Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN LỚP 10 HỌC KỲ II (3)

7a1b790f9c96e4305c1dedc157b9c3ee
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-06 15:48:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THAM KH KI TRA KÌ II ỌMÔN TOÁN 10ỚTh gian: 90 phútờI. Ph chung:ầ (7,0 đi m)ểCâu 1: (1,5 đi m) Gi các ph ng trình sau:ể ươ3176522xxxxCâu 3, đi m)ể Cho phöông trình 2( 2) 2(2 3) 0m m- (1) a) Tìm ph ng trình (1) có nghi ươ ệb) Tìm ph ng trình (1) có nghi phân bi xể ươ ệ1 x2 thõa mãn x1 x2 x1 .x2 2013Câu 3: (2,5 đi m) Trong ph ng Oxy, cho ABC A(1; 2), B(2; –3), C(3; 5)ớa) Vi ph ng trình ng quát ng cao A.ế ươ ườ ừb) Vi ph ng trình ng tròn tâm và ti xúc ng th ng AC.ế ươ ườ ườ ẳc) Tính góc gi hai ng th ng AB, AC.ữ ườ ẳII. Ph riêngầ (3,0 đi m)ể1. Theo ch ng trình Chu nươ ẩCâu 4a: (2,0 đi m)ểa) Gi ph ng trình:ả ươx x25 4- .b) Ch ng minh ng th sauứ xxxxxsin2cos1sincos1sinCâu 5a: (1,0 đi m) Cho đi A(1;1) và B(4;-3) và ng th ng (d): x-2y-1=0.ể ườ ẳTìm đi trên (d) sao cho kho ng cách ng th ng AB ng 6.ể ườ ằ2. Theo ch ng trình Nâng caoươCâu 4b: (2,0 đi m)ểa) Gi ph ng trình:ả ươ2 25 10 15x x- b) Ch ng minh ng )0(sincot21sincos1sincos122xxxxxx .Câu 5b: (1,0 đi m)ể Cho ()2 2: 0C y+ và 3x-4y-2=0D Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ 'D song song ắ() hai đi phân bi và ệB sao cho 5AB= --------------------H t-------------------ế1Đ 4ề ĐÁP ÁN THI TH KÌ ỌMôn TOÁN 10ớTh gian làm bài 90 phútờCâu dungộ Điểm1 a)x xx xx223 21 0( 1)( 1)1- +> >- +-0,50B ng xét và lu n: ậx2( 1) ;13æ öÎ Èç ÷è 0,50b)x x22 19 0+ <0,50x1;63æ öÛ Îç ÷è ø0,502 a)L các thành tíchớch 500 ạ(theo giây) sầ su (%)ầ ấ[6,0; 6,5) 6,06[6,5; 7,0) 15,15[7,0; 7,5) 10 30,30[7,5; 8,0) 27,27[8,0; 8,5) 12,12[8,5; 9,0] 9,1033 100% 0,50b)x6,25.2 6,75.5 7,25.10 7,75.9 8,25.4 8,73.37,5033+ += »0,503 a)x xx xx x221 cos2 sin2 (cos sin (cos sin )(cos sin )1 cos2 sin2(cos sin (cos sin )(cos sin )+ +=- -- +0,50x xxx x(cos sin ).2coscot(cos sin ).( 2sin )-= =-- -0,50b)Ta có: xx x1 23 tan cot sin2sin .cos sin2 3= 0,50x x0 cos2 04 2p p< >0,25x x2cos2 sin 2Þ -4 519 3= =0,254 a) A(–1; –2), B(3; –1), C(0; 3). là tr tâm ABC.BC pttq AH y( 3; 4) 3( 1) 4( 2) 0= =uuur0,50AC pttqBH y(1;5) :1( 3) 5( 1) 0= =uuur0,50b) To tr tâm H(ạ x;y là nghi :ệ ệx yHx 17 113 0;5 019 19æ öì- =Û -ç ÷í+ =è øî 0,502Bán kính ng tròn ườR AH2 22 217 11 451 219 19 19æ ö= =ç ÷è 0,25Ph ng trình ng tròn: ươ ườx y2 217 11 4519 19 19æ ö- =ç ÷è 0,255a a)xx xx x22 245 45 16 8ì£- Ûí- +î0,50xxx4101033ì£ïÛ =í=ïî0,50b)x mx m22 0- có hai nghi ng phân bi tệ ươ ệ mS mP 25 02 0( 5) 0Dì¢= >ïí= >ï=- >î 0,50 mmm05ì"ï>íï<-î vô nghi không có giá tr tho mãn yêu uả ầđ bài.ề 0,506a(E): yx y2 22 29 36 136 4+ 0,25 aabbc22636244 2ì=ìïï=Þ =íí=ïîï=î0,25Đ dài các tr c: 2ộ 12, 0,25To các tiêu đi m: ể()()F F1 24 2; 2; 0- 0,255b a)x x( 5)( 2) 3) 0+ x2 23 10 0+ =0,25 tt t223 03 10 0ìï= ³í+ =ïî tt loaïit23 05 )2ì= ³ïíé=-ïê=ëî0,25 xx xx213 24é=+ Ûê=-ë0,50b)x mx m22 0- có hai nghi âm phân bi ệ mS mP 25 02 0( 5) 0Dì¢= >ïí= <ï=- >î 0,50 mm mm0 55ì"ï< <-íï<-î0,506b(P): x24= 2= F(1; 0) 0,25F(1; 0) là nh (H) 1Tâm sai: ce ca3 3= 0,25b a2 23 2= =0,253Ph ng trình (H): ươyx2212- 0,25---------------------------H t-----------------------------ế4