Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 10 có đáp án (4)

37343862366637393363393532656231643963613861663339326361373739323461303964653965393933313661623134393439363565653666636464346534
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:26 PM ngày 24-10-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

tên: ...............................................ọL 10A...ớ KI TRA SINH 10Ể ỌTh gian: 45 phútờ(Không th gian phát )ể ềI. PH TR NGHI đi m): Đi đáp án đúng vào ng sau:ề ả1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.19.1. 19.2. 20.Câu 1: Vi làm ng, ch là ng ng quá trìnhệ ươ ướ ụA. lên men u.ượC. phân gi polisacarit.ả B. lên men lactic.D. phân gi protein.ảCâu 2: ph quá trình lên men làả ượA. êtylic, Hượ2 O, năng ng.ượB. êtylic, COượ2 năng ng. ượC. axit lactic, H2 O, năng ng.ượD. axit lactic, năng ng.ượCâu 3: Pha sáng và pha quang có đi chung làố ểA. ra trong p, có nguyên li là ATP.ả ệB. các ph ng oxi hóa kh ph là glucozo.ồ ẩC. ra trong p, các ph ng oxi hóa và ph ng kh .ả ửD. ra trong p, ph là ATP.ả ẩCâu 4: Ngoài th t, sinh nào sau đây có kh năng quang p?ự ợA. vi khu ch huỳnh.ẩ ưC. ng và lim.ộ B. và .ấ ỏD. vi khu lam và oẩ ảCâu 5: Cho ph ng trình ng phân:ươ ườGlucozo +2NAD 2ADP 2Pi pyruvat 2NADH 2ATP 2H2 OS phân ATP ra làố ượ ạA. B. C. D. 8Câu 6: Vi sinh quang ng ngu năng ng và ngu cacbon ch tậ ưỡ ượ ừA. ánh sáng và CO2 .C. ch vô và COấ ơ2 B. ánh sáng và ch .ấ ơD. ch .ấ ơCâu 7: Vi mu chua rau qu là ng ho ng hóa a:ệ ủA. men u.ấ ượC. cúc đen.ấ B. vi khu mì chính.ẩ D. vi khu lactic.ẩCâu 8: Ng ta dùng ườ ch ép qu nuôi vi sinh t. Đó là ậA. môi tr ng dùng ch nhiên ườ B. môi tr ng bán ng pườ ợC. môi tr ng ng ườ D. môi tr ng ng p.ườ ợCâu 9: hi có ánh sáng và giàu CO2 lo vi sinh có th phát tri trên môi tr ng iườ ớthành ph tính theo g/l nh sau: (NHầ ượ ư4 )3 PO4 1,5; KH2 PO4 1,0; MgSO4 0,2;CaCl2 0,1; NaCl 5,0. Môi tr ng và ki dinh ng vi sinh này làườ ưỡ ượA. bán ng và quang ngổ ưỡ .C. bán ng và quang ngổ ưỡ B. ng và quang ngổ ưỡ D. ng và hóa ngổ ưỡ .Câu 10: Trong các phát bi đây, có phát bi đúng vi sinh ng?ể ướ ưỡ(1) nh cacbon COậ ừ2 khí quy n;ủ ể(2) nh năng ng ánh sáng tr i; ượ ờ(3) nh năngậ ng các ph ng oxi hóa các ch vô ượ ơ(4) nh cacbon các ch ơ(5) nh nậ năng ng ch .ượ ơA. B. C. D. 2Câu 11: trong quá trình lên men êtilic mà ng ôxi có nhi thì ng ph thuế ượ ượ ẩđ ượ ẽA. hàm ng êtilic không vì không ph thu vào hàm ng ôxi.ượ ượB. hàm ng êtilic gi do men chuy sang hô khí.ượ ịC. hàm ng êtilic tăng do men chuy sang hô hi khí.ượ ếD. hàm ng êtilic gi do men chuy sang hô hi khí.ượ ếCâu 12: Hi ng ra trong hô vi sinh mà không ra trong quá trình lênệ ượ ảmenA. có ch nh electron (e) bên ngoài.ấ ừB. không ng ôxi.ử ụC. gi phóng năng ng quá trình phân gi i.ả ượ ảD. ph là các ch .ả ơCâu 13: Quá trình oxi hóa ch có dùng Oấ ơ2 làm ch nh electron cu cùng là quáốtrìnhA. hô hi khí. B. hô khí. C. hô p. D. lên men.Câu 14: Trong các công đo làm sau, công đo nào khi vi làm ướ ướ ắth i?ấ ạA. mu vào cá. ướ ốB. cá đã mu vào hũ và kín.ư ướ ậC. ch ru cá.ử ộD. ch ng t.ư ấCâu 15: vi khu lactic, rau qu khi mu chua là môi tr ngố ướ ườA. nhiên.ựC. bán ng p.ổ B. ng pổ ợD. không ph A, B, CảCâu 16: Lá cây màu nh rau n, lá phong, thài lài tía,…có ch di không?ỏ ụA. Có B. KhôngCâu 17: xu Phomat là làm đông sau khiế axít hóa ng cáchữ yấ vi khu nẩ iồthêm vào enzim rennet (hay nh ng enzyme thay th )ữ Đây là ng ng quá trình lên menứ ủđúng hay sai?A. Đúng B. SaiĐi vào ch tr ng (...)ề ốCâu 18: Pha sáng quá trình quang di ra ……………………………Câu 19: Ki dinh ng hóa ng ưỡ ưỡ ng ngu cacbon là ..(1) .. và ngu năng ngồ ượlà ..(2)....Câu 20: Ng ta dùng men làm bánh mì, bánh bao,…T sao kh sau khiườ ph ng to n, n? (Tr không quá câu)ả ờ……………………………………………………………………………………………………………II. PH LU (5 đi m):ểCâu 1: Lên men là gì? Vi ph ng trình quá trình lên men lactic. sao khi mu ng taế ươ ườl ph nén ch t, kín? (2.5 đi m)ểCâu 2: Th nào là vi sinh t? Vi sinh là phân lo trong sinh gi i. Đúng hay sai? iế ạsao? tên lo vi sinh em bi t. (2.5 đi m)ể----------- ----------Ế……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………