Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Môn toán đại số lớp 10

80398bfc153bbcedbdc3baf278f7fea8
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-04 20:39:57 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 307 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN CH NG II 10Ậ ƯƠ ỐI. TR NGHI M:Ắ ỆCâu 1. Kh ng nh nào hàm ố3 5y x= là sai :A. ng bi trên Rồ B. Ox ạ5; 03æ ö-ç ÷è C. Oy ạ()0; D. ngh ch bi Rị ếCâu 2. xác nh hàm ố13xyx-=- là:A. qu khácộ B. \\ {3}¡ C. [)()1; 3;È +¥ D. ¥[1;+ )Câu 3. Hàm 2y ngh ch bi trên kho ngị ảA. (); 0- B. ()0;+¥ C. {}\\ 0¡ D. ¡Câu 4. xác nh hàm ố31y x= là:A. (];1- B. ¡C. 1³ D. 1x" ¹Câu 5. th hàm ốy ax b= đi qua hai đi ể()()A 0; 1; 5- Thì và ngằA. 2; 3=- B. 2; 3= C. 2; 3= =- D. 1; 4a b= =-Câu 6. nh ng giá tr nào thì hàm ố()3 23 3y x=- là hàm :ố ẻA. 1m=- B. 1m= C. 1m=± D. qu khác.ộ ảCâu 7. Cho hai ng th ng ườ ẳ1 2: 3; 3d x= Kh ng nh nào sau đây đúng:ẳ ịA. /d dB. d1 dắ2 C. d1 trùng d2 D. d1 vuông góc d2Câu 8. Hàm nào trong các hàm sau là hàm ch nố ẵA. 2y x= B. 32 3y x= +C. 3y 3x 3x= D. 3y 3x x= -Câu 9. Cho hàm ố()()22 1f xx 1NÕu NÕu <ï=í- ³ïî Giá tr ủ()()f 1- là:ầ ượA. và B. và C. và D. và 4Câu 10. Hàm nào sau đây là hàm :ố ẻA. x= B. 3y 2x 4x= C. 2x 4= D. 53 1y x=- -Câu 11. nh parabol ủ22 3y x=- có là:ọ ộA. ()1; B. ()4;1- C. ()1; 4- D. ()4; 1-Câu 12. th hàm ố22 23 2x khi xyx khi x+ £ì=í- >î đi qua đi có :ể ộA. ()0;1 B. ()3; 0- C. ()0; D. ()0; 3-Câu 13. xác nh hàm ố2y x= là:A. {}\\ 2¡ B. [)2;+¥ C. ¡D. (]; 2- ¥Câu 14. ng th ng đi qua hai đi A(1;0) và B(0;-4) có ph ng trình là:ườ ươA. 4y x= B. 4y x= C. 1y x= D. 4y=Câu 15. Hàm ố22 3y x=- ng bi trên kho ng:ồ ảA. ()1;- +¥ B. (); 1- C. ()1;+¥ D. ();1- ¥Câu 16. Cho hàm ố22 1y x= nh nào sai:ệ ềA. tăng trên kho ngả()1;+¥ B. th hàm có tr ng: ứ2x=-C. th hàm nh ậ(1; 2)I- làm nh.ỉ D. gi trên kho ng ả();1- .Câu 17. Cho hàm (P): axố bx c. Tìm a, b, bi (P) qua đi A(–1;0), B(0;1), C(1; 0).ế ểA. –1; 0; B. 1; 2; C. 1; –2; D. 1; 0; –1Câu 18. Cho parabol ): 22y mx m= Giá tr tung nh ng làị :A. B. C. D. 3Câu 19. giá tr nào thì hàm ố()2 5y m= ng bi trên R:ồ ếA. 2m> B. 2m C. 2m D. 2mCâu 20. Cho hàm xố mx có th là parabol (P). Tìm m, parabol có nh là S(1; 2)ể ỉA. –2; B. –2; –3 C. 2; D. 2; –2Câu 21. xác nh hàm ốxxy642 là:A. []2; B. [)6;+¥ C. (]; 2- D. Câu 22. Cho hàm ố32 1y x= nh nào đúng:ệ ềA. là hàm ch .ố B. là hàm không có tính ch n, .ố ẻC. là hàm .ố D. là hàm ch n.ố ẵCâu 23. nh nào sau đây là nh saiệ :A. Hàm ố23 1y x= ngh ch bi trên kho ng ả(0; )+¥ B. Hàm ố23 2y x= ng bi trên kho ng ả()1;+¥C. Hàm 21 3y =- ng bi trên kho ng ả0;D. Hàm ố5 2y x= ngh ch bi trên kho ng ả();1- ¥Câu 24. Cho hàm ố223 24 52 5x khi xy khi xx khi xì- £ï= <íï- ³î đi nào sau đây thu th hàm sể ốA. Đi N(2;5)ể B. Đi P(-3;26)ể C. Đi M(5;17)ể D. Đi Q(3;-26).ểII. LU N:Ự Ậ1. Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá :a/ √2−x 4√x+4 b/ √1−x−√1+xx c/ √x+2+√3−2x|x|−12. Xeùt tính chaün, leû cuûa haøm soá :a/ x4+x2−2x2−1 b/ √3+x+√3−x c/ x(x )3. th và ng bi thiên hàm :ẽ a) x22= b) 22 3=- +4. Xác nh parabol (P) bi t:ị ếa) (P): ax bx23= đi qua đi A(–1; 9) và có tr ng ứx2=- .b) (P): ax bx c2= đi qua đi A(2; –3) và có nh I(1; –4).ể ỉc) (P): ax bx c2= đi qua các đi A(1; 1), B(–1; –3), O(0; 0). ểd) (P): bx c2= đi qua đi A(1; 0) và nh có tung ng –1.ể ằ5. Xác nh parabol (P): 2a 1y bx bi ng (P):ế ằa) Đi qua hai đi M(1;2) và N(-1,3).ể b) Đi qua đi B(-1;2), nh có tung ng ằ32-