Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết số 1 môn hóa học lớp 12 mã đề 743

d8e2400950162153aabe62dac6d132f0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-24 15:46:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT ĐI BIÊNỞ ỆTR NGƯỜ THPT CHÙAỦ KI TRA BÀI IỂ ỐMôn: HOA CO Năm:2016-2017Th gian làm bài: 45 phút; ờ(25 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề743H tên thí sinh:..................................................................... pớ .............................Cho bi t: Na 23, 1, 16, 14, Ca 40, 12ếCâu 1: Nh ng ph ng hóa nào ch ng minh ng glucoz là ch ch c:ữ A. Ph ng tráng ng và ph ng cho dung ch màu xanh lam nhi phòng iả ươ ớCu(OH)2B. Ph ng lên men và ph ng th phân.ả ượ ủC. Ph ng tráng ng và ph ng lên men u.ả ươ ượ D. Ph ng ph Cu(OH)ả ớ2 và ph ng lên men u.ả ượ Câu 2: Đâu là hai ng phân nhau?ồ ủA. Saccaroz và tinh t.ơ B. Glucoz và saccaroz .ơ ơC. Tính và fructoz .ộ D. Saccaroz và mantoz .ơ ơCâu 3: Cacbohiđrat là nh ng ch ch có công th chung là:ữ ứA. R(OH)x (CHO)y B. Cn (H2 O)m C. Cx Hy Oz D. Cn H2 O.Câu 4: Trong các ch sau, ch không thu lo este là:ấ ạA. CH3 COOCH=CH2 B. CH3 OOCCH3 C. CH3 COCH3 D. CH3 COOC2 H5 .Câu 5: Cho ph ng: thu súng không khói sobitol. X, là:ơ ượA Xenluloz glucoz .ơ B. Tinh t, glucoz .ộ ơC. Tinh t, etanol.ộ D. Saccaroz glucoz .ơ ơCâu 6: Phát bi nào sau đây không đúng?A. Nên ng ăn thay cho ng t.ử ậB. Ch béo là trieste glixerol và axit béo.ấ ủC. Ch béo là lipitấ .D. ăn và bôi tr có cùng thành ph nguyên .ầ ốCâu 7: Công th nào sau đây là xenluloz ?ứ ơA. [C6 H7 O2 (OH)3 ]n B. [C6 H8 O2 (OH)3 ]n C. [C6 H7 O3 (OH)3 ]n D. [C6 H5 O2 (OH)3 ]n .Câu 8: Anđehit axetic, glucoz fructozơ có kh năng tham gia ph ng:ề ứA. Hòa tan Cu(OH)2 (đkt)B. Th phân.ủC. Tráng ng.ươD. Trùng ng ng.ưCâu 9: Th phân este có CTPT Củ4 H6 O2 trong dung ch NaOH thu 8,2 gam mu aị ượ ủaxit cacboxylic no, ch c, ch Tên là:ơ ủA. Vinyl axetat. B. Metyl axetat. C. Etyl axetat. D. Propyl fomat.Câu 10: Cho glixerol ph ng axit béo axit stearic, tên ch ph là:ợ ẩA. Tristearat B. Stearin C. Stearat D. TristearinCâu 11: ng công th phân CỨ ử3 H6 O2 có bao nhiêu ng phân este ?A. 2. B. C. D. .Câu 12: Khi thu phân ch béo trong môi tr ng ki thì thu mu axit béo vàỷ ườ ượ ủA. Ancol ch c.ơ B. Este ch cơ C. Phenol. D. glixerol. Trang Mã thi 743ềCâu 13: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat ng 1ằ ml dung ch NaOH 1M. Sau khi ph ngị ứx ra hoàn toàn, cô dung ch thu ch khan có kh ng là:ả ượ ượA. ,2 gam. B. 15 gam. C. gam. D. 8,5 gam.Câu 14: Mu đi ch 29,7 kg xenluloz trinitrat xenluloz và axit nitric hi su 90% thìố ấkh ng xenluloz dùng là:ố ượ ầA. 16,7 kg. B. 16 ,0 kg.C. 18,7 kg. 18 ,0 kg.Câu 15: Cho chu ph ng sau: COỗ ứ2 Tinh t. có th là ch nào sau đây?ộ ấA. Axit axetic. B. Fructozơ C. Glucoz .ơ D. Saccaroz .ơCâu 16: Lo nào sau đây xu xenluloz ?ạ ượ ơA. capron.ơ B. axetat.ơ C. poliamit.ơ D. m.ơ ằCâu 17: Phát bi nào sau đây không đúng?A. Ch béo ch ch các không no axit th ng là ch béo ng nhi ườ ộphòng và là u.ượ ầB. Ch béo ch ch các no axit th ng là ch nhi phòng.ấ ườ ộC. Ch béo là trieste glixerol các axit monocacboxylic có ch cacbon dài, không ạphân nhánh.D. Ph ng th phân ch béo trong môi tr ng ki là ph ng thu ng ch.ả ườ ịCâu 18: Cho dãy các ch t: glucoz xenluloz saccaroz ancol etylic, axit axetic. ch trongấ ấdãy tham gia ph ng Cu(OH)ả ớ2 đi ki th ng là:ở ườA. 1. B. 2. C. 3. D. 4.Câu 19: Cho các dung ch: Glucoz glierol, andehit axetic, ancol etylic. Có th dùng nh ngị ữthu th nào sau đây phân bi dung ch trên?ố ượ ịA. Na kim lo i.ạ B. Cu(OH)2 /AgNO3 (NH3 ).C. AgNO3 (NH3 ). D. brom.ướCâu 20: Thu th dùng phân bi glucoz và fructoz là:ố ơA. Cu(OH)2 B. Dung ch brom.ịC. Dung ch AgNOị3 /NH3 D. Kim lo Na.ạCâu 21: Tên este có công th CHọ ứ3 COOCH3 làA. Metyl axetat B. Vinyl axetat. C. Etyl fomat. D. Etyl axetat.Câu 22: Glucoz lên men thành ancol etylic, toàn khí sinh ra vào dung chơ ượ ịCa(OH)2 tách ra gam a, bi hi su lên men 80 %. Kh ng glucoz nố ượ ầdùng là:A. 2,5 gam. B. 20,5 gam. C. 24,5 gam. D. 25,5 gam.Câu 23: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch béo 0,09 mol NaOH. Cô dungấ ạd ch sau ph ng thu kh ng xà phòng là:ị ượ ượA. 18,24 gam. B. 18,38 gam. C. 16,68 gam. D. 18, 08 gam.Câu 24: Dãy các ch nào sau đây theo chi nhi sôi gi n:ấ ầA. Etyl axetat, axit axetic, ancol etylic. B. Axit axetic, ancol etylic, etyl axetat.C. Ancol etylic, axit axetic, etyl axetat. D. Axit axetic, etyl axetat, ancol etylic.Câu 25: Dãy các ch nào sau đây có ph ng th phân trong môi tr ng axit?ấ ườA. Tinh t, saccaroz glucoz .ộ B. Tinh t, xenluloz fructoz .ộ ơC. Tinh t, xenluloz glucoz .ộ D. Tinh t, xenluloz saccaroz .ộ ơ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 743ề