Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề HSG môn Vật lý lớp 12 năm học 2010-2011 - Sở GD_ĐT Ninh Bình -Vòng 1 - Hệ Không Chuyên - File word có lời giải chi tiết

Gửi bởi: Hai Yen vào ngày 2019-08-26 18:32:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 301 | Lượt Download: 0 | File size: 0.530432 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PH NG PHÁP GI BÀI MONOSACCARITƯƠ ỀPh ng pháp gi iươ ả● đi tính ch monosaccarit :ộ glucoz và fructoz kh Hả ở2 ra sbitol.ạCH2 OH[CHOH]4 CHO H2 ,¾¾ ¾®oNi CH2 OH[CHOH]4 CH2 OH CH2 OH(CHOH)3 CCH2 OH H2 ,oNi t¾¾ ¾® CH2 OH[CHOH]4 CH2 OH glucoz và fructoz oxi hóaề dung ch AgNOở ị3 /NH3 (t o). CH2 OH[CHOH]4 CHO +2[Ag(NH3 )2 ]OH® CH2 OH[CHOH]4 COONH4 +2Ag 3NH3 +H2 amoni glucoz Ho cặCH2 OH[CHOH]4 CHO 2AgNO3 +3NH3 +H2 O® CH2 OH[CHOH]4 COONH4 2Ag+2NH4 NO3 fructoz khi tham gia ph ng tráng ng thì tiên fructoz chuy hóaơ ươ ểthành glucoz sau đó glucoz tham gia ph ng tráng ng.ơ ươ Glucoz oxi hóa brom còn fructoz ướ không có ph ng này.ả ứCH2 OH[CHOH]4 CHO Br2 H2 CH2 OH[CHOH]4 COOH 2HBr Glucoz có kh năng tham gia ph ng oxi hóa không hoàn toàn Oơ ớ2 (t o, xt) oạthành axit gluconic, fructoz không có ph ng này. ứ2CH2 OH[CHOH]4 CHO O2 ,oxt t¾¾ ¾® 2CH2 OH[CHOH]4 COOH Glucoz có kh năng tham gia ph ng lên men và lên men lactic, fructoz ượ khôngcó nh ng ph ng này.ữ ứC6 H12 O6 -¾¾ ¾®, 30 35omen röôïu 2C2 H5 OH 2CO2C6 H12 O6 30 35omen lactic C-¾¾ ¾¾® 2CH3 CH(OH)COOH Ph ng pháp gi bài monosaccarit là vào gi thi ta vi ph ng trình ph nươ ươ ảng ho chuy hóa gi các ch t, sau đó tìm liên quan mol ho cứ ặkh ng các ch t, đó suy ra qu mà bài yêu u.ố ượ ầ► Các ví minh ◄ụ ọVí 1:ụ ng glucoz dùng ra 1,82 gam sobitol hi su 80% là :ượ ấA. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam.H ng gi iướ Ph ng trình ph ng :ươ ứCH2 OH[CHOH]4 CHO H2 oNi t¾¾ ¾® CH2 OH[CHOH]4 CH2 OH (1)mol: 0,01 0,01 Theo (1) và gi thi ta có ế[][]2 24 4CH OH CHOH CHO CH OH CHOH CH OHn 0, 01 mol.= Vì hi su ph ng là 80% nên kh ng glucoz dùng là :ệ ượ ầ[]24CH OH CHOH CHO0, 01m .180 2, 25 gam.80%= =Đáp án A.Ví 2:ụ Đun nóng 250 gam dung ch glucoz dung ch AgNOị ị3 /NH3 thu 15 gamượAg, ng dung ch glucoz là :ồ ơA. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 30%.H ng gi iướ Ph ng trình ph ng :ươ ứCH2 OH[CHOH]4 CHO 2[Ag(NH3 )2 ]OH CH2 OH[CHOH]4 COONH4 2Ag 3NH3 +H2 Ho cặCH2 OH[CHOH]4 CHO 2AgNO3 +3NH3 +H2 O® CH2 OH[CHOH]4 COONH4 2Ag +2NH4 NO3 Theo ph ng trình ph ng ta th :ươ ấ[][]2 24 4AgCH OH CHOH CHO CH OH CHOH CHO1 15 5n mol .180 12, gam.2 108 72 72= ng ph trăm dung ch glucoz là :ồ ơ12, 5C% .100% 5%.250= =Đáp án A.Ví 3:ụ Lên men dung ch ch 300 gam glucoz thu 92 gam ancol etylic. Hi su tị ượ ấquá trình lên men thành ancol etylic là :ạA. 60%. B. 40%. C. 80%. D. 54%.H ng gi iướ Ph ng trình ph ng :ươ ứC6 H12 O6 leân men röôïu¾¾ ¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2 (1) 12 5C OH OH92 1n mol .n mol.46 2= Hi su quá trình lên men thành ancol etylic là =ệ ạ1.180.100% 60%300= .Đáp án A.Ví 4:ụ Lên men hoàn toàn gam glucoz thành ancol etylic. Toàn khí COơ ộ2 sinh ra trongquá trình này th vào dung ch Ca(OH)ượ ị2 ra 40 gam a. hi uư ệsu quá trình lên men là 75% thì giá tr là :ấ ủA. 60. B. 58. C. 30. D. 48. ng gi iướ Ph ng trình ph ng :ươ ứC6 H12 O6 leân men röôïu¾¾ ¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2 (1)CO2 Ca(OH)2 CaCO3 H2 (2) Theo (1), (2) và gi thi ta có :ả 12 3C phaûn öùng CO CaCO1 40n 0,2 mol.2 100= Vì hi su ph ng lên men là 75% nên ng glucoz cho ph ng là :ệ ượ ứ6 12 12 6C ñem phaûn öùng ñem phaûn öùng0,2 4n mol .180 48 gam.75% 15 15= =Đáp án D.Ví 5:ụ Lên men gam glucoz hi su 90%, ng khí COơ ượ2 sinh ra th vàoấ ếdung ch vôi trong, thu 10 gam a. Kh ng dung ch sau ph ngị ướ ượ ượ ứgi 3,4 gam so kh ng dung ch vôi trong ban u. Giá tr là :ả ượ ướ ủA. 20,0. B. 30,0. C. 13,5. D. 15,0.H ng gi iướ Ph ng trình ph ng :ươ ứC6 H12 O6 leân men röôïu¾¾ ¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2 (1)CO2 Ca(OH)2 CaCO3 H2 (2)2CO2 Ca(OH)2 Ca(HCO3 )2 (3) Kh ng dung ch gi kh ng CaCOố ượ ượ3 kh ng COế ượ ủ2 Suy ra :2 2CO CaCO dung dòch giaûm COm 6,6 gam 0,15 mol.= Theo (1) ta có 12 2C phaûn öùng CO1n 0,075 mol.2= Vì hi su ph ng lên men là 90% nên ng glucoz cho ph ng là :ệ ượ ứ6 12 12 6C ñem phaûn öùng ñem phaûn öùng0,075 1n mol .180 15 gam.90% 12 12= =Đáp án D.Ví 6:ụ Kh ng glucoz dùng đi ch lít dung ch ancol (r u) etylic 40ố ượ ượ o(kh ng riêng 0,8 g/ml) hi su 80% là :ố ượ ấA. 626,09 gam. B. 782,61 gam. C. 305,27 gam. D. 1565,22 gam.H ng gi iướ Ph ng trình ph ng :ươ ứC6 H12 O6 leân men röôïu¾¾ ¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2 (1) Theo (1) và gi thi ta có :ả ế6 12 5C OH1 40%.1000.0, 80n .n mol.2 46 23= Vì hi su ph ng là 80% nên kh ng glucoz dùng là :ệ ượ ầ6 12 6C O80m .180 728, 61 gam.23.80%= =Đáp án B.Ví 7:ụ Cho 2,5 kg glucoz ch 20% ch lên men thành ancol etylic. Tính th tíchơ ểancol etylic 40 thu bi ancol etylic có kh ng riêng là 0,8 g/ml và quá trình chượ ượ ếbi anol etylic hao 10%.ế ụA. 3194,4 ml. B. 27850 ml. C. 2875 ml. D. 23000 ml.H ng gi iướ Ph ng trình ph ng :ươ ứC6 H12 O6 leân men röôïu¾¾ ¾¾® 2C2 H5 OH 2CO2 (1) Theo (1) và gi thi ta có :ả ế2 12 6C OH O2, 5.1000.80%.90%n 2.n 2. 20 mol.180= Th tích dung ch Cể ị2 H5 OH 40 thu là :ượo2 5C OH 4020.46V 2875 ml.0, 8.40%= =Đáp án B.Ví 8:ụ Cho chuy hóa sau Glucoz ơ® Ancol etylic But-1,3-đien Cao suBunaHi su toàn quá trình đi ch là 75%, mu thu 32,4 kg cao su Buna thìệ ượkh ng glucoz dùng là :ố ượ ầA. 144 kg. B. 108 kg. C. 81 kg D. 96 kg.H ng gi iướ ph ng :ơ ứC6 H12 O6 2C2 H5 OH CH2 =CH–CH =CH2 (–CH2 –CH=CH–CH2 –)n (1)gam: 180 54 54kg: x.75% 32,4 32,4 Theo (1) và gi thi ta th kh ng glucoz dùng là :ả ượ ầ32, 4.180x 144 kg.54.75%= =Đáp án A.Ví 9: đi ch 45 gam axit lactic tinh và qua con ng lên men lactic, hi uể ườ ệsu thu phân tinh và lên men lactic ng ng là 90% và 80%. Kh ng tinh nấ ươ ượ ầdùng là :A. 50 gam B. 56,25 gam C. 56 gam D. 60 gam ng gi iướ ph ng :ơ ứ(C6 H10 O5 )n 90%¾¾¾® nC6 H12 O680%¾ ¾¾® 2nCH3 CH(OH)COOH su toàn quá trình ng tích hi su các quá trình riêng lệ 0,9.0,8 0,72(72%). 72%6 10 3(C 2nCH CH(OH)COOH¾¾¾®gam 162n 2n.90 45.162gam 56, 25 45 2.90.0, 72®¬Đáp án B.