Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm 2016 - 2017

612d05a7d55a13a7aa44a7632aac0e53
Gửi bởi: Thái Dương vào 09:38 AM ngày 20-02-2019 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 228 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài tập về thì quá khứ đơn và quá khứ hoànthànhBài 1: Chọn đáp án đúng.1. can't believe she ___ my sandwich! A. ate B. had eaten2. couldn't believe she ___ my sandwich! A. ate B. had eaten3. He ___ his homework so he was allowed to eat with us. A. had done B. did4. ___ of going to Italy before she suggested it. A. hadn't thought B. didn't think5. What ___ today? A. had you done B. did you do6. We ___ all our water before we realized there wasn't any left. A. drank B. had drunk7. We ___ the test when she told us there wasn't any time left! A. hadn't even started B. didn't even start8. My dog ripped my dress! was so upset, ___ it! A. just bought B. had just bought9. My Dad ___ to the supermarket this morning to buy some milk. A. went B. had gone10. ___ for my exam all morning so was really upset when didn't do well. A. revised B. hadn't revisedBài 2: Chia động từ trong ngoặc.1. When he (wake up)_______, his mother (already/ prepare)_____ breakfast.Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.2. We (go) to London because the Queen (invite)_______us for tea.Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.3. He (hear)________ the news, (go)________ to the telephone and (call)_________ friend.Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.4. When she (start)________ to learn English, she (already/ learn)_______ French.Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.5. Jane (already/ type)__________ ten pages when her computer (crash)_______.Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.6. By the time he (arrive)__________ at the pub, they (run)________ out of beer.Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.7. Before that day we (never/ think)__________ of going to Japan.8. (know)______ him for long time before (meet)_______ his family.Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.9. They (not know)_______ where to meet because nobody (tell)__________ them.10. It (be)__________ cloudy for days before it finally (begin)___________ to rain.Bài 3: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.It (be)____1_____ cold and rainy Sunday, so (decide)____2_____ to finish the essay that (start)___3____ writing few days before. (switch)____4____ on the computer and (open)____5____ the document.Then (begin)______6____ looking for my notes that (handwrite)____7_____ on sheet of paper. But the notes (be)__8______ not on my desk and (can not)____9___ remember where (put)______10___ them. (turn)____11______the whole house upside down. And where (find I)_____12______ my notes? (leave)_____13_____ them in the sitting room, under huge staple of papers and magazines. Now that (find)_____14_____ my notes, (want)____15_____ tocontinue writing my essay.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-29 23:29:48