Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết hoá 9 Chương II: Kim loại

61623130666566383637333262376664363337383737623532306561643434326333306334613936613033633238383035376135666466376239616430363631
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 03:26 PM ngày 23-12-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 842 | Lượt Download: 18 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA 45 PHÚT CH NG IIỂ ƯƠĐ 01ỀCâu 1(4đ): Cho các ch sau: Feấ2 O3 Fe, FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 FeCl3 Fe(NO3 )2 .a) Hãy các ch trên thành dãy chuy đi hóa c.ắ ọb) Vi các ph ng trình hóa dãy chuy đi trên (ghi rõ đi ki ph ươ ảng)ứCâu (2đ): Có đng riêng bi kim lo có màu tr ng: Al, Fe, Ag đã ấnhãn. ng ph ng pháp hóa hãy phân bi trên. Vi ph ng trình hóa ươ ươh (n có).ọ ếCâu (3đ): Cho 5,5g kim lo Al và Fe tác ng dung ch Hỗ ị2 SO4 ưsinh ra 4,48l khí (đktc). Tính thành ph các kim lo trong ban đu.ầ ầCâu (1đ): Nhúng thanh có kh ng m(g) vào dung ch CuSOắ ượ sau ph ảng kh ng thanh tăng 1,6g. Tính m?ứ ượ ắĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MỂ ỂCâu 1:a)Fe2 O3 Fe FeCl→ →3 FeCl→2 Fe(OH)→2 FeSO→4 Fe(NO→3 )2 (1đ)b)Fe2 O3 3H2 2Fe 3H2 (0,5đ)2Fe 3Cl2 2FeCl3 (0,5đ)2FeCl3 Fe 3FeCl→2 (0,5đ)FeCl2 2NaOH Fe(OH)→2 NaCl2 (0,5đ)Fe(OH)2 H2 SO4 FeSO→4 2H2 (0,5đ)FeSO4 Ba(NO3 )2 BaSO→4 Fe(NO3 )2 (0,5đ)Câu 2:­ th ít làm th và đánh uấ (0,25đ)­ Cho dung ch NaOH qua các th :ị (0,25đ)+ Kim lo tan trong NaOH có hi ng khí là Alạ ượ 2Al 2NaOH 2H2 2NaAlO2 3H2 (0,5đ) Không có hi ng gì là Fe và Agệ ượ Cho dung ch HCl qua th còn i:ị (0,25đ) Kim lo tan trong HCl có hi ng khí là Feạ ượ Fe 2HCl FeCl→2 +H2 (0,5đ)+ Không có hi ng gì là Agệ ượ (0,25đ)Câu 3:Câu 4:Ph ng trình hóa c:ươ Fe CuSO4 FeSO4 Cu (0,25đ) Theo ph ng trình:ươ mol mol tăng 8g Theo bài ra: mol tăng 1,6g=>x 0,2 mol (0,5đ)m 0,2.56 =1,12g (0,25đ)Đ 02ỀPh I: Tr nghi mầ ệCâu 1: Có dung ch mu AlClị ố3 ch là CuClẫ ấ2 Có th dùng ch nào sau ấđây làm ch mu nhôm?ể ốA.AgNO3 B.HCl C.Mg D.AlCâu 2: Ph ng nào ra trong quá trình luy gang?ả A. O2 Mn MnO B. Fe2 O3 3CO 2Fe +3CO2 C. O2 Si SiO2 D.O2 SO2Câu 3: Nh xác đnh trí nh ng kim lo X, Y, Z, trong dãy ho đng hóaằ ộh c, ng ta th hi ph ng kim lo dung ch mu kim lo ườ ạkhác, thu đc nh ng qu sau:ượ ả­ Thí nghi 1: Kim lo đy kim lo ra kh mu i.ệ ố­ Thí nghi 2: Kim lo đy kim lo ra kh mu i.ệ ố­ Thí nghi 3: Kim lo đy kim lo ra kh mu i.ệ ố­ Thí nghi 1: Kim lo đy kim lo ra kh mu i.ệ ốHãy xác đnh th nào sau đây là đúng (theo chi ho đng hóa ọtăng n)ầA. X, Y, Z, B, X, Z, Y, C. Z, T, Y, D, T, Z, Y, XCâu 4: Nhôm trong không khí là doềA Nhôm nh có nhi nóng ch caoẹ ảB Nhôm không tác ng .ụ ướC Nhôm không tác ng oxi .ụ ớD Có nhôm oxit ng .ớ ệCâu 5: Tính ch hóa chung kim lo m:ấ ồA. Tác ng phi kim, tác ng axitụ B. Tác ng phi kim, tác ng baz tác ng mu iụ C. Tác ng phi kim, tác ng axit, tác ng mu iụ D. Tác ng oxit baz tác ng axitụ ớCâu 6: Tính ch hóa đc tr ng t:ấ ắA.Tác ng axit, oxit axit, baz mu iụ ốB.Tác ng axit, oxit axit, HNOụ ớ3 đc ngu i, mu iặ ốC.Tác ng axit, oxit axit, mu i, không tác ng Hụ ớ2 SO4 đc ngu i, ộHNO3 đc ngu iặ ộD.Tác ng axit, oxit axit, không tác ng HNO3 loãng, tác ng mu iụ ốPh II: lu nầ ậCâu 1(3đ): Vi ph ng trình hóa bi di dãy chuy hóa sau:ế ươ ểAl Al→2 O3 AlCl→3 Al(NO3 )3 Al(OH)→3 Al→2 O3 Al→(Ghi rõ đi ki ph ng)ề ứCâu (1đ): ng ph ng pháp hóa hãy tinh ch có nhôm?ằ ươ ẫCâu (2đ): Hòa tan 11g Fe và Al trong dung ch CuSOỗ ị4 sau ph ảng thu đc ch duy nh có kh ng 25,6g.ứ ượ ượa)Vi ph ng trình hóa raế ươ ảb)Tính thành ph các ch trong Aầ ấCâu (1đ): Tr 13,5g nhôm 46,4g Feộ ộ3 O4 ti hành ph ng nhi ệnhôm trong đi ki không có không khí. Hòa tan sau ph ng ng ằdung ch HCl thu đc 13,44 khí Hị ượ2 (đktc). Tính hi su ph ng nhi ệnhôm? ĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MỂ ỂCâu 1:Al O2 Al2 O3 0,5đAl2 O3 6HCl 2AlCl→3 3H2 0,5đAlCl3 3AgNO3 Al(NO→3 )3 3AgCl 0,5đAl(NO3 )3 3NaOH Al(OH)→3 3NaNO3 0,5đ2Al(OH)3 Al2 O3 3H2 0,5đ2Al2 O3 4Al 3O2 0,5đCâu 2:Hòa tan kim lo trong NaOH ch không tan thu đc tinh ượ ắkhi tế 0,5đ2Al 2NaOH 2H2 2NaAlO2 3H2 0,5đCâu 3:G mol Fe và Al trong ban đu là x, yọ ượa)Fe CuSO4 FeSO→4 Cu (0,25đ)x molAl CuSO4 Al→2 (SO4 )3 Cu (0,25đ)y molb)Theo bài ra: mFe mAl 11g=>56x 27y 11 (1) (0,25đ)Sau ph ng thu đc ch duy nh là Cu, kh ng đng là 25,6gả ượ ượ ồ=>64x 64y 25,6 (2) (0,25đ)T (1) và (2) => 0,1 0,2 (0,5đ) %Fe 100%.0,1.56/11 50,91% (0,25đ) %Cu 100% 50,9% 49,09% (0,25đ)Câu 4:Ta có: nH2 13,44/22,4 0,6 mol 0,125đnAl 13,5/27 0,5 mol 0,125đnFe3O4 46,4/232 0,2 >0,5.3/8 0,125đ=>H %Al ph ngả 8Al 3Fe3 O4 4Al2 O3 9Fe 0,125đBan đu:ầ 0,5 0,2 molPh ng:ả 8x 3x mol Sau :ư 0,5­8x 0,2­3x 9x molH sau ph ng m: Fe, Al Feỗ ư3 O4 dưFe HCl FeCl2 H2 0,125đ9x 9x mol2Al 6HCl 2AlCl→3 3H2 0,125đ0,4­8x 3/2.(0,5­8x) molTa có nH2 0,05=>9x .(0,5­8x) 0,6 =>x 0,05 0,125đH 80% 0,125đXem thêm: http://hoahoc247.com/de­kiem­tra­45­phut­chuong­ii­a3364.html#ixzz4uI8T391O