Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề khảo sát chất lượng thi THPT quốc gia năm 2020 lần 1 - THPT Yên Lạc 2

629be8141e8ddf808a5174994a52130c
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-13 03:14:28 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 564 | Lượt Download: 1 | File size: 1.044537 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 20 Bài 13 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến
1930 (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Trình bày được sự phân hoá của tổ chức VNCMTN và sự ra đời của 3 tổ
chức cộng sản.
- Trình bày được hoàn cảnh ra đời của Đảng CSVN, hiểu được nội dung cơ
bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN.
- Phân tích được ý nghĩa sự ra đời ĐCSVN, sự ra đời của Đảng là kết quả
của sự lựa chọn lịch sử.
2. Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô
sản. Xác định con đường cách mạng mà Bác đã lựa chọn cho dân tộc là khoa
học, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và dân tộc.
3. Kĩ năng: Phân tích, đánh giá vai trò lịch sử của các tổ chức chính trị
trước khi Đảng ra đời.
II. Tư liệu và đồ dùng dạy học.
Bản đồ “hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh 1911-1941”
Lịch sử Việt Nam tập 2 (nhà xuất bản khoa học xã hội)
Thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên
III. Tiến trình tổ chức dạy và học.
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ. (5p)

Câu hỏi: Trình bày hoàn cảnh ra đời và hoạt động chủ yếu của tổ chức
VNCMTN?
3. Dẫn vào bài mới.
4. Tổ chức các hoạt động dạy - học.
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1: cả lớp – cá nhân.
- GV: Ba tổ chức cộng sản ra đời
trong hoàn cảnh nào? Vì sao nói
sự ra đời của ba tổ chức cộng
sản phản ánh xu thế khách quan
của cách mạng Việt Nam?
- Học sinh dựa vào sách giáo khoa
trả lời ý 1
- Giáo viên giải thích: sự ra đời
của ba tổ chức chứng tỏ sự thành
lập Đảng đã chín muồi

Kiến thức HS cần đạt

II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
1. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản năm
1929.
a. Hoàn cảnh:
Năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ ở nước
ta (đặc biệt là phong trào công nhân) phát
triển mạnh mẽ.
=> Yêu cầu của cách mạng là có một chính
đảng để tổ chức lãnh đạo
b. Sự thành lập ba tổ chức cộng sản:
- 17-6-1929: Đông Dương cộng sản Đảng
- 8-1929: An Nam cộng sản Đảng
- GV: Trong vòng 4 tháng 3 tổ
- 9 - 1929 Đông Dương cộng sản liên đoàn
chức cộng sản ra đời và hoạt
=> Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản phản
đông, sự kiện này phản ánh điều ánh xu thế khách quan của cách mạng Việt
gì?
Nam.
- HS: Suy nghĩ trả lời.
Tuy nhiên 3 tổ chức này hoạt động riêng rẽ,
tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, gây trở ngại
- GV: Vì sao cần phải có một
cho phong trào cách mạng và nguy cơ dẫn đến
đảng thống nhất trong cả nước? chia rẽ lớn. Yêu cầu cần phải có một đảng
- Học sinh dựa vào sách giáo khoa thống nhất cả nước
trả lời
2. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt
Nam
Hoạt động 2: cả lớp.
a. Thời gian:
GV trình bày về hoàn cảnh triệu Từ ngày 3.2 đến ngày 7-2-1930. Hội nghị hợp
tập cảu hội nghị thành lập Đảng nhất tại Cửu Long (Hương Cảng) do Nguyễn
CSVN:
Ái Quốc chủ trì
- Ngày 7-10-1929: quốc tế 3 gửi - Thành phần dự:
thư cho các tổ chức cộng sản yêu + Hai đại diện của Đông Dương cộng sản
cầu thống nhất và giao cho
Đảng
Nguyễn Ái Quốc chủ trì việc
+ Hai đại diện của An Nam cộng sản Đảng

thống nhất này
- Ngày 23-12-1929: Nguyễn Ái
Quốc từ Xiêm về Trung Quốc
gửi thư mời đại diện cho 3 tổ
chức dự hội nghị Hương Cảng
Hoạt động 3: cá nhân.
- GV yêu cầu HS theo dõi nội
dung của HN thành lập Đảng
trong SGK.
- HS theo dõi SGK.
- GV mở rộng...

Hoạt động 4: cả lớp – cá nhân.
- GV yêu cầu HS đọc cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng
CSVN.
- GV Phân tích từng nội dung.
- GV: Sự sáng tạo của cương lĩnh
được thể hiện ở điểm nào?
- HS: trả lời.

- GV: Sự ra đời của Đảng CSVN
có ý nghĩa lịch sử ntn?
- HS: suy nghĩ trả lời
- GV: nhận xét kết luận.
5. Sơ kết bài học: (2p)
Củng cố bài:

b. Nội dung:
Nguyễn Ái Quốc bằng lí lẽ và uy tín của
mình đã phân tích, phê phán những quan điểm
sai của 3 tổ chức hoạt động riêng lẻ. Nhanh
chóng thuyết phục các thành viên về việc hợp
nhất các tổ chức cộng sản
+ Định tên Đảng: Đảng cộng sản Việt Nam
+ Thông qua chính cương và sách lược vắn
tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo
+ Bầu ban chỉ huy trung ương lâm thời
* Nội dung của cương lĩnh:
- Đường lối chiến lược cách mạng: Tiến hành
cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng
thổ địa, tiến liên chủ nghĩa cộng sản
- Nhiệm vụ cách mạng:
Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản
cách mạng, giành độc lập dân tộc. Lập chính
quyền công nông và tiến hành cách mạng
ruộng đất cho nông dân
- Lực lượng cách mạng: Công – nông và các
tầng lớp, giai cấp khác (công - nông là nòng
cốt)
- Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt
Nam, Cách mạng Việt Nam phải liên hệ với
cách mạng vô sản thế giới
=> Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản
mang tầm vóc của một đại hội thành lập
Đảng
c. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
- Đảng ra đời là một sản phẩm của sự kết
hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước
- Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch
sử cách mạng Việt Nam
- Đảng ra đời là sự chuẩn cị tất yếu đầu tiên
có tính quyết định cho bước phát triển mới
trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hoàn cảnh, nội dung của hội nghị thành lập Đảng
Nội dung cơ bản của chính cương, sách lược, điều lệ vắn tắt của Nguyễn
Ái Quốc. Tính sáng tạo của cương lĩnh này được thể hiện ở điểm nào? Ý
nghĩa của hội nghị thành lập Đảng. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
trong quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng.
Dặn dò: HS chuẩn bị bài 14 “Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1935”