Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 7 (1)

38343766393535663361376237666335623937343430373464313334626161313431633464643837333539663438383533626365313763656666306438623266
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:35 PM ngày 3-02-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1656 | Lượt Download: 33 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA 45 PHÚT (CH NG III). ƯƠBài Đi thi môn toán HKI các HS 7A ghi nh sau:ể ượ ưđi sể 10N=30T sầ 0a, hi đay là gì? có bao nhiêu giá tr hi u? các giá tr khác nhau ịlà bao nhiêu?b. Tính đi trung bình p?ể ớc. Nêu nh xét?ậBài 2: giáo viên theo dõi th gian làm bài (tính theo phút) 30 sinhộ ọ(ai cũng làm c) và ghi nh sau:ượ ư10 10 108 10 109 13 69 14 810 10a) ng trên là ng gì? hi tìm hi đây là gì? các giá tr ươ ịc hi là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá tr khác nhau?ủ ịb) ng “t tính trung bình ng hi u? Tìm ấhi u?ệc) bi đo th ng và nêu nh xét (giá tr nh t, giá tr nh nh t, cácẽ ấgiá tr thu vào kho ng nào là ch u) ếBài Hãy bi di ng bi hình qu qu phân lo nh ki ủHS kh theo ng sau:ố ảLo iạ tố Khá TBt ph trămỉ 75% 20% 5%Đ BềBài 1: Đi thi môn toán HKI các HS 7A ghi nh sau:ể ượ ưđi sể 10N=30T sầ 0a, hi đay là gì? có bao nhiêu giá tr hi u? các giá tr khác nhau ịlà bao nhiêu?b. Tính đi trung bình p?ể ớc. Nêu nh xét?ậ Bài 2: giáo viên theo dõi th gian làm bài (tính theo phút) 30 sinhộ ọ(ai cũng làm c) và ghi nh sau:ượ ư10 10 108 10 109 13 69 14 810 10a) ng trên là ng gì? hi tìm hi đây là gì? các giá tr ươ ịc hi là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá tr khác nhau?ủ ịb) ng “t tính trung bình ng hi u? Tìm ấhi u?ệc) bi đo th ng và nêu nh xét (giá tr nh t, giá tr nh nh t, cácẽ ấgiá tr thu vào kho ng nào là ch u) ếBài đây là ng li thành tích nh cao HS 7C trong gi ướ ờth đo cm):ể ịChi cao(S theo kho ng)ề sầ ố75 480 90 691 -101 7102 112 8113 123 3125 2Hãy tính trung bình ng thành tích nh cao 7Cố ượ ớĐÊ 3II. KI TRA CH NG IIỀ ƯƠA. PH TR NGHI M:Ầ (3 đi mể Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng nh tấBài Đi tra gi thu ượ các tr ng ườ ghi ng ượ ảsau (đ tính là kilogam):ơ ị58 60 57 60 61 6157 58 61 60 58 57Câu ng trên là:ả ượ ọA. ng “t ”ả B. ng “phân ph th nghi m”ả ệC. ng th ng kê li ban uả C. ng hi u.ả ệCâu đi tra đây là: ởA. 12 B. Tr ng THCS AườC. sinhọ D. tr ng THCS Aộ ườCâu Các giá tr khác nhau là: ịA. B. 57; 58; 60C. 12 D. 57; 58; 60; 61Bài 2. cân ng 20 HS (làm tròn kg) trong ghi nh ượ ưsau:S cân ng ặ(x) 28 30 31 32 36 45T (n)ầ 20Câu 4: hi đi tra đây là: ởA. cân ng sinh trong pố B. pộ ớC. cân ng 20 sinhố D. sinhỗ ọCâu 5: các giá tr hi uị là:A. B. 202 C. 20 D. 3Câu 6: hi làố ::A. 45 B. C. D. 32B. PH LU (7 đi m)ểBài 1: (6 đi m). Th gian gi xong bài toán (tính ng phút) ọsinh ghi ng sau:ớ ượ ả10 13 15 10 13 15 17 17 15 1315 17 15 17 10 17 17 15 13 15a/ hi đây là gì?ấ các giá tr khác nhau là bao nhiêu?ố ịb/ ng “t và tìm hi uậ .c/ Tính trung bình ngố ộd/ bi đo th ng.ẽ ẳBài 2: (1 đi m). Đi ki tra “1 ti t” môn toán “t sinh” ghi ượl ng “t sau:ạ ốĐi (x)ể 10T (n)ầ 1Bi đi trung bình ng ng 6,8 Hãy tìm giá tr n.ị ủIII. NG CH KI TRA CH NG IIƯỚ ƯƠA. PH TR NGHI M:Ầ (3 đi mể câu 0,5 Đi mỗ ể1 6C DB. PH LU (7 đi m)ểB Đáp án đi mố ể1(6đi m)ể a/ hi đây là th gian làm bài toán cấ ọsinh đi mểb/ ng “t ”ả ốGiá tr (x)ị 10 13 15 17T sầ ố(n) 20M0 15 đi mểc/ Tính trung bình ng ộ10 13 15 17 620X× ×==28920 =14,45 đi mể2(1đi m)ể Theo bài: 10 16, 82 1nn× ×=+ +50 96, 88+ ×=+nn50+9n 54,4 6,8n2,2n 4,4Þ đi mểĐ KI TRA 45 PHÚT (CH NG III). ƯƠBài 1: (2 đi m)ể Đi ki tra môn toán 35 sinh 7A li kê trong ng sau:ể ượ ảĐi (x)ể 10T (n)ầ N=35Hãy tr các câu sau vào gi làm bàiả ấ1) các giá tr hi là bao nhiêu?ố ệ2) các giá tr khác nhau hi là bao nhiêu?ố ệ3) Có bao nhiêu sinh 10 đi ?ọ ể4) hi là yố ?Bài 2: đi ng đi ki tra toán sinh 7B cho ượ ởb ng nh sau:ả ư10 10 107 10 98 10 10 109 10 8a) hi tìm hi đây là gì?ấ ởb) ng “t và nêu vài nh xét.ậ ậc) Tính trung bình ng và tìm hi .ố ệd) bi đo th ng.ẽ ẳBài 1,0 đi )ể Đi ki tra “1 ti t” môn toán “ể nhóm sinh” ọđ ghi ng “ượ sau:ầ Bi ếđi trung bình ng ng 7, Hãy tìm giá tr ?ị ủĐi (x)ể 10T (n)ầ 12 12 2H NG CH BÀI KI TRA 45 PHÚTƯỚ ỂBài Đáp án đi mố ể1(2đi m)ể a) các giá tr là 35ố ịb) các giá tr khác nhau là 7ố ịc) Có sinh đi 10ọ ểd) là Mố0 0.50.50.50.52(7đi m)ể a/ hi đây là đi ki traể toán sinhủ đi mểb/ ng “t ”ả ốGiá tr (x)ị 10 13 15 17T sầ ố(n) 20Nh xét: ậCó 20 giá tr nh ng ch có giá tr khác nhauị ịTh gian làm bài nhanh nh là 10 phút và ch nh là 17 ấphútH hoàn thành th gian 15 17 phút, chi ế65%M là 15 phút và sát giá tr trung bình ng.ố 1,5 đi mể1,5 đi mểc/ Tính trung bình ng ộ10 13 15 17 620X× ×==28920 =14,45M0 15 đi mể1 đi mể3(1đi m)ể Theo bài: 10 16, 82 1nn× ×=+ +50 96, 88+ ×=+nn50+9n 54,4 6,8n2,2n 4,4Þ đi mể