Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn toán lớp 7 có đáp án (5)

9661d5aea9e72c5a56e13920d35310d3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-29 22:10:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 328 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA CH NG IIỂ ƯƠĐ IềCâu 1: đ) Cho và là hai ng thu nhau và khi thì -7ạ ượ ớa) Tìm x; ớb) Bi di theo x. ễc) Tính giá tr khi -9, 18.ị ủCâu đ) Ba máy cày làm ba kh ng công vi nh nhau. hoàn thành công vi trong ượ ệngày, hoàn thành công vi trong ngày,đ hoàn thành công vi trong ngày. có bao ộnhiêu máy (các máy có cùng năng su t) Bi ng nhi là máy Câu (4đ) Cho hàm y= f(x) 13 xa. Tính f(2013), f(-2016)b. Tìm các giá tr nh giá tr ng, giá tr âm, 0.ị ươ ịc. th hàm trên.ẽ ốĐ IIềBài (3 đi m)ểCho bi ng ngh ch ng theo và khi thì 5.ế ượ ượ ệa) Tìm a.ệ ệb) Hãy bi di theo .ể ễc) Tính giá tr khi 10 và 5ị ủBài (5 đi m)ể Cho hàm -3xa) Tính f(0) f(1) f(– 1) f(– 3)b) th hàm trên.ẽ ốc) Đi nào thu c, không thu th hàm trên :ể 13 1) 13-; 1)Bài (2 đi m)ểCho tam giác ABC có ba nh AB, AC, BC thu và chu vi tam giác là 60cm. Tính đạ ộdài các nh tam giác ABC.ạ ủĐ IIIềBài (3 đi m)ểCho bi ng ngh ch ng theo và khi ượ ượ –2 thì 3a) Tìm a.ệ ệb) Hãy bi di theo .ể ễc) Tính giá tr khi và 4ị ủBài (5 đi m)ể Cho hàm –4 xa) Tính f(–1) f(1) f(– 14 f(– 2)b) th hàm trên.ẽ ốc) Đi nào thu c, không thu th hàm trên :ể –1 4) 18-; 12-)Bài (2 đi m)ểBa máy liên cùng thu ho ch lúa trên ba cánh ng có cùng di tích. th nh tộ ấthu ho ch xong trong ngày, th hai thu ho ch xong trong ngày và th ba thu ho ch xong trong 15ạ ạngày. có máy, bi ng máy ba là 13 máy.ỏ ộĐ IVềCâu 1: (3 đi m) Cho và là hai ng ngh ch, khi thì 6ể ượ ịa. Tìm ớb. Bi di theo xể ễc. Tính khi 15; Tìm khi 9Câu (2,5 đi m) Bi dài nh tam giác 3, 5, và chu vi tam giác l50 cm. Hãy ủtính dài nh tam giác đóộ ủCâu (4,5 đi m)ể Cho hàm f(x) 2x.ố1a. Tính f(1) f( 12 f(- 12 ). b. th hàm trênẽ ốc. Bi di cácể đi A(2; -2)ể B( -1; -2) C( 4) trên tr .ệ ộd. Trong ba đi A, B, câu đi nào thu c, không thu th hàm 2x Vì sao ?Đ VềCâu 1. (3đi m) Phát bi nh nghĩa, tính ch hai ng ngh ch.ể ượ ịCâu 2. (2đi m)ểBi ng ng thu ng và khi thì 4.ế ượ ượa) Tìm lệ ệb) Tìm giá tr ng -1ị ớCâu 3. (3đi m)ể Cho th hàm f(x) 3xồ a) th hàm 3xẽ ốb) Tính f(1); f(-1)Câu 4. (2đi m)ểCho hàm 2x. Các đi sau đây có thu th hàm hay không A(-1;2); B(ố 12 ;1)Đ VIềBài (1đ). tr to Oxy và đánh các đi A(3;ẽ 12- ), B(-2;1), C(0;-3), D(2;0) trên tr c.ệ ụBài (4đ). Cho hàm f(x) (m 1)x ≠1).ố Xác nh giá tr th hàm đi qua đi A(1; -3).V th hàm tìm .ị ượ hàm tìm câu a). Tính f(ớ ượ 23 ), f(-4), Đi M(-1; 3) và N(6; -9) có thu th hàm tìm trong câu a) không ?ể ượBài (4đ). Hai xe chuyên ch hàng hoá. xe cùng ch chuy nh nhau và kh ng chộ ượ ởm chuy ng nhau. có 13 xe, II có 15 xe, II ch nhi là 26 hàng. iỗ ỗđ xe chuyên ch hàng.ộ hoàn thành công vi trong gi 35 công nhân. hoàn thành công vi trong gi thì nể ầthêm bao nhiêu công nhân a.ữBài 4(1,0đ). Chia thành ba ph ngh ch 2; 5; Bi ng các bình ph ng ba ph đó là 1144. Tìm số ươ ốN.Đ VIIềBài :(2đi m) ng đi km/h.ộ ườ ềa. Hãy bi di quãng ng (km) ng đó đi th gian (gi )ể ườ ườ ượ ờb. th hàm đó.ẽ ốc. th hàm hãy cho bi trong gi ng đó đi bao nhiêu km?ừ ườ ượBài (2đi m)ể Cho hàm ax.ốa. Tìm bi ng đi M(-3; 1) thu th hàm .ế ốb. Đi N(-5;2) có thu th hàm đó không? ốBài 3: (3đi m) Ba máy cày làm ba kh ng công vi nh nhau. hoàn thành công vi trong ượ ệngày, hoàn thành công vi trong ngày, hoàn thành công vi trong ngày. có bao ộnhiêu máy (các máy có cùng năng su t) Bi ng nhi là máy ộ2