Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn Sinh học lớp 11 năm 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

e55e6cd80633d4633555fd6adbc89e94
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-05-26 16:20:15 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT LƯỜ THÁI TỔ THI KH SÁT CH NG CU NĂMẤ ƯỢ ỐNăm c: 201ọ 201 8Môn: SINH 11ỚNgày thi 11 05 /201 8Th gian làm bài: 60 phút, không th gian phát Câu 1. đi )ể 1. Có th thay tính ng không? Trong tr ng nào?ể ượ ượ ườ 2. Ch năng tu hoàn sâu khác thú đi nào?ứ 3. Khi tr rét, th môi tím tái, gai c, ta đi tìm áo c. Nh ng ph ng ứnày thu lo ph nào? Hãy phân tích xem có nh ng ph nào tham gia vào ph nữ ảng tìm áo cứ Câu .0 đi )ể1. Vì sao trâu, bò ch ăn (ch ch xenlulôz ít ch và ch béo) ấmà phát tri và ho ng bình th ng?ẫ ườ2. Trình bày nh ng đi tiêu hóa ngo bào so tiêu hóa bào. Vì sao các ng cao tiêu hóa ngo bào chi th ?ở ếCâu 3: (2.0 đi )ểM chu kỳ tim ng pha: pha co tâm nhĩ, pha co tâm th t, pha dãn ườ ấchung. Th gian trung bình chu kỳ tim là 0,8s và nh tim đo là 75nh p/phút. ượ ịKh ng máu trong tim là 141,252ml vào cu tâm tr ng và 78,443ml vào cu tâm ượ ươ ốthu. Căn vào chu kỳ chu ng (t co tâm nhĩ co tâm th pha dãn chung ườ ấ=1: 3: 4), hãy xác nh:ị1. Th gian pha chu kỳ tim ng tr ng thành.ờ ườ ưở2. ng máu m/ phút ng đó.ượ ườ3. Gi nh tim trung bình tr em là 120nh p/phút thì th gian chu kỳ ủtim tr em tăng hay gi so ng n? Hãy xác nh th gian pha chu kỳ ườ ủtim tr em.ẻCâu 4: .0 đi mể 1. Bi thái là gì ?Th nào là phát tri qua bi thái hoàn toàn và không hoàn toàn ởđ ng t?ộ 2. Hãy nêu đi các giai đo trong phát tri qua bi thái hoàn toàn.ặ ếDOC24.VN 13. sao sâu phá ho cây i, mùa màng ghê m, trong khi đó tr ngạ ướ ướ ưởthành th ng không gây cho cây tr ngườ ...........H t......…ếDOC24.VN