Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 10

e787374d5bf6797e657b52a1d81a54da
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-25 16:40:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi Lí 10 ài 6: qu chuy ngệ ộxung quanh Tr Trái tặ ấCâu vào ng chuy ng bi ki Tr trong nămự ườ hình đây, em hãy đi dung phù vào ch ch (...) trong câuở ướ ấd đây:ướ 10Ở oB Tr lên thiên nh th nh vào kho ng ngày .................. vàặ ảlên thiên nh th hai vào kho ng ngày ...............; còn 10ỉ oN Tr iặ ờlên thiên nh th nh vào kho ng ngày .................... và lên thien nhỉ ỉl th hai và kho ng ngày ...................ầ ảTr i:ả 10Ở oB Tr lên thiên nh th nh vào kho ng ngày 15/4 và lênặ ảthiên nh th hai vào kho ng ngày 25/8; còn 10ỉ oN Tr lên thiênặ ờđ nh th nh vào kho ng ngày 22/2 và lên thien nh th hai vàỉ ứkho ng ngày 28/10.ảCâu 2: vào sau, em hãy xác nh ngày mùa ởcác mi ôn bán Nam:ướ ầMùa xuân ngày..................... Mùa thu ngày.....................Mùa ngày.....................ạ Mùa đông ngày.....................Tr i:ả ờMùa xuân ngày 23 tháng 9; Mùa thu ngày 21 tháng 3Mùa ngày 22 tháng 12;ạ Mùa đông ngày 22 tháng 6Câu 3: sau là trí Trái vào ngày Xuân phân (21-3) và ngàyơ ấThu phân (23-9). Em có nh xét dài ban ngày và ban đêm cácậ ảvĩ khác nhau trên Trái t.ộ ấTr i:ả ờVào ngày Xuân phân (21-3) và ngày Thu phân (23-9), các vĩ khácở ộnhau trên Trái có dài ban ngày và ban đêm ng nhau.ấ ằCâu 4: sau là trí Trái vào ngày chí (22-6) và ngày Đôngơ ạchí (22-12). Em có nh xét dài ban ngày và ban đêm các vĩ đậ ộkhác nhau trên Trái t.ấTr i:ả Ngày chí (22-6):ạ Ngày Đông chí (22-12):+ Xích o: dài ban ngày ngỞ ằđ dài ban đêm.ộ Xích o: dài ban ngày ngỞ ằđ dài ban đêm.ộ+ chí tuy c: dài ban ngàyỞ ộdài dài ban đêm.ơ chí tuy c: dài ban ngàyỞ ộng dài ban đêm.ắ ộ+ vòng c:ừ ựBan ngày kéo dài 24 gi không cóờban đêm. vòng c:ừ ựBan đêm kéo dài 24 gi không có banờngày.+ chí tuy Nam: dài ban ngàyỞ ộng dài ban đêmắ chí tuy Nam: dài ban ngàyỞ ộdài dài ban đêm.ơ ộ+T vòng Nam Nam c:ừ ựBan đêm kéo dài 24 gi không có banờ +T vòng Nam Nam c:ừ ựBan ngày kéo dài 24 gi không cóờ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íngày. ban đêm. VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph