Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương sử 6.HK 2.NH 2017-2018

63643636613133323636306362343532643730663534626437393031376631666638643333393163303866376363353632646634613461356139613531646661
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 09:49 AM ngày 29-08-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Phòng GD&ĐT Long ng hòa xã ch nghĩa Vi Namỹ ệTr ng THCS Thu ngườ p- Do- nh Phúcộ ạĐ NG ÔN KÌ IIỀ ƯƠ Năm c: 2017- 2018ọ Môn: CH 6Ị ỬA/ Tr nghi khách quanắ ệI/ Em hãy khoanh tròn câu mà em cho là đúng nh t:ầ ấCâu 1: ng châu và qu là: ?.ứ a. Ng Hán b. Ng Vi tườ ườ ệc. ng Vi và ng Hán ườ ườ d. Có là ng Vi có là ng Hán ườ ườ Câu 2: “Tôi mu gió nh, lu ng sóng chém cá kình bi kh i, đánhố ưỡ ơđu quân Ngô giành giang n, ách nô đâu ch khom ng làm tì thi cho ếng i”.ườ Câu nói trên là ai?.ủa. Tr ng Tr c. b. Tri Th Trinh c. Tr ng Nh d. Bùi Th Xuânư ịCâu 3: Chính sách thâm nh các tri phong ki ph ng iộ ươ ta ướlà gì?.a. Bóc nhi th thuộ b. ng quýố ậc. Thi hành chính sách ng hóa d. Đàn áp kh ng nhân dân ta ốCâu 4: Cái ng là ai?.ố ươa. Khúc Th b. Phùng ngừ ưc. Mai Thúc Loan d. ng Đình Ngh ươ Câu 5: Ng lãnh nhân dân huy ng Lâm tranh giành lâp là ai?.ườ ượ ộa. Mai Thúc Loan b. Phùng ngưc. Lý Bí d. Khu Liên Câu 6: Th kì này nh ng nào du nh vào ta?.ờ ướa. nho. b. ph tạ ậc. giáoạ d. ba oả ạĐi mể 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 6Đáp án cII/ Em hãy th gian ra đúng tên các cu kh nghĩa trong th thu c.ố ộTh gianờ Tên cu kh nghĩaộ ở1. Năm 40 a. Bà Tri uệ2. Năm 248 b. Hai Bà Tr ngư- -3. Năm 542 c. Mai Thúc Loan4. Năm 722 d. Lý BíĐáp án. 1- b, a, d, c.III/ Em hãy đi vào ch ……… nh ng thích trong cu tranh giành quy tề ựch Khúc ng.ủ ươGi năm 905, Ti An nam là……………..b giáng ch c. khúc Th cữ ượs ng nhân dân đã bao vây và đánh chi ……………. ng là………xâyự ưd ng chính quy ch Khúc Th làm Ti …………, con trai…………ự ượlên thay.Đáp án: Cô n, ng Bình, Ti hai năm, Khúc o.ộ ạB/ lu n.ự ậCâu 1; Âu th II tr công nguyên th có gì thay i?ướ ướ ổ- Năm 179 TCN Tri Đà sát nh Âu và Nam Vi t, chia Âu làm qu n.ệ ướ ậ- Năm 111 TCN nhà Hán chi Âu c, chia Âu làm qu n, qu aế ủTrung Qu thành Châu Giao.ố máy cai tr nhà Hán trung ng ph ng.ộ ươ ươ ách th ng tr nhà Hán.ố dân ta các lo thu mu i, t. ng ng ng trai, ng tê giác, ngà voi…ố ng Hán sang dân ta, dân ta theo phong Hán.ư ườ ụCâu 2: Trình bày di bi cu kh nghĩa Hai Bà Tr ng ?ễ ư- Hai ch em Tr ng Tr c, Tr ng Nh quê Mê Linh, con gia đình ng.ị ướ- Không ch ách đô tàn nhà Hán. Hai Bà Tr ng đã ng kh nghĩa.ị ở- Mùa xuân năm 40 Hai Bà Tr ng ng kh nghĩa Hát Môn.ư ở- Kh nghĩa nhanh chóng giành th ng i, Tô nh tr c. Quân Hán đánhở ướ ịtan.Câu 3: Cu kháng chi ch ng quân xâm Hán di ra nh th nào?ộ ượ ế- Năm 42, Mã Vi ch huy hai quân tinh nhu ti vào Ph .ệ ố- Quân ta anh dũng ch ng tr rút lui.ố ồ- Chi Ph Mã Vi chia quân thành hai th và ti xu ng cế ượ ụĐ Lãng c.ầ ạ- Hai Bà Tr ng nghênh chi Lãng c. Cu chi di ra quy li t.ư ệ- Tháng năm 43 Hai Bà Tr ng hy sinh oanh li Khê.ư ấCâu 4; Ch cai tr các tri PK ph ng ta th I- Th kế ươ ướ ỷVI.- Sau khi đàn áp cu kh nghĩa Hai Bà Tr ng nhà Hán gi nguyên Châuượ ữGiao.- th III nhà Ngô tách Châu Giao thành Qu ng Châu (thu TQ cũ), Giao Châuầ ộ(Âu cũ).ạ- máy cai tr ng Hán sang làm huy nh cai qu huy n).ộ ườ ệ- Nhân dân Giao Châu ch nhi th thu lao ch và ng ph quí…thị ợkhéo).- Chúng tăng ng ng Hán sang Giao Châu, nhân dân ta ti ng Hán,ườ ườ ếtheo lu pháp và phong quán ng Hán.ậ ườ- -Câu 5: Tình hình kinh ta th VI có gì thay i?ế ướ ổ- Chính quy đô nhà Hán quy t. ắ- dù ch nh ng ngh rèn phát tri n.ặ ể- Tr ng tr chăn nuôi phong phúồ ọ- Ngh m, truy phát tri nề ể- ph nông nghi p, th công nghi không sung công và ng nên cả ượđem trao buôn bán các ch làng.ổ ợCâu 6: chuy bi văn hóa ta th VI nh th nàoự ướ ?- Nhà Hán tr ng các qu ti ng Hánở ườ ế- Nho giáo, giáo, ph giáo và phong ng Hán truy vào cạ ườ ướta.- Nhân dân ta gi phong c, ti ng nói riêng tiên mình.ẫ ượ ổCâu 7: Trình bày nguyên nhân di bi cu kh nghĩa Bà Tri năm 248 ệ- Nguyên nhân: Không cam ch áp c, bóc ng nhân dân ta đã kh iị ởnghĩa.- Di bi n:ễ Năm 248 Cu kh nghĩa bùng Phú Đi n, Sau đó lan ng kh Giaoộ ắChâu, làm cho quân đô .ộ đem 6000 quân sang đàn ápụ ậ- qu Kh nghĩa đàn áp, Bà Tri hi sinh trên núi Tùng .ế ệCâu 8: Nhà ng si ch ách đô nh th nào ?ươ ế- th VI Nhà ng chia ta thành Châuầ ươ ướ- Thi hành nh ng chính sách:ữ+ Phân bi không cho ng Vi gi nh ng ch quan tr ng.ệ ườ ọ+ ra hàng trăm th thu bóc nhân dân ta.ặ ộCâu Kh nghĩa Lý Bí Xuân thành ?ở ướ ậ- Lý Bí (Lý Bôn) quê Thái Bình. Ông căm ghét ch đô nên ng kh nghĩa.ở ở- Mùa xuân 542, Lý Bí ph kh nghĩa Thái Bình, hào ki kh ngấ ượ ưởng.ứ- Năm543, Nhà ng sang đàn áp cu kh nghĩa nh ng th ng ươ ề- Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngôi hoàng Lý Nam ), tên là Xuân,ế ướ ạd ng kinh đô sông Tô ch, niên hi Thiên c.ự ứCâu 10: Trình bày di bi cu kháng chi ch ng quân ng xâm ?ễ ươ ượ- Tháng 545, Quân ng ti vào ta theo hai ng Th và ươ ướ ườ ộ- Lý Nam ch ng không i, ph lui quân Tô ch.ế ị- Năm 546, Lý Nam ng quân Đi Tri t.ế ệ- Tr Bá Tiên cho quân đánh úp Đi Tri t, quân Lý Nam tan .ầ ỡ- Năm 548, Lý Nam t.ế ấCâu 11: Tri Quang Ph đánh quân ng nh th nào?ệ ươ ế- Tri Quang Ph ch Tr ch làm căn kháng chi n.ệ ế- Cu kháng chi gi ng co kéo dài, mãi năm 550 nhà ng có lo n, Tr báộ ươ ầTiên c, Tri Quang Ph ch ph công kháng chi giành th ng i.ề ướ ợ- Đánh quân ng, Tri Quang Ph lên ngôi vua, là Tri Vi ng, ôngạ ươ ươcho ch chính quy n.ổ ềCâu 12: Xuân và thúc nh th nào?ướ ế- Tri Quang Ph lên ngôi vua Tri Vi ng), ch chính quy n.ệ ươ ề- -- 20 năm sau, Lý Ph ngôi và lên làm vua.ậ ướ- Năm 603, 10 quân Tùy vây Lý Ph Loa, Lý Ph Trungạ ềQu c.ố- Xuân .ướ ổCâu 13: ách đô nhà ng ta có gì thay ?ướ ườ ướ ổ- Năm 618, Nhà ng thành Trung Qu c, ta ch đô nhàườ ướ ủĐ ng.ườ- Năm 679, An Nam thành đô ph tr ng Bình.ổ ố- Nhà ng ra hàng trăm th thu dân ta ng quý hi m.ườ ếCâu 14: Trình bày di bi cu kh nghĩa Mai Thúc Loan năm 722 ?ễ ở- Mai Thúc Loan ng làng Mai Ph nh làm thuê ki ng.ườ ố- Kho ng th VIII, Mai Thúc Loan kêu ng kh nghĩa.ả ườ ở- Nghĩa quân nhanh chóng th ng nhi i.ắ ơ- Ông ch vùng Sa Nam ng căn và ng Mai )ọ ế- Năm 722, ng Hút ch huy 10 van quân sang đàn ápươ ỉ- Mai thua tr n, kh nghĩa th i.ắ ạCâu 15: Trình bày di bi kh nghĩa Phùng ng (776 791) ?ễ Phùng ng quê ng Lâm, là ng có kh và có lòng th ng ng i.ư ườ ườ ươ ườ- Năm 776, Phùng ng cùng em trai ng kh nghĩa ng Lâm, nhânư ườ ượdân ng hử ộ- Phùng ng chi ng Bình, Sau đó ông con trai là Phùng An lên thay,ư ượ ấn nghi cha.ố ệ- Năm 791, Nhà ng đem quân sang đàn áp cu kh nghĩa.ườ ởCâu 16: Chăm Pa ra nh th nào ?ướ ế* Hoàn nh ra i: Vào th II nhà Hán suy u, không th ki soát cácả ượqu xa, ng đó vào năm 192- 193 nhân dân huy ng Lâm sậ ượ ướ ựlãnh Khu Liên đã ch ng quân đô nhà Hán và giành cạ ượđ p, Khu Liên ng là vua, tên là Lâm p.ộ ướ ấ* Quá trình phát tri n:ểVua Lâm công các láng gi ng, ng lãnh th phía và phíaấ ướ ắNam, sau đó tên thành Chăm Pa, đóng đô Sin-ha-pu-ra Qu ng Nam).ổ ướ ảCâu 17: Tình hình kinh văn hóa Cham Pa th II- nh th nào ?ế ế- Kinh Bi tr ng tr và làm th i, đámh cá, khai thác ng, trao buônế ổbán ngoài. Nên kinh phát tri ng các vùng lân n.ớ ướ ươ ậ- Văn hóa: Ng Chăm có ch vi riêng.ườ ế+ Tôn giáo theo Bà La Môn, ph t.ạ ậ+ táng ng ch t.ỏ ườ ế+ Ngh thu ki trúc và điêu kh đáo.ệ ộ+ Ng Chăm và dân Vi có quan ch ch lâu i.ườ Câu 18 Khúc Th ng quy ch trong hoàn nh nào ?ừ ả- Cu th IX Trung Qu nhà ng suy u, Khúc Th kh iố ườ ởnghĩa.- Năm 905, Khúc Th chi ng Bình ng là Ti xây ngừ ượ ựchính quy ch .ề ủ- Năm 906, Vua ng bu ph phong Khúc Th làm Ti An Nam đôườ ứh .ộ- -- Năm 907, Khúc Th t, con là Khúc lên thay cách ti nhân dânừ ộng .ủ ộCâu 19: Trình bày cu kháng chi ch ng quân xâm Hán ng Đình Nghộ ượ ươ ệ(930 931) Năm 918, Khúc t, Khúc Th Mĩ lên thay, th ph nhà ng ươ- Năm 930, Quân Nam Hán đánh sang ta.ướ- Khúc Th Mĩ ch ng không Qu ng Châu Trung Qu c.ừ ố- Năm 931, ng Đình Ngh công ng Bình, quân Nam Hán đánh tan, ngươ ươĐình Ngh ng là Ti ti xây ng chính quy n. ềCâu 20: Ngô Quy đã chu đánh quân xân Nam Hán nh th nào ?ề ượ ế- Năm 937 ng Đình Ngh Ki Công Ti gi ch làm Ti .ươ ứ- Ngô Quy Thanh Hoá kéo quân ra tr tên Ki Công Ti n.ề ễ- Ki Công Ti nhà Nam Hán ch ng Ngô Quy n.ề ề* ho ch Ngô Quy n:ế ề- Năm 938 tin quân Nam Hán vào ta, Ngô Quy nhanh chóng kéo quân vàoượ ướ ềthành La ng Bình- Hà i) gi Ki Công Ti chu đánh gi c.ạ ặ- nh ho ch tiêu di gi trên sông ch ng.ự ằ- Ông dùng nh n, đóng xu ng lòng sông ch ng hi mọ ểy bi n, cho quân mai ph hai bên sông.ế ờCâu 21: Em hãy trình bày Chi th ng ch ng năm 938 Ngô Quy ?ế ềa/Di bi n:ễ ế- Cu năm 938 đoàn thuy chi Nam Hán do Ho ng Tháo ch huy kéo vàoố ỉc bi ta.ử ướ- Ngô Quy đã cho đoàn thuy nh ra khiêu chi nh ch ti sâu vào bãi cề ọng lúc tri đang lên.ầ ề- Khi tri rút Ngô Quy toàn đánh qu tr i.ướ ạb- qu Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán nh rút quân c. Tr nế ướ ậB ch ng Ngô Quy thúc th ng i.ạ ợCâu 22: Vào công nguyên, ng qu Phù Nam hình thành và phát tri nầ ươ ượ ểtrên vùng nào?ấV ng qu Phù Nam hình thành và phát tri trên vùng ng ng sông uươ ượ ửLong.Câu 23: ng ng dân Phù Nam đã sâu trong văn hóa khuộ ủv ng ng sông Long nói chung và nh Giang nói riêng là gì?ự ậĐó là văn hóa Óc Eo.ề Thu ng, Ngày tháng năm 2017ậ ưDuy BGH Tr ngổ ưở Phan Qu cả ố- --