Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề HSG môn Vật lý lớp 12 năm học 2010-2011 - Sở GD_ĐT Tuyên Quang - Hệ Không Chuyên - File word có lời giải chi tiết

Gửi bởi: Hai Yen vào ngày 2019-08-26 18:33:27 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0.884736 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO TP THỞ ƠTR NG THPT TRUNG ANƯỜĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ thi có trang)ề KI TRA GI KÌ IIỀ ỌNĂM C: 2015 2016ỌMÔN: SINH 11 THPTỌ ỚTh gian làm bài: 45 phút, không phát đờ ềMã 1ềPH I. TR NGHI KHÁCH QUAN (16 CÂU, ĐI M)Ầ ỂCâu 1. Khi bào th kinh tr ng thái ngh ng i, phía trong màng mang đi tích:ế ệA. ng ươ B. trung tínhC. âm D. lúc âm, lúc ng tùy ng ionươ ộCâu 2. Trình các giai đo đi th ho ng là:ự ộA. phân tái phân B. tái phân phân cự ựC. phân tái phân D. phân tái phân cả ựCâu 3. Đi khác bi lan truy xung th kinh trên tr có bao miêlin so ợtr không có bao miêlin là:ụA. ch và tiêu nhi năng ng ượ B. nhanh và ít tiêu năng ngố ượC. ch và ít tiêu năng ng ượ D. nhanh và tiêu nhi năng ngố ượCâu 4. Đi ki hóa đáp ng là:ề ứA. hi ng ng ph khi kích thích nhi mà không kèm theo nguy ượ ựhi mểB. hình thành liên gi hành vi và ph th ngự ưởC. hi ng con non di chuy theo chuy ng mà chúng nhìn th tiênệ ượ ầD. hình thành liên th kinh tác ng các kích thích ng th iự ướ ờCâu 5. Quá trình sinh tr ng th là do ho ng mô phân sinh:ưở ủA. nh thân B. nh C. bên D. lóngCâu 6. đi đúng sinh tr ng là:ặ ưở ấA. làm gia tăng chi cao cây, có cây lá và hai lá mề ầB. làm gia tăng chi cao cây, ch có cây hai lá mề ầC. làm gia tăng chi ngang cây, có cây lá và hai lá mề ầD. làm gia tăng chi ngang cây, ch có cây hai lá mề ầCâu 7. Khi tr ng nóng, các khí kh ng lá đóng tác ng hoocmôn:ờ ướ ủA. auxin B. xitôkinin C. êtilen D. axit abxixicCâu 8. Hoocmôn nào sau đây có tác ng làm cho qu chín nhanh?ụ ảA. gibêrelin B. êtilen C. xitôkinin D. auxinCâu 9. Hoocmôn ra hoa florigen sinh ra :ượ ởA. lá B. hoa C. qu D. rễCâu 10. Phitôcrôm Pđx có tác ng:ụA. Làm cho m, khí kh ng ch hoa .ạ ởB. Làm cho m, hoa khí kh ng .ạ ởC. Làm cho m, hoa khí kh ng đóng.ạ ổD. Làm cho m, kìm hãm hoa và khí kh ng .ạ ởCâu 11. Ecđix có tác ng:ơ ụA. Gây ch xác sâu m, kích thích sâu bi thành nh ng và m.ứ ướ ướB. Gây ch xác sâu m, kìm hãm sâu bi thành nh ng và m.ứ ướ ướC. Gây xác sâu m, kích thích sâu bi thành nh ng và m.ộ ướ ướD. Gây xác sâu m, ch sâu bi thành nh ng và m.ộ ướ ướCâu 12. Nh xét nào sau đây là đúng:ậA. Th tinh kép ch có th th p. B. Th tinh kép ch có th tr n.ụ ầC. Th tinh kép ch có th kín. D. Th tinh kép ra th t.ụ ậCâu 13. Hoocmôn sinh tr ng GH sinh ra :ưở ượ ởA. bu ng tr ng B. tinh hoàn C. tuy giáp D. tuy yênếCâu 14. nghĩa sinh hi ng th tinh kép th kín là:ọ ượ ạA. ti ki li di truy (s ng tinh )ế ửB. hình thành nhũ cung ch dinh ng cho phôi phát tri nộ ưỡ ểDOC24.VN 1C. hình thành nhũ ch các bào tam iộ ộD. hình thành nhũ cung ch dinh ng cho phát tri phôi và th kì ưỡ ủcây conCâu 15. Khoai tây sinh sinh ng ng:ả ưỡ ằA. thân B. thân C. lá D. cànhCâu 16. sao khi ti hành ghép cành thì nên lá trên cành ghép?ạ ếA. cành ghép không cể ứB. Giúp cành ghép không cị ướC. dòng ch dàng di chuy ghép lên cành ghépể ốD. cành ghép lá nể ơPH II. TR NGHI LU (4 câu, đi m)Ầ ểCâu 1. Trình bày quá trình truy tin qua xinap. (1,5 đi m)ề ểCâu 2. tính là gì? Th nào là tính sinh và tính c? (1,5 đi m)ậ ượ ểCâu 3. Hãy nhìn hình và nh xét vai trò xitokinin hình thành ch trong mô ồcallus. (1,0 đi m)ểCâu 4. Hãy cho bi các giai đo phát tri m? Nh ng đi nào trong quá trình ướ ểphát tri giúp em bi là ng phát tri qua bi thái hoàn toàn? ướ ượ ướ ếK ng khác cũng có hình th phát tri qua bi thái hoàn toàn. (2,0 đi m)ể ểDOC24.VN 2ĐÁP ÁN THI GI KÌ 11 MÔN SINHỀ ỚPH TR NGHI KHÁCH QUAN SINH 11Ầ Ọ1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. BPH TR NGHI LU SINH 11Ầ ỌCâu 1. (1,5 0,25 đ/ý)Xung th kinh truy cùng th kinh,/ các chùy xinap làm thay ổtính th Caấ 2+ /→ Ca 2+ tràn ch mô vào ch bào chùy xinap /→ các bóng ch ứch trung gian hóa vào khe xinap/ các ch trung gian hóa vào th th màng ởsau xinap /→ làm thay tính th màng sau xinap thành xung th kinh truy đi ti p.ổ ếCâu 2. (1,5 0,25 đ/ý) tính: là chu nh ng ph ng ng tr kích thích môi tr ng ườ(bên trong ho bên ngoài th ), /nh đó ng thích nghi môi tr ng ng ườ ồt và phát tri n./ạ ể tính sinh: là tính khi sinh ra đã có, di truy ,/ tr ng ượ ưcho loài./ tính c: là tính hình thành trong quá trình ng cá th ,/ thông ượ ượ ểqua và rút kinh nghi m./ọ ệCâu 3. (1,0 0,25 đ/ý)Xét ng quan gi hoocmôn kích thích trong đi ti phát tri mô callus: auxin ươ ủvà kinetin mô callus sinh tr ng ph sung vào môi tr ng nuôi lo hoocmôn auxinể ưở ườ ạvà kinetin Khi ng quan ng nghiêng auxin thì mô callus ra rươ ễ Khi ng quan ng nghiêng kinetin thì mô callus ra ch iươ ồ ch sung vào môi tr ng nuôi lo hoocmôn là kinetin thì mô callus không ườ ạsinh tr ngưởCâu 4. (2,0 đ) phát tri qua các giai đo n: tr ng thành -> tr ng -> sâu -> nh ng ướ ướ ưở ướ ộ-> (0,5đ)ướ Nh ng đi nh bi phát tri qua bi thái hoàn toàn:ữ ướ ếo Hình thái con non là sâu khác bi hoàn toàn so con tr ng thành là ưở ướ(0,5đ)o Th ăn con non khác so con tr ng thành: sâu ăn lá cây, hút ưở ướ ướm hoa (0,5đ)ậ ng khác cũng có hình th phát tri qua bi thái hoàn toàn: ru i, ồmu i, ch... (0,5đ)ỗ ếDOC24.VN