Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn lịch sử lớp 12 mã đề 357

4bc7e599b68f1d2ce14eaebfa42f2807
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-27 16:06:02 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG ƯỜ THPT CHUYÊNL NG VĂN TUƯƠ THI TH THPTQG VỬ ẦMôn ch sị ửTh gian làm bài: phút;(40 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:…………………………………………………… p:………………ọ Mã thiề357(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1: Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, ki th hi quy làm ch nhân dân Vi Namạ ệlàA. Hi pháp tiên Qu thông qua.ả ượ ộB. thành Quân qu gia Vi Nam.ậ ệC. phát hành ti Vi Nam thay cho ti Đông ng.ề ươD. cu ng tuy Qu tiên.ộ ầCâu 2: Quan gi ng an và ng Liên qu làệ ốA. ng an ch ph tung ng trong quan tr ng.ộ ọB. ng an là quan chính tr quan tr ng nh Liên qu c.ộ ốC. ng an ph tung ng.ộ ôD. ng an không ph tung ng.ộ ôCâu 3: sao trong ng ng ta cho ng tr ng tâm, tr tiên là kinhạ ườ ướ ềt ?ếA. Kinh phát tri là ng c.ế ướB. đã phát tri kinh làm tr ng tâm.ộ ướ ọC. Nh ng khó khăn ngu nh ng khó khăn kinh .ư ướ ếD. Do qu cu chi tranh kéo dài, kinh ta nghèo nàn, u.ậ ướ ậCâu 4: Đi ng ng trong các chi chi tranh Mĩ th hi mi Nam Vi Nam (1961-1975)ể ươ ượ ệlàA. ng quân Mĩ và quân ch làm ng nòng t.ử ượ ốB. th hi âm dung ng Vi Nam đánh ng Vi Nam.ự ườ ườ ệC. nh âm chia lâu dài ta và trong chi toàn Mĩ.ằ ướ ượ ủD. ng quân Sài Gòn làm ng tiên phong, nòng t.ử ượ ốCâu 5: Nhi chi cách ng dân quy Đông ng ng xác nhệ ượ ươ ượ ịtrong th kì 1936-1939 làờA. ch ng phát xít, ch ng ph ng thu tay sai, đòi do dân ch .ố ủB. đánh phong ki ng cày có ru ng.ổ ườ ộC. ch ng qu và ch ng phong ki n.ố ếD. đánh qu Pháp giành dân c.ổ ộCâu 6: Đâu là đi ki quy nh bung phong trào cách ng 1930-1931 trên quy môề ạl và mang tính giác?ớ ựA. Mâu thu dân và giai sâu cẫ .B. Chính sách kh ng tàn th dân Pháp sau kh nghĩa Yên Bái.ủ ởC. Th ng công cu xây ng ch nghĩa xã Liên Xô.ắ ởD. lãnh ng ng Vi Nam (sau là ng ng Đông ng).ự ươCâu 7: Lý do nào là quan tr ng nh ng ta ch tr ng khi thì th hoà hoãn Trung Hoaọ ươ ớDân qu đánh Pháp, khi thì hoà hoãn Pháp đu Trung Hoa Dân qu c?ố ốA. ng dung tay sai Vi Qu c, Vi Cách phá ta bên trong.ưở ừB. ng có nhi âm ch ng phá cách ng.ưở ạC. Chính quy ta còn non tr không th lúc ch ng thu nh.ề ạD. Th dân Pháp giúp thu Anh.ự ượ ủCâu 8: sao nói ng ng Vi Nam ra là ngo ch cách ng Vi Nam?ạ ướ ệA. Đó là khuynh ng i.ướ ướ ớB. Ch kh ng ho ng ng và giai lãnh o.â ườ ạC. Ch vai trò lãnh giai n.â ảD. ra th kỳ p, do cho cách ng Vi Nam.ở ệCâu 9: nào đây không ph là nét ng ng hình thành và phát tri Liên minhướ ươ ủchâu Âu (EU) và Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN)?ệ Trang Mã thi 357ềA. tiêu thành ban là tr thành liên minh chính tr quân nh tránh chiu ịph nh ng các ng qu bên ngoài.ố ưở ườ ớB. th 90 th XX, tr thành khu năng ng, có qu cao.ừ ếC. Thành sau khi đã hoàn thành khôi ph kinh tr thành nh ng qu gia p, ch cóậ ủnhu liên minh, tác.ầ ợD. Ban khi hình thành ch có vài thành viên, sau ng nhi c.ầ ướ ướCâu 10: Ch đáp án đúng cho ki nói trong đo th sau:ọ ượ ơ“…Chào Trung Qu trào sôi ngô ôChào Qu ng Châu công xa chính quy na êĐ t. Đây mua gieo gi ngâ ươ ôH Thanh niên Cach ng vung lên…”ơ (“Theo chân Bác”- u)ố ưA. Phong trào yêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) đang phátướ ốtri nh .ể eB. Nguy Ái Qu kêu ng thanh niên Vi Nam Qu ng Châu (Trung Qu c) tranhễ âch ng Pháp giành p.ố ậC. Nguy Ái Qu Qu ng Châu (Trung Qu c).ễ ốD. Nguy Ái Qu thành Vi Nam Cách ng Thanh niên.ễ ạCâu 11: ra các ng xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh có ýự ượ ânghĩa gì?A. Là đi ki bên trong ti thu các ng i.ề ưở ướ ớB. Thúc phân hóa các giai p, ng trong xã i.ẩ ộC. Làm cho kinh ch nghĩa Vi Nam phát tri nh .ề eD. Làm cho nh ng mâu thu có trong xã Vi Nam thêm sâu c.ư ắCâu 12: ki nào sau đây đánh cách ng ta đã hoàn thành tiêu “ự ướ Vi Nam làướ ệm t, dân Vi Nam là t”ộ ?A. ký Hi nh Pari 1973 rút quân hoàn toàn c.ỹ ướB. Hoàn thành th ng nh nhà c.ố ướ ướC. th ng mua Xuân năm 1975, gi phóng mi Nam.ạ ềD. ti lên xây ng Ch nghĩa xã i.ả ướ ộCâu 13: ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng Lao ng Vi Nam (1-1959) quy tộ ươ ếđ nh nhân dân mi Nam ng cách ng là doị ạA. Mĩ và chính quy Sài Gòn phá ho Hi nh Gi nev .ề ơB. đã có ng chính tr và ng vũ trang nh.ự ượ ượ ạC. các ng vũ trang cách ng mi Nam đã phát tri n.ự ượ ểD. không th ti ng bi pháp hoà bình a.ể ượ ưCâu 14: trong nh ng Vi Nam ph chú tr ng ch tiêu toàn hóaộ ầlàA. Tham gia tích vào các ch khu và qu .ự ếB. nh ti thu thành cu cách ng khoa c-công ngh .ẩ ệC. Chú tr ng gi quy tăng tr ng kinh công ng xã i.ọ ưở ộD. Tích trình qu lí và ch xu các c.ự ướCâu 15: Nh ng bi pháp tranh quân Trung Hoa Dân qu và tay sai tr ngày 6/3/1946 aư ướ ủĐ ng, Chính ph có tác ng nh th nào?ả ếA. Làm th âm quân Anh, quân Pháp Mi Nam hòng bóp ch chính quy nâ ềcách ng non tr .ạ ẻB. ch th nh các ho ng ch ng phá quân Trung Hoa Dân qu và tay sai,ạ ốlàm th âm chính quy cách ng chúng.â ủC. Chính quy cách ng gi ng và ngày càng phát tri n, nhân dân tin ng, ng ,ề ượ ưở ộquy tâm .ế ệD. Làm th âm câu gi quân Trung Hoa Dân qu và Pháp, kéo dài th gian hòa hoãnâ ờđ chu cho cu kháng chi lâu dài.ể ếCâu 16: Kh hi u:ẩ “Không có gì quí do”ơ là Ch ch Chí Minh trongờ ôA. Báo cáo chính tr th hai ng (1951).ị ảB. Tuyên ngôn Vi Nam Dân ch ng hòa (1945).ộ ướ ộC. kêu Toàn qu kháng chi (1946).ờ ếD. kêu ch ng Mĩ (1966).ờ ướ Trang Mã thi 357ềCâu 17: ra ba ch ng Vi Nam cu năm 1929 kh ng nh phát tri iự ướ ớc cách ng Vi Nam vìủ ệA. ch ng ng vô giành th trong phong trào dân c.ứ ưở ượ ộB. Vi Nam Cách ng Thanh niên lãnh phong trào cách ng.ộ ạC. thúc phong trào tranh sinh, sinh viên, ti th ng phát tri nh.ẩ ươ ạD. đây liên minh công- nông hình thành và phát tri nh .ừ ượ eCâu 18: Chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th hai làố ứA. hòa bình, tích ng phong trào cách ng th gi i.ự ớB. hòa bình, trung p, giúp các trên th gi i.ậ ướ ớC. kiên quy ch ng các chính sách gây chi .ế ỹD. tích ngăn ch vũ khí có nguy di loài ng i.ự ườCâu 19: đi trong cu khai thác thu th hai th dân Pháp Đôngặ ởD ng là iươ ớA. nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệB. nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Nam.ố ệC. nhanh, quy mô vào giao thông Vi Nam.ố ệD. quy mô n, nhanh vào các lĩnh Vi Nam.ớ ệCâu 20: Ch đáp án đúng cho đo trích sau: “Trong lúc này, không gi quy dânế ượ êt gi phóng, không đòi do cho toàn th dân thì ch ng nh ng toàn th qu giaộ ượ ôdân còn ch mai ki ng trâu mà quy ph giai năm sau cũng khôngộ ađòi c”.a ượA. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1939.ị ươ ảB. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 5/1941.ị ươ ảC. Ch th “Nh t-Pháp nhau và hành ng chúng ta” ngày 12-3-1945.i ủD. Ngh quy ngh BCH Trung ng ng tháng 11/1940.ị ươ ảCâu 21: Ch đáp án đúng các ki sau theo trình th gian:ọ ờ1. Cao trào kháng Nh cậ ướ2. Nh xâm Đông ng.ậ ượ ươ3. tr Vi Minh ra i.ặ ờ4. Nh chính Pháp.ậ ảA. 1. B. 1. C. 2. D. 4.Câu 22: ki nào đánh quan ng minh ch ng phát xít gi Mĩ và Liên Xô tan ?ự ỡA. Vi Liên Xô và các Đông Âu thành ch Hi Vácxava (5-1955).ệ ướ ướB. phân chia đóng quân gi Mĩ và Liên Xô ngh Ianta (2-1945).ự ịC. ra thuy Truman và Chi tranh nh (3-1947).ự ạD. ra kh quân NATO (4-1949).ự ựCâu 23: Nguyên nhân quan tr ng nh thúc ng và Nhà ta quy nh vào nămọ ướ ớ1986 làA. nghĩa xã đang Liên Xô và Đông Âu.ủ ởB. tác ng cách ng khoa công ngh .ộ ệC. nguy ng nhân dân.ệ ủD. yêu ch dân c.ầ ộCâu 24: Sau "Chi tranh nh", tác ng cách ng khoa c- kĩ thu t, các raế ướ ướs đi ch nh chi phát tri vi yứ ượ âA. kinh làmế tr ngọ đi m.ể B. chính tr làm tr ngị đi m.ểC. quân làmự tr ngọ đi m.ể D. văn hoá làm tr ngọ đi m.ểCâu 25: Tuy ng chuy chi c-Nam mang tên Chí Minh trên và trên bi nế ườ ượ ểđ xây ng nh mượ ằA. chuy hàng hóa, ng th mi vào mi Nam.ậ ươ ềB. chi vi ng i, mi vào mi Nam.ệ ườ ềC. chuy vũ khí, vào mi Nam.ậ ượ ềD. ch ng ho ch phong mi Mĩ.ố ủCâu 26: đi nh cu cách ng khoa c- công ngh làặ ệA. kĩ thu đi tr ng cho xu t.ậ ướ ườ âB. khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ ếC. th gian ng ng các phát minh vào xu và ng di ra nhanh.ờ Trang Mã thi 357ềD. khoa li kĩ thu t.ọ ậCâu 27: Hi nh Gi nev năm 1954 Đông ng kí là doệ ươ ượ ếA. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp, ta không th đánh Pháp quân .ứ ươ ượ ượ ựB. chi ph Liên Xô cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân.ự ủC. chi ph Trung Qu c, mu bi Vi Nam là ch ng nh ng Mĩự ướ ưở khu Đông Nam Á.ở ựD. căn vào ng quan ng gi ta và Pháp trong chi tranh và xu th th gi là gi iứ ươ ượ ảquy các chi tranh ng th ng ng.ế ươ ượCâu 28: tiêu quan tr ng nh Mĩ trong chi toàn làu ượ ầA. đàn áp phong trào gi phóng dân c, phong trào công nhân qu .ả ếB. ngăn ch và ti xóa ch nghĩa xã trên th gi i.ặ ớC. xâm các châu Á, châu Phi và khu Mĩ Latinh.ượ ướ ựD. kh ng ch chi ph các ng minh.ố ướ ôCâu 29: đi phong trào tranh giành và nhân dân Mĩ Latinhặ ủsau Chi tranh th gi th hai làế ứA. ch ng ch th dân Tây Ban Nha.ố B. ch ng ch tài thân Mĩ.ố ộC. ch ng ch tài Batixta.ố D. ch ng ch th dân Đào Nha.ố ôCâu 30: "Thành Qu ng Tr " là danh li iổ ượ ớA. cu ng ti công và Xuân Thân 1968.ộ ậB. tr " Đi Biên Ph trên không" cu 1972.ậ ốC. cu Ti công chi năm 1972.ộ ượD. cu ng ti công và Xuân 1975.ộ ậCâu 31: Sau chi tranh th gi th hai, qu gia tiên Đông Nam tuyên làế ậA. Philippin. B. Lào. C. Vi Nam.ệ D. Inđônêxia.Câu 32: Chi th ng nào ch ng quân dân ta có kh năng đánh chi Chi tranh cế ượ ub (1965-1968) Mĩ?ộ ủA. Chi th ng ng (1965).ế ườ B. Chi th ng Xuân Thân (1968).ế ậC. Chi th ng trong mua khô 1965-1966.ế D. Chi th ng trong mua khô 1965-1966.ế ắCâu 33: nghĩa nh chi ch Biên gi thu đông năm 1950 làớ ớA. đã tiêu di nhi sinh ch.ệ ịB. khai thông biên gi Vi Trung chi dài 750km.ớ ềC. ta đã giành quy ch ng chi trên chi tr ng chính .ề ượ ườ ộD. li căn Vi ng ng liên khu III, IV.ố ằCâu 34: sao nói giành là bi quan tr ng nh Đông Nam sau Chi tranhạ ượ ếth gi th hai?ế ứA. dân là ng thành trên các lĩnh khác.ộ ượ ựB. Có có đi ki gia nh ch cậ ASEAN.C. Vì có thu phát tri kinh .ộ ếD. Vì có nh chính tr -xã i.ộ ượ ộCâu 35: Ch đáp án đúng xác nh tiêu Vi Minh qua kh th sau:ọ ơ“Vi Nam ng minhệ ồCó ch ng trình đanh Nh t, đanh Tây.a ươ ậQuy làm cho non nàyế ướC treo, p, xây bình quy n.”ờ ê(M chính sách Vi Minh- Nguy Ái Qu c, 1941).ườ ốA. Đánh đu Nh t-Pháp giành dân c.ổ ộB. Đánh đu Pháp làm cho Vi Nam hoàn toàn p.ổ ậC. Đánh đu Nh ng nên Vi Nam Dân ch ng hoà.ổ ướ ộD. Đánh phong ki giành quy dân ch .ổ ủCâu 36: nào đây mang tính quy nh khi cho ng kh nghĩa tháng 8/1945 giànhế ướ ởth ng nhanh chóng và ít máu?ắ ổA. Do chúng ta có chu tr c.ự ướB. Do th khách quan thu i.ờ ợC. Do lãnh sáng su ng và Ch ch Chí Minh.ự ôD. Do có gi ng chính tr và ng vũ trang.ự ượ ượ Trang Mã thi 357ềCâu 37: Mâu thu n, bao trum xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh là mâu thu nẫ ẫgi aưA. nông dân phong ki nớ ếB. phong ki n.ư ếC. vô n.ư ảD. toàn th nhân dân Vi Nam qu Pháp.ể ốCâu 38: ng xuyên su cu kháng chi ch ng Pháp 1945-1954 ta làư ưở ủA. ng chi tranh chính nghĩaư ưở B. ng nhân nghĩa.ư ưởC. ng chi tranh nhân dân.ư ưở D. ng yêu chu ng hòa bình.ư ưở ộCâu 39: Nét đáng chú trong ng văn hóa Nh mà Vi Nam là gì?ờ ậA. Hòa nh mà không hòa tan.ậB. hài hoà gi truy th ng hi i.ự ạC. phát tri hi văn hóa cung nh ng ti khoa c-kĩ thu t.ự ậD. gi gìn văn hóa dân c.ự ộCâu 40: Cho đo li sau: “Cu khang chi lâu dài và đau kh du ph hi sinh bao nhiêu vàộ ath gian khang chi bao gi chúng ta cũng nh nh chi cung, bao gi cờ ướVi Nam hoàn toàn và th ng nh t…”ệ (Trích th Ch ch Chí Minh nhân dân Vi tư ệNam, nhân dân Pháp và các ng minh ngày 21-12-1946).ướ ôN dung đo th trên cho chúng ta bi thông đi Ch ch Chí Minh làộ ôA. đoán cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta kéo dài và nhi gian kh .ự ổB. cáo th dân Pháp Hi nh .ố ướ ộC. kh ng nh ni tin vào th ng cu kháng chi n.ẳ ếD. kêu Vi ki ta Pháp và các ng minh ng cu kháng chi nhân dânọ ướ ủta.---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 357ề