Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn toán học lớp 12 gồm 4 mã đề

0f3f266c5418f5ccc45497cf57a75d64
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-27 16:30:10 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 254 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI CHỀ NG IƠTR NG THPT KỲ ANH Môn: HÌNH 12 nƯỜ -Th gian: 45 phút, 108ờ Toan tên sinh: ..ọ p: 12A .ớ A. Ph tr nghi (6 đi m)ầ ểCÂU Kh đa di lo ạ{}4; có tên là:ọ A. Kh ph ngố ươ B. Kh bát di uố C. Kh hai uố ườ D. Kh hai u.ố ươ ềCÂU Kh đa di lo ạ{}3; có nh là :ố A. 12 B. C. D. 30CÂU Đáy hình chóp S.ABCD là hình vuông nh nh bên SA vuông góc ph ng ẳđáy và có dài Th tích kh di SBCD là :ộ A. 3a6 B. 3a3 C. 3a4 D. 3a8CÂU Cho kh chóp S.ABC SA,SB,SC đôi vuông góc và SA=SB=SC= Khi đó th tích ểkh chóp S.ABC làố A. 3a6 B. 3a3 C. 32a3 D. 3a9 CÂU Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác nh A’B=2a Tính th ểtích kh lăng tr ABC.A’B’C’ .ủ A. 33a4 B. 32a3 C. 3a4 D. 32a CÂU 6: Cho kh S.ABC có đáy ABC là tam giác nh .Hai bên (SAB) và (SAC) cùng vuôngố ặgóc đáy SC= ặa .G là trung đi SA .Tính th tích kh đa di SMBC .ọ A. 3a 624 B. 3a 612 C. 3a 64 D. 3a 312 CÂU hình ph ng có nh 4cm. Ng ta ngoài hình ph ng ươ ườ ươ ắhình ph ng ng các ph ng song song các hình ph ng thành 64 hình ươ ươ ậph ng nh có nh 1cm. Có bao nhiêu hình ph ng có đúng ?ươ ươ ượ A. B. 16 C. 24 D. 48CÂU Cho kh S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông A. Hình chi vuông góc lên (ABC) ủlà trung đi BC, bi AB= a,AC=ể ếa SB=a Tính th tích kh chóp S.ABC.ể A. 3a 36 B. 3a 32 C. 3a 33 D. 3a 34 CÂU Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc đáy, ớSA a, AB AC 2a,= ·oBAC 120= Th tích kh chóp S.ABC ng :ể A. 3a 33 B. 3a 32 C. 3a 22 D. 33a2CÂU 10 Cho kh lăng tr ABC.A’B’C’ th tích gi kh chóp A’.ABD và kh lăng tr đó ụlà.A. 13 B. 12 C. 14 D. 16CÂU 11 Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân A, AB= a, AB’ ạh đáy góc ộo60 Tính th tích kh lăng tr ABC.A’B’C’.ể A. 3a 32 B. 3a 33 C. 3a 34 D. 3a 36 CÂU 12 Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân A, ạAB a,BB’=2a.G là trung đi AA’ Tính th tích kh ABCMB’C’.ọ A. 35a6 B. 3a6 C. 32a3 D. 34a3 B. Ph lu n: đi m)ầ ểCâu 1. đi mể Cho kh chóp S.ABC đáy ABC là tam giác tr ng tâm G, có nh ng ằa nhạbên SA vuông góc ph ng đáy. Góc gi hai ph ng (ớ SBC và ABC ng ằ450 Tính thểtích kh chóp S.ABC Tính d(G;(SBC)) Câu 2. đi m) Cho hình ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình bình hành có AB a, AD=3a ,ộ·oBAD 120=, AA’=3a hình chi vuông góc A’ lên ph ng (ABCD) là tr ng tâm tam giác ọABD Tính th tích kh iể ABCD.A’B’C’D’ .Câu 10 11 12Đáp án........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đ KI TRA TI CHỀ NG IƠTR NG THPT KỲ ANH Môn: HÌNH 12 nƯỜ -Th gian: 45 phút, 261ờ Toan tên sinh: ..ọ p: 12A .ớ A. Ph tr nghi (6 đi m)ầ ểCÂU Cho hình ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi nh a, ạ·oBAD 60= ,hình chi ếvuông góc A’ lên ph ng (ABCD) là đi thu AB th mãn ỏ1A BH2= ·oA ' AH 30= Th tích kh iể ABCD.A’B’C’D’ là A. 3a6 B. 3a2 C. 3a 36 D. 3a 32 CÂU Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a ứ·oBAC 120= ph ng (AB’C’) đáy góc ộo60 .Th tích kh lăng tr ABC.A’B’C’ làể A. 3a8 B. 3a3 C. 3a6 D. 32a3CÂU Kh đa di lo ạ{}4; có tên là:ọ A. Kh ph ngố ươ B. Kh bát di uố C. Kh hai uố ườ D. Kh hai u.ố ươ ềCÂU Kh đa di lo ạ{}3; có nh là :ố A. 12 B. C. D. 30CÂU Đáy hình chóp S.ABCD là hình vuông nh nh bên SA vuông góc ph ng ẳđáy và có dài Th tích kh di SBCD là :ộ A. 3a6 B. 3a3 C. 3a4 D. 3a8CÂU Cho kh chóp S.ABC SA,SB,SC đôi vuông góc và SA=SB=SC= Khi đó th tích ểkh chóp S.ABC làố A. 3a6 B. 3a3 C. 32a3 D. 3a9CÂU Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác nh A’B=2a Tính th ểtích kh lăng tr ABC.A’B’C’ .ủ A. 33a4 B. 32a3 C. 3a4 D. 32a CÂU Ng ta trung đi các nh hình ch nh các hình chóp tam ườ ỏgiác các góc hình (nh hình bên i). Hình còn là hình đa di có nh và tủ ướ ặlà:A. 12 36 nh B. 16 t; 24 nh C. 14 36 nh D. 14 24 nh.ặ ạCÂU Phát bi nào sau đây là đúngể A. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ B. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ C. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ D. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ ặCÂU 10 Cho kh S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông A. Hình chi vuông góc lên ủ(ABC) là trung đi BC, bi AB= a,AC=ể ếa SB=a Tính th tích kh chóp S.ABC.ể A. 3a 36 B. 3a 32 C. 3a 33 D. 3a 34 CÂU 11 Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc đáy, ớSA a, AB AC 2a,= ·oBAC 120= Th tích kh chóp S.ABC ng :ể A. 3a 33 B. 3a 32 C. 3a 22 D. 33a2CÂU 12 Cho hình chóp tam giác có ng cao ngườ 25cm và các nh đáy có dài là ượ20cm,21cm,29cm Tính th tích kh chóp làể A. 31750cm B. 35250cm C. 3420cm D. 32537, 5cmB. Ph lu n: đi m)ầ ểCâu 1. đi m)ể Cho kh chóp S.ABC đáy ABC là tam giác tr ng tâm G, có nh ng ằa nhạbên SA vuông góc ph ng đáy. Góc gi hai ph ng (ớ SBC và ABC ng ằ450 Tính th ểtích kh chóp S.ABC Tính d(G;(SBC)) Câu 2. đi m) Cho hình ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình bình hành có AB a, AD=3a ,ộ·oBAD 60=, AA’=3a hình chi vuông góc A’ lên ph ng (ABCD) là tr ng tâm tam giác ọABD Tính th tích kh iể ABCD.A’B’C’D’ .Câu 10 11 12Đáp án........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... KI TRA TI CHỀ NG IƠTR NG THPT KỲ ANH Môn: HÌNH 12 nƯỜ -Th gian: 45 phút, 397ờ Toan tên sinh: ..ọ p: 12A .ớ A. Ph tr nghi (6 đi m)ầ ểCÂU Cho kh lăng tr ABC.A’B’C’ th tích gi kh chóp A’.ABD và kh lăng tr đó là.ố A. 13 B. 12 C. 14 D. 16CÂU Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân A, AB= a, AB’ ạh đáy góc ộo60 Tính th tích kh lăng tr ABC.A’B’C’.ể ụ\\ A. 3a 32 B. 3a 33 C. 3a 34 D. 3a 36 CÂU Cho hình chóp S.ABC M,N là trung đi SA,SB Tính th tích kh ượ ốMNCAB theo th tích kh chóp S.ABC A. 3V4 B. V4 C. V2 D. 2VCÂU Kh đa di lo ạ{}4; có tên là:ọ A. Kh ph ngố ươ B. Kh bát di uố C. Kh hai uố ườ D. Kh hai u.ố ươ ềCÂU Kh đa di lo ạ{}3; có nh là :ố A. 12 B. C. D. 30CÂU Đáy hình chóp S.ABCD là hình vuông nh nh bên SA vuông góc ph ng ẳđáy và có dài Th tích kh di SBCD là :ộ A. 3a6 B. 3a3 C. 3a4 D. 3a8CÂU Cho kh chóp S.ABC SA,SB,SC đôi vuông góc và SA=SB=SC= Khi đó th tích ểkh chóp S.ABC làố A. 3a6 B. 3a3 C. 32a3 D. 3a9CÂU S.ABC là hình chóp tam giác có nh đáy ng và nh bên ng 2a. là trung đi ểc SB và làủ đi trên đo SCể sao cho NS 2NC. Th tích hình chóp A.BCNM là giá tr nào sau ịđây? A. 31136a B. 31116a C. 31124a D. 31118aCÂU Cho kh S.ABC có đáy ABC là tam giác nh .Hai bên (SAB) và (SAC) cùng ặvuông góc đáy SC= ặa .G là trung đi SA .Tính th tích kh đa di SMBC .ọ A. 3a 624 B. 3a 612 C. 3a 64 D. 3a 312 CÂU 10 Phát bi nào sau đây là đúngể A. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ B. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ C. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ D. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ ặCÂU 11 Cho kh S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông A. Hình chi vuông góc lên ủ(ABC) là trung đi BC, bi AB= a,AC=ể ếa SB=a Tính th tích kh chóp S.ABC.ể A. 3a 36 B. 3a 32 C. 3a 33 D. 3a 34 CÂU 12 Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc đáy, ớSA a, AB AC 2a,= ·oBAC 120= Th tích kh chóp S.ABC ng :ể A. 3a 33 B. 3a 32 C. 3a 22 D. 33a2B. Ph lu n: đi m)ầ ểCâu 1. đi mể Cho kh chóp S.ABC đáy ABC là tam giác tr ng tâm G, có nh ng ằa nh ạbên SA vuông góc ph ng đáy. Góc gi hai ph ng (ớ SBC và ABC ng ằ450 Tính th ểtích kh chóp S.ABC Tính d(G;(SBC)) Câu 2. đi m) Cho hình ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình bình hành có AB a, AD=3a ,ộ·oBAD 120=, AA’=2a hình chi vuông góc A’ lên ph ng (ABCD) là tr ng tâm tam giác ọABD Tính th tích kh iể ABCD.A’B’C’D’ .Câu 10 11 12Đáp án........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đ KI TRA TI CHỀ NG IƠTR NG THPT KỲ ANH Môn: HÌNH 12 nƯỜ -Th gian: 45 phút, 452ờ Toan tên sinh: ..ọ p: 12A .ớ A. Ph tr nghi (6 đi m)ầ ểCÂU Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc đáy, ớSA a, AB AC 2a,= ·oBAC 120= Th tích kh chóp S.ABC ng :ể A. 3a 33 B. 3a 32 C. 3a 22 D. 33a2CÂU Cho kh lăng tr ABC.A’B’C’ th tích gi kh chóp A’.ABD và kh lăng tr đó là.ố A. 13 B. 12 C. 14 D. 16CÂU Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a ứ·oBAC 120= ph ng (AB’C’) đáy góc ộo60 .Th tích kh lăng tr ABC.A’B’C’ làể A. 3a8 B. 3a3 C. 3a6 D. 32a3 CÂU Cho hình chóp S.ABC M,N là trung đi SA,SB Tính th tích kh ượ ốMNCAB theo th tích kh chóp S.ABC A. 3V4 B. V4 C. V2 D. 2VCÂU 5: Kh đa di lo ạ{}4; có tên là:ọ A. Kh ph ngố ươ B. Kh bát di uố C. Kh hai uố ườ D. Kh hai u.ố ươ ềCÂU Kh đa di lo ạ{}3; có nh là :ố A. 12 B. C. D. 30CÂU trungế đi các nh di nể làmề nh thìỉ hình bát di nượ u. ềN là di tích toàn ph di nế và là di tích toàn ph hình bát di nề thì ỉsố sS là: A.12 B. 13 C. 23 D. 1CÂU Cho kh chóp S.ABC SA,SB,SC đôi vuông góc và SA=SB=SC= Khi đó th tích ểkh chóp S.ABC làố A. 3a6 B. 3a3 C. 32a3 D. 3a9CÂU Cho kh lăng tr ng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác nh A’B=2a Tính th ểtích kh lăng tr ABC.A’B’C’ .ủ A. 33a4 B. 32a3 C. 3a4 D. 32a CÂU 10 Cho kh S.ABC có đáy ABC là tam giác nh .Hai bên (SAB) và (SAC) cùng ặvuông góc đáy SC= ặa .G là trung đi SA .Tính th tích kh đa di SMBC .ọ A. 3a 624 B. 3a 612 C. 3a 64 D. 3a 312 CÂU 11 Phát bi nào sau đây là đúngể A. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ B. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ C. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ D. Hình di cóứ nh, nh, t.ỉ ặCÂU 12 Cho kh S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông A. Hình chi vuông góc lên ủ(ABC) là trung đi BC, bi AB= a,AC=ể ếa SB=a Tính th tích kh chóp S.ABC.ể A. 3a 36 B. 3a 32 C. 3a 33 D. 3a 34 B. Ph lu n: đi m)ầ ểCâu 1. đi m)ể Cho kh chóp S.ABC đáy ABC là tam giác tr ng tâm G, có nh ng ằa nhạbên SA vuông góc ph ng đáy. Góc gi hai ph ng (ớ SBC và ABC ng ằ450 Tính th ểtích kh chóp S.ABC Tính d(G;(SBC)) Câu 2. đi m) Cho hình ABCD.A’B’C’D’ có đáy ộABCD là hình bình hành có AB a, AD=3a ·oBAD 120= AA’=2a hình chi vuông góc A’ lên ủm ph ng (ABCD) là tr ng tâm tam giác ABDặ Tính th tích kh iể ABCD.A’B’C’D’ .Câu 10 11 12Đáp án........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................