Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn toán lớp 10 gồm 2 mã đề

34663839313432356466333631633063666139383463373366306330323962326365373033633231303937663933383735636462663139666330356632633362
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:33 PM ngày 27-12-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 226 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

104:DCCCAA ABDDDDD DDS GD ĐT HÀ TĨNH KI TRA ỂTR NG THPT ƯỜ KỲ ANH Toán 10A12ớTh gian làm bài 60 phút .H Tên :.......................................................ọI. PH TR NGHI .Ầ ỆCâu Cho hình ch nh ABCD có AB 3; AD 4. Tính |ữ ậAD AB+uuur uuur |A. B. C. D. 6Câu Ph ng trình ươ21 102 2xx x+=+ có bao nhiêu nghi m? A. 2. B. 1. C. D. 3.Câu Cho (2; 2)a= -r ,(1; 4)b=r .Vect ơ(5; 0)c=r phân tích theo hai vect ựơ ơ,a br là:A. 2c b= +r B. 2c b= -r rC. 2c b= -r D. 2c b= +r rCâu nghi ph ng trình: ươ52 13 2xx= -+ là: A. B. C. D. 3Câu Tìm giá tr ph ng trình m(x 1) có nghi duy nh tị ươ ấA. B. C. –1 D. 2Câu Trong ph ng Oxy, cho các đi A(6; –1), B(–2; 3), C(0; m). Tìm giá tr ủđ đi A, B, th ng hàng: A. 3ể B. C. D. –1Câu Tìm xác nh ủx 2x 2+- A. (–2; +∞) B. (0; +∞) C. [2; +∞) D. (2; +∞)Câu Tìm [–3; 4) (–1; 5] là: A. (–1; 5] B. [–3; 5] C. (–1; 4) D. [–3; –1]Câu Tìm tham hàm ố()y 3= ng bi trên R?ồ ếA. 2<-B. 3³ C. 2>- D. 2³ -Câu 10 Cho (–5; –1) (–2; 4) (a; b). Tìm a, bA. –1 và B. –2 và –1 C. và –1 D. –2 và 4Câu 11 nghi ph ng trình x² 3|x| là A. B. 1ố ươ C. D. 4Câu 12 nh nào sau đây là ph nh nh ề'' ng di chuy nọ ể'' ?A. ng không di chuy n.ọ B. ng ng yên.ọ ứC. Có ít nh ng không di chuy n.ấ D. Có ít nh ng di chuy n.ấ ểCâu 13 Cho [–4; 4] và (3; 7]. Khi đó \\A là: A. [-4;3] B. (3;4] C. [-4;7] D. [-4;3)Câu 14 th hàm axồ bx +c có nh I(1;2) và đi qua M(-1;-8). Khi đó ng:ỉ ằA. B. -7 C. -2 D. -3Câu 15 nghi ph ng trình: ươ()2x 2- là: A. B. C. D. 3Câu 16 Hàm nào có th là hình sau:ố ẽA. y= x2 4x B. x2 4x 3104:DCCCAA ABDDDDD DDC. 2x2 3x D. 2x2 4x 1Câu 17 Cho Parabol ()2:P ax bx c= có th nh hình Kh ng nh nào sau đây sai ?A. Parabol ()P ng bi trên kho ng ả(); 2- .B. Parabol ()P ngh ch bi trên kho ng ả()1;+¥ .C. Parabol ()P có nh ỉ()2;1I .D. Parabol ()P có ố0a< .Câu 18 Cho tam giác ABC có A(–3; 2), B(5; 3) và tr ng tâm G(0; 4). Tìm nh Cọ ỉA. (–2; 6) B. (–2; 7) C. (1; 7) D. (1; 6)Câu 19 Tìm xác nh hàm ố13 1- +A. (–3; 1) B. [–1; 3] C. (–1; 3) D. \\ {–1; 3}Câu 20 Giao đi ng th ng 2; 2x làể ườ ẳA. (–2; 4) B. (–2; 0) C. (–1; 1) D. (–1; –1)II. PH LU (3,0 đi m)Ầ ểCâu (1,0 đi m).ể1) th hàm ố22 3.y x= -2) Xác nh hàm ố= +y ax c2 bi th nó đi qua đi A(1;2) và có tr ngế ứx32=.3. Cho các đi A(–5; 7), B(1; –8), (–3; 2) Ch ng minh ng A, B, th ng hàngẳ4 Cho ph ng trình x² 2(m 2)x m² 3m 0ươa. Gi ph ng trình –2ả ươ ớb. Tìm giá tr ph ng trình có nghi phân bi xị ươ ệ1 x2 th mãn xỏ1 x2 45. Trong ph ng Oxy, cho ba đi A(0; 3), B(2; 4), C(4; 0)ặ ểa. Ch ng minh A, B, thành tam giác. b. Tìm trung đi đo AC ạ6. Cho parabol (P): ax² bx đi qua các đi A(3; 0), B(–1; 0). Tìm nh ủ(P) .104:DCCCAA ABDDDDD DDS GD ĐT HÀ TĨNH KI TRA ỂTR NG THPT ƯỜ KỲ ANH Toán 11A14ớTh gian làm bài 45 phút .H Tên :.......................................................ọI. Ph tr nghi ệCâu 1. Đi ki ph ng trình ươsin 10 cosm x= vô nghi làệA. 6m> B. 66mm£ -éê³ë C. 6m<- D. 6m-