Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

De, dap an Diali - khoi C - DH 2009 số 2

86050edb18e5428cdd2f250e11eb7b6a
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-11-27 10:33:52 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO ỤC VÀ ĐÀO ẠO ĐỀ CHÍNH TH ỨC ĐỀ THI TUY ỂN SINH ĐẠ HỌC ĂM 2009 Môn: ĐỊA LÍ; Kh ối: Th ời gian làm bài: 180 phút, không th ời gian phát đề I. PH ẦN CHUNG CHO ẤT THÍ SINH (8,0 điểm) Câu (2,0 điể m) 1. Trình bày đặc điể và ngh ĩa củ giai đo ạn Ti ền Cambri trong ịch sử hình thành và phát tri ển lãnh th Vi ệt Nam. 2. Ch ứng minh ằng ngu ồn lao động ủa ước ta phân bố không đều gi ữa khu nông thôn ới khu vự thành thị Phân tích tác động tích cực ủa quá trình đô th hoá ướ ta ới phát triể kinh tế. Câu II (3,0 điể m) 1. Phân tích nh ững thu ận ợi đố ới ho ạt độ ng đánh bắ thuỷ ản ướ ta. Gi ải thích ại sao ho ạt độ ng nuôi trồ ng lại chi ếm trọ ng ngày càng cao trong ấu giá tr xuấ của ngành thu ản. 2. Trung du và mi ền núi ắc bao ồm nh ững ỉnh nào Hãy phân tích th ạnh về tự nhiên và hi ện tr ạng phát tri ển thuỷ iệ ủa vùng này. Câu III (3,0 điể m) Cho bả ng số liệ TỔ NG ỨC BÁN HÀNG HOÁ, DOANH THU ỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO GIÁ TH ỰC PHÂN THEO THÀNH PH ẦN KINH ƯỚ TA Đơn vị tỉ đồ ng Năm Kinh Nhà ước Kinh ngoài Nhà ước Khu ực có ốn đầ nướ ngoài 2000 39 206 177 744 461 2006 75 314 498 610 22 283 Nguồn Niên giám th ống kê Vi ệt Nam 2007, NXB Th ống kê, 2008, trang 443 Anh (chị hãy 1. Vẽ bi ểu đồ thích hợ thể hi ện quy mô ổng ức bán hàng hoá, doanh thu ịch tiêu dùng và ấu ủa nó phân theo thành ph ần kinh ướ ta ăm 2000 và ăm 2006. 2. Rút ra nh ận xét bi ểu đồ ẽ. II. PH ẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh ch đượ làm mộ trong hai câu (câu IV.a ho ặc IV.b) Câu IV.a. Theo ch ương trình Chu ẩn (2,0 điể m) Tại sao vùng kinh tr ọng điể phía Nam có ốc độ tăng tr ưởng GDP cao nh ất trong các vùng kinh tr ọng điể ướ ta Nêu định ướng phát tri ển ủa vùng này. Câu IV.b. Theo ch ương trình Nâng cao (2,0 điể m) ại sao Đồ ng bằng sông ửu Long là ựa lúa ớn nh ất ướ ta hi ện nay Nêu định hướ ng phát tri ển ản xu ất ươ ng th ực củ vùng này. ----------Hết---------- Thí sinh không được sử ụng tài li ệu. Cán coi thi không gi ải thích gì thêm. và tên thí sinh :......................................................................S báo danh :............................................