Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề khảo sát Môn toán lớp 10 Đề 404

8d45195ffe35002412a7377000b8d8b2
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-15 21:56:47 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

402:DAD ACBAA AACBADBADDBDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KH SÁT CH NG NĂMỀ ƯỢ ẦTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN TOÁN 10Th gian làm bài 60 phút ờ(20 câu tr nghi m, câu lu n)ắ ậH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 404ềPH TR NGHI MẦ ỆHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Cho hai ợ{}1; 5A= và {}1; 3; .B= Tìm .A BÇ A. {}1 .A BÇ B. {}1;5 .A BÇ C. {}1;3 .A BÇ D. {}1;3;5 .A BÇ =Câu 02: ậ{}1; 2;3; 4;5; 6A= có bao nhiêu con có đúng hai ph ?ậ A. 15. B. 30. C. 3. D. 10. Câu 03: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là nh a) lên, đói i! b) 15 là nguyên .ệ ốc) ng các góc tam giác là ộ.180° d) là nguyên ng.ố ươ A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 04: Cho tam giác .ABC Có bao nhiêu vect khác vect không có đi và đi cu là các ốđ nh ỉ, ?A A. 6. B. 9. C. 3. D. 4.Câu 05: Cho là hai minh nh hình Ph không ch trong hình là ượ ậh nào sau đây A. .A BÈ B. .A BÇ C. \\ .B D. \\ .A Câu 06: Trong các câu sau, câu nào là nh đúng?ệ A. ếa b³ thì 2.a b³ B. em chăm ch thì em thành công. C. tam giác có góc ng ằ60° thì tam giác đó u. D. ếa chia cho thì ếa chia cho 3. ếCâu 07: ọ,M là trung đi các nh ượ ạ,AB AC tam giác ềABC vect ơnào sau đây cùng ng?ướ A. ABuuur và .MBuuuur B. ANuuuur và .CAuuur C. MNuuuur và .CBuuur D. MAuuuur và .MBuuuurCâu 08: Hình nào sau đây (ph không ch) minh cho ậ{}1A x= £¡ A. B. C. D. Câu 09: Cho là ph ợ.A Xét các nh sau: (I) .xAÎ (II) {}.xAÎ (III) .xAÌ (IV) {}.xAÌ Trong các nh trên, nh nào đúng?ệ A. và IV. B. II và IV. C. và II. D. và III.Câu 10: Đi ki nào là đi ki và ểK là trung đi đo th ng ẳAB A. 0.KA KB+ =uuur uruuur B. 0.KA KB- =uuur uruuur C. .KA KB= D. .KA KB=uuuruuur Câu 11: Kí hi nào sau đây dùng vi đúng nh ề''2 không ph là tả ỉ'' A. ¤B. .Τ C. ¤D. .¹¤ Câu 12: Cho hình vuông ABCD Kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịMã 404ề Trang 2402:DAD ACBAA AACBADBADDBD A. .AC BD=uuuruuur B. .AB BC=uuur uuur C. .AB CD=uuur uuur D. Hai vect ơ, AB ACuuur uuur cùng ng. ướCâu 13: Hãy li kê các ph ậ225 .X xxì üï ïï ïí ýï ïï ïî þ= =Ρ A. 31; .2Xì üï ïï ïí ýï ïï ïî þ= B. {}1 .X= C. {}0 .X= D. 3.2Xì üï ïï ïí ýï ïï ïî þ= Câu 14: Trong các sau, nào có đúng con A. .Æ B. {} C. {}1; 2; D. {}1; .Câu 15: Cho ()3; ,A= ()1;B= +¥ và 1; .2Cæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ø= ọ.X C= Kh ng nh nào sau đây ịđúng? A. 11 .2X xì üï ïï ïí ýï ïï ïî þ= £¡ B. 11 .2X xì üï ïï ïí ýï ïï ïî þ= <¡ C. 13 .2X xì üï ïï ïí ýï ïï ïî þ= <¡ D. 11 .2X xì üï ïï ïí ýï ïï ïî þ= £¡Câu 16: ợ{}21 3k kA k+ Î=£¢ có bao nhiêu ph ?ầ A. 7. B. 4. C. 5. D. 3.Câu 17: Cho tam giác ABC nh ạa Tính .AB AC+uuur uuur A. .AB AC a+ =uuur uuur B. 3.2aAB AC+ =uuur uuur C. 3.AB AC a+ =uuur uuur D. 3.AB AC a+ =uuur uuurCâu 18: Trong các nh sau đây, nh nào sai?ệ A. ()2, 11 2n n$ +¥ chia cho ế11. B. 2, 0.x x$ =¢ C. nguyên chia cho ế5. D. ()2, 1n n$ +¥ chia cho ế4. Câu 19: ọG là tr ng tâm tam giác vuông ọMNP nh huy ề12.NP= Tính dài vectộ ơv GN GP= +uuuur uuurr. A. 3.v=r B. 4.v=r C. 8.v=r D. 2.v=r Câu 20: Cho hai ợ2; 4Aé ùë û= và ()1; .B= +¥ Xác nh ị().C BÈ¡ A. ()(; .C BùûÈ -¡ B. ()((; 1; .C Bù ùû ûÈ È¡ C. ()()); 1; .C BéëÈ È¡ D. ()(); .C BÈ -¡ PH II LU NẦ ẬCâu 1: a)Rút bi th c: ứ45 20 5A=- .b) Gi ph ng trình ươ23 0x x- .Câu 2: Cho tam giác ABC vuông A, là đi thu nh AC khác và ). ng tròn ng ườ ườkính NC BC và tia BN Ch ng minh ng: ABMN và ABCI là các giác ti ng ườtròn.Câu 3: Cho các ng ươ, ,a Ch ng minh ng th c:ứ ứ2a cb b+ >+ +.Mã 404ề Trang 2402:DAD ACBAA AACBADBADDBD------------------------H T-----------------------ẾMã 404ề Trang