Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6

6afeb466054cef90a6f020a53dc97c28
Gửi bởi: MinhLe vào ngày 2021-07-04 10:16:41 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 145 | Lượt Download: 4 | File size: 0.123904 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN
Trường THCS
Họ và tên: ……………..……………….
SBD: ……

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
CHỌN LỚP ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN – lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề bài:

I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Hỗn số

4

10
20

viết thành số thập phân là:

A. 4,05
B. 4,005
Câu 2. Tỉ số phần trăm của 18 và 30 là:
A. 18%
B. 30%
Câu 3. Giá trị của x trong biểu thức

4 2

x 3

C. 4,5

D. 45

C. 81%

D. 60%

là:

A. 2
B. 3
C. 6
D. 8
Câu 4. Giá trị của biểu thức: 47,2 x 5 + 107,1 : 2,5 là:
A. 137,24
B. 1372,4
C. 278,84
D. 27,884
Câu 5. Diện tích hình tròn có bán kính bằng 10cm là:
A. 31,4 cm2
B. 62,8 cm2
C. 314 cm2
D. 125,6 cm2
Câu 6. Kết quả của phép tính: 17 giờ 25 phút : 4 = ........ là:
A. 4 giờ 6 phút
B. 4 giờ 21 phút
C. 4 giờ 15 phút
D. 4 giờ 25 phút
Câu 7. Một xe máy đi quãng đường 90 km mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc xe máy đó là:
A. 36 km/giờ
B. 40 km/giờ
C. 45 km/giờ
D. 225 km/giờ
Câu 8. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 5m là:
A. 150 m2
B. 100 m2
C. 25 m2
D. 40 m2
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Câu 9. 0,08 tấn = ......................................kg
Câu 10. 7km2 8m2 9cm2 = .....................................m2
Câu 11. Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng

4
7

tổng số đo

hai đáy. Vậy diện tích mảnh vườn này là.....................................
Câu 12. Tính tổng 3 + 5 + 7 + ... + 2019 + 2021 + 2023 được kết quả là:..................................
II. TỰ LUẬN. (7 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Tìm x biết:
a) 34,8 - x = 10
b) (x + 7,8) : 2,3 = 5,26
Câu 2. (1,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a)

14
15

+

2
11

+

1
15

+

4
11

+

10
22

b) 74 x 43 – 43 + 27 x 43

c)

13
41
 9% 
 0,24
50
100

Câu 3. (1,5 điểm) Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với
vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:
a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
b) Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?
Câu 4. (1,5 điểm) Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3dm, rộng 2dm, cao 4dm.

a) Tìm thể tích của thùng.
b) Người ta dùng thùng này để đổ nước vào một cái bể hình lập phương cạnh 1,5m. Khi đổ được
100 thùng thì được 90% thể tích của bể. Hỏi lúc đầu trong bể có bao nhiêu lít nước.
Câu 5. (1 điểm) Cho tam giác ABC có diện tích là 150m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5m thì
diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính đáy BC của tam giác.
Câu 6. (0,5 điểm) Tính tổng:
2
2
2
2
2


 ... 

1 3 3 5 5 7
2019 2021 2021 2023

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHỌN LỚP ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN – lớp 6
I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án C D C C C B A B 80 7000008,0009

11
5600m2

12
1026143

II. TỰ LUẬN. (7 điểm)
Câu
1a.
1b.

Đáp án

Điểm

34,8 – x = 10
x = 34,8 – 10
x = 24,8
(x + 7,8) : 2,3 = 5,26
(x + 7,8)
= 5,26 x 2,3
(x + 7,8)
= 12,098
x
= 12,098 – 7,8
x
= 4,298

0,25
0,25
0,25
0,25

2a.

2
4
14
1
10
+
+
+
+
15 11 15 11 22

2b.
2c.

74 x 43 – 43 + 27 x 43 = 43 x (74 - 1 + 27) = 43 x 100 = 4300

3
4a.
4b.

=

 14 1   2 4  10
 6 10 
1     1  1 2
      
 15 15   11 11  22
 11 22 

0,5

13
41
26
9
41
24 100
 9% 
 0,24 
1
50
100
100 100 100 100 100

Tổng hai vận tốc là: 36 + 54 = 90 (km/giờ)
Hai người gặp nhau sau: 180 : 90 = 2 (giờ)
Hai người gặp nhau lúc: 2 giờ + 7 giờ 30 phút = 9 giờ 30 phút
Chỗ gặp nhau cách A số km là: 54 x 2 = 108 (km)
Thể tích của thùng là 3 x 2 x 4 = 24 (dm3) hay 24 l
Thể tích của bể nước là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3) = 3375dm3 = 3375l
90% thể tích của bể là:

3375 90
3037,5
100

0,5

(lít)

0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25

Lượng nước trong 100 thùng là: 24 x 100 = 2400 (lít)
Lượng nước có trong bể lúc đầu là: 3037,5 – 2400 = 637,5 (lít)
A

0,25
0,25

5
Vẽ
hình

0,25

C

H

B

D

5

AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và ADB.
Chiều cao AH là: 35 x 2 : 5 = 14 (cm)
150
(cm)
7
2
2
2
2
2


 ... 

1 3 3 5 5 7
2019 2021 2021 2023
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 
= 2 2  1  3  3  5  5  7  ...  2019  2021  2021  2023 


1
1
2022
= 1  2023  2023

Đáy BC của tam giác là : 150 x 2 : 14 =
6

Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25