Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề HSG môn Vật lý lớp 12 năm học 2011-2012 - Sở GD_ĐT Hải Dương - Hệ Không Chuyên - File word có lời giải chi tiết

Gửi bởi: Hai Yen vào ngày 2019-08-26 18:35:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 227 | Lượt Download: 1 | File size: 0.497664 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

ĐỀ SỐ 1)

Trường: ............................................

KI ỂM TRA CU ỐI HỌC KÌ I

Lớp: .................................................

Môn: TOÁN-L ỚP 2

Tên: .................................................

Năm h ọc: 2011 – 2012
Thời gian:90 phút.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

(1 điểm)

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95
b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

(1 điểm)

Đọc số

Viết số

i


3:

Chín mươi sáu.
.....................................................
Tính nhẩm:

………….................................
84

(1điểm)
a. 9 + 8 = …..

c. 2 + 9 =……

b. 14 – 6 = ….

d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

(1điểm)

a. 8 + 9 =16
b. 5 + 7 = 12
Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

…………

………..

………...

……….

………..

………….

………...

……….

………..

………….

………..

…………

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)
a. 8 dm + 10 dm = …….. dm
A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: X + 10=10
A.

x = 10

B. x = 0

C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 1 điểm)

a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình
B.

2 hình

C.

3 hình

b.Có bao nhiêu hình tam giác?
A. 2 hình
B. 3 hình
C. 4 hình
Bài 8: (2 điểm)
a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà
bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà?

(1 điểm)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b. Em hái được 20 bông hoa ,chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa .Hỏi chị hái được
mấy bông hoa ? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 2)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2 (SỐ 2)
MÔN TOÁN - lớp 2
Bài 1: Số ?
10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ….. của từng phép tính
a, 12 - 8 = 5 …….

c, 17 - 8 = 9 ………

b, 24 -6 = 18 …….

d, 36 + 24 = 50……...

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 -59

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tìm x: a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 5:
a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao
nhiêu cây ?
b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa
thì hết quyển truyện ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm
17 giờ hay…….giờ chiều

24 giờ hay ……..giờ đêm

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
Thứ hai
Tháng
5

7
14
21
28

Thứ ba
1
8
15
22
29

Thứ tư
2
9
16
23
30

Thứ năm
3
10
17
24
31

Thứ sáu
4
11
18
25

Thứ bảy
5
12
19
26

Chủ nhật
6
13
20
27

- Ngày 19 - 5 là thứ ......... -Trong tháng 5 có…. ngàychủ nhật. Đó là những ngày
……………..
- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là mgày … . Tuần sau, thứ năm là
ngày….
- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày.
Bài 8: Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 9: Vẽ một đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 3)
Trường: ............................................

KI ỂM TRA CU ỐI H ỌC KÌ I

Lớp: .................................................

MÔN: TOÁN - KH ỐI 2

Họ và tên: ..........................................

Năm h ọc: 2011– 2012
Thời gian: 60 phút.

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ 39 + 6 = ?
A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 = ?
A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 = ?
A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

B. 15

C. 86

D. 68

d/ 8 + 6 = ?
A. 14

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
27 + 69

14 + 56

77 – 48

63 – 45

………

………

……….

………

………

………

……….

………

………

………

……….

………

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)
x + 20 = 48

x – 22 = 49

……………….. .............................

……………… ......................

………………..............................

……………….......................

Bài 4: Điền dấu >; <; = (1 điểm)
13 + 29 …… 28 + 14

97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)
a/ Xem lịch rồi cho biết:

11

- Tháng 11 có …… ngày.
- Có …… ngày chủ nhật.

Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
………………….. …..…………………

11 12 1
2
10
3
9
4
8
5
7 6

Bài 6. (2 điểm)
a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………
b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi
thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 7: (1điểm)
Trong hình bên :
a/ Có …… hình tam giác.
b/ Có …... hình tứ giác.

ĐỀ SỐ 4)
Trường: ...................................

ĐỀ KIÊM TRA CUỐI HOC KI I

Lớp: ........................................

MÔN: TOÁN KHỐI 2

Họ và tên: ...............................

Năm học: 2011 – 2012
Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)
Tính nhẩm:
16 + 3 = …..

14 – 8 = …..

15 – 6 = …..

9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính :
a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

.............

............. .............

.............

.............

.............. .............

..............

.............

.............. ..............

..............

Bài 3: (1 điểm)
Số : ?
a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)
Tìm X biết:
a) X + 16 = 73

b) X – 27 = 57

................................

..........................................

................................

.........................................

Bài 5: (1 điểm)
Nhận dạng hình :
Trong hình vẽ dưới đây:

a) Có … hình tam giác.
b) Có … hình tứ giác.
Bài 6: (1 điểm)
Điền số thích hợp để được phép tính đúng :
+

=

100

-

=

50

Bài 7: (2 điểm)
a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha bao nhiêu tuổi ?
Bài giải
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
b)Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15
kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam ?
Bài giải
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ĐỀ SỐ 5)
Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:
54 + 36

27 + 63

54 - 38

88 - 49

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 2) (2đ) Tìm X
a) x - 36 = 52

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 3) (2đ)
Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kg đường, trong đó buổi sáng bán đ ược
27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng
a/ 28 + 36 + 14=?

b/ 76 - 22 - 38 = ?

A. 68

A. 26

B. 78

B. 15

C. 79

C. 16

Bài 5 (1đ) Hình bên có:
……..tam giác
……..tứ giác
Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu bằng số bị trừ
-

=

ĐỀ SỐ 6)
Môn toán lớp 2 cuối kì 1 (Thời gian làm bài 40 phút)

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C ( là đáp sốkết quả
tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1 , Cho hình vẽ:
a)Số hình vuông có trong hình vẽ là:
A. 4

B. 5

C. 6

b)Số hình tam giác có trong hình vẽ là
A. 4

B. 5

2, Cho phép tính:
A. 27

B. 17

C. 6
53 – 36 . Kết quả của phép tính trên là:
C. 37

Phần 2: 1, Đặt tính rồi tính
36 + 24

36 + 24 =

25 + 57

25 + 57 =

53 – 28

53 – 28 =.

60 – 27

60 – 27 =

18 + 35

47 + 28

18 + 35 =

47 + 28 =

63 – 26

74 – 25

63 – 26 =

74 – 25 =

2, Tìm x:
x – 29 = 52

43 – x = 41

x + 45 = 63

3. Giải bài toán:
Lan hái được 34 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao
nhiêu bông hoa?
ĐỀ SỐ 7)
Môn Toán lớp 2 (Thời gian làm bài 40 phút)
2020-09-27 22:12:10