Đề kiểm tra 1 Tiết kì 1 môn công nghệ lớp 12

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-24 15:52:37 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙAĐ :1 KI TRA KÌ NĂM 2016 2017( MÔN CÔNG NGH 12Ệ Th gian làm bài :ờ 45 .phút )Câu 1. (3đ). Trình bày Công ng; o; Phân lo và Ký hi Tranzito?ụ ủCâu 2. (3đ). Nêu công ng ch đi đi khi n? công ng cho vài ví .ụ ụCâu (4đ). Nêu phân lo ch đi đi khi n? Trình bày cách đo bi Tranzito ịđánh th ng.ủĐÁP ÁN Mã 1ềCâu (3đ). Trình bày Công ng; o; Phân lo và Ký hi Tranzito?ụ ủ* Công ng (1đ)ụ- Dùng khu ch tín hi u.ể ệ- Dùng sóng.ể ạ- Dùng xung.ể ạ* (0.5đ)- Tranzito ti giáp P-N.ồ ế- Có ba đi c: -E- nh ho kim lo i. ạ* Phân lo (0.5đ) lo i: N-P-N, P-N-Pạ* Ký hi Tranzito (1đ): Lo P-N-P Lo N-P-Nạ ạCâu (3đ). Nêu công ng ch đi đi khi n? công ng cho vài ví .ụ ụ- Đi khi tín hi (0.5đ)ề Ví ch đèn ch ch y; ch tín hi giao thông; ng đi ;... (0.25đ)ụ ử- ng hóa các máy móc, thi (0.5đ)ự Ví Máy ti CNC; dây chuy đóng gói ng; dây chuy xu thép nh ịhình. (0.25đ)- Đi khi các thi đi dân ng (0.5đ)ề Ví đĩa; Tivi; máy gi t; máy đi hòa;...(0.25đ)ụ ề- Đi khi trò ch i, gi trí (0.5đ)ề Ví Máy bay ch đi khi xa; ôtô ch đi khi xa;...(0.25đ).ụ ừCâu (4đ). Nêu phân lo ch đi đi khi n? Trình bày cách đo bi Tranzito ếb đánhị th ng.ủ* Phân lo ch đi đi khi n: (3 đi m)ạ ể+ Theo công su t: CS và CS nh .ấ ỏ+ Theo ch năng: đi khi tín hi và đi khi .ứ ộ+ Theo ng hóa: đi khi ng ng ch đi và đi khi có trình.ứ ậ* Cách đo bi Tranzito đánh th ng (1đi m):ể Khi đo Tranzito ng ng V.O.M, trong đo th Kim ng ch giá tr ng ằ0 thì ta lu Tranzito đánh th ng.ế CEB CE----------------------------------------------***H t***--------------------------------------------ếS GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙAĐ :2 KI TRA KÌ NĂM 2016 2017( MÔN CÔNG NGH 12Ệ Th gian làm bài :ờ 45 .phút )Câu (3đ). Trình bày Công ng; o; Phân lo và Ký hi Đi tr ?ụ ởCâu 2. (3đ). Nêu công ng ch đi khi tín hi u? công ng cho vài ví .ụ ụCâu (4đ). Nêu phân lo ch đi tên các linh ki đi đã c.ạ ượ ọĐÁP ÁNCâu (3đ). Công ng; o; Phân lo và Ký hi Đi tr :ụ ở* Công ng (0.5đ) ch ho đi ch nh dòng đi trong ch.ạ ạ- Phân chia đi áp.ệ* (0.5đ)ấ Th ng dùng dây đi tr ho than ph lên lõi .ườ ứ* Phân lo (1.0đ)- Theo Công su t:ấ+ Công su nhấ ỏ+ Công su nấ ớ- Tr :ị ố+ nh ho có th bi iố ổ- Khi ng lí tác ng lên đi tr làm tr đi tr thay i:ạ ượ ổ+ Đi tr nhi t:ệ ệ ngệ ươ âmệ ố+ Đi tr bi theo đi áp.ệ ệ+ Quang đi tr .ệ ở- Kí hi đi tr Bi tr .ệ ở- Đi tr nhi t.ệ ệ- Đi tr bi theo đi áp.ệ ệ- Quang đi tr .ệ ở---Đi tr nh.ệ (1.0đ)- Câu (3đ). Nêu công ng ch đi khi tín hi u? công ng cho vài ví .ụ Mã 2ềThVsCd- Thông báo tình tr ng thi khi .ề (0.5đ)Ví đi áp cao, đi áp th trong máy bi áp.ụ (0.25đ)- Thông báo nh ng thông tin thi cho con ng th hi theo hi nh.ề ườ (0.5đ)Ví Đèn giao thông ng …ụ ườ (0.25đ)- Làm các thi trang trí ng đi .ế (0.5đ)Ví ng qu ng cáo đi ...ụ (0.25đ)- Thông báo tình tr ng ho ng máy móc.ề (0.5đ)Ví Thông báo có ngu n; âm ng Casset đang ch y;...ụ ượ (0.25đ)Câu (4đ). Nêu phân lo ch đi tên các linh ki đi đã c.ạ ượ ọ* Phân lo ch đi (3 đi m)ạ ể Theo ch năng và nhi :ứ ụ- ch khu ch iạ ạ- ch sóng hình sinạ ạ- ch xungạ ạ- ch ngu ch nh và ch ápạ ổ Theo ph ng th gia công và lí tín hi u:ươ ệ- ch đi ng tạ ươ ự- ch đi sạ ố* tên các linh ki đi đã c: (1 đi m)ể ượ ểĐi tr đi n; cu m; điac; triac; tirixto; tranzito; điôt bán n; IC.ệ ẫ----------------------------------------------***H t***--------------------------------------------ếS GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙAĐ :2 KI TRA KÌ NĂM 2016 2017( MÔN CÔNG NGH 12Ệ Th gian làm bài :ờ 45 .phút )Câu 1. (3đ). Trình bày Công ng; o; Phân lo và Ký hi Tirixto ?Câu 2. (3đ). Nêu công ng ch đi đi khi n? công ng cho vài ví .ụ ụCâu (4đ). Nêu phân lo ch đi đi khi n? Trình bày cách đo bi Tranzito ịđánh th ng.ủĐÁP ÁN Mã 3ềCâu (3đ). Trình bày Công ng, o,Ký hi Tirixto ?* Công ng (1đ)ụ- dùng trong ch ch nh có đi khi nạ ể* (1đ)- Có ti giáp P-N,v ng nh a,kim lo i. có đi (A),(K), (G)ế ự* Ký hi Tirixto (1đ): Câu (3đ). Nêu công ng ch đi đi khi n? công ng cho vài ví .ụ ụ- Đi khi tín hi (0.5đ)ề Ví ch đèn ch ch y; ch tín hi giao thông; ng đi ;... (0.25đ)ụ ử- ng hóa các máy móc, thi (0.5đ)ự Ví Máy ti CNC; dây chuy đóng gói ng; dây chuy xu thép nh ịhình. (0.25đ)- Đi khi các thi đi dân ng (0.5đ)ề Ví đĩa; Tivi; máy gi t; máy đi hòa;...(0.25đ)ụ ề- Đi khi trò ch i, gi trí (0.5đ)ề Ví Máy bay ch đi khi xa; ôtô ch đi khi xa;...(0.25đ).ụ ừCâu (4đ). Nêu phân lo ch đi đi khi n? Trình bày cách đo bi Tranzito ếb đánhị th ng.ủ* Phân lo ch đi đi khi n: (3 đi m)ạ ể+ Theo công su t: CS và CS nh .ấ ỏ+ Theo ch năng: đi khi tín hi và đi khi .ứ ộ+ Theo ng hóa: đi khi ng ng ch đi và đi khi có trình.ứ ậ* Cách đo bi Tranzito đánh th ng (1đi m):ể Khi đo Tranzito ng ng V.O.M, trong đo th Kim ng ch giá tr ng ằ0 thì ta lu Tranzito đánh th ng.ế ủ----------------------------------------------***H t***--------------------------------------------ế