Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn lịch sử lớp 12 mã đề 628

62396439333366613332323530613361643831353537326533343862306532313161343465303539633631613731386461373564353835663737623037396562
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:04 PM ngày 27-12-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG ƯỜ THPT CHUYÊNL NG VĂN TUƯƠ THI TH THPTQG VỬ ẦMôn ch sị ửTh gian làm bài: phút;(40 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:…………………………………………………… p:………………ọ Mã thiề628(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1: Nguyên nhân quan tr ng nh thúc ng và Nhà ta quy nh vào năm 1986ọ ướ ớlàA. yêu ch dân c.ầ ộB. tác ng cách ng khoa công ngh .ộ ệC. nghĩa xã đang Liên Xô và Đông Âu.ủ ởD. nguy ng nhân dân.ệ ủCâu 2: Đi ng ng trong các chi chi tranh Mĩ th hi mi Nam Vi Nam (1961-1975)ể ươ ượ ệlàA. th hi âm dùng ng Vi Nam đánh ng Vi Nam.ự ườ ườ ệB. ng quân Mĩ và quân ch làm ng nòng t.ử ượ ốC. ng quân Sài Gòn làm ng tiên phong, nòng t.ử ượ ốD. nh âm chia lâu dài ta và trong chi toàn Mĩ.ằ ướ ượ ủCâu 3: ki nào sau đây đánh cách ng ta đã hoàn thành tiêu “ự ướ Vi Nam làướ ệm t, dân Vi Nam là t”ộ ?A. th ng mùa Xuân năm 1975, gi phóng mi Nam.ạ ềB. ti lên xây ng Ch nghĩa xã i.ả ướ ộC. ký Hi nh Pari 1973 rút quân hoàn toàn c.ỹ ướD. Hoàn thành th ng nh nhà c.ố ướ ướCâu 4: Nh ng bi pháp tranh quân Trung Hoa Dân qu và tay sai tr ngày 6/3/1946 aữ ướ ủĐ ng, Chính ph có tác ng nh th nào?ả ếA. Làm th âm quân Anh, quân Pháp Mi Nam hòng bóp ch chính quy nấ ềcách ng non tr .ạ ẻB. Làm th âm câu gi quân Trung Hoa Dân qu và Pháp, kéo dài th gian hòa hoãnấ ờđ chu cho cu kháng chi lâu dài.ể ếC. ch th nh các ho ng ch ng phá quân Trung Hoa Dân qu và tay sai,ạ ốlàm th âm chính quy cách ng chúng.ấ ủD. Chính quy cách ng gi ng và ngày càng phát tri n, nhân dân tin ng, ng ,ề ượ ưở ộquy tâm .ế ệCâu 5: Kh hi u:ẩ “Không có gì quí do”ơ là Ch ch Chí Minh trongờ ồA. Tuyên ngôn Vi Nam Dân ch ng hòa (1945).ộ ướ ộB. kêu ch ng Mĩ (1966).ờ ướC. kêu Toàn qu kháng chi (1946).ờ ếD. Báo cáo chính tr th hai ng (1951).ị ảCâu 6: ra các ng xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh có ýự ượ ấnghĩa gì?A. Làm cho kinh ch nghĩa Vi Nam phát tri nh .ề ẽB. Là đi ki bên trong ti thu các ng i.ề ưở ướ ớC. Thúc phân hóa các giai p, ng trong xã i.ẩ ộD. Làm cho nh ng mâu thu có trong xã Vi Nam thêm sâu c.ữ ắCâu 7: Quan gi ng an và ng Liên qu làệ ốA. ng an ph tùng ng.ộ ồB. ng an là quan chính tr quan tr ng nh Liên qu c.ộ ốC. ng an ch ph tùng ng trong quan tr ng.ộ ọD. ng an không ph tùng ng.ộ ồCâu 8: ra ba ch ng Vi Nam cu năm 1929 kh ng nh phát tri iự ướ ớc cách ng Vi Nam vìủ Trang Mã thi 628ềA. ch ng ng vô giành th trong phong trào dân c.ứ ưở ượ ộB. Vi Nam Cách ng Thanh niên lãnh phong trào cách ng.ộ ạC. thúc phong trào tranh sinh, sinh viên, ti th ng phát tri nh.ẩ ươ ạD. đây liên minh công- nông hình thành và phát tri nh .ừ ượ ẽCâu 9: Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, ki th hi quy làm ch nhân dân Vi Namạ ệlàA. cu ng tuy Qu tiên.ộ ầB. Hi pháp tiên Qu thông qua.ả ượ ộC. phát hành ti Vi Nam thay cho ti Đông ng.ề ươD. thành Quân qu gia Vi Nam.ậ ệCâu 10: Chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th hai làố ứA. kiên quy ch ng các chính sách gây chi .ế ỹB. hòa bình, tích ng phong trào cách ng th gi i.ự ớC. tích ngăn ch vũ khí có nguy di loài ng i.ự ườD. hòa bình, trung p, giúp các trên th gi i.ậ ướ ớCâu 11: Hi nh Gi nev năm 1954 Đông ng kí là doệ ươ ượ ếA. chi ph Liên Xô cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân.ự ủB. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp, ta không th đánh Pháp quân .ứ ươ ượ ượ ựC. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp trong chi tranh và xu th th gi là gi iứ ươ ượ ảquy các chi tranh ng th ng ng.ế ươ ượD. chi ph Trung Qu c, mu bi Vi Nam là ch ng nh ng Mĩự ướ ưở khu Đông Nam Á.ở ựCâu 12: tiêu quan tr ng nh Mĩ trong chi toàn làụ ượ ầA. kh ng ch chi ph các ng minh.ố ướ ồB. ngăn ch và ti xóa ch nghĩa xã trên th gi i.ặ ớC. xâm các châu Á, châu Phi và khu Mĩ Latinh.ượ ướ ựD. đàn áp phong trào gi phóng dân c, phong trào công nhân qu .ả ếCâu 13: Ch đáp án đúng xác nh tiêu Vi Minh qua kh th sau:ọ ơ“Vi Nam ng minhệ ồCó ch ng trình đánh Nh t, đánh Tây.ả ươ ậQuy làm cho non nàyế ướC treo, p, xây bình quy n.”ờ ề(M chính sách Vi Minh-Nguy Ái Qu c, 1941).ườ ốA. Đánh đu Nh t-Pháp giành dân c.ổ ộB. Đánh phong ki giành quy dân ch .ổ ủC. Đánh đu Nh ng nên Vi Nam Dân ch ng hoà.ổ ướ ộD. Đánh đu Pháp làm cho Vi Nam hoàn toàn p.ổ ậCâu 14: Mâu thu n, bao trùm xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh là mâu thu nẫ ẫgi aữA. nông dân phong ki nớ ếB. phong ki n.ư ếC. vô n.ư ảD. toàn th nhân dân Vi Nam qu Pháp.ể ốCâu 15: ki nào đánh quan ng minh ch ng phát xít gi Mĩ và Liên Xô tan ?ự ỡA. ra kh quân NATO (4-1949).ự ựB. Vi Liên Xô và các Đông Âu thành ch Hi Vácxava (5-1955).ệ ướ ướC. phân chia đóng quân gi Mĩ và Liên Xô ngh Ianta (2-1945).ự ịD. ra thuy Truman và Chi tranh nh (3-1947).ự ạCâu 16: ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng Lao ng Vi Nam (1-1959) quy tộ ươ ếđ nh nhân dân mi Nam ng cách ng là doị ạA. các ng vũ trang cách ng mi Nam đã phát tri n.ự ượ ểB. đã có ng chính tr và ng vũ trang nh.ự ượ ượ ạC. Mĩ và chính quy Sài Gòn phá ho Hi nh Gi nev .ề ơD. không th ti ng bi pháp hoà bình a.ể ượ ữCâu 17: Sau "Chi tranh nh", tác ng cách ng khoa c- kĩ thu t, các raế ướ ướs đi ch nh chi phát tri vi yứ ượ Trang Mã thi 628ềA. quân làmự tr ngọ đi m.ể B. kinh làmế tr ngọ đi m.ểC. văn hoá làm tr ngọ đi m.ể D. chính tr làm tr ngị đi m.ểCâu 18: Lý do nào là quan tr ng nh ng ta ch tr ng khi thì th hoà hoãn Trung Hoaọ ươ ớDân qu đánh Pháp, khi thì hoà hoãn Pháp đu Trung Hoa Dân qu c?ố ốA. Chính quy ta còn non tr không th lúc ch ng thù nh.ề ạB. Th dân Pháp giúp thu Anh.ự ượ ủC. ng có nhi âm ch ng phá cách ng.ưở ạD. ng dùng tay sai Vi Qu c, Vi Cách phá ta bên trong.ưở ừCâu 19: Nhi chi cách ng dân quy Đông ng ng xác nhệ ượ ươ ượ ịtrong th kì 1936-1939 làờA. ch ng qu và ch ng phong ki n.ố ếB. ch ng phát xít, ch ng ph ng thu tay sai, đòi do dân ch .ố ủC. đánh qu Pháp giành dân c.ổ ộD. đánh phong ki ng cày có ru ng.ổ ườ ộCâu 20: đi nh cu cách ng khoa c- công ngh làặ ệA. kĩ thu đi tr ng cho xu t.ậ ướ ườ ấB. th gian ng ng các phát minh vào xu và ng di ra nhanh.ờ ễC. khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ ếD. khoa li kĩ thu t.ọ ậCâu 21: Cho đo li sau: “Cu kháng chi lâu dài và đau kh dù ph hi sinh bao nhiêu vàộ ảth gian kháng chi bao gi chúng ta cũng nh nh chi cùng, bao gi cờ ướVi Nam hoàn toàn và th ng nh t…”ệ (Trích th Ch ch Chí Minh nhân dân Vi tư ệNam, nhân dân Pháp và các ng minh ngày 21-12-1946).ướ ồN dung đo th trên cho chúng ta bi thông đi Ch ch Chí Minh làộ ồA. cáo th dân Pháp Hi nh .ố ướ ộB. kêu Vi ki ta Pháp và các ng minh ng cu kháng chi nhân dânọ ướ ủta.C. đoán cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta kéo dài và nhi gian kh .ự ổD. kh ng nh ni tin vào th ng cu kháng chi n.ẳ ếCâu 22: Ch đáp án đúng cho đo trích sau: “Trong lúc này, không gi quy dânế ượ ềt gi phóng, không đòi do cho toàn th dân thì ch ng nh ng toàn th qu giaộ ượ ốdân còn ch mãi ki ng trâu mà quy ph giai năm sau cũng khôngộ ạđòi c”.ạ ượA. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 5/1941.ị ươ ảB. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1939.ị ươ ảC. Ch th “Nh t-Pháp nhau và hành ng chúng ta” ngày 12-3-1945.i ủD. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1940.ị ươ ảCâu 23: sao trong ng ng ta cho ng tr ng tâm, tr tiên là vạ ườ ướ ềkinh ?ếA. Do qu cu chi tranh kéo dài, kinh ta nghèo nàn, u.ậ ướ ậB. Kinh phát tri là ng c.ế ướC. đã phát tri kinh làm tr ng tâm.ộ ướ ọD. Nh ng khó khăn ngu nh ng khó khăn kinh .ữ ướ ếCâu 24: Tuy ng chuy chi c- Nam mang tên Chí Minh trên và trên bi nế ườ ượ ểđ xây ng nh mượ ằA. chi vi ng i, mi vào mi Nam.ệ ườ ềB. chuy vũ khí, vào mi Nam.ậ ượ ềC. ch ng ho ch phong mi Mĩ.ố ủD. chuy hàng hóa, ng th mi vào mi Nam.ậ ươ ềCâu 25: Nét đáng chú trong ng văn hóa Nh mà Vi Nam là gì?ờ ậA. Sự phát triển hiện đại nền văn hóa cùng với những tiến bộ khoa học-kĩ thuật.B. Hòa nhập mà không hòa tan.C. Sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống với hiện đại.D. Sự giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.Câu 26: Sau chi tranh th gi th hai, qu gia tiên Đông Nam tuyên làế Trang Mã thi 628ềA. Lào. B. Philippin. C. Inđônêxia. D. Vi Nam.ệCâu 27: nào đây mang tính quy nh khi cho ng kh nghĩa tháng 8/1945 giànhế ướ ởth ng nhanh chóng và ít máu?ắ ổA. Do th khách quan thu i.ờ ợB. Do lãnh sáng su ng và Ch ch Chí Minh.ự ồC. Do có gi ng chính tr và ng vũ trang.ự ượ ượD. Do chúng ta có chu tr c.ự ướCâu 28: "Thành Qu ng Tr " là danh li iổ ượ ớA. cu ng ti công và Xuân 1975.ộ ậB. cu ng ti công và Xuân Thân 1968.ộ ậC. cu Ti công chi năm 1972.ộ ượD. tr " Đi Biên Ph trên không" cu 1972.ậ ốCâu 29: đi trong cu khai thác thu th hai th dân Pháp Đôngặ ởD ng là iươ ớA. nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệB. quy mô n, nhanh vào các lĩnh Vi Nam.ớ ệC. nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệD. nhanh, quy mô vào giao thông Vi Nam.ố ệCâu 30: nghĩa nh chi ch Biên gi thu đông năm 1950 làớ ớA. li căn Vi ng ng liên khu III, IV.ố ằB. ta đã giành quy ch ng chi trên chi tr ng chính .ề ượ ườ ộC. đã tiêu di nhi sinh ch.ệ ịD. khai thông biên gi Vi Trung chi dài 750km.ớ ềCâu 31: đi phong trào tranh giành và nhân dân Mĩ Latinhặ ủsau Chi tranh th gi th hai làế ứA. ch ng ch th dân Đào Nha.ố B. ch ng ch tài Batixta.ố ộC. ch ng ch tài thân Mĩ.ố D. ch ng ch th dân Tây Ban Nha.ố ựCâu 32: Đâu là đi ki quy nh bùng phong trào cách ng 1930-1931 trên quy môề ạl và mang tính giác?ớ ựA. Th ng công cu xây ng ch nghĩa xã Liên Xô.ắ ởB. Chính sách kh ng tàn th dân Pháp sau kh nghĩa Yên Bái.ủ ởC. Mâu thu dân và giai sâu cẫ .D. lãnh ng ng Vi Nam (sau là ng ng Đông ng).ự ươCâu 33: nào đây không ph là nét ng ng hình thành và phát tri Liên minhướ ươ ủchâu Âu (EU) và Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN)?ệ ốA. th 90 th XX, tr thành khu năng ng, có qu cao.ừ ếB. tiêu thành ban là tr thành liên minh chính tr quân nh tránh chiụ ịph nh ng các ng qu bên ngoài.ố ưở ườ ớC. Thành sau khi đã hoàn thành khôi ph kinh tr thành nh ng qu gia p, ch cóậ ủnhu liên minh, tác.ầ ợD. Ban khi hình thành ch có vài thành viên, sau ng nhi c.ầ ướ ướCâu 34: trong nh ng Vi Nam ph chú tr ng ch tiêu toàn hóaộ ầlàA. Chú tr ng gi quy tăng tr ng kinh công ng xã i.ọ ưở ộB. Tích trình qu lí và ch xu các c.ự ướC. nh ti thu thành cu cách ng khoa c-công ngh .ẩ ệD. Tham gia tích vào các ch khu và qu .ự ếCâu 35: sao nói ng ng Vi Nam ra là ngo ch cách ng Vi Nam?ạ ướ ệA. Ch vai trò lãnh giai n.ấ ảB. ra th kỳ p, do cho cách ng Vi Nam.ở ệC. Ch kh ng ho ng ng và giai lãnh o.ấ ườ ạD. Đó là khuynh ng i.ướ ướ ớCâu 36: sao nói giành là bi quan tr ng nh Đông Nam sau Chi tranhạ ượ ếth gi th hai?ế ứA. Có có đi ki gia nh ch cậ ASEAN.B. Vì có nh chính tr -xã i.ộ ượ Trang Mã thi 628ềC. dân là ng thành trên các lĩnh khác.ộ ượ ựD. Vì có thu phát tri kinh .ộ ếCâu 37: Ch đáp án đúng cho ki nói trong đo th sau:ọ ượ ơ“…Chào Trung Qu trào sôi ngố ốChào Qu ng Châu công xã chính quy nả ềĐ t. Đây mùa gieo gi ngấ ươ ốH Thanh niên Cách ng vùng lên…”ơ (“Theo chân Bác”- u)ố ữA. Nguy Ái Qu Qu ng Châu (Trung Qu c).ễ ốB. Nguy Ái Qu kêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) tranhễ ấch ng Pháp giành p.ố ậC. Phong trào yêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) đang phátướ ốtri nh .ể ẽD. Nguy Ái Qu thành Vi Nam Cách ng Thanh niên.ễ ạCâu 38: Chi th ng nào ch ng quân dân ta có kh năng đánh chi Chi tranh cế ượ ụb (1965-1968) Mĩ?ộ ủA. Chi th ng Xuân Thân (1968).ế B. Chi th ng ng (1965).ế ườC. Chi th ng trong mùa khô 1965-1966.ế D. Chi th ng trong mùa khô 1965-1966.ế ắCâu 39: ng xuyên su cu kháng chi ch ng Pháp 1945-1954 ta làư ưở ủA. ng yêu chu ng hòa bình.ư ưở B. ng chi tranh nhân dân.ư ưở ếC. ng chi tranh chính nghĩaư ưở D. ng nhân nghĩa.ư ưởCâu 40: Ch đáp án đúng các ki sau theo trình th gian:ọ ờ1. Cao trào kháng Nh cậ ướ2. Nh xâm Đông ng.ậ ượ ươ3. tr Vi Minh ra i.ặ ờ4. Nh chính Pháp.ậ ảA. 4. B. 2. C. 1. D. 1.---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 628ề