Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT AMIN-AMINO AXIT -PROTEIN - POLIME (ĐỀ 2)

b5e84981a7ea3dcb41bac0dfd39150bd
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-11-15 10:19:56 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI HOÁ 12Ề ẾAMIN-AMINOAXIT-PROTEIN-PROTEINH và tên:..................................................................................L p:.........................ọ ớCâu 1. Tên amin nào sau đây là không đúng A. CH3 -NH-CH3 đimetylamin B. CH3 -CH2 -CH2 -NH2 propylaminC. CH3 -CH2 -NH2 etylamin D. C6 H5 NH2 alaninCâu 2. Amin nào đây là amin ?ướ ậA. CH3 -CH2 -NH2 B. CH3 -CH(NH2 )-CH3 C. CH3 -NH-CH3 D.CH3 -N(CH3 )-CH2 -CH3Câu 3. Công th ng quát dãy amin no, ch c, ch làứ ởA. CnH2n B. Cn H2n+1 C. CnH2n+2 D. Cn H2n+3 NCâu 4. Xác nh ng phân amin có CTPT là Cị ồ3 H7 N.A. B. C. D. 5Câu 5. Phát bi nào sai khi nói tính ch hóa amin?ề ủA. Các amin có tính baz B. Amin tác ng axit thành mu i. ốB. Tính baz anilin NHơ ơ3. D. Amin là ch có tính ch ng ưỡtính. Câu 6. Dung ch etylamin tác ng dung ch nào đây?ị ướA. NaOH B. NH3 C. HCl D. NaClCâu 7. Phát bi nào sai khi nói tính ch anilinề ?A. Anilin là baz NHơ ơ3 vì nh ng nhân th m.ả ưở ơB. Anilin không làm màu gi quì tím.ổ ấC. Anilin ít tan trong vì Cướ ố6 H5 c.ị ướD. Nh tính baz nhóm NHờ ủ2 anilin tác ng dung ch brom.ụ ịCâu 8. Dung ch nào đây ướ không làm màu quỳ tím?ổA. C2 H5 NH2 B. NH3 C. C6 H5 NH2 D. CH3 NHC2 H5Câu 9. Có hóa ch metylamin (1), anilin (2),amoniac (3). Th tăng baz là?ấ ơA. (3) (2) (1) B. (2) (3) (1) C. (1) (3) (2) D. (1) (2) (3)Câu 10. kh mùi tanh các, nên ng lo nào đây?ể ướ ướA. ngướ ườ B. mu C. gi D. uướ ướ ướ ượCâu 11. Cho ng anilin ph ng hoàn toàn dung ch ch 0,05 mol Hượ ứ2 SO4 loãng, ng ượmu thu ng:ố ượ ằA. 7,1gam B. 14,2 gam C. 19,1 gam D. 28,4 gamCâu 12. Amin t, ch tác ng ng HCl có trong 120ml dung ch HClậ ượ ị0,1M thu 0,81 gam mu i. Xác nh tên amin X.ượ ủA. Metylamin B. Etylamin C. Propylamin D. ButylaminCâu 13. cháy hoàn toàn hai amin no, ch c, nh t, là ng ng liên ti thu ếđ 2,24 lit khí COượ2 (đktc) và 3,6 gam H2 O. Công th phân hai amin là:ứ ủA. CH3 NH2 và C2 H5 NH2 B. C2 H5 NH2 và C3 H7 NH2C. C3 H7 NH2 và C4 H9 NH2 D.C4 H9 NH2 và C5 H11 NH2 Câu 14. Amino axit có công th CHứ ạ3 -CH(NH2 )-COOH có kí hi hóa làệ ọA. Gly B. Ala C. Val D. GluCâu 15. Amino axit nào có kh ng mol ng 75 ?ố ượ ằA. NH2 -CH2 -COOH B. CH3 -CH(NH2 )-COOHC. CH3 -CH(CH3 )-CH(NH2 )-COOH D. HOOC-[CH2 ]2 -CH(NH2 )-COOHCâu 16. Phát bi không đúng là:A. Trong dung ch, Hị2 N-CH2 -COOH còn ng ion ng Hồ ưỡ ự3 N+ -CH2 -COO−.B. Aminoaxit là nh ng ch n, tinh, tan trong và có ng t.ữ ướ ọC. Aminoaxit là ch ch c, ch ng th nhóm NHợ ờ2 và nhóm COOH.D. Do có tính ng tính nên các amino axit làm màu quỳ tím.ưỡ ổCâu 17. ch ng minh amino axit là ch ng tính thì ph cho amino axit tác ng ch ưỡ ấnào ?A. HNO3 CH3 COOH B. Na2 CO3 NH3C. NaOH, NH3 D. HCl, NaOHCâu 18. Cho quỳ tím vào dung ch đây, dung ch làm quỳ tím hóa xanh là?ỗ ướ ịA. CH3 COOH B. H2 NCH2 COOHC. H2 N-[CH2 ]4 -CH(NH2 )-COOH D. HOOC-[CH2 ]2 -CH(NH2 )-COOH Câu 19. amino axit Gly, Ala, Val. đa bao nhiêu tripeptit ch lo amino axit ượ ạtrên? A. B. C. D. 12Câu 20. Thu th dùng phân bi Gly-Ala-Gly Gly-Ala là ượ ớA. Cu(OH)2 /OH B. dung ch NaCl. C. dung ch HCl. D. dung ch NaOH.ịCâu 21. là aminoaxit no ch ch nhóm NHộ ứ2 và nhóm COOH. Cho 0,89 gam tác ngụv HCl ra 1,255 gam mu i. Công th là công th nào sau đây?ớ ứA. CH3 CH(NH2 )-COOH. B. CH3 -CH(NH2 )-CH2 -COOH.C. H2 N- CH2 -COOH D. C3 H7 -CH(NH2 )-COOHCâu 22: PVC có công th làứ ạA. (-CH2 -CH2 -)n B. (-CH2 -CH(CN)-)n C. (-CH2 -CHCl-)n D. (-CH2 -CH(CH3 )-)n Câu 23. Monome dùng ch thu tinh (plexiglas)?ượ ơA. CH2 =C(CH3 )COOCH3 B. CH2 =CHCOOCH3C. CH3 COOCH=CH2 D. C6 H5 CH=CH2Câu 24. Ch nào sau đây có th tham gia ph ng trùng polime?ấ ạA. CH3 -CH=CH2 B. NH2 -CH2 -COOH C. C6 H6 D. CH3 -CH3Câu 25. Polime nào sau đây không ng làm ch o?ượ ẻA. Poli(metyl metacrilat) B. Cao su bunaC. Poli(viny clorua) D. PolietilenCâu 26: Polime có công th [(-CO-(CHứ2 )4 -CO-NH-(CH2 )6 -NH-]n thu lo nào?ộ ạA. Ch oấ B. nilonơ C. Keo dán D. Cao suCâu 27. Trong các lo m, bông, visco, nilon-6, nitronơ nh ng polime có ngu ồg thiên nhiên?ốA. m, bôngơ B. visco và nilon-6ơ ơC. bông, viscoợ D. nilon-6 và nitronơ ơCâu 28. cháy hoàn toàn ch nào sau đây thu ph có ch Nố ượ ứ2 ?A. Ch béo.ấ B. Tinh t.ộ C. Xenluloz .ơ D. Protein.Câu 29. Phân kh trung bình polietilen là 420000. polime hoá PE là A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000Câu 30. Cừ ấ2 H4 có th đi ch bao nhiêu PE 90% ?ể A. 2,55 B. 2,8 C.2,52 D.3,6