Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết học kì 1 môn Toán học lớp 10 mã đề 444

1d66bc6dcc2b2ad8ebe6b11dc007137e
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 22:14:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang Mã 444ềS GIÁO ĐÀO BÌNHỞ ẠĐ NHỊTR NG THPT NGUY DUƯỜ ỄĐ 444ề THI KÌ II NĂM 2017 –2018MÔN TOÁN 10ỚTh gian làm bài 90 phútờ tên sinh: .L p: 10A .ọ ớA. TR NGHI M(Ắ đi mể ). Câu 1. Ph ng trình ng tròn ng kính AB A(1;1) B(7;5) là ươ ườ ườ ớA.()()2 24 13x y- B. 24 15 0x y+ =C. 28 0x y+ D.()()2 23 13x y- Câu 2. Ph ng trình tham ng th ng đi qua hai đi A(2;3) và B(3;1) là:ươ ườ ểA.2 23x ty t= -ìí= +î B.23 2x ty t= +ìí= -î C.23 2x ty t= -ìí= -î D.3 21x ty t= +ìí= +îCâu 3. nghi ph ng trình ươ2( 1) 0x x- là:A.[ 1;1]- B.[)[ 1; 0] 1;- +¥ C.( 1) [0;1)- D.( 1] (1; )- +¥ Câu 4. Giá tr 0os10 os20 os30 ... os170 os180A làA. B. -1 C. D. Câu 5. ng Elip ườ2 219 6x y+ có tiêu đi làộ ểA.()3; 0- B.()0; C.() 0; 3D.() 3; Câu 6. Trong các kh ng nh sau, kh ng nh nào đúng ?A.2 2cos sin 1a a- B.tan tantan( )1 tan tana ba ba b+- =- C.cos( cos cosa b+ D.1sin sin [cos( cos( )]2a b= Câu 7. Tìm ph ng trình ươ()2 22 0x m+ có hai nghi trái ?ệ ấA.1 1m m- B.1m>- C.1m< D.1 1m- Câu 19. Giá tr là nghi ph ng trình nào sau đây?ị ươA.5 1x x- B.13 3x x-< +- C.24x x- >3x D.111x³- Câu 20. Góc có đo 0108 sang radian là:ổA. 32 pB. 45 pC. 35 D.5p Câu 21. Trong các kh ng nh sau kh ng nh nào đúng :A.0 sin 0x x> B.0 cos 0x xp< C.0 cos 0x x> D.0 sin 0x xp< Câu 22. Trong các ng th sau ng th nào sai :A.tan( cot2x xp- B.tan( cot2x xp+ C.sin( cos2x xp+ D.sin( cos2x xp- =Trang Mã 444ề Câu 23. Kho ng cách đi M(15 1) ng th ng ườ 3x ty t= +ìí=î là :A 10 .110 165 D. Câu 24. Tìm góc gi ng th ng ườ 1 10 0x y- và 2 0x y- 45 0C 60 0D 90 0B. LU N(Ự đi mể ).Câu 1(1.5đi m).ể Gi các ph ng trình sau:ả ươa/ 222 30( 2)( 1)x xx x- -£- b/ 28 3x x+ -Câu 2(1.5 đi m).ểa/ Trong ph ng Oxy, cho đi A(-1; 2), B(2; -4), C(1; 0). Vi ph ng trình ng ươ ổquát ng trung tuy AM tam giác ABC. ườ b/ Vi ph ng trình ng tròn (C) bi (C) qua đi A(1; 4), B(-7; 4) và có tâm trên ươ ườ ằđ ng th ng (d): ườ ẳ2 0x y- .Câu 3(1đi m).ể Ch ng minh ng 34 inx sin 2x sin x2 inx.1 cos x+cos2x+=+----------- ----------Ế thi trang.ề ồThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ