Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn toán học lớp 10

adb980383aa99cd25cce213c930b9caa
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 22:07:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ki tra ti Tu 16 (s 1)ề ốCâu 1: Nghi ph ng trình ươ22663yxyx là: A. (2; 2) B. 2; 2)- 2; 2)- D.(2; 2)-Câu 2: Gi ph ng trình |x 3| |7 x| 10ả ươA. –3 B. –3 D. 7Câu 3: Nghi ph ng trình ươ3 4x x- làA. B. D. 2Câu 4: Tìm giá tr sao cho ph ng trình x² 2x có nghi mị ươ ệA. C. D. 5Câu 5: Cho ph ng trình xươ 2(m 1)x 0. giá tr nào thì ph ng trình có hai nghi mớ ươ ệtrái u? A. B. D. 3Câu 6: Các nghi ph ng trình ươ2 2x 4y 8x 2y 4ì+ =í+ =î làA (2; 1) B. (1; –2); (2; 0) C. (1; 2) D. (2; 1), (1; 2)Câu 7: Tìm ph ng trình:ể ươ (m 4)x m(m 2) (1) nghi đúng th cệ ựA. –2 B. C. D. 0Câu 8: ọ);;(000zyx là nghi ph ng trình ươ32 32 2x xx zx z+ =ìï- =-íï- =-î Tính 02x z+ +A. C. D. -2Câu 9: Tìm ph ng trình ươmx (m 1) 12x my 2+ +ìí+ =î có nghi duy nh tệ ấA. B. C. 1; mớ ọCâu 10: xác nh ph ng trình ươ2 21+xx 31+x là :A. {}\\ 1= -D B. {}\\ 1= ±D C. {}\\ 1=D RCâu 11: Phư ng trìnhơ 8x có nghi là :ố ệA. B. C. 2Câu 12: Ph ng trình ươ2 3x+ ng ng ph ng trình nào sau đây?ươ ươ ươA. 1x x+ B. 3x x+ =C. 5x x- D. (2 3) 3(2 3)x x- -Câu 13: Gi ph ng trình ươ2x 13x 2+ -=+ A. –2 C. ±2 D. –1Câu 14: Cho ph ng trình: ươ832yx (x; y) nào sau đây là nghi ph ng trình?ặ ươA. (x; y) (-4; 0) B. (x; y) (1; 2) C. (x; y) (4; 1) (x; y) (1; -2)Câu 15: Nghi ph ng trình ươ221 32 4x xx x- +- =+ là: A. 5- 154 C. 154- D. 5Câu 16: Tính tích hai nghi ph ng trình ươ25 43 144 7x x- ?A 193/5 B. =151/5 C. =19- D. =19---------------------------------T lu ậBài Gi ph ng trình ươ22 1x x- Trang 2Bài 2. Cho ph ng trình 2x² 2(m 1)x m² 0. Tìm ph ng trình có hai nghi phân bi xươ ươ ệ1 x2 th mãn bi th (xỏ ứ1 x2 )² giá tr nh t.ạ Trang