Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn hóa học lớp 11

461a7479c073e68230d5ce18bf32e5de
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:40 PM ngày 22-03-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KiÓm tra bµi cò:T×m trî tõ, th¸n tõ, t×nh th¸i tõ trong nh÷ng c©u sau: a, tí l¹nh qu¸!b, Bän trÎ con xãm nµy nghÞch.c, Anh Êy cã thÓ Trêi ¬i, Th¸n tõ Trî tõ T×nh th¸i tõ®Õn lµchø lÞ.v¸ trêi lÊp bÓ Êy 1. XÐt vÝ dô: sgk tr 101§ªm th¸ng n¨mch êi ®· tèi.( Tôc ng÷)Cµy ®ång ®ang buæi ban tr a,Må h«i th¸nh thãt nh ruéng cµy.Ai ¬i ng b¸t c¬m ®ÇyDÎo th¬m mét h¹t ®¾ng cay mu«n phÇn. Ca dao)Ng÷ v¨n TiÕt 37 Nãi qu¸I­ Nói quá và tác ng nói quáụ ủch n»m ®· s¸ngNgµy th¸ng êiNãi §ªm th¸ng n¨m ch n»m ®· s¸ng ngµy th¸ng êi ch êi ®· tèi vµ Må h«i th¸nh thãt nh ruéng cµy cã qu¸ sù thËt kh«ng? Thùc chÊt mÊy c©u nµy nh»m nãi ®iÒu g×?C¸ch nãi nh vËy cã t¸c dông g×? I. Nãi qu¸ vµ t¸c dông cña nãi qu¸- Nãi qu¸ sù th©t, th ch mu nóiự tháng năm ngày dài đêm ng n, tháng ngày ng đêm dàiắ ườ .­ Tác ng:ụ nhÊn m¹nh tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña thêi tiÕt. 1. XÐt vÝ dô: Sgk tr 101Ngµy th¸ng êi ch êi ®· tèi.Ai ¬i ng b¸t c¬m ®Çy,.DÎo th¬m mét h¹t ®¾ng cay mu«n phÇn .Ng÷ v¨n TiÕt 37NÓI QUÁ§ªm th¸ng n¨m ch n»m ®· s¸ngNg÷ v¨n TiÕt 37(Tôc ng÷) Cµy ®ång ®ang buæi ban tr a, Må h«i th¸nh thãt nh ruéng cµy- Nãi qu¸ sù thËt th ch mu nói: hôi ng ườnông dân nhi nh a.ơ -> Tác ng:ụ nhÊn m¹nh sù vÊt v¶ cña ng êi n«ng d©n (Ca dao) a. Bµn tay ta lµm nªn tÊt c¶ Cã søc ng êi sái ®¸ còng thµnh c¬m Hoµng Trung Th«ng Bµi ca vì ®Êt) C¸i cô b¸ Êy l¹i xö nhòn mêi h¾n vµo nhµ uèng íc.Nam Cao, ChÝ PhÌo hÐt ra löa -> Nói quá sự th tậ nhÊn m¹nh sù quyÕt t©m còng nh c«ng søc cña con ng êi trong lao ®éng. -> Nói quá th tự nãi bá là kÎ cã uy quyÒn, hèng h¸ch, qu¸t n¹t mäi ng êi .=> NhÊn m¹nh, g©y Ên îng vµ t¨ng søc biÓu c¶m .? Nh÷ng côm tõ nµo sau ®©y nãi qu¸ sù thËt T¸c dông cña nh÷ng c¸ch nãi ®ã? I. Nãi qu¸ vµ t¸c dông cña nãi qu¸ Ng÷ v¨n TiÕt 37NÓI QUÁ1. XÐt vÝ dô: Sgk tr 1012. KÕt luËn (Ghi nhí Sgk/102 )Nãi qu¸ lµ biÖn ph¸p tu tõ phãng ®¹i møc ®é, quy m«, tÝnh chÊt cña sù vËt, hiÖn îng îc miªu t¶ ®Ó nhÊn m¹nh, g©y Ên îng, t¨ng søc biÓu c¶m. I. Nãi qu¸ vµ t¸c dông cña nãi qu¸ Ng÷ v¨n TiÕt 37 NÓI QUÁ1. XÐt vÝ dô: Sgk tr 1012. KÕt luËn (Ghi nhí Sgk/102)* Nãi qu¸ cßn îc gäi lµ ngoa dô, phãng ®¹i, thËm ng, khoa tr ¬ng. Qu¶ bÝ khæng lå Hai anh chµng ®i qua mét khu ên trång bÝ. Anh thÊy qu¶ bÝ to, kªu lªn:- Chµ, qu¶ bÝ kia to thËt !Anh liÒn êi mµ b¶o r»ng:- ThÕ th× ®· lÊy g× lµm to. T«i ®· tõng tr«ng thÊy cã qu¶ bÝ to b»ng c¶ c¸i nhµ ®»ng kia k×a.Anh nãi ngay:- ThÕ th× ®· lÊy g× lµm l¹. T«i cßn nhí, mét lÇn t«i tr«ng thÊy mét c¸i nåi ®ång to b»ng c¶ c¸i ®×nh lµng ta. Anh ng¹c nhiªn hái:- C¸i nåi Êy dïng ®Ó lµm c¸i g× mµ to vËy?Anh gi¶i thÝch:- C¸i nåi Êy dïng ®Ó luéc qu¶ bÝ anh võa nãi Êy mµ. Theo truyÖn êi d©n gian ViÖt Nam )Trong lêi kÓ cña anh vµ anh cã ®iÒu g× kh«ng b×nh th êng?•Anh kÓ: Tr«ng thÊy qu¶ bÝ to b»ng c¸i nhµ.•Anh kÓ Tr«ng thÊy c¸i nåi to b»ng c¸i ®×nh.•Lêi kÓ cña anh vµ anh cã ph¶i lµ sö dông phÐp nãi qu¸ kh«ng? V× sao? ->Kh«ng ph¶i lµ nãi qu¸ v× kh«ng cã c¬ së -> Nãi kho¸c Ph©n biÖt nãi qu¸ víi nãi kho¸c:- Gièng (ë c¸ch thøc): Nãi qu¸ sù thËt vµ phãng ®¹i quy m«, tÝnh chÊt cña sù vËt îc nãi ®Õn.- Kh¸c (ë môc ®Ých): Nãi qu¸: NhÊn m¹nh, g©y Ên îng, t¨ng søc biÓu c¶m.+ Nãi kho¸c Mang tÝnh tiªu cùc, nh»m cho ng êi nghe tin vµo nh÷ng ®iÒu kh«ng cã thËt.- Nãi kho¸c Nãi dãc, nãi x¹o (®Þa ph ¬ng miÒn Nam)Nãi ®iªu, nãi ngoa (®Þa ph ¬ng miÒn B¾c) 2. KÕt luËn (Ghi nhí Sgk /102) Ng÷ v¨n TiÕt 37NÓI QUÁI.Nãi qu¸ vµ t¸c dông cña nãi qu¸1. XÐt vÝ dô: Sgk tr 101II. LuyÖn tËp Nãi qu¸ cßn îc gäi lµ ngoa dô, phãng ®¹i, thËm ng, khoa tr ¬ng. Bµi tËp 2: Sgk/102 §iÒn c¸c thµnh ng÷ sau ®©y vµo chç trèng /…./ ®Ó t¹o biÖn ph¸p tu tõ nãi qu¸: a, n¬i ................................. thÕ nµy, cá kh«ng mäc næi n÷a lµ trång rau, trång cµb, Nh×n thÊy téi ¸c cña giÆc, ai ai còng ................................ c, C« Nam tÝnh t×nh xëi lëi, ....................... d, Lêi khen cña c« gi¸o lµm cho nã ............................................ e, Bän giÆc ho¶ng hån ................................ mµ ch¹y. chã ¨n ®¸ gµ ¨n sáibÇm gan tÝm ruét, në tõng khóc ruétruét ®Ó ngoµi da,v¾t ch©n lªn cæ
2020-09-29 22:17:14