Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết hình học 6 chương 3

e5b64c43877b073b28ed78f5884bb234
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-07 22:47:00 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 278 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT PHAN RANG THÁP CHÀM KI TRA TI NH 2017 2018TR NG THCS LÊ ĐÌNH CHINHƯỜ Môn ki traể Hình Tu nầ 27 Ti tế 22Ngày độ 05.02.2018 Th gian làm bàiờ 45 Phút.NKT (Trong tu 27)ầ (Không th gian phát ).ể ềA/ tiêuụ :1/ Làm cho sinh ng và kh sâu ki th đã c.ọ ọ2/ Giúp cho sinh bi Khai thác và ng nh ng ki th đã qua.ọ ọ3/ Rèn luy cho sinh năng hình chính xác.ệ ẽ4/ Rèn luy cho sinh năng tính toán khi ng ki th vào bài p.ệ ậ5/ Làm phát huy năng duy sáng sinh trong bài làm ki tra ti t.ượ ế6/ Nh đánh giá quá trình truy th và lĩnh ki th gi th và trò trong ch ng II.ằ ươB/ Hình th cứ Tr nghi và lu n.ắ ậC/ Ma Tr Đậ đấ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ Đi mểTN TL TN TL Th pấ Cao1.S đo ốgóc.2.C ng sộ ốđo hai góc. Bi đo ốc góc nh n, ọgóc vuông, góc tù, góc t.ẹ* Bi ượkhi nào thì hai góc ph nhau,ụhai góc bù nhau, hai góc bù.ề Hi cể ượt ng đo ốc hai góc:ủ. Ph nhauụ. Bù nhau.. bù.ề Bi ếđ tên ược góc ủc n.ơ ả* Bi ẽhình minh a, ặtên góc và kí hi u.ệ* Hai góc ph nhau.ụ* Hai góc bù nhau.* Hai góc bù.ề Hình đúng.ẽ* Trong ba tia chung cố® xác nh tia ượ ằgi hai tia còn iữ ạ* Bi hai góc ẽk nhau. Ho hai ặgóc bù trên ềcùng ặph ngẳ*Bi ng hế ệth c:ứ·xOz+·zOy =·xOyĐ tính đo góc.ể ố* Bi nh nh ịd ng góc khi ủgóc đó đã có đo.ố Bi ẽtia ốc ộtia cho tr c.ướSau đó ngậ ụtính ch ấc hai ủgóc bùềđ tính sể ốđo góc tìm.ầ.* câuố* đi mố ể* TL 42,020% 21,010% 13,030% 22,020% 10,55% 108,585%3. Tia phângiác ủm góc.ộ Bi hình ẽchính xác và nêu cách tia ượ ẽphân giác ộgóc kỳ.ấ Ho cặ ậd ng ĐN ụhay TC CM tiaểphân giác ộgóc* câuố* đi mố ể* TL 21,515% 21,515%* TS câu* đi mố ể* TL 42,020% 21,010% 13,030% 43,535% 10,55% 1210,0100%* Giáo viên ra Ma tr đậ Nguy Dũng.ễPHÒNG GD& ĐT PHAN RANG THÁP CHÀM KI TRA TI TỂ NH 2017 2018 TR NG THCS LÊ ĐÌNH CHINHƯỜ Môn ki traể Hình Tu nầ 27 Ti tế :22 Ngày độ 05.02.2018 Th gian làm bàiờ 45 phút. NKT (Trong tu 27).ầ (Không th gian phát ).ể Đề (Đ này có trang)ề I/ Tr nghi mắ (3,0 đi m). (ể Th gianờ Phút). Câu 1: góc có đo ngộ ằa (0ớ 90 ). là:ọA. Góc nh B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc t.ọ Câu góc có đo ngộ ằa (ớa 90 ). là:ọA. Góc nh B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc t.ọ Câu góc có đo ngộ ằa 90ớ 180 o. là:ọA. Góc nh B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc t.ọ Câu góc có đo ng ằa (ớa 180 ). là:ọA. Góc nh B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc t.ọ Câu ng đo hai góc kỳ ng 90ổ o. (V hai góc đó không có nh chung) là hai góc:ớ ượ ọA. Ph nhau B. Bù nhau C. nhau D. bù.ụ Câu ng đo hai góc kỳ ng 180ổ o. (V hai góc đó không có nh chung) là hai góc:ớ ượ ọA. Ph nhau B. Bù nhau C. nhau D. bù.ụ II/ lu nự (7,0 đi m). (ể Th gianờ 39 Phút). Bài (1,5 đi m). ểa/ AD là tia phân giác ủ·BAC .Bi ế·BAC 100 o.b/ Em hãy nêu cách AD là tia phân giác ủ·BAC ?Bài (3,0 đi m). Nhìn hình bênố Hãy vi tên các gócế :Góc nh n, góc vuông, góc tù, góc t, hai góc ph nhau, hai góc bù. Bài (2,5 đi m) Trên cùng ph ng ch tia Ox, hai tia Oy và Ot sao cho ẽ·30oxOt= và ·70oxOy= .a/ Trong tia Ox, Oy và Ot thì tia nào gi hai tia còn i? Vì sao?ằ ạb/ Tính đo ố¶tOy ?c/ Om là tia tia Ot. Tính đo ố·Oxm …… t…….ế* Giáo viên ra đề Nguy Dũng.ễPHÒNG GD ĐT PHAN RANG THÁP CHÀM KI TRA TI NH 2017 2018TR NG THCS LÊ ĐÌNH CHINHƯỜ Môn ki traể Hình Tu nầ 27 Ti tế 22Ngày độ 05.02.2018 Th gian làm bàiờ 45 Phút.NKT (Trong tu 27)ầ (Không th gian phát ).ể ĐÁP ÁN NG CH BI ĐI M.ƯỚ (Đáp án ng có trang).ướ ẫTr nghi mắ (3,0 đi m). (M câu đúng 0,5 đi m).ể Câu Đáp án BT lu nự (7,0 đi m).ể Bài dung tộ Đi mể* Bài1 (1,5 đi m)ể GI Bài 1Ả a/ hìnhẽ b/ Nêu cách vẽ :B1 :V tia AB kỳ.ẽ ấB2 :V tia AC tia AB góc 100ẽ 0.Ta có:·BAC 100 0B3 :V tia AD tia AB góc 50ẽ 0.Thì AD là tia phân giác ầv .ẽ 0,750,250,250,25* Bài2 (3,0 đi m)ể GI Bài 2Ả Có góc nh n: ọ···, OzBAC EDF Ho ặ···, OxCAB FDE )* Có góc vuông: ·HKT Ho ặ·TKH )* Có góc tù: ·yOz Ho ặ·zOy )* Có góc t: ẹ·xOy Ho ặ·yOx )* Hai góc ph nhau làụ ·BAC và ·EDF Ho ặ·CAB và ·FDE )* Hai góc bù làề ·xOz và ·zOy Ho ặ·yOz và ·Oxz Hình vẽ :0,25.4=1,00,750,250,250,250,250,25* Bài3 (2,5 đi m)ểHình vẽ (0,5đi m) GI Bài 3Ả a/ Trong ba tia Ox Oy và Ot thì tia Ot gi hai tia Ox và Oy vì ữ·xOt< ·xOy 30 70 0). b/ Tính¶tOy Vì tia Ot gi hai tia Ox và Oy nên ta cóằ ·¶·¶··¶70 30 4040o ooxOt tOy xOytOy xOy xOttOy+ =Þ =Þ c/ Tính ·Oxm Ta có ··Ox 180om xOt+ (Hai góc bù)ề ··Ox 180 180 30 150o om xOtÞ ·Ox 150omÞ 0,50,250,50,25 0,250,25 Giáo viên trình bày đáp án Nguy Dũng.