Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề HSG Sử 8

1e9193b24a7db6e9ef0e9d3f8895fa46
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-09-17 16:02:55 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 276 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUY KỲ ANHỆTR NG THCS KỲ TH NGƯỜ ƯỢ THI KSCL TUY HSG TR NGỀ ƯỜMôn: ch Năm 2016 2017ị ọTh gian: 120 phútờ (không th gian giaoể ờđ )ềA. ch th gi đi m)ểCâu đi mể ): Nói nghĩa Cách ng tháng Nga năm 1917, Giôn Rít nhàề ườvăn Mĩ, đã vi tác ph “M ngày rung chuy th gi i”ườ Theo em, saoạcu sách có tên nh y?ố ậCâu đi mể ):Tình hình Nh nh ng năm 1918-1939 có đi gì gi ng và khác soướ ốv Mĩ cùng th gian này ?ớ ướ ờB. ch Vi Nam (12 đi m)ểCâu (5 đi m):ểEm có nh xét gì các phong trào vũ trang ch ng Pháp nhân dân ta ủcu TK XIX Vì sao các phong trào tranh nhân dân ta cu TK ốđ th ?ề ạCâu (7 đi m):ểTrào cách duy tân Vi Nam cu th XIX ra trongư ờhoàn nh nào? Nêu nh ng dung chính các ngh cách? Nh xétả ậnh ng tích c, ch qu nghĩa các ngh cách đó?ữ ả------------TR NG THCS KỲ TH NG------------ƯỜ ƯỢ(Giám th coi thi không gi thích gì thêm)ị ảH NG CH MƯỚ ẤCâu đi mể ): a. nghĩa trong c: Làm thay hoàn toàn nh và ph nướ ướ ậhàng tri con ng Ngaệ ườ Tr CM: nga tr qua th kì ch ng có nh ng ngày mướ ướ ẫmáu ng Nga hoàng, hàng tri công nhân ph chi ngoàiướ ấm tr vì n, hàng tri ng khác đang rên xi gánh ng aặ ườ ướ ủn và toàn tình tr ng kinh tàn phá. Các ch công nhân pháạ ịv ti ng nói công nhân bóp ngh t. Tâm và th xác ng công nhânỡ ườb ng ch Tàn tích nh nh trên toàn kinh Nga làị ưỡ ếch chi ru ng chế CM tháng thành công, nó đã gi phóng ng lao ng kh ch xãườ ườ ộh cũ, gi phóng thân ph ng lao ng, tr thành nh ng ng ch aộ ườ ườ ủđ c, ng lãnh cách ng …ấ ướ ạb. nghĩa qu Làm thay th gi ch i, nhà ra trên 1/6 di nổ ướ ệtích toàn u, làm các qu ho ng sầ ướ cho giai công nhân, nhân dân lao ng và các dân áp trên ứtoàn th gi nhi bài quí báu, cho nghi gi phóng ảtri giai công nhân và loài ng i…ệ ườCâu 2. Tình hình Nh nh ng năm 1918-1939 có đi gì gi ng và khácướ ốso Mĩ cùng th gian này ?ớ ướ ờa. Gi ng nhau: (ố đúng 0.5 đi m)ỗ ể- thu nhi nhu sau chi tranh th gi th nh ượ ấ- Kinh phát tri trong nh ng năm sau chi tranhế ế- Phong trào công nhân phát tri n, ng ng ra ờ- kh ng ho ng kinh năm 1929-1933 ếb. Khác nhau: đúng đi m)ỗ ể- Nh thoát kh cu kh ng ho ng kinh ng chính sách quân hoáậ ựđ c, gây chi tranh xâm c, bành ch ng ra bên ngoài ướ ượ ướ- Mĩ thoát kh kh ng ho ng kinh ng chính sách Ru-d -ven:ỏ ơban hành các lu ph ng công nghi p, nông nghi và ngân hàng iạ ớnh ng quy nh ch ch ki soát nhà ...ữ ướ ướCâu (5 đi m): Nh xét các phong trào vũ trang ch ng Pháp nhânậ ủdân ta cu TK XIX Vì sao các phong trào tranh nhân dân ta cu iố ốTK XIX th ạa. đi các phong trào vũ trang ch ng Pháp nhân dân ta cu TKặ ốXIX (3 đi m)ể Sau Hi Pa-t -n t, nh là sau khi binh bi kinh thành Hu th tệ ươ ấb i,m phong trào kh nghĩa vũ trang đã bùng đó chính là phong tràoạ ổC ng, cùng đò là cu kh nghĩa nông dân Yên Th ươ (0.5đ)- Các phong trào đó có đi chung là :ặ Th nh t, phong trào di ra trong nh tri đình nhà Nguy đã hoànứ ễtoàn hàng th dân Pháp (0.5đ) Th hai, lãnh phong trào là các văn thân sĩ phu yêu ng ng phongứ ướ ưở ứtrào ng ho là nh ng nông dân yêu nh m, Thámầ ươ ướ ể(0.5đ) Th ba, ng tham gia phong trào đông: sĩ phu,trí th c,binh lính…nh tứ ượ ấlà nông dân (0.5đ) Th tiêu phong trào là quê ng ho giúp Vuaứ ươ ướ ặđánh đu th dân Pháp ướ (0.5đ) Th năm, phong trào di ra sôi ,quy li t, ng kh trong vàứ ướđ tranh ng vũ trang kh nghĩa (0.5đ)b. Nguyên nhân th các phong trào đi )ể- Thi ng lãnh đúng n, ng phong ki đã th i,khôngế ườ ờth p,đoàn nhân dân ch ng Pháp (0.5đ)- Thi th ng nh t, ph gi các cu kh nghĩa nhau (0.5đ)- Cách đánh gi ch là th u, vào th hi tr thiên nhiênặ ủnh kh nghĩa Ba Đình, Bãi (0.5đ) Th dân Pháp lúc này nh quân sô vũ khí, ph ng ti ươ (0.5đ)Câu 4. (7 đi m):ểa. Hoàn nh :ả- Vào cu th XIX, trong khi th dân Pháp ráo ri ng chi tranh xâmố ếl Nam Kì, chu công đánh chi ta thì tri đình Hu nượ ướ ẫti th hi các chính sách tr ngo giao th i, khi choế ếkinh xã Vi Nam vào kh ng ho ng nghiêm tr ng (0.5 đ)- máy chính quy trung ng ph ng tr lên ru ng: nôngộ ươ ươ ỗnghi p, th công nghi và th ng nghi đình tr tài chính ki t, ss ngệ ươ ốnhân dân khó khăn. Mâu thu giai và mâu thu dân ngày càng gay t,ẫ ắphong trào kh nghĩa nông dân, binh lính bùng nhi càng tở ấn vào tình tr ng renướ (0.5 đ)- Tr tình hình ngày nguy kh n, ng th xu phát lòng yêuướ ướ ừn c, th ng dân, mu cho nhà giàu nh, có th ng cu cướ ươ ướ ươ ột công ngày càng thù, quan i, sĩ phu yêu th cấ ướ ứth đã nh ra nh ng ngh yêu công vi tr ,ờ ịngo giao, kinh văn hoá... nhà phong ki ướ (0.5 đ)b. dung :ộ- Năm 1868, Tr Đình Túc và Nguy Huy xin bi Trà Lí (Namầ ểĐ nh). Đinh Văn Đi xin nh khai kh ru ng hoang và khai phátị ỏtri buôn bán, ch ch nh qu phòng (0.5 đ)- Năm 1872, Vi Th ng xin ba bi mi và mi Trungệ ươ ềđ thông th ng bên ngoài ươ (0.5 đ)- 1863-1871, Nguy Tr ng đã lên tri đình 30 đi tr n, đừ ườ ềc lo nh ch ch nh máy quan i, phát tri công,ậ ểth ng nghi và tài chính, ch nh võ ng ngo giao, giáoươ ổd c...ụ (0.5 đ)- Vào các năm 1877 và 1882, Nguy Tr ch dâng hai “Th sách” lênễ ụvua c, ngh ch ng dân khí, khai thông dân trí, cự ướ(0.5 đ)c. Nh xét...:ậ- Tích c: Trong nh xã phong ki Vi Nam cu th kự ỉXIX, sĩ phu, quan đã qua nh ng lu hà kh c, nghi ghenộ ượ ịghét, th chí nguy hi tính ng mình ra nh ng ngh iậ ảcách nh canh tân c, nh đáp ng ph nào yêu ta lúcằ ướ ướđó, có tác ng cách nghĩ, cách làm ph quan tri đình (1 đ)- ch Tuy nhiên, các ngh cách mang tính ch c, ch aạ ưxu phát nh ng bên trong, ch gi quy hai mâu thu nấ ượ ảc xã Vi Nam là mâu thu gi nhân dân ta th dân Pháp và gi aủ ữnông dân ch phong ki (0.5 đ)- qu Tri đình Hu tuy t, không ch nh nh ng thay và ch iế ốcác ngh cách, nh ng cách hoàn toàn có kh năng th hi n.ề ệĐi này đã làm tr phát tri nh ng ti i, khi xã lu nề ẩqu trong vòng ch thu phong ki (1 đ) nghĩa: Nh ng ng cách cu th XIX đã gây ti ng vangữ ưở ượ ếl n, dám công vào ng th i, th tr ti dân c,ớ ưở ướ ộph ánh trình nh th nh ng ng Vi Nam hi bi t. Gópả ườ ếph vào vi chu cho ra phong trào Duy tân Vi Nam vào uầ ầth XX (1 đ)----------TR NG THCS KỲ N----------ƯỜ