Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Lý Thường Kiệt, Gia Lai năm học 2016 - 2017

117ef5fa1258c6ff74aeee10cb8824db
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-06-05 16:26:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 573 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTHÀNH PH PLEIKUỐTR NG THSC LÝ TH NG KI TƯỜ ƯỜ ỆĐ CHÍNH TH CỀ KI TRA TI 135Ể ẾMôn: NG VĂN 8Ữ ớNăm c: 2016 2017ọTh gian: 45 phút (Tr nghi phút)ắ ệ(Không th gian phát đ)ể và tên: ……………………………..l 8/… ĐI M………………ọ này 01 trang, sinh làm bài trên ki traề )I. TR NGHI MẮ (2 đi m)ể Đc kĩ các câu và khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng nh t. ướ ấCâu Dòng nào nêu đúng đc đi hình th câu khi n? ếA ng khi B. ng thán ảC. ng nghi D. Th ng thúc câu ng ch ngườ ửCâu Trong các câu sau, câu nào là câu thán?ả A. Cô bu vì chuy đó. B. Tôi nghĩ là nói đúng. ọC Ôi tr !ứ D. có mu đi tham quan không? ốCâu Ch năng chính câu nghi là gì ?ứ A. Dùng khi B. Dùng ỏC. Dùng xúc D. Dùng ra nh ệCâu Cho bi tên hành đng nói đây là gì?ế ướ Chúng tôi không đi Hu ếA. Hành đng xúc. B. Hành đng trình bày ộC. Hành đng nộ D. Hành đng đi khi nộ Câu Th nào là vai xã trong tho i? ạA. Là vai ng trong gia đình ườB. Là ng trong xã iấ ườ ộC. Là trí, ch đng ng trong xã iị ườ ộD Là trí ng tham gia tho đi ng khác trong cu tho iị ườ ườ ạCâu Vì sao ph nói đúng i, không ng ng khác ?ầ ượ ườ th hi ng nghe, th hi u, tôn tr ng ng cùng tham gia tho ườ ạB. th hi ham hi bi ng tham gia trong cu tho i. ườ ạC. th hi tinh th ng tham gia trong cu tho i. ườ ạD. Th hi vi ch chu xong dung nói ng khác trong cu tho i. ườ ạCâu Trong tho i, ng có vai xã th ph có thái ng ng có vai xãộ ườ ườh cao nh th nào ếA. Ng ng B. Sùng kính ưỡ ộC Kính tr ng D. Thân ậDoc24.vnCâu Câu nào sau đây di đt liên quan đn lô gíc ếA Anh đi Phòng hay Vi Nam ệB. quê anh có nhi thì quê tôi có nhi mía. ềC. Vì tr nên đng tr n. ườ ơD. Tr mà còn đá bóng. ẫ…………………H ………………….ếPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTHÀNH PH PLEIKUỐTR NG THSC LÝ TH NG KI TƯỜ ƯỜ ỆĐ CHÍNH TH CỀ KI TRA TI 135Ể ẾMôn: NG VĂN 8Ữ ớNăm c: 2016 2017 ọTh gian: 45 phút (T lu 37 phút)ự ậ(Không th gian phát đ)ể và tên: ……………………………..l 8/… ĐI M………………ọ Ể( này 01 trang, sinh làm bài trên gi ki tra riêngề )Đ bài:ềII. PH LU NẦ (8 đi m)ểCâu1 (1 đi m) Trình bày tác ng tr trong câu. ừCâu 2: (2 đi m) Cho ví hành đng nói đc th hi theo cách tr ti và víể ượ ộd hành đng nói đc th hi theo cách gián ti p. ượ ếCâu (2 đi m) Phân tích hi qu di đt tr trong nh ng ng in đm sau: Ta th ng ườ quên ăn, đêm iớ ru đau nh t, đm đìaộ ướ chỉcăm cứ ch th daả nu gan ng máuố quân thù. (Tr Qu Tu n) ấCâu (3 đi m) Hãy vi đo đi tho ng n, tài mùa hè, trong đó có dùng ít nh tể ấm câu ph đnh, câu tr thu t, câu nghi và câu thán. Cho bi ch cộ ứnăng các ki câu đó. ể……………. …………ế Doc24.vnTR NG THCS LÝ TH NGƯỜ ƯỜKI TỆ NG CH MƯỚ ẤBÀI KI TRA TI NG VI T­ TI TỂ Ế135NĂM C: 2016 2017 ỌA. NG CHUNGƯỚ ẪI. Ph tr nghi mầ sinh tr đúng câu cho 0,25 đi m.ọ ểII. Ph lu nầ ậ1. Giáo viên ng yêu ng ch đánh giá ng quát bài làm cầ ướ ọsinh, tránh cách đm cho đi m.ế ể2. Vi chi ti hóa đi các (n có) so bi đi ph đm không sai chệ ệv ng ch và đc th ng nh gi các giáo viên cùng ch bài ki tra.ớ ướ ượ ểIII. Đi toàn bàiể­ Sau khi ng đi toàn bài, làm tròn đn ch th phân (Ví 0,25 làm tròn thành ẻ0,3; 0,75 làm tròn thành 0,8).ẻB. ĐÁP ÁN I/ TR NGHI MẮ (2 đi m)ể­ sinh tr đúng câu cho 0,25 đi m.ọ ểCâu 8Đáp án AII/ LU NỰ (8.đi m)ểCÂU ĐÁP ÁN ĐI MỂCâu 1(1 đi m)ể Th hi th nh đnh t, hi ng, ho đng, đcể ượ ặđi m,…ể­ Nh nh hình nh, đc đi t, hi ngấ ượ­ Liên câu nh ng câu khác trong văn nế 0,25 di mể0,25 đi mể0,25 đi mểDoc24.vn­ Đm hài hòa ng âm nóiả 0,25 đi mểCâu 2(2 đi m)ể Cho đúng ví hành đng nói đc th hi theo cách tr ượ ựti p. ế­ Cho đúng ví hành đng nói đc th hi theo cách gián ượ ệti p. đi mể1 đi mểCâu 3( đi mể sinh phân tích đc hi qu di đt tr trongọ ượ ừnh ng ng in đm sau: nói lên lòng yêu c, căm thù gi aữ ướ ủTr Qu Tu đn cùng đc di theo trình phát tri nầ ượ ểngày càng cao xúc. đi mểCâu 4(2 đi m)ể HS vi đúng yêu u: đúng hình th đo đi tho i,ế ạđm ch đ. ề­ sinh ng đúng câu câu ph đnh, nêu đúng ch cọ ứnăng câu đó. ủ­ sinh ng đúng câu câu tr thu t, nêu đúngọ ậch năng câu đó. ủ­ sinh ng đúng câu câu nghi vân, nêu đúng ch cọ ứnăng câu đó. ủ­ sinh ng đúng câu câu thán, nêu đúng ch cọ ứnăng câu đó. đi mể0, đi mể0, đi mể0, đi mể0, đi mể