tr khi in d. Ng ng vi in văn nả ướ ảCâu 6. nh ng kí là nh ng:ị ạa. Phông ch b. ch c.Ki ch d. đúngữ ềCâu 7. Trong Microsoft Word, nh Copy trong menu nh nào :ệ ệa. File b. Edit c. View d. FormatCâu 8. nh Format Bullets and Numbering Numbered…s ng :ệ ểa. Tao5danh sách li kê ng kí tệ ựb. danh sách li kê ng th tạ ực. danh sách li kê ng kí hi và th tạ ựd. tiêu trangạ ềCâu 9. Trong Microsoft Word, nh Picture trong menu nh nào:ệ ệa. Tools b.Table c. Insert d. FormatCâu 10. nh Format Paragraph….Dùng đệ :a.Đ nh ng b. nh ng đo vănị ạc. nh ng ch cái dòng d. nh ng văn nị ảCâu 11 nh Insert Page Numbers dùng đệ :a. Ng trang b. Đánh trang c. Chèn tiêu trang d. Ng đo nắ ạCâu 12 Mu sao chép li trong Windows ng thao tác nào đâyố ướ :a. Xác nh ng sao chép ch Edit Copyị ượ ọb. Xác nh ng sao chép nh phím Ctrl Cị ượ ấc. Xác nh ng sao chép, ch nút Copy trên thanh công cị ượ ụd.T uđúngấ ềCâu 13. nh File Open ng đệ :a. b. văn c.M đã có d. Sao chép văn nạ ảCâu 14. Ngôn ng đánh siêu văn là:ữ ảa. HTML b.HTTP c. HTTP và HTML d. HMLTCâu 15. Khi đang so th văn n, mu ph thao tác th hi thì ổh phím ợa. Ctrl b. Ctrl c. Ctrl d. Ctrl YCâu 16. Mu văn ta nh phím ợa. Ctrl b. Ctrl +V c. Ctril d. Ctrl ZCâu 17. Dùng ki gõ Telex (Truwowngf) ch trong ngo là:ể ặa. Tr ng b. Truongươc. Tr ng d. Tr ngướ ườCâu 18. Ta mu đo văn đã ch thì ng thao tác nào sau đâyố ượ ụa. Shift +C b. Ctrl Cc. Ctrl +X d. Shift XCâu 19. nh ng trang văn ta th hi nh sau:ể ưa. File Print Preview b. Edit Print Previewc. File Page Setup d. Edit Page SetupCâu 20. Mu dán ph văn đã Copy ta ng nhố ượ :a. Edit Paste b. Ctrl Xc. File Paste d. Shift +VCâu 21 ng LAN là ng các máy tính:ạ ốa. kho ng cách b. nhauỞ ầc. Cùng đi hành d. Không dùng chung giao th cộ ứCâu 22. ng máy tính thành ph ?ạ ầa. b. c. d. 5Câu 23. Thi nào sau đây là thi ng ?ế ạa. gi b. Chu tắ ộc. Bàn phím d. Máy inCâu 24. Giao th truy thông trong Internet là:ứ ềa. IP b. TCPc. IP TCP d. TCP/ IPCâu 25. Menu Table Merge Cells dùng :ểa. Chèn thêm vào ng b. Tách thành nhi ôả ềc. Xóa các ch d. Tr nhi thành ôượ ộCâu 26. Khi gói tin trên ng có nh ng gìử ?a. li và dài b. ch i, ch nh nữ ậc. Thông tin ki soát d.T các trênể ảCâu 27. Làm sao gói tin đúng ng nh nể ườ ?a. Th ph ghi ch ng nh b. dài thông tinư ườ ộc. Ph có ch máy đích d. ch ng iả ườ ửCâu 28. Thông tin trên Internet ch ng nàoượ ướ ?a. Văn b. Hình nhả ảc. Video d. Siêu văn nảII. Ph lu n: đi mầ ểCâu 1. Trình bày khái ni so th văn nệ ảCâu Trình bày các cách kh ngở ộCâu 3. Internet là gì ?Bài làm