Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn lịch sử lớp 10 (1)

c3992641d2ebbf1a89fb3d96108fe272
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-19 20:46:24 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR CNGH ML CH 10H IIBài 13: Vi Nam th nguyên th ủ1  VIETJACK Câu 1. Liên ki th ph ch th gi (th nguyên th y), trên tệ ấn Vi Nam đã tìm th aướ ủA. Loài cượ ổB. Ng cườ ổC. Các công ng đáụ ằD. Ng tinh khônườCâu 2. tích ng tìm th trên ta có niên cách ngàyấ ườ ượ ướ ạnayA. 40 50 nămạ ạB. 30 40 nămạ ạC. 20 30 nămạ ạD. 10 20 nămạ ạCâu 3. Nguyên li ch mà ng ng ch tác công laoệ ườ ụđ ng làộA. Đá B. ng thúươC. Gỗ D. ngồCâu 4. Ph ng th ki ng ng làươ ườ ổA. Săn t, đánh cáắB. Săn n, hái m, đánh cáắ ượC. Săn t, hái mắ ượD. Tr ng tr và chăn nuôiồ ọCâu 5. Ng sinh ng thànhườ ốA. Các th c, do ng cao tu ng uị ườ ầB. ng nhóm nh do ng cao tu ng uừ ườ ầC. ng gia đình, gia đình kho ng th hừ ệD. ng săn và hái làm ngu ng chínhừ ượ ốCâu 6. đi công do ng ch tác làặ ườ ếA. Công đá ghè thô sụ ơB. Công đá ghè có hình thù rõ ràngụ ẽ2C. Công đá ghè o, mài th nụ ậD. Công ch ng ng, tre, gụ ươ ỗCâu 7. nào nh xét đúng bàn phân ng trên taậ ườ ướA. mi núi phía ta ngày nayở ướB. mi và mi Trung ra ngày nayở ướC. ch mi Nam ta ngày nayủ ướD. nhi ph ng trên cở ươ ướCâu 8. Xã nguyên th trân Vi Nam phát tri lên giai đo côngộ ướ ạxã th là ng ng xu hi aị ươ ủA. ng cườ ổB. ng tinh khônườC. xã có giai và nhà cộ ướD. loài cượ ổCâu 9. Cu ng dân Vi có đi khác so dân Núi làộ ọA. ng thành ng kh ng 20 30 ng i, th hố ườ ệB. ki ng ng ph ng th săn hái mế ươ ượC. ng thành các th c, cố ạD. bi tr ng các lo rau, qua và chăn nuôi các lo thú nhế ỏCâu 10. Cu ng dân văn hóa Hòa Bình dân văn hóa Vi cóộ ơđi khác làểA. ng trong các th cố ạB. ng trong các hang ng, mái đá ngu cố ướC. săn t, hái làm ngu ng chínhấ ượ ốD. đã có nông nghi khaiộ ơCâu 11. Công dân Hòa Bình và có nét tr ng làụ ưA. công ng đá ghè có hình thù rõ ràngụ ượ ẽB. công ng đá ghè rìa nh thành iụ ượ ưỡC. công ng đá ghè nhi n, đã mài cho cụ ượ ưỡ ượ ắD. đa công làm ng ng, tre, gố ượ ươ ỗCâu 12. Cách đây kho ng 5000 6000 năm, ho ng kinh ch cả ưdân trên ta làổ ướ3A. săn n, hái mắ ượB. săn n, hái m, đánh cáắ ượC. săn n, hái và tr ng rau, quắ ượ ảD. nông nghi tr ng lúaệ ồĐáp ánCâu 6Đáp án ACâu 10 11 12Đáp án DCâu 13. Cách đây 5000 6000 năm, xu hi cu đá đã ra sớ ựthay gì trong cu ng ng nguyên th trên ta?ổ ườ ướA. Năng su lao ng tăng đôiấ ấB. ng ch nh và thi cờ ượ ượ ậC. Năng su lao ng tăng ng ch nh và thi n, cu cấ ượ ộs ng tinh th nâng caoố ượD. ra nhi ph ng th ki ng so th kì tr cở ươ ướCâu 14. Thành không thu giai đo cách ng đá Vi Nam làự ệA. Phát tri kĩ thu mài, a, khoan đá, ch tác mể ốB. Nông nghi tr ng lúa cệ ướC. Ch tác và ng trang cế ứD. Phát minh ra aửCâu 15. văn hóa nào trên ta, ng nguyên th bi kĩ thu tế ướ ườ ậlàm mốA. Văn hóa Hòa BìnhB. Văn hóa nắ ơC. Văn hóa Phùng NguyênD. Văn hóa ViơCâu 16. văn hóa trên Vi Nam không thu th đá làề ướ ớ4A. Văn hóa Hòa BìnhB. Văn hóa ViơC. Văn hóa Phùng NguyênD. Văn hóa nắ ơCâu 17. không ph ánh đúng phát tri các sinh ng trên tả ướ ấn ta kho ng 3000 4000 năm tr đây làướ ướA. trình phát tri cao kĩ thu ch tác đá và làm mạ ốB. Đã bi ng nguyên li ng và thu luy kim ch côngắ ạcụC. Ngh nông tr ng lúa ti hành nhi th cề ượ ộD. Đã có trao i, mua bán các ph gi các th c, cự ạCâu 18. Đi trong công ng nguyên th trên ta kho ngể ườ ướ ả3000 4000 năm tr đây so giai đo tr là?ướ ướA. Công ng đá phong phú và nhi ch ng lo iụ ạB. Xu hi công ng mấ ốC. Nhi công ng nguyên li tre, ng, ngề ươ ừD. Xu hi nh ng công ng ngấ ồCâu 19. th ng trên ta làở ướA. dân văn hóa Phùng NguyênưB. dân văn hóa Sa HuỳnhưC. dân văn hóa sông ng Naiư ồD. dân văn hóa Đông nư ơCâu 20. Nh ng văn hóa tiêu bi th kim khí và nông nghi pữ ệtr ng lúa trên ta làồ ướA. Hòa Bình, Sa Huỳnh Phùng Nguyênắ ơB. Phùng Nguyên Sa Huỳnh ng NaiồC. Vi Phùng Nguyên Sa Huỳnh ng Naiơ ồD. Vi Hòa Bình, Sa Huỳnh ng Naiơ ồCâu 21. Hãy ghép th th gian bên trái văn hóa bên ph iố ảcho phù pợTh gianờ văn hóaề51. 30 40 năm tr đâyạ ướ2. 6000 12000 năm tr cướđây3. 3000 4000 năm tr đâyướ a) Văn hóa Hòa Bình, nắ ơb) Văn hóa Núi Đọc) Văn hóa Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, ngồNaiA. c, b, a.B. b, a, cC. a, b, cD. b, c, aCâu 22. Hãy ghép văn hóa bên trái công xu bên ph iề ảcho phù pợN văn hóaề Công lãnh oụ ạ1. Văn hóa Hòa Bình, nắ ơ2. Văn hóa Núi Đọ3. Văn hóa Phùng Nguyên, SaHuỳnh, ng Naiồ a) Rìu đá ghè thô sượ ơb) Rìu đá ghè nhi n, đãượ ơđ mài i, mượ ưỡ ốc) Cu đá công ng ngố ồA. c, b, aB. b, a, cC. a, b, cD. b, c, aCâu 23. Hãy ghép dung bên trái bên ph sao cho phù ho tộ ạđ ng kinh ng nguyên th trên taộ ườ ướ1. Văn hóa Hòa Bình, nắ ơ2. Văn hóa Núi Đọ3. Văn hóa Phùng Nguyên, SaHuỳnh, ng Naiồ a) Săn t, hái là ngu ngắ ượ ốchínhb) Săn t, hái m, tr ng rau, câyắ ượ ủăn qu (nông nghi khai)ả ơc) Tr ng lúa c, chăn nuôi gia súc vàồ ướgia mầA. c, b, a6B. b, a, cC. a, b, cD. b, c, aCâu 24. Các văn hóa tiêu bi th hi các giai đo phát tri chính aề ủth nguyên th trên ta làờ ướA. Núi (ng đá cũ) ườ Hòa Bình, (ng tinh khôn đá i)ắ ườ ớ Phùng Nguyên (m th ng thau)ở ồB. Vi (ng kì đá cũ) ườ Núi (ng kì đá cũ)ọ ườ ậ Phùng Nguyên (ng tinh khôn kì đá i)ườ ớC. Núi (ng đá cũ) ườ Vi (ng tinh khôn đá i) ườ Hòa Bình,B (ng tinh khôn kì đá i)ắ ườ ớD. Núi (ng đá cũ) ườ Hòa Bình, (ng tinh khôn đá i)ắ ườ ớ Đông (m th kim khí)ơ ạĐáp ánCâu 13 14 15 16 17 18Đáp án DCâu 19 20 21 22 23 24Đáp án ABài 14: Các qu gia trên Vi Namố ướ ệCâu 1. Th gian xu hi văn hóa Đông làờ ơA. thiên niên II TCNầ ỉB. Gi thiên niên TCNữ ỉC. thiên niên TCNầ ỉD. Th TCNế ỉCâu 2. Ch li ch tác công lãnh ph bi dân Đông làấ ơA. ng thau, có tồ ắB. ng và ng thauồ ồC. ng và tồ ắ7D. ng và tồ ắCâu 3. Công lãnh ng kim lo xu hi đã đi ki cho ng Vi tụ ườ ệcổA. Khai thác vùng ng ng châu th ven sông thành nh ng cánh ng màu mồ ỡđ phát tri ngh nông tr ng lúa cể ướB. Khai phá, bi vùng đai khô mi núi nh ng vùng cây lâu năm có giáế ữtr kinh caoị ếC. ch cây lúa là cây tr ng chínhự ướ ồD. ng nh lâu dài trong các làng nố ảCâu 4. nào không ph ánh đúng ho ng kinh chính tr dân Đôngả ưS n?ơA. Ngh nông tr ng lúa cề ướB. Săn n, chăn nuôi, đánh cáắC. Buôn bánD. Ngh th côngề ủCâu 5. Ho ng kinh chính dân Đông có gì khác so dânạ ưPhùng NguyênA. Nông nghi tr ng lúa cệ ướB. Phát tri ngh th côngể ủC. Có ho ng buôn bán, trao gi các vùngạ ữD. Xu hi phân công lãnh gi nông nghi và th công nghi pấ ệCâu 6. Ngh th công ti ng dân Đông làề ơA. Đúc ngồB. đá, kh traiụ ảC. Làm mồ ốD. Ch tác th tinh, iế ảCâu 7. nào ph ánh không đúng nh ng bi trong xã th Đông nả ơA. gi th công xã th cự ộB. ra công xã nông thôn (làng, xóm)ự ủC. Xu hi gia đình nh theo ch ph hấ ệD. Mâu thu xã sinhẫ ả8Câu 8. nào nh xét đúng tình hình xã th Đông so th Phùngậ ờNguyên?A. Đã có phân hóa xã gi giàu và nghèoự ữB. phân hóa xã ngày càng ph bi nứ ơC. phân hóa xã ch th sâu cự ắD. phân hóa xã ph bi ch th sâu cự ắCâu 9. văn hóa là ti cho ra qu gia Văn Lang làề ốA. Văn hóa Hòa BìnhB. Văn hóa Đông nơC. Văn hóa Hoa cộD. Văn hóa Sa HuỳnhCâu 10. nào không ph ánh đúng dân ra Nhà cả ướVăn Lang Âu cạA. Yêu phát tri vi buôn bán các ng khácầ ườB. Yêu ho ng th th và th ph nông nghi pầ ệC. Yêu công cu ch ng gi ngoài xâmầ ặD. Nh ng chuy bi căn trong ng kinh xã iữ ộĐáp ánCâu 5Đáp án DCâu 10Đáp án ACâu 11. ch nhà th Văn Lang Âu làổ ướ ạA. Vua u, ng dânạ ướ ạB. Vua ng công, quý chínhươ ồC. Vua u, ng chínhạ ướ ồD. Vua Hùng u, ng tù tr ngạ ướ ưởCâu 12. Ng ng các Văn Lang Âu làườ ướ ạ9A. uạ B. ngạ ướC. Quan lang D. chínhồCâu 13. Ng ng các Văn Lang Âu làườ ướ ạA. Quan iạ B. uạ ầC. ngạ ướ D. chínhồCâu 14. đi nhà Văn Lang Âu làặ ướ ạA. máy nhà khá hoàn ch nh, ng là vuaộ ướ ầB. máy nhà ph nhi ph n, ng là vuaộ ướ ầC. Còn gi khai, ch hoàn ch nh, nh ng là ch nhà đi hànhơ ướ ềm qu gia, không còn là ch cộ ạD. Nhà ra nh khu châu Áướ ựCâu 15. Nhà Âu làướ ạA. nh ng ng lãnh th và hoàn ch nh ch so iự ớn Văn LangướB. nhà riêng bi t, không có đi gì chung so nhà Văn Langộ ướ ướC. thu nhà Văn Langự ướD. nhà ng không ph là ng Vi tộ ướ ườ ườ ệCâu 16. Các ng chính trong xã Văn Lang Âu làầ ạA. Vua quan dânạ ạB. Vua quý dânộ ạC. Vua, quý dân do nô tìộ ựD. Quý dân doộ ựCâu 17. Ngu ng th chính dân Văn Lang Âu làồ ươ ạA. Lúa ch, lúa mìạB. p, tạ ẻC. Ngô, khoai, nắ10
2020-09-28 00:03:25