Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn vật lý (6)

61373066623435316663336338653235323662666636626665333731613335616165316465396435373634353835333534343832633836326466616530626237
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:38 PM ngày 26-06-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS VŨ LƯỜ THI TH TUY SINH 10 THPT NĂM 2018 2019Ề Môn thi LÍẬTh gian làm bài: 60 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ Mã thi 209ềH tên thí sinh:..................................................................... ọCâu Đi tr Rệ ở1 10 ch hi đi th nh vào hai nó là Uị ượ ủ1 6V. Đi tr Rệ ở2 =5 ch hi đi th nh vào hai nó là Uị ượ ủ2 4V. Đo ch Rạ ồ1 và R2 iắ ốti ch hi đi th nh vào hai đo ch này là:ế ượ ạA. 10V. B. 12V. C. 9V. D. 8VCâu 2: Dòng đi ng xu hi trong cu dây kín khi:ệ ẫA. ng xuyên qua ti di cu dây bi thiên.ố ườ ếB. ng xuyên qua ti di cu dây n.ố ườ ớC. không có ng nào xuyên qua ti di cu dây .ườ ộD. ng xuyên qua ti di cu dây gi không i.ố ườ ượ ổCâu 3: Cho đo ch (Rạ ạ1 ntR2 // R3. Bi Rế1 7W R2 8W R3 10W ng dòng đi qua Rườ ệ2 là 2A. ng dòng đi quaườ R3 làA. 2A B. 3A C. 2,5A D. 1,6ACâu 4: AB tr th kính có tiêu 20cm và cách th kính kho ng OA cho nhâ ướ ảA’B’ cao ng AB thìằ âA. OA 15cm. B. OA 40cm. C. OA 10cm. D. OA 60cm.Câu 5: bóng đèn Đ(12V 6W) ti bi tr Rắ ởb vào hi đi th U=18V. Mu đèn sángệ ốbình th ng thì ph đi ch nh bi tr có tr ng:ườ ằA. B. C. 12 D. WCâu 6: Cho ch đi Rạ ồ1 song song Rắ ớ2 bi Rế1 20Ω, hi đi th ch là 12V và côngệ ạc dòng đi qua đo ch song song trong 10 giây là 144J. Tr Rủ ủ2 là:A. 20Ω B. 30Ω C. 40Ω D. 50ΩCâu 7: Ch câu đúng.ọA. gi màu ánh sáng cũng có màu vàng.ờ ướ ỏB. bìa màu ánh sáng có màu vàng.ờ ướ ẽC. gi màu tr ng ánh sáng nào cũng có màu tr ng.ờ ướ ắD. gi màu đen ánh sáng nào cũng có màu đen.ờ ướCâu 8: Phát bi nào sau đây là không đúng khi nói nam châm?ềA. ch trên nam châm hút nh nh nhau.ọ ưB. Khi đôi nam châm, ta hai nam châm i.ẻ ượ ớC. Nam châm hút các làm ng t, niken.ượ ắD. Nam châm luôn có hai và Nam.ừ ắCâu 9: Cho ch đi Rạ ồ1 nt (R2 //R3 vào hi đi th 5V Bi t: Rắ ế1 R2 =10 R3 15 ngườ dòng đi qua đi trộ R3 làA. 0,2A B. 0,1A C. 0,3A D. 0,5ACâu 10: ng th ph đeo th kính phân kì có tiêu 50cm (kính đeo sát t) thì nhìn xa vôộ ườ ược không ph đi ti t. Khi không đeo kính ng nhìn rõ xa nh là:ự ườ ượ ấA. 48cm. B. 100cm. C. 50 cm. D. 25cm.Câu 11: Áp ng qui bàn tay trái xác nh chi dòng đi trong dây ẫnh hình có chi u:ư A. ph sang trái.ừ ảB. trái sang ph i.ừ ảC. tr ra sauừ ướ ph ng hình vặ .D. sau tr cừ ướ ph ng hình vặ .Câu 12: Chi tia sáng trong ra không khí, tia sáng phân cách góc 60ế ướ thì:A. .góc khúc 30ạ 0. B. góc khúc ng 30ạ 0.C. góc ng 60ớ 0D. A, B, sai.ả Trang Mã 209ềCâu 13: Công th nào đây là đúng trong ch có hai đi tr song song :ứ ướ ắA. 2121RRII B. 1221UUII C. I1 I2 D. I1 I2Câu 14: Khi quan sát nh qua kính lúp ta ph nh sau:â ưA. Ngoài kho ng tiêu kính lúpả B. Trong kho ng tiêu kính lúpả ủC. xa kínhặ D. sát vào kính lúp.ặ ặCâu 15: ng khi không đeo kính có th nhìn rõ các nh cách 40cm.Xác nh ườ tiêu cực kính mà ng đó đeo sát có th nhìn rõ các nh cách 25cm .ủ ườ ắA. 40cm B. 33,33cm C. 66,67cm D. 50cmCâu 16: Trong các công th sau đây, công th nào là công th tính đi tr ng ng hai đi trứ ươ ươ ởm ti ?ắ ếA. 2121RRRR B. =2111RR C. 21111RRR D. R1 R2Câu 17: ngày, bóng đèn 220V 75 th trung bình gi hi đi th 220V. Đi năng tiêuắ ệth trong tháng (30 ngày) là :ụ ộA. 90 kJ. B. 9000J. C. 36000W.s. D. 9kW.h.Câu 18: Trong ng đi n, góp đi có tác ngộ ụA. tích tr đi cho ng .ữ ơB. làm chi dòng đi trong khung dây .ổ ệC. là ph chính làm bi đi năng thành năng.ộ ơD. làm cho dòng đi vào ng nh n.ệ ơCâu 19: Ampe xoay chi ch giá tr :ế ịA. trung bình ng dòng đi xoay chi uủ ườ .B. hi ng ng dòng đi xoay chi u.ệ ườ ềC. ng dòng đi xoay chi u.ự ườ ềD. ti ng dòng đi xoay chi u.ự ườ ềCâu 20: Trên giá kính lúp có ghi 2,5X.Đó là:ỡ ộA. th kính có tiêu 2,5 cmộ B. th kính có tiêu 10 cmộ ựC. th kính phân kì có tiêu 10 cmộ D. th kính phân kì có tiêu 2,5 cmộ ựCâu 21: Trên ng dây đi công su đi xác nh hi đi th 100 000V. công su tộ ườ ướ ấhao phí vì nhi gi đi 16 thì ph dùng hi đi th hai ng dây đi là :ỏ ườ ệA. 400 000V B. 160 000V C. 200 000V D. 50 000VCâu 22: Trong ngu sáng sau đây, ngu không phát ra ánh sáng tr ng là:ố ắA. đèn LED.ộ B. ng đang cháy.ộ ếC. Tr iặ D. Bóng đèn pin đang sáng.Câu 23: Chi tia sáng vào th kính .Tia ló ra kh th kính song song tr chính,ế ụn uếA. tia kì.ớ ấB. tia song song tr chính.ớ ụC. tia đi qua quang tâm mà không trùng tr chính.ớ ụD. .tia đi qua tiêu đi tr th kính.ớ ướ ấCâu 24: Cho ch đi bi trồ và đi tr ti vào hi đi th hai ngu là U.ắ ồKhi đi ch nh Rề ta th có giá tr Rb là Rấ ủ1 và R2 thì công su tiêu th Rấ có cùng tộgiá tr Tính giá tr đi tr Rị ởA. B. C. D. 10 WCâu 25: Cho hai đi tr song song, quan gi nhi ng to ra trên dây và đi tr aệ ượ ủnó bi di nh sau:ượ ưA. 21QQ 12RR B. Q1 R2 Q2 .R1 C. 21QQ 21RR D. Q1 Q2 R2 .R1Câu 26: Hãy theo đúng trình các ti hành thí nghi xác nh đi tr dây nắ ướ ẫb ng ampe và vôn :ằ ế1. Ghi các qu đo vào theo ng;ế ượ ả2. vào hai dây các giá tr khác nhau, đo và ch qua dây đó.ặ Trang Mã 209ề3. Tính giá tr trung bình ng đi tr .ị ở4. vào li đo và công th nh lu Ôm tính tr đi tr dây đang xét trong iự ượ ỗl đo.ầ A. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 2, 3. C. 2, 1, 4, 3. 2, 3, 1, 4. Câu 27: nào sau đây không ph iả là đi năng tiêu th ?ơ ụA. J/s B. kWh. C. D. W.sCâu 28: Hình bên ng dây có dòng đi và các kim nam châm. Trong đó có kim sai đó là: A. Kim 1.ố B. Kim 2.ốC. Kim 3.ố D. Kim 4.ốCâu 29: Hi ng quang cây th hi :ệ ượ ệA. Tác ng đi ánh sáng tr i.ụ B. Tác ng ánh sáng tr i.ụ ờC. Tác ng sinh ánh sáng tr i.ụ D. Tác ng nhi ánh sáng tr i.ụ ờCâu 30: bóng đèn lo 220V 40W và đi lo 220V 800W ng hi đi thộ ượ ếđ nh c, ngày trung bình đèn ng gi ng 1,5 gi Giá KWh đi 1500 ng. Tínhị ồti đi ph tr thi trên trong 30 ngày?ề ịA. 6480 ngồ B. 64 800 ngồ C. 648 000 ngồ D. 46 800 ngồCâu 31: bi tr con ch có đi tr nh là 62,8 Ω. Dây đi tr bi tr là dây kimộ ợnicrom có ti di 0,22 mmế và qu xung quanh lõi tròn có ng kính 2cm. Cho đi trượ ườ ởsu kim nicrom là 1,1.10ấ -6 Ω.m. Tính vòng dây bi tr nàyố ởA. 300 vòng B. 200 vòng. C. 500 vòng. D. 400 vòng .Câu 32: AB tr th kính phân kì và th kính tầ ượ ướ có cùng tiêu cự Th kính phân kìấcho nh Aả ả1 B1 th kính cho nh Aấ ả2 B2 thìA. A1 B1 >A2 B2 B. A1 B1 A2 B2 C. A1 B1 A2 B2 D. A1 B1 A2 B2 .Câu 33: Cho hai đi tr Rệ ở1 và R2 ti pắ nhauớ Bi Rế1 R2 hi đi th hai đi tr Rệ ở2 đođ là 4V Hi đi th hai đo ch làượ ạA. 12V. B. 4V. C. 16V. D. 20V.Câu 34: Khi vào hai dây hi đi th 6V thì ng dòng đi qua nó là 0,5A.N hi uặ ườ ệđi th vào hai dây tăng thêm 24V thì ng dòng đi qua nó là:ệ ườ ệA. 3A. B. 1A. C. 2,5A. D. 1,5A.Câu 35: Tác ng nào ph thu vào chi dòng đi ?ụ ệA. .. Tác ng .ụ B. Tác ng quang.ụ C. Tác ng nhi t.ụ D. Tác ng sinh lý.ụCâu 36: sáng AB song song và cách màn nh kho ng 60cm. Trong kho ng gi và màn, ta diâ âchuy th kính sao cho tr chính luôn vuông góc màn thì th ch có trí th uể ấkính cho nh rõ nét trên màn. Tiêu th kính là:ả ấA. 20cm B. 15cm C. 60cm D. 30cmCâu 37: vòng dây cu và cu th máy bi th có 15000 vòng và 150ố ượvòng. hi đi th gi hai cu th là 220V, thì hi đi th gi hai cu làế ấA. 2200V. B. 22000V. C. 2,2V. D. 22V.Câu 38: sáng tr th kính phân kì cho:â ướ ẽA. nh o, ng chi u, nh ượ t.â B. nh th t, cùng chi u, nh tả âC. nh o, cùng chi u, nh t.ả D. nh th t, cùng chi u, t.ả âCâu 39: dây có đi tr R. ng th gi ng kính dây đi và tăng chi dài thìế ườ ầđi tr dâyệ thay nh th nào?ổ ếA. Gi nả B. Tăng 1,5 nầ C. Tăng 12 n.ầ D. Tăng n.ầCâu 40: Khi ch nh cao 1,5m cách máy nh 6m. Bi kho ng cách kính phim làụ ế4cm. Chi cao nh trên phim làề âA. 2cm. B. 1,5cm. C. 2,5cm. D. 1cm.---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã 209ề1234