Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm học 2017 - 2018

97d0388894c5aa452dc563211748f814
Gửi bởi: Big School vào ngày 2017-10-17 11:02:32 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 268 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 trường THPT Đoàn Kết,Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm học 2017 2018SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HNTRƯỜNG THPT ĐK-HBT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN12Thời gian làm bài: 90 phút(50 câu trắc nghiệm)Câu 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm hoành độ =1 là: A. 1B. 5C. ­1D. ­5Câu 2: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng 2x là: A. (2;­4), (2;3)B. C.D. Câu 3: Hãy xác định a, b, để hàm số có đồ thị như hình vẽA. ,b ­2,c 2B. 4,b ­2,c 2C. 4,b 2,c 2D. ,b ­2, 0Câu 4: Tìm các cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất trong tất cả các hìnhchữ nhật có diện tích là 48m 2A. mB. C. Doc24.vnD. Câu 5: Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn câu đúng.A. 3x 3x +1C. 3x +1B. ­x 3x 1D. ­x 3x ­1Câu 6: Số tiếp tuyến kẻ từ diểm A(1;5) tới đồ thị hàm số -x 6x là:A. 2B. 0C. 3D. 1Câu 12: Cho hàm số 2x 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. Hàm ngh ch bi trên kho ng (­1;1)ố ảC. Hàm ngh ch bi trên kho ng (­00;­2)ố ảDoc24.vnB. Hàm đng bi trên kho ng (­1;1)ố ảD. Hàm đng bi trên kho ng (­00;­2)ố ảCâu 13: Cho khối chóp có đáy là đa giác gồm cạnh. Chọn mệnh đề đúng trongcác mệnh đề sau:A. kh chóp ng 2nố ằB. đnh kh chóp ng 2n 1ố ằC. nh kh chóp ng 1ố ằD. kh chóp ng đnh nóố ủCâu 14: Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại:A. {4;3}B. {3;5}C. {3;4}D. {5;3}Câu 15: Hàm số 2x có giá trị cực tiểu yCT ?A. yCT ­5B. yCT 4C. yCT ­3D. yCT 0Câu 16: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số A. 3B. 2C. 1D. 0A. 1B. 3C. 2D. 4Doc24.vnCâu 20: Hàm số trên đoạn có giá trị lớn nhất M, giá trịnhỏ nhất m. Khi đó bằng:A. ­6B. 12C. 14D. 16Câu 21: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn câu đúng.A. B. C. D.Câu 22: Cho hàm số nh nào đây đúngệ ướA. Hàm đng bi trên kho ng (­oo;0)ố ảB. Hàm ngh ch bi trên kho ng (0;+oo)ố ảC. Hàm đng bi trên kho ng (0;+oo)ố ảD. Hàm ngh ch bi trên kho ng (­1;1)ố ảCâu 23: Cho hình chóp .ABCD có đáy ABCD là hình vuông với đường chéo AC =2a. SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB vàCD là:A. B. C. D. Doc24.vnCâu 26: Cho hình hộp đứng ABCD.A' B'C' D' có đáy là hình thoi, AC 6a, BD 8a. Chuvi của một đáy bằng lần chiều cao của khối hộp. Thể tích của khối hộp ABCD.A'B'C' D' là:A. 240 B. 120 C. 40D. 80 Câu 27: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, trên các cạnh AB, AC, AD lần lượtlấy các điểm M, ,P sao cho AB AM, AN 2NC, AD AP. Thể tích của khối tứdiện AMNP là: A. B. C. D. Câu 28: Cho hình chóp .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tamgiác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góp với mặt phẳng ABCD). Gócgiữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng ABCD) là 30 o. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:A. B. C. D. Câu 29: Số giao điểm của hai đồ thị và 3x là:A. 2B. 4C. 3Doc24.vnD. 0Câu 30: Tìm để phương trình vô nghiệm.A. 5B. ­1C. ­5D. 5Câu 31: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?A. 2B. 0C. 1D. 3Câu 32: Tìm giá trị để đường thẳng (d ): (2m 1) vuông góc vớiđường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số: 3x 1A. B. C. D. Câu 33: Tìm để hàm số đạt cực đại tại điểm x=1 A. 2B. 3C. 1D. Doc24.vnCâu 38: Cho hàm số 1)(x 3x 3) có đồ thị (C ). Mệnh đề nào dưới đâyđúngA. (C tr hoành đi mắ ểB. (C tr hoành đi mắ ểC. (C tr hoành đi mắ ểD. (C không tr hoànhắ ụCâu 39: Cho lăng trụ đứng ABC.A' B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A, BC 2a,A' Thể tích của khối lăng trụ đứng ABC.A' B' C' là V. Tỉ số có giá trị là: A. 1B. C. D. 2Câu 40: Cho hàm số -x mx (4m 7, là tham số. Tim giá trịnguyên của để hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo;+oo)A. 7B. 6C. 4D. 5Câu 41: Cho hình chóp .ABC có đáy là tam giác vuông tại A, ABC 30 o, SAB làtam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng (ABC) là trungđiểm của cạnh AB. Thể tích của khối chóp .ABC là:A. Doc24.vnB. C. D. Câu 42: Cho hàm số Đồ thị hàm số có phương trình TCN: và nhậntrục tung làm tiệm cận đứng. Khi đó bằng:A. B. C. D.Câu 44: Số mặt phẳng đối xứng của hình đa diện đều loại {3;4} là:A. 3B. 8C. 9D. 6Câu 45: Cho hình lập phương ABCD.A' B' ' D' có A' 3a Thể tích của khối lậpphương ABCD.A' B'C' D' là: A. B. C. 3a 3D. Câu 46: Giả sử là điểm trên đồ thị hàm số mà tiếp tuyến tạiM có hệ số góc nhỏ nhất khi đó tọa độ là:A. (0; 1)B. (­1;2)C. (1;2)D. (­2;5)Câu 47: Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn câu đúng.Doc24.vnA. B. C.D.Câu 48: Cho lăng trụ tam giác ABC.A' B' C' có đáy là tam giác vuông cân tại AA' Hình chiếu vuông góc củaA' lên (ABC) là trung điểm cạnh AC. Biết góc giữa AA' và mặt phẳng ABC bằng 45 o. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B' ' là:A. B. C.D. Câu 49: Cho hình chóp .ABC có các cạnh SA,SB,SC đôi một vuông góc với nhauvà SA a,SB 2a,SC 3a Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ABC là:A. B. C. D. Câu 50: Một tấm bìa cứng hình chữ nhật có kích thướng 3m 8m. Người ta cắt mỗigóc của tấm bìa một hình vuông có cạnh là để tạo ra hình hộp chữ nhật khôngnắp. Với giá trị nào của thì thể tích hình hộp chữ nhật đạt giá trị lớn nhất?Hình :ẽDoc24.vnA. =1mB. C. D. Đáp án đề khảo sát chất lượng môn Toán 121. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. B21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. D31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. A41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. BĐáp án chi ti tế đề khảo sát chất lượng môn Toán12Câu 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm của hoànhđộ -1 là:A. 1B. 5C. ­1D. ­5H ng nướ ẫCâu 2: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng và đườngthẳng 2x là:A. (2;­4), (2;3)B.C.D. Doc24.vn