Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề đáp án địa 7 HKI 17-18

2239724a623c47d8f566851cfefe9db5
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-07-12 16:42:15 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT KI TRA KỲ NĂM 2017-2018Ề LĂNG MÔN: LÝ 7Ả Th gian làm bài: 45 phútờCâu (3,0 đi m): ểTrình bày nguyên nhân và qu nhi không khí ôn hòa.ậ ớCâu (2,5 đi m):ểTrình bày và gi thích đi khí châu Phi. ủCâu (2,0 đi m):ểa) Trình bày và gi thích đi khí môi tr ng nh.ả ườ ạb) ng và th nh thích nghi môi tr ng nh th nào? ườ ếCâu (2,5 m):ể vào ng li sau:ự ệB ng li nhi và ng đi trên Trái t.ả ượ ấTháng 10 11 12Nhi (ệ 0C) 14 20 27 32 38 40 39 31 25 20 16 12L ng ượ ư(mm) 10 0a) Tính biên nhi và nhi trung bình năm đi A?ộ ểb) Cho bi đi thu ki khí môi tr ng nào? Trình bàyế ườđ đi ki khí đó.ặ ậ----------------------------------- TẾ --------------------------------PHÒNG GD&ĐT KI TRA KỲ NĂM 2017-2018Ề LĂNG MÔN: LÝ 7Ả Th gian làm bài: 45 phútờCâu (3,0 đi m): ểTrình bày nguyên nhân và qu nhi không khí ôn hòa.ậ ớCâu (2,5 đi m):ểTrình bày và gi thích đi khí châu Phi. ủCâu (2,0 đi m):ểa) Trình bày và gi thích đi khí môi tr ng nh.ả ườ ạb) ng và th nh thích nghi môi tr ng nh th nào? ườ ếCâu (2,5 m):ể vào ng li sau:ự ệB ng li nhi và ng đi trên Trái t.ả ượ ấTháng 10 11 12Nhi (ệ 0C) 14 20 27 32 38 40 39 31 25 20 16 12L ng ượ ư(mm) 10 0a) Tính biên nhi và nhi trung bình năm đi A?ộ ểĐ CHÍNH TH CỀ ỨĐ CHÍNH TH CỀ Ứb) Cho bi đi thu ki khí môi tr ng nào? Trình bàyế ườđ đi ki khí đó.ặ ậ----------------------------------- TẾ --------------------------------PHÒNG GD&ĐT NG CH MƯỚ LĂNG THI KỲ MÔN LÍ 7Ả Năm c: 2017ọ 2018 Câu 1: 3,0đ- Nguyên nhân: Khí th ho ng công nghi p.ả ệ+ Khí th ph ng ti giao thông.ả ươ ệ+ Khí th trong sinh ho con ng i. ườ- qu ả+ nên nh ng tr xít => ch cây i, nh ngạ ưởđ kh con ng i.ế ườ+ Tăng hi ng nhà kính => khí toàn bi i.ệ ổ+ Th ng ng zôn => các nh t...ủ ắ( Ngoài ra HS không nêu các trên mà nêu các hay, đúngượ ượcũng ghi 0,5 đi m/ý, nh ng đa câu này ch 2,5 đi m)ể 0,50,50,50,50,50,5Câu 2: 2,5đ- đi m: nóng, khô nh th gi (nhi cao, ít mộ a).- Nguyên nhân: (HS trình bày đư 4/5 sau đư 0,5 m)ể tí: Ph lãnh th thu nóng.ị ớ+ trí: Có ng chí tuy đi qua, ch th ng tr kh iị ườ ốkhí áp cao chí tuy n.ậ ế+ Hình ng, di tích: Di tích châu Phi có ng hìnhạ ạkh i, ng bi ít .ố ườ ẻ+ hình: Có ng ngăn nh ng bi n.ị ưở ể+ Dòng bi n, bi n: Phía Tây và Đông Phi ch nhể ảh ng các dòng bi nh, và Đông giáp bi kín.ưở ể(L câu này ch 2,5 m)ể 0,52,0Câu 3: 2,0đa) đi khí u, nguyên nhân:ặ ậ- đi m: khí kh nghi t, nh o, mùa đông dài, ít vàặ ưch ng tuy i.ủ ướ ơ- Nguyên nhân: vĩ cao.ằ ộb) thích nghi ng t, th t:ự ậ- ng t: có dày, lông dày ho lông không th c; tộ ướ ộs đông ng đông hay di tránh mùa đông nh.ố Th t: ch phát tri vào mùa ng ng i, cây th lùn, cự ọxen rêu, y.ẫ 0,50,50,50,5Câu 4: 2,5đa) Tính biên nhi t, nhi TB:ộ ộ- Biên nhi t: 28ộ 0C.- Nhi TB năm: 26,2ệ 0C.b) Xác nh môi tr ng, đi m:ị ườ ể- Môi tr ng: Hoang c.ườ ạ- đi m: Khô n, kh nghi t.ặ 0,50,50,51,0