Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết hình học 8 chương 1

6d71c56ef33ba9445142f360d8c0b031
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-07 22:45:22 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA Ti tỂ HÌNH CH NG IỌ ƯƠI) TR NGHI M:Ắ 2đ) Hãy khoanh tròn ch cái ng tr qu đúngữ ướ ả1/ Trong các hình sau, hình không có tâm ng là:ố ứA Hình vuông Hình thang cân Hình bình hành Hình thoi2/ Trong các hình sau, hình không có tr ng là:ụ ứA Hình vuông Hình thang cân Hình bình hành Hình thoi3/ hình thang có đáy dài 6cm vàộ 4cm. dài ng trung bình hình thang ườ ủđó là:A 10cm 5cm √10 cm √5cm4/ giác có hai nh song song và hai ng chéo ng nhau là:ứ ườ ằA Hình vuông Hình thang cân Hình bình hành Hình ch nh tữ ậ5/ hình thang có góc là: 125ộ và 65 0. góc còn hình ủthang đó là:A 105 45 105 65 0C 115 55 115 65 06/ Cho giác ABCD, có 80 0; =120 0, 50 0. đo góc là?ốA. 100 B. 150 0, C. 110 0, D. 115 07/ Góc nhề bên hình thang có đo 75ố 0, góc còn nh bên đó là:ề ạA. 85 B. 95 C. 105 D. 115 08/ dài hai ng chéo hình thoi là 16 cm và 12 cm. Độ ườ dài nh hình thoi đó là:ạ ủA 7cm, B. 8cm, C. 9cm, D. 10 cmI/T LU (8đ)Ự ẬBài 2,5 đ) Cho tam giác ABC cân A, là trung đi BC, các ẻđ ng ME song song AC Eườ AB ); MF song song AB AC ). Ch ng ứminh giác BCEF là hình thang cân.ứBài 2. 5,5đ)Cho tam giác ABC góc ng 90ằ o. E, G, là trung đi AB, BC,ọ ủAC. ng song song BF, ng th ng này GF I.ừ ườ ườ ạa) giác AEGF là hình gì ?ứb) Ch ng minh giac BEIF là hình bình hànhứ ức) Ch ng minh giác AGCI là hình thoiứ ứd) Tìm đi ki giác AGCI là hình vuông.ề ứĐ KI TRA NH KỲ ỊMôn: Hình p: 8ọ ớTh gian: 60 phútờBài 1: (4 đi m) Cho hình .ể a) Tính dài đo AM; AN. (2 đi m)ộ ểb) Tính chu vi và di tích tam giác AMN. (2 đi m)ệ ểBài 2: (3 đi m) Cho hình Tính dài x, ???ể ộHình Hình 2Bài 3: (3 đi m) Cho tam giác ABC vuông A. M,N,P là trung đi AB, ượ ủAC, BC.a) Ch ng minh ng giác BMNP là hình bình hành.ứ ứb) Ch ng minh ng giác AMPN là hình ch nh t.ứ ậc) ng qua N, ng qua M. Ch ng minh ng R,A,Q ằth ng hàng.ẳ———H t———–ếTR NG THCS ................................ƯỜ ĐÁP ÁN KI TRA TI ẾMôn: HÌNH 8ỌB ài (2 đi m)Cho tam giác ABC. là trung đi AB, là trung đi ủAC. Bi BC 5cm. Tính MN.ếBài (2 đi m)Cho tam giác ABC vuông A. ng trung tuy AM (M thu BC). ườ ộBi AB =6cm, AC 8cm. Tính AM.ếBài (6 đi m)Cho tam giác ABC cân A, trung tuy AM là trung đi AC, là ểtrung đi AB, là trung đi AM.ể ểa) Ch ng minh giác AEMF là hình thoi.ứ ứb) là đi ng qua E. giác AMBN, BEFClà hình gì? Vì sao?ọ ức) Ch ng minh là trung đi NCứ ểd) Tìm đi ki ủD ABC giác AMBN là hình vuông .ể ứ-----------------H -----------------ếC. Đáp án Bi ch m.ể ấTR NGƯỜ THCS NGUY THÀNHỄ ĐÁP ÁN KI TRA TI ẾMôn: HÌNH 8ỌBài 1: Ta có: EA EB, FA FC (gt) nên EF là ng trung bình tam giác ABC.ườ (1 đi m)ểSuy ra: EF BC 2,5 (cm) (1 đi m)ểBài 2: Áp ng nh lý Py Ta Go vào tam giác ABC vuông ta có: ạBC AB AC 100Suy ra BC 10(cm) (1 đi m)ểVì AM là ng trung tuy ng nh huy BC nên ườ ềAM BC 10: 5(cm) (1 đi m)ểBài 3: hình, ghi GT, KL đúng (1 đi m)ểCh ng minh:ứa) Ta có: EA EB,MB MC (gt) nên EM là ng trung bình tam giác ABC.ườ ủSuy ra: EM//AC hay EM//AEvà EM AE (cùng ng AC:2)ằDo đó giác AEMF là hình bình hành. (1)ứ (1 đi m)ểTa có tam giác ABC cân nên ng trung tuy AM ng th là ng phân ườ ườgiác.(2)T (1) và (2) suy ra AEMF là hình thoi.ừ (0,5 đi m)ểOABCNEEMb) giác AMBN có hai ng chéo nhau trung đi ng là hình bình ườ ườhành.Mà tam giác ABC cân nên ng trung tuy AM ng th là ng cao ườ ườnên 090AMBÐ =Hình bình hành AMBN có 090AMBÐ nên là hình ch nh t.ữ (1 đi m)ểTa có: EA EB,MB MC (gt) nên EM là ng trung bình tam giác ABC.ườ ủSuy ra: EF//BC Do đó giác BEFC là hình thang. (0,5 đi m)ểc) giác MNAC có NA//MC và NA MC cùng ng MB nên là hình bình hành.ứ ằSuy ra hai ng chéo AM và NC nhau trung đi ng. ườ ườMà là trung đi AM nên là trung đi NC.ể (1 đi m)ểd) Hình ch nh AMBN là hình vuôngữ ậÛAM MB2BCAMÛ =(vì 2BCMB= )ÛABCDvuông cân A.ạ (1 đi m)ểPhú xuân, ngày 15/11/2016Giáo viên ra và đáp ánề