Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6 - Đề 5

65666565313162313461393437656131383363666333343935373565623535643130616437373165666232316335643836656130613838363465376662373237
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 01:58 PM ngày 12-10-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ki tra ti kì môn Sinh 5ề ềCâu tr nghi mỏ ệCâu 1: Đi thích vào ch tr ng hoàn thi nghĩa câu sau: mangề ễcác …(1)…có ch năng hút…(2)…trong tứ ấA. (1): lông hút; (2): và mu khoáng hòa tanướ ốB. (1): lông hút; (2): và mu khoáng ng tinhướ ếC. (1): ch (2): các ch (lipit, gluxit)ạ ơD. (1): ch ch rây; (2): và mu khoáng hòa tanạ ướ ốCâu 2: Cây nào đây có nhu mu ít các cây còn i?ướ ạA. lúaB. uậC. cà chuaD .cà tốCâu 3: Nhóm th nào đây nh ng cây có cự ướ ủA. hoa hiên, tiêu, cà tồ ốB. n, m, cắ ọC. n, khoa ilang, cà tắ ốD. khoai tây, khoai lang, cà tốCâu 4: Nhóm th nào đây nh ng cây có th ?ự ướ ởA. c, c, m, n, tướ ẹB. c, i, m, t, siướ ẹC. tiêu, c, đa, niên thanh, ngồ ồD. Sung, ng, m, tiêu, tơ ẹCâu 5: vào hình nh bào lông hút đây, em hãy vi chú thích phù vàoự ướ ợcác tr ng ng ng các th 1, 2, 3, 4.ố ươ Câu lu nỏ ậCâu 1: các cây thì ng nông dân th ng thu ho ch vào giai đo nào?ố ườ ườ ạCâu 2: Vì sao khi tr ng cây ho i, ng ta th ng cành u, cành bồ ườ ườ ịsâu?Câu Hoa làm thí nghi tìm hi ch năng ch rây, Hoa ch tạ ộcành cây và bóc khoanh Sau tháng, Hoa nh th hi ng gì?ỏ ượCâu 4: Hai bào th phân chia liên ti ra bao nhiêu bào con thế ếh cu cùng?ệ ốDOC24.VN 1Đáp án ki tra 45 phút môn lý pề 6ớCâu tr nghi mỏ ệCâu 1:A Câu 2:D Câu 3: Câu 4: Câu 5: Chú thích1. Vách bàoế2. Màng sinh ch tấ3. Ch bàoấ ế4. Nhân5. Không bàoCâu lu nỏ ậCâu 1:Chúng ta nên thu ho ch các cây có trong giai đo tr khi ra hoa vì giai đo nạ ướ ạnày, ch dinh ng trong ch tiêu hao cho ho ng ra hoa, quấ ưỡ ảCâu 2:Khi tr ng cây ho i, ng ta th ng cành u, cành sâu vì trungồ ườ ườ ậch dinh ng vào thân chính, tăng chi dài thân câyấ ưỡ ủCâu 3:B Hoa làm thí nghi tìm hi ch năng ch rây, Hoa ch cành cây vàạ ộbóc khoanh Sau tháng, Hoa nh th mép phía trên phình to ra.ỏ ịNguyên nhân hi ng này là do bóc đi bao ch rây nên ch tủ ượ ấdinh ng lá khi chuy trí này gián đo n, chúng ng ưỡ ởmép phía trên khi cho mép phía trên phình to ra.ỏ ịCâu 4:3 bào th phân chia liên ti ra: 2.2ế 16 bào con th cu iế ốcùngDOC24.VN