Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QG MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (5)

e3577545c427e91ec4739d550e292881
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-20 16:21:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ THANH HÓA KH SÁT CH NG 12 TRUNG PH THÔNGẢ ƯỢ ỔNĂM 2017- 2018Ọ Bài kh sát: KHOA XÃ Iả ỘMôn: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát đờ ềĐ kh sát có 04 trang, 40 câu tr nghi mề tên thí sinh: ......................................................................... báo danh: ..............................................................................ốCâu 1: th thu ngh Ianta nh th nào?ấ ướ ượ ếA. ph ch nh tình tr ng hai nhà hai ch chính tr và con ng ướ ướ ườphát tri khác nhau.ểB. ph tr thành qu gia th ng nh t, hòa bình, dân ch và tiêu di ch nghĩaướ ủphát xít.C. ph ch nh chi đóng lâu dài quân các ng minh.ướ ướ ồD. tr thành qu gia p, th ng nh t, dân ch và hòa bình.ướ ủCâu 2: ki nào đánh căn ch nghĩa th dân cũ cùng th ng thu aự ịc chúng Châu Phi?ủ ởA. Năm 1960 “Năm Châu Phi” .B. Ngày 11/11/1975 ng hòa Nhân dân Ăngola ra iướ .C. Năm 1962 Angieri công nh pượ .D. Năm 1974 th ng Cách ng Êtiopia.ắ ạCâu 3: Đi khác bi trong chính sách ngo các Tây Âu trong nh ng năm 1950 1973 soể ướ ữv nh ng năm 1945 1950 làớ ữA. chính sách liên minh Mĩ, th hi chính sách bi p.ừ ậB. liên minh Mĩ, khác ng đa ng hóa quan ngo i.ộ ạC. Anh ti liên minh Mĩ, Pháp và tr thành tr ng Mĩ.ế ủD. ti hành tác, liên khu c.ế ựCâu 4: ki nào xác nh đã nên cu kh ng ho ng chính tr sâu c, song đi ki ngự ượ ổkh nghĩa ch chín mu ta?ở ướA. Nh chính Pháp.ậ B. Nh nh vào Đông ng.ậ ươC. Nh hàng ng minh.ậ D. Kh nghĩa th i.ở ạCâu 5: Lí do khách quan làm cho không th hi ho ch vào Anh năm 1940 làứ ượ ướA. quân đã suy do đánh chi nhi Châu Âu.ộ ướ ướ ởB. Anh có th không quân và quân.ư ảC. Liên Xô đã tuyên chi tr phía Đông.ế ậD. Hoa Kì vi tr cho Anh.ắ ợCâu 6: ngh nào sau đây ng ng Đông ng ươ không tr ti xác nh nhi choự ụcách ng Vi Nam là ch ng ch nghĩa phát xít?ạ ủA. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 1941.ộ ươ ươB. ngh Ban Th ng Trung ng ng ng Đông ng tháng 1945.ộ ườ ươ ươC. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 11 1939.ộ ươ ươD. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 1936.ộ ươ ươCâu 7: Trong cu chi tranh xâm Đông ng (1945 1954), ho ch quân nào th dânộ ượ ươ ựPháp đã Th ng Pháp Lanien kh ng nh là “ượ ướ ch ng nh ng Chính ph Pháp mà nh ngẳ ượ ững Mĩ cũng tán thành. Nó cho phép hi ng đi uườ ”.A. ho ch Nava.ế B. ho ch Bôlae.ế ạC. ho ch Lát Tatxinhi.ế D. ho ch ve.ế ơTrang Mã thi 01ềMã thi 001ềCâu 8: Đâu không ph iả là nhi cách ng mi (1954 1965)?ệ ắA. cách ru ng tả B. Khôi ph kinh .ụ ếC. mi ti lên ch nghĩa xã i.ư D. tranh ch ng Mĩ Di m.ấ ệCâu 9: Hình th tranh ch ch ng Mĩ Di nhân dân mi Nam trong nh ng năm sauứ ầHi nh Gi nev làệ ơA. tranh vũ trang.ấ B. tranh chính tr hòa bình.ấ ịC. kh nghĩa giành chính quy n.ở D. Dùng cách ng.ạ ạCâu 10: Đâu là nguyên nhân ch vi hình thành kh ng minh ch ng phát xít?ủ ốA. Liên Xô công.ị B. Mĩ công Trân Châu ng.ị ảC. Anh Mĩ đã thay thái Liên Xô.ổ D. Hành ng xâm ch nghĩa phát xít.ộ ượ ủCâu 11: Lãnh phong trào ng thu ng nào?ạ ươ ớA. Nông dân. B. Th dân.ị C. Văn thân, sĩ phu. D. Ti n.ể ảCâu 12: Hi Giáp Tu kí năm 1874, tri đình Hu đã chính th th nh nớ ướ ậA. sáu nh Nam Kì là thu Pháp.ỉ ộB. ba nh mi Đông Nam Kì là thu Pháp.ỉ ộC. ba nh Tây Nam Kì là thu Pháp.ỉ ộD. sáu nh Nam Kì và Côn Lôn là thu Pháp.ỉ ộCâu 13: Nguyên nhân khác bi phát tri kinh Nh so Mĩ và Tây Âu sauệ ớChi tranh th gi th hai làế ứA. lãnh o, đi ti hi qu Nhà c.ự ướ B. lao ng có trình kĩ thu cao.ộ ậC. ng đi ki khách quan thu i.ậ D. chi phí qu phòng th p.ố ấCâu 14: “Liên các dân áp cùng làm cách ng, đánh qu c”,ạ đây là tôn chỉm đích ch nào?ụ ứA. liên hi thu Pháp.ộ ởB. Vi Nam cách ng Thanh niên.ộ ạC. Vi Nam qu dân ng.ệ ảD. Liên hi các dân áp Đông.ộ ởCâu 15: nào sau đây không ph là minh ch ng cho nh nh “ả ng ng Vi Nam ra iả ờ(3/2/1930) là ngo vĩ cách ng Vi Namướ ”?A. ng ra ch th kì kh ng ho ng ng và giai lãnh o.ả ườ ạB. ng ra đã cách ng Viêt Nam tr thành ph cách ng th gi i.ả ớC. ng ra i, là nhân chu tiên quy nh nh ng phát tri nh ch .ả ướ ửD. ng ra là ph gi ch nghĩa Mác Lê nin, phong trào công nhân và phong ủtrào yêu c.ướCâu 16: Bài kinh nghi quan tr ng nh mà ng ng Vi Nam rút ra vi lãnh oọ th ngắl cu Cách ng tháng Tám năm 1945 là gì?ợ ạA. ch c, lãnh qu chúng tranh ng nhi hình th c.ổ ứB. Phân hóa, cô cao thù trung mũi nh cách ng vào thù th tr t.ậ ướ ắC. Ph có ch tr ng và bi pháp phù tình hình th ti cách ng.ả ươ ạD. Xây ng kh liên minh công nông và tr dân th ng nh t.ự ấCâu 17: Chi th ng nào sau đây coi là c” quân vi chinh Mĩ?ế ượ ễA. ng (Qu ng Ngãi).ạ ườ B. Núi Thành (Qu ng Nam).ảC. Trà ng (Qu ng Ngãi).ồ D. Tây Ninh.Câu 18: Mĩ th hi tham ng bá ch th gi sau Chi tranh th gi th hai làơ ứA. ti kinh và quân to n.ề ớB. ng phong trào cách ng th gi i.ự ớC. suy các châu Âu và Liên Xô.ự ướ ảD. ng các ng minh Mĩ kh ng ch .ự ướ ếCâu 19: Ch tr ng ng bi pháp ti hành cách ta th XX là aủ ươ ướ ướ ủA. Phan Châu.ộ B. Phan Châu Trinh.C. Phan Đình Phùng. D. Tôn Th Thuy t.ấ ếCâu 20: Th dân Pháp th trong ho ch “đánh nhanh th ng nhanh” Đà ng vìự ẵTrang Mã thi 01ềA. quân Pháp không có ng ch huy tài gi i.ườ ỏB. quân Pháp ch quan và ch có chu kĩ càng.ủ ịC. quân dân ta đánh tr quy li nên không th ti sâu vào li n.ị ềD. quân Pháp không quen th th và khí Vi Nam.ủ ệCâu 21: nh Henxinki kí gi 33 châu Âu Mĩ và Canađa đã ra chị ướ ượ ướ ếgi quy gì?ả ềA. văn hóa.ấ B. ch ng kh ng châu Âu.ấ ởC. liên quan kinh tài chính.ấ ếD liên quan hòa bình, an ninh châu Âu.ấ ởCâu 22: đi tr th gi hình thành trong nh ng năm sau Chi tranh thặ ượ ếgi th hai làớ ứA. tr th gi thi trên các th ng tr áp quy th ng tr ượ ướ ịđ các tr n.ố ướ ậB. tr th gi hoàn toàn do ch nghĩa thao túng.ộ ảC. tr th gi có phân tuy tri gi hai phe: ch nghĩa và xã ch nghĩa.ộ ủD. tr th gi thi trên các th ng tr cùng nhau tác th ng tr ượ ướ ịbóc các tr và các dân thu a.ộ ướ ịCâu 23: Khu Gi phóng Vi ví nhả ượ ưA. căn cách ng c.ứ ướ B. th đô kháng chi n.ủ ếC. trung tâm não kháng chi n.ầ D. hình nh thu nh Vi Nam ướ ộl p.ậCâu 24: Trong cu ti công chi Đông Xuân 1953 1954, nhân dân Vi Nam đã bu th dânộ ượ ựPháp ph phân tán ng ra nh ng bàn nào?ả ượ ịA. Đi Biên Ph Sê Nô, Plâyku, a.ệ ưB. Đi Biên Ph Thàkh t, Plâyku, Luôngphabang.ệ ẹC. Đi Biên Ph Sê Nô, Plâyku, Luông Phabang.ệ ủD. Lai Châu, Đi Biên Ph Sê Nô, Luôngphabang.ệ ủCâu 25: Th ch ta trong năm tiên sau Cách ng tháng Tám đã làm rõ lu đi nàoự ướ ểc Ch nghĩa Mác Lênin?ủ ủA. Gi phóng dân li gi phóng giai p.ả ấB. dân li ch nghĩa xã i.ộ ộC. Giành chính quy đã khó, gi chính quy càng khó n.ề ơD. nghi gi phóng dân ph do dân mình quy nh.ự ịCâu 26: ng ch tham gia chi trong chi “Vi Nam hóa chi tranh” Mĩ làự ượ ượ ủA. quân Mĩ. B. quân Sài Gòn.ộC. quân Mĩ và ng minh Mĩ.ồ D. quân Mĩ, quân Sài GònộCâu 27: Nguyên nhân quan tr ng nh cu kháng chi ch ng th dân Pháp xâm aọ ượ ủquân dân ta năm 1858 năm 1884 th i?ừ ạA. Thi ng và giai lãnh đúng n.ế ườ ắB. Pháp có vũ khí hi i.ệ ạC. So sánh ng quá chênh ch, Pháp nh ta.ự ượ ơD. Chi thu sai và thái thi kiên quy đánh gi tri đình.ế ềCâu 28: quan tr ng nh hình thành phong trào yêu và cách ng theo khuynhế ướ ạh ng Vi Nam th XX làướ ỷA. trong xã xu hi nh ng giai p, ng i.ộ ớB. các ng dân ch châu Âu truy bá vào Vi Nam.ư ưở ệC. Chính ph Pháp th hi các chính sách ti thu a.ủ ịD. ng ng Nh cu Duy Tân Minh Tr .ấ ươ ườ ịCâu 29: Đâu không ph là dung ng cách, Trung Qu c?ả ườ ốA. phát tri kinh làm trung tâm.ấ ếB. Chuy sang kinh th tr ng nh ng xã ch nghĩa.ể ườ ướ ủTrang Mã thi 01ềC. Phát tri tính năng ng và nh kinh .ể ếD. Xây ng ch nghĩa xã mang Trung Qu c.ự ốCâu 30: Nhóm các sáng ASEAN ch tr ng ướ ươ “Đ nh xu hàng hóa xu kh u, phátẩ ẩtri ngo th ng”ể ươ đây là dung chi nào?ộ ượA. kinh làm trung tâm.ấ B. Kinh ng i.ế ướ ộC. tác có hi qu kinh .ợ D. Kinh ng ngo i.ế ướ ạCâu 31: Trong giai đo 1950 1973, th kì “phi th dân hóa” ra thu nh ng nào?ạ ướA. Anh, Pháp, Hà Lan. B. Italia, Anh, Đào Nha.ồC. Tây Ban Nha, c, Mĩ.ứ D. Mĩ, Anh, Pháp.Câu 32: Theo th thu các ng qu ngh Ianta, khu Đông Nam thu ph viỏ ườ ạnh ng aả ưở ủA. Các ph ng Tây.ướ ươ B. Mĩ, Anh và Liên Xô. C. Các Đông Âu.ướ D. Anh và Pháp.Câu 33: Đâu là qu cu tranh dân và giai quy li nhân dân Vi Nam?ế ệA. Cách ng tháng Tám thành công (1945).ạ B. Kháng chi ch ng Pháp th ng (1954).ế ợC. ng ng Vi Nam ra (1930).ả D. Kháng chi ch ng Mĩ th ng (1975).ế ợCâu 34: ki nào đánh ng ng Đông ng tr thành ng quy n?ự ươ ềA. ng ng Vi Nam ra i.ả ờB. Th ng Cách ng tháng Tám.ắ ạC. Th ng cu ng tuy qu khóa I.ắ ộD. Vi Nam dân ch ng hòa ra i.ướ ờCâu 35: nào đây Nguy Ái Qu xác nh ng chi cách ng Vi tơ ướ ườ ượ ệNam là “t dân quy cách ng và th cách ng đi xã ng n”?ư ảA. Không ch giành cho dân mà còn giành ru ng cho dân cày.ỉ ấB. Giành cho dân c, công nhân lên chính quy n.ộ ềC. Giành cho dân c, công nhân, trí th lên quy n.ộ ềD. Không ch gi phóng dân mà còn gi phóng xã .ỉ ộCâu 36: So phong trào 1930 1931, đi khác bi ph ng pháp tranh phong trào 1936 -ớ ươ ủ1939 là tranhế ấA. chính tr và vũ trang.ị B. ngh tr ng và vũ trang.ị ườC. công khai và công khai.ử D. ngo giao ng qu chúng.ạ ầCâu 37: Bài kinh nghi nh Vi Nam trong công tác xây ng tr dân th ngọ ốnh giai đo 1930 1945 là gì?ấ ạA. các ng dân c.ậ ượ ộB. Xây ng kh đoàn dân c.ự ộC. Thành các ch yêu c.ậ ướD. Xác nh tiêu tranh đúng n.ị ắCâu 38: Th ng nào nhân dân Vi Nam trong th XX góp ph xóa ch nghĩa th dân trênắ ựth gi i?ế ớA. Kháng chi ch ng Pháp (1945 1954) và kháng chi ch ng Mĩ (1954 1975).ế ốB. Cách ng tháng Tám (1945) và chi th ng Đi Biên Ph (1954).ạ ủC. Cách ng tháng Tám (1945) và kháng chi ch ng Mĩ (1954 1975).ạ ốD. ng ti công và Xuân 1975.ổ ậCâu 39: ng chi cách ng Vi Nam (1930 1975) do ng ra và th hi thànhườ ượ ệcông làA. dân li ch nghĩa xã i.ộ ộB. cách ru ng và ch nghĩa xã i.ả ộC. gi phóng dân li gi phóng giai p. ấD do dân và ch nghĩa xã i.ự ộCâu 40: Đi ng ng trong các chi chi tranh mà Mĩ th hi mi Nam (1954 1975)ể ươ ượ ềlàA. ng quân Mĩ và quân ch làm ng nòng t.ử ượ ốB. ng quân Sài Gòn làm ng tiên phong, nòng t.ử ượ ốTrang Mã thi 01ềC. âm chia lâu dài ta và trong “chi toàn u” Mĩ.ư ướ ượ ủD. nh âm dùng ng Vi Nam đánh ng Vi Nam.ằ ườ ườ ----------- ----------ẾMÃ 011.D 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.A 8.D 9.B 10.D11.C 12.D 13.D 14.D 15.D 16.C 17.A 18.A 19.B 20.C21.D 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.A 28.A 29.C 30.D31.A 32.A 33.C 34.B 35.D 36.C 37.B 38.A 39.C 40.CTrang Mã thi 01ề