Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-22 18:05:03 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn CHUYÊN TRUYỀN BIẾN TRÚC CHƯƠNG: phần truyền phân trình: nhân sao) Phiên (tổng ARN) Dịch (sinh Điều hoạt động gen. Biến biến biến trúc biến lượng DUNG KIẾN THỨC ĐẠT: Gen, truyền, biết, thông hiểu: Khái niệm gen, trúc chung gen? truyền, điểm truyền, lượng truyền, lượng truyền lượng truyền không những nào? trình nhân AND: Diễn trong loại enzim tham gia, chức năng từng loại enzim nhân đôi? trình diễn theo nguyên nào? quả? nghĩa? dụng dụng trúc không phân mảnh sinh nhân phân mảnh sinh nhân thực nghĩa truyền truyền cùng loại axitamin thái hóa) điểm (thường giống nhau, khác nhau trình nhân loại nào? sao? trên chạc mạch tổng liên tục, mạch tổng gián đoạn? trình virus diễn theo nguyên nào? điểm khác biệt nhân nhân sinh nhân thực Giải được liên quan trúc gen, liên quan công thức tính:Doc24.vn Chiều dài, khối lượng liên hiđro Tổng từng loại trường, liên photphođieste cộng trị), phân mạch kép, thẳng phân mạch kép, vòng. Phiên biết, thông hiểu: trúc từng loại chức năng? Diễn trong bào, loại nào? loại enzim tham gia? chức năng? phiên Chiều mạch khuôn tổng ARN? chiều tổng ARN? khác nhau giữa phiên sinh nhân sinh nhân thực? Phiên diễn theo nguyên nào? trình phiên Phân được tổng trong nhân, trước chất thực hiện chức năng được biến nào? dụng, dụng Phân biệt được khác nhau trúc, thời gian loại ARN? dạng nhất trong loại ARN? Điều định biến vùng điều hoặc vùng thúc? Chức năng enzim polymeraza khác enzim tham trình AND? Giải được liên quan trúc phiên Tính chiều dài, Tổng từng loại trường cung cấp. liên cộng hình thành liên hiđro Dịch biết, thông hiểu Diễn trong bào? thành phần tham trực tiếp trình dịch loại enzim tham gia, chức năng từng loại? dịch quả? polyribôxôm trong dịch trình dịch diễn theo những nguyên nào?Doc24.vn dụng, dụng định được khác nhau giữa dạng tập: tổng được nhiêu nhân thực) Chuỗi poly peptit hoàn chỉnh nhiêu axit amin hiện liên quan giữa trình nhân đôi, trình phiên dịch Điều hoạt động biết, thông hiểu điều hoạt động gen? nào? Operon? hình trúc Operon lac? Giải thích được điều hoạt động trong trường Lactozơ (chất ứng) không Lactozơ? dụng dụng cao. giống khác nhau giữa điều tính dương tính? điều biến hưởng hoạt động nhóm trúc biến gen: biết, thông hiểu: Khái niệm ĐBG, điểm? điểm ĐBG? ĐBG, thuộc những nào? nhân loại nào? nhân điểm khác nhiên? dạng điểm từng dạng trúc mARN trúc protein điều khiển tổng hợp? Nguyên nhân, phát sinh ĐBG? biến gen, biến nghĩa tiến chọn giống? dụng dụng cao: ĐBG, phải động nhân trung gian trong hiệu nhất, sao? Trong dạng điểm, dạng nhất, sao? thay thường Thay truyền hưởng trúc phân nhất, sao?Doc24.vn Loại hưởng thành phần hóa? hưởng nghiêm trọng trình dịch thuộc những nào? những điều kiện được truyền sinh tính? được chuyển khác năng: được phiên nhiều hoặc không được phiên sao? Giải được liên quan (đặc biệt liên quan định dạng Nhiễm trúc biết, thông hiểu trưng hình thái, lượng loài? Chứng minh SLNST không phản tiến loài? được trúc siêu hiển sinh nhân thực? xoắn theo nhiều khác nhau? biến hình thái trình phân bào? trúc NST? dạng? nghĩa từng dạng? Dạng trúc không thay lượng trên NST? dụng dụng cao: nhân thực kích thước nhưng được trong nhân được xoắn theo nhiều khác nhau nghĩa phần dạng trúc thường hại, thậm chết Dạng hưởng nghiêm trọng nhất, hưởng nghiêm trọng nhất, sao? Loại trúc nhanh chóng hình thành loài mới, sao? Trong trường đoạn hưởng nghiêm trọng đoạn điều kiện ĐBG? khác nhau trên trong dạng trúc những khác nhau không? sao? biến lượng biết thông hiểu dạng ĐBSL NST, những dạng nào? lệch bội, bội? phát sinh lệch bội, chẵn, bội? nghĩa lệch bội, bội? biết trong chọn giống, tiến hóa?Doc24.vn được phát sinh dạng lệch người từng dạng? Phân biệt được bội? dụng dụng lệch thường nặng bội? chứng người chứng biến nhất trong chứng liên quan ĐBSLNST? thường năng song được loài mới? giảm nhưng trong nhiên biến? bội? được dạng chương, như: loài lưỡng (2n) nhiêu loại lệch, lệch kép? được loại giao từng loại AAA, AAa, Aaa, AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa định được phân kiểu gen, kiểu hình phép giữa nhau?Doc24.vn CHƯƠNG: LUẬT TRUYỀN NHẬN THỨC Kiến thức sinh nhận biết thông hiểu: khái niệm, luật: Khái niệm: phép nhiều tính trạng, nhiều tính trạng, kiểu gen, kiểu hình, thuần chủng, trội, hoàn toàn, không hoàn toàn, đồng trội, liên kết, hoán tương gen, giới tính, phản kiểu gen... luật: phân phân lập, liên kết, hoán tương tác, tương cộng gộp, tương sung, truyền giới tính, truyền liên giới tính, truyền ngoài nhân... điểm luật, hiện tượng Phân biệt chất luật truyền Phân biệt điều kiện nghiệm đúng luật. nghĩa luật truyền được trình phần dung phần sau) Kiến thức sinh dụng: Giải quyết toán luật truyền giản, luật truyền ràng dụng công thức tổng quát trong luật phân tập. Giải thích hiện tượng thực liên quan nghĩa luật truyền Kiến thức sinh dụng Giải suất, phép nhiều tính trạng trong tính trạng truyền theo luật khác nhau. dụng kiến thức giải quyết tình huống thực cuộc sống sinh giới cao. (Trong phần dụng dụng cao, giáo viên hướng sinh nhận dạng tập, hướng năng giải nhanh toán phục việc trắc nghiệm sinh, ngoài mang tính liên quan thực bệnh truyền người )Doc24.vn PHẦN KIẾN THỨC THÔNG HIỂU LUẬT MENĐEN: LUẬT PHÂN Phương pháp nghiên truyền Menđen: Phương pháp phân tích truyền giống lai: Bước dòng thuần chủng từng tính trạng. Bước dòng thuần chủng khác biệt nhau hoặc nhiều tính trạng phân tích Bước dụng toán suất phân tích lai, thuyết giải thích quả. Bước Chứng minh thuyết bằng thực nghiệm. Phương pháp phân tích Menđen: phân 3:1. phấn phân tích phân Menđen thấy thực chất 1:2:1 Hình thành thuyết khoa học: tính trạng nhân truyền định trong nhân truyền không trộn nhau. Giao chứa trong thành viên nhân truyền. tinh giao nhau cách ngẫu nhiên giao chứa trong thành viên nhân truyền hình thành loại giao loại chiếm 50%( 0,5). suất đồng trội 0,5X 0,5=0,25 (1/4) suất 0,25+ 0,25=0,5 (2/4) suất đồng 0,5X 0,5=0,25 (1/4) luật phân tính trạng alen định, nguồn nguồn alen trong cách riêng không trộn nhau. hình thành giao alen phân đồng giao giao chứa alen giao chứa alen kia. III. luật phân Trong sinh dưỡng, luôn thành từng chiếm định trên được locut. giảm phân giao thành viên alen phân đồng giao trong từng tương đồng cũng phân đồng giao LUẬT MENĐEN: LUẬT PHÂN LẬPDoc24.vn nghiệm tính trạng: dung PLĐL Menden: nhân truyền định tính trạng khác nhau phân trong trình hình thành giao học: định tính trạng trên tương đồng khác nhau giảm phân, phân nhau. III. nghĩa luật Menđen đoán trước được lai. khoa thích dạng phong sinh trong nhiên. Bằng phương pháp biến mong muốn trong chăn nuôi trồng trọt. TƯƠNG ĐỘNG HIỆU Tương Khái niệm: động giữa trong trình hình thành kiểu hình. chất tương giữa phẩm chúng trong trình hình thành kiểu hình. Tương sung Khái niệm Tương sung kiểu tương trong cùng động hình thành kiểu hình mới. A-B- định kiểu A-bb; aaB- aabb định trắng. AaBb AaBb kiểu hình trắng Tương cộng gộp: Khái niệm: kiểu tương trong alen trội tăng biểu hiện kiểu hình chút người nhất (A,B,C) trên tương đồng khác nhau phối. Phần tính trạng lượng (năng suất) nhiều định tương theo kiểu cộng định. động hiệu gen: Khái niệm: hưởng biểu hiện nhiều tính trạng khác hiệu. hồng bình thường hồng lưỡi liềm loạn bệnh trong những trường trên không nhận rộng thêm thuyết Menden. LIÊN Liên genDoc24.vn phân ADN. Trên phân chứa nhiều gen, chiếm định trên (lôcut) trên truyền cùng nhau nhóm liên kết. nhóm liên lượng trong (n). nghĩa hiện tượng liên trên cùng luôn truyền cùng nhau. Trong nhiên nhiều khác nhau giúp sinh thích nghi trường được trên cùng giúp định loài. Trong chọn giống biến chuyển đoạn, chuyển những cùng giống điểm mong muốn. HOÁN Hiện tượng alen nhau trên tương đồng HVG. hiện tượng hoán gen: Trong giảm phân giao tiếp trao chéo giữa trong tương đồng hoán gen. hoán (f%) giao hoán hoán (f%) 50%) càng nhau trên càng ngược càng lớn. nghĩa hiện tượng hoán gen: hiện tượng hoán nhiều loại giao hình thành nhiều nguồn nguyên liệu biến truyền trình tiến công chọn giống. hoán trình trên (xây dựng được gen). hoán cM(centimoocgan). truyền giúp đoán trong phép lai, nghĩa trong công chọn giống nghiên khoa học: giảm thời gian chọn giao phối TRUYỀN LIÊN GIỚI TÍNH TRUYỀN NGOÀI NHÂN truyền liên giới tính giới tính định giới tính bằng giới tính chứa định giới tính. định tính trạng thường. giới tính tương đồng hoặc không tương đồng XY). Trên giới tính đoạn tương đồng (giống nhau giữa NST) những đoạn không tương đồng (chứa khác nhau trưng định giới tính bằng giới tính.Doc24.vn Dạng Người, thú, ruồi giấm... Chim, bướm... Dạng Châu chấu truyền liên giới tính: trên điểm: thuận nghịch khác nhau. định trên không alen tương trên (XY) được biểu hiện kiểu hình. Tính trạng xuất hiện giới nhưng không nhau. hiện tượng truyền chéo trên điểm trên không alen trên Tính trạng biểu hiện giới (chứa hiện tượng truyển thẳng (Truyền 100% giới giao nghĩa truyền liên giới tính: Phát hiện giới tính nuôi định tính trạng nhận biết giới tính giúp chăn nuôi hiệu cao. truyền ngoài nhân 1.Biểu hiện: thuận, nghịch khác nhau. luôn kiểu hình giống Giải thích tinh giao truyền nhân trứng. trong chất (trong hoặc lạp) được truyền chất trứng. Kiểu hình luôn giống luận: thống truyền truyền trong nhân truyền ngoài nhân truyền theo dòng HƯỞNG TRƯỜNG BIỂU HIỆN quan giữa tính trạng (ADN) mARN Pôlipeptit Prôtêin tính trạng. tương giữa kiểu trường: Nhiều hưởng biểu hiện kiểu gen. III. phản kiểu Khái niệm