Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QG MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (2)

dfde0fbddf745848bce661bca434d817
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-20 16:18:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NINH BÌNHỞ THI TH THPT QU GIAÊ ỐNĂM 2017 2018 OMôn: CH SỊ ỬTh gian lam bai: 50 phút, không th gian phátơ ơđềCâu 1: Đi khác bi nh gi phong trào nông dân Yên Th phong trào nể ầV ng làươA. nguyên nhân bùng B. giai lãnh oấ ạC. ng tham giaự ượ D. tiêu tranhụ ấCâu 2: khách quan đi ki thu cho cu tranh nhân dân Vi tế ệNam trong nh ng năm 1936-1939 làữA. Chính ph Pháp phái viên sang đi tra tình hình Đông ngủ ươB. Qu ng ch th VII.ố ứC. Đông ng có Toàn quy i.ở ươ ớD. Chính ph tr Nhân dân lên quy Phápủ ởCâu 3: Thách th nh mà xu th toàn hóa hi nay đã ra cho Vi Nam là gì?ứ ệA. chi ph các công ty đa qu gia. B. chênh ch trình .ự ộC. bình ng trong quan qu tự D. nh tranh quy li kinh .ự ếCâu 4: chuy bi kinh và xã Vi Nam th XX có quan hự ệv nhau nh th nào?ớ ếA. Chuy bi kinh kéo theo nh ng chuy bi xã tích ựB. Chuy bi kinh nh ng tác ng xã iể ộC. Chuy bi xã kéo theo bi kinh .ể ếD. Chuy bi kinh kéo theo bi xã i.ể ộCâu 5: sau cu công Gia nh (2-1859), th dân Pháp bu ph chuy sangừ ểth hi ho chự ạA. “đánh nhanh th ng nhanh”. B. “đánh ch c, ch th ng thì đánh”.ắ ắC. “chinh ph ng gói nh ”.ụ D. “đánh lâu dài”.Câu 6: Đi chung Hi Bali (1976) và nh Henxiki (1975) làể ướ ướA. kh ng nh ng ng biên gi gi các qu gia. ườ ốB. tăng ng tác gi các trong lĩnh khoa c-kĩ thu t.ườ ướ ậC. tăng ng tác gi các trong lĩnh kinh xã iườ ướ ộD. xác nh nh ng nguyên trong quan gi nhi c.ị ướTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 7: ki nào là ngo trong phong trào cách ng 1930 1931?ự ượ ướ ạA. Chính quy Xô vi th hi nh ng chính sách ti Ngh An, Hà Tĩnhề ệB. Cu tranh công nhân và nông dân nhân ngày Qu lao ng 1-5.ộ ộC. Chính quy th dân, phong ki tê li t, tan rã Ngh An, Hà Tĩnhề ệD. Nh ng cu bi tình có vũ trang nông dân Ngh An, Hà Tĩnhữ ệCâu 8: Nguy Ái Qu ch Cao ng xây ng căn cách ng trên cễ ơsởA. ng vũ trang ho ng nhự ượ ạB. ng chính tr ch và phát tri n.ự ượ ượ ểC. các du kích ph ng ho ng nhộ ươ ạD. ng dân quân phát tri nhự ượ ạCâu 9: Trong cu ch đua thôn tính ph ng Đông, th dân Pháp đã ng vi làmộ ươ ệnào chu ti hành xâm Vi Nam?ể ượ ệA. Thông qua buôn bán vũ khí tri đình nhà Nguy nớ ễB. Ti hành trao ph th công Phápế ủC. truy bá Thiên chúaề ạD. kinh doanh, buôn bán Vi Namầ ệCâu 10: thù nào ng cho th dân Pháp quay tr xâm Vi Nam thẻ ườ ượ ứhai?A. Vi Qu c, Vi Cáchệ B. Quân Trung Hoa Dân qu cốC. qu Anhế D. Phát xít Nh t.ậCâu 11: So cu Duy tân Minh Tr (1868) Nh n, cách Rama (th XIX)ớ Xiêm chú tr ng nh lĩnh cở ựA. ngo giaoạ B. giáo cụ C. kinh tế D. chính tr .ịCâu 12: nguyên nhân bùng cu Chi tranh th gi th nh (1914-1918), bài cừ ọquan tr ng nh rút ra ngăn ch cu chi tranh làọ ượ ếA. kêu ng ng ng qu tọ ếB. bi kìm ch gi quy các ng bi pháp hòa bìnhế ệC. đoàn nhân dân yêu chu ng hòa bình th gi i.ế ớD. có ng chi c, chi thu đúng n.ườ ượ ắCâu 13: Các cu chi tranh ví nh “ng gió th n” th vào kinh Nh nộ ượ ảsau Chi tranh th gi th hai làế ứA. chi tranh Tri Tiên (1950 1953) và chi tranh vùng nh (1991). ịB. chi Trung Qu (1946 1949) và chi tranh vùng nh (1991).ộ ịTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảC. chi tranh Tri Tiên (1950 1953) và chi tranh Vi Nam (1954 1975).ế ệD. chi Trung Qu (1946 1949) và chi tranh Tri Tiên (1950 1953).ộ ềCâu 14: Cho ng li sauả :I (Th gian)ờ II (S ki n)ự ệ1) Năm 1923 a) Ti ng bom Sa Di (Qu ng Châu)ế ả2) Năm 1924 b) Cu bãi công công nhân ng đóng tàu Ba Son iộ ưở ạc ng Sài Gònả3) Năm 1925 c) Thành ng Hi nậ ế4) Năm 1926 d) truy đi u, tang Phan Châu Trinhễ ểHãy ch đáp án đúng quan gi th gian (I) ki (II) choọ ộphù pợA. c, a, b, B. d, b, c, AC. c, b, a, D. d, c, b, A.Câu 15: Đi th ng nh trong ng Phan Châu và Phan Châu Trinh làể ưở ộA. và dânứ ướ ứB. ch ng phong ki dân cố ộC. ch ng Pháp dân c.ố ộD. ch tr ng Duy tân ch ng Phápủ ươ ốCâu 16: Bài kinh nghi quan tr ng nh rút ra th cu kh iọ ượ ởnghĩa Yên Bái (2 1930) cho cách ng Vi Nam làạ ệA. ph đông qu chúng nhân dânả ượ ầB. ph bi ch th chín mu iả ồC. có ng lãnh đúng nườ ắD. có chu đúng nự ắCâu 17: Cho các ki sau:ữ ệ1. Phát xít hàng ng minh.ứ ồ2. Nh công Mĩ Trân Châu ng.ậ ả3. công Liên Xô.ứ ấ4. ngh Ianta.ộ ịHãy ch đáp án đúng các li trên theo trình th gianọ ờA. B. C. D. 2.Câu 18: dung nào trong quy nh ngh Ianta (2 1945) Nh đã nhộ ảh ng quan ngo giao gi Nh và Liên bang Nga hi nay?ưở ệA. Liên Xô chi thu qu Curin (tr đó do Nh chi đóng). ướ ếTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảB. Nh tr cho Liên Xô mi Nam Xakhalin và các nh xung quanh.ậ ỏC. Liên Xô chi đóng Tri Tiênế ềD. Khôi ph quy Liên Xô ng Thu (Trung Qu c) Nh chi mụ ếđóng.Câu 19: phong trào dân ch 1936 1939, bài nào còn nguyên giá tr trong th iừ ạngày nay?A. Ch tr ng phát huy nh đoàn dân c. ươ ộB. Ph ng pháp ch và lãnh qu chúng tranhươ ấC. ng sáng ch nghĩa Mác Lê-nin vào cách ng taậ ướD. linh ho trong các ph ng pháp tranh kinh chính tr ngo giaoự ươ ạCâu 20: Nét ng ng hình th tranh cách ng Cuba năm 1959 so iươ ớcách ng tháng Tám năm 1945 Vi Nam làạ ệA. tranh ngo giaoấ B. tranh chính trấ ịC. tranh vũ trangấ D. kh nghĩa ng ph n.ở ầCâu 21: đây không ph là nét ng ng hình thành và phát tri Liênướ ươ ủminh châu Âu (EU) và Hi các qu gia Đông Nam (ASEAN)?ệ ốA. th 90 th XX, tr thành khu năng ng có kinh cao.ừ ếB. Thành sau khi đã tr thành nh ng qu gia p, ch hoàn thành khôi ph cậ ụkinh có nhu liên minh, tácế ợC. Khi thành ch có vài thành viên, sau ng nhi c.ớ ướ ướD. tiêu thành ban là tr thành liên minh quân chính tr nh tránhụ ểb chi ph các ng qu bên ngoàiị ườ ớCâu 22: Trong quá trình tri khai chi toàn u, Mĩ đã thu qu ,ể ượ ượ ảngo tr vi cạ ệA. ngăn n, lùi ch nghĩa xã trên ph vi th gi iả ượ ớB. kéo nhi ng minh đi theo và ng Mĩ.ố ượ ướ ộC. làm ch quá trình giành nhi trên th gi i.ậ ướ ớD. làm cho nhi chia trong th gian này.ề ướ ờCâu 23: Chính sách khai thác thu th hai (1919 1929) th dân Pháp ởĐông ng có đi gì ng ng cu khai thác thu th nh (1897 –ươ ươ ấ1914)?A. Không nhi vào ngầ ầB. Pháp ch chú tr ng vào ngành khai thác mỉ ỏC. ch phát tri công nghi ng.ạ ặTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảD. nh ho ng th ng xu nh kh u.ẩ ươ ẩCâu 24: Trong nh th gi phân chia thành hai c, hai phe, nguyên ho ngố ộđ xem là có nghĩa th ti nh Liên qu làượ ốA. gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bìnhả ệB. không can thi vào công vi kì nàoệ ướC. bình ng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c.ẳ ộD. chung ng hòa bình và nh trí gi (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trungố ướ ớQu c).ốCâu 25: gi năm 1931, phong trào cách ng Vi Nam ti di nh th nào?ừ ếA. Hoàn toàn ch t. B. ng xu ngầ ốC. Phát tri sôi i, nh nể D. Bùng tổ ớCâu 26: nh ng năm 70 th XX nay, cu cách ng nào gi trí then ch từ ốđ phát tri th gi i?ố ớA. “cách ng ch xám”. B. “cách ng xanh” trong nông nghi pạ ệC. cách ng công nghi pạ D. cách ng khoa công nghạ ệCâu 27: Khác cách ng tháng Tám năm 1945 Vi Nam, cách ng tháng 10 Ngaớ ạnăm 1917 di ra theo hình tháiễA. thành th thành th làm trung tâmắ ịB. ra ng th trên c, nông thôn hay thành thổ ướ ịC. hài hòa gi nông thôn và thành thế ịD. nông thôn, nông thôn bao vây thành th .ắ ịCâu 28: Phong trào vô hóa (1928) Vi Nam Cách ng Thanh niên đã th cả ựhi vai trò nào?ệ ốA. ch nhân dân tranh. ượ ấB. phong trào công nhân phong trào yêu cế ướC. Tuyên truy ng, nâng cao th chính tr cho công nhân.ề ịD. viên tú đi đào ti Liên Xôư ởCâu 29: Ho ng nào Nguy Ái Qu đã ng tiên cho quan hạ ệgi cách ng Vi Nam cách ng th gi i?ữ ớA. phi tán thành vi gia nh Qu ng nỏ ảB. Tham gia sáng Liên hi thu aậ ịC. Thành nh ng ng Vi Nam yêu Phápậ ườ ướ ạD. Thành Liên hi các dân áp Đôngậ ởTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảCâu 30: ng vũ trang ba th quân ng trong cu kháng chi ch ngự ượ ượ ốth dân Pháp (1945 1954) mự ồA. ph ng, ch c, pháo binhộ ươ ựB. pháo binh, công binh, binhộC. ch c, thanh niên xung phong, dân quân du kíchộ ựD. ch c, ph ng, dân quân du kíchộ ươCâu 31: tr nào có vai trò chu tr ti cho cách ng tháng Tám năm 1945 ởVi Nam?ệA. tr Liên Vi tặ ệB. tr Dân ch Đông ngặ ươC. tr Vi Minhặ ệD. tr Th ng nh dân ph Đông ngặ ươCâu 32: Cho các li sau:ư ệ1. Nh hoàng tuyên hàng ng minh không đi ki n.ậ ệ2. Quân Nh biên gi Vi Trung, ti vào mi Vi Nam.ậ ượ ệ3. Nh chính Pháp Đông ng.ậ ươHãy các ki trên cho đúng trình th gianắ ờA. 2. B. C. D. 1Câu 33: hoach quân th dân Pháp và can thi Mĩ sau khi Pháp đánh tế ấquy ch ng chi trên chi tr ng chính làề ượ ườ ộA. ho ch Mác san.ế B. ho ch lát Tátxinhiế ơC. ho ch Navaế D. ho ch Roveế ạCâu 34: Chi thu quân ta trong chi th ng Gi th nh (1873) la gì?ế ấA. Ph kích, kíchụ B. Ph kích và côngụ ấC. Khiêu chi n, bao vâyế D. Bao vây, tiêu di tệCâu 35: tiêu lõi công cu cách giáo năm 1950 Vi Nam là gì?ụ ệA. lùi th c, mù ch trong nhân dânẩ ữB. Ph kháng chi n, ph dân sinh, ph xu tụ ấC. Đào ngu nhân có ch ngạ ượD. Th hi kh hi u: “Kháng chi hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chi n”.ự ếCâu 36: Sau Chi tranh th gi th nh (1918), khuynh ng cách ng vô ngế ướ ừb th ng th trong phong trào cách ng Vi Nam vì:ướ ệA. gi quy nh ng mâu thu xã Vi Nam ượ ệB. là khuynh ng cách ng tiên ti n, đáp ng yêu ch sướ ửTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảC. đáp ng nguy ng nhân dânứ ượ ủD. khuynh ng cách ng dân ch đã th iướ ờCâu 37: Nhân quy nh nh th ng quân dân Vi Nam trong chi nố ếd ch Biên gi thu đông năm 1950 làị ớA. ph ng ng nh tậ ươ ượ ặB. th ng chính quy dân ch nhân dân ng ng ch cệ ượ ắC. vai trò lãnh ng, Chính ph cu kháng chi n.ạ ếD. giúp Trung Qu c, Liên Xôự ốCâu 38: Cho li sau: “Cu …(1) đã tr thanh trong nh ng ngộ ươqu …(2) nh th gi i” (Trích SGK ch 12 NXBGD 2008,tr.34).ị ửHãy ch đáp án đúng nh hoàn thi ph còn thi trong đo li trên.ọ ệA. (1) “cách ng ch xám”, (2) xu ph mạ ềB. (1) “cách ng ch xám”, (2) xu máy bayạ ấC. (1) “cách ng xanh”, (2) xu o.ạ ạD. (1) cách ng tr ng”, (2) xu aạ ữCâu 39: Tinh th yêu chu ng hòa bình trong “ầ kêu toan qu kháng chi n”ơ aủCh ch Chí Minh đã ng ta phát huy nh th nào trong cu ranh vủ ượ ệch quy trên bi hi nay?ủ ệA. Đàm phán, chia quy iẻ ợB. Nhân nh ng quy i.ượ ợC. Ch nh đánh ph ch quy bi oấ ảD. tranh hòa bình trên tuân th lu pháp qu tấ ếCâu 40: Cu tranh trên bàn đàm phán ngh Gi nev năm 1954 Đông ngộ ươdi ra gay và ph là doễ ạA. xu th các ng qu trong tr hai Iantaế ườ ựB. tr ng thi thi chí và ngoan Pháp, Mĩ.ậ ườ ủC. ch ng phá các th thù ch trong và ngoài cự ướD. quân vi chinh Pháp ch th hoàn toàn chi tr ng Vi Namễ ườ ệL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án DPh ng phápươ so sánhCách gi iả Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảĐi khác bi gi phong trào ng và kh nghĩa nông dân Yên Th bao m: ươ ồTiêu chí so sánh Phong trào ngầ ươ Kh nghĩa nông dân Yên Thở ếTh gianờ Di ra trong 10 năm (1885ễ1896), trong th kì Phápờbình nh Vi Namị Di ra trong 30 năm (1884 1913),ễtrong th kì Pháp bình nh vàả ịti hành khai thác thu nế ầth nh t.ứ ấM đích tranhụ Đánh Pháp giành cạ ộl p, khôi ph ch đậ ộphong ki nế Đánh Pháp quy nể ềl thi thân, gi t, gi làngợ ữThành ph lãnh oầ Văn thân, sĩ phu Nông dânL ng tham giaự ượ Văn thân, sĩ phu, nông dân Nông dânĐ bàn ho ngị Các tinh Trung và Kìắ Ch Yên Th (B Giang)ủ ắvà nh Kìộ ắTrong đó, đi khác bi nh th hi ngay tên phong trào và cu kh nghĩa,ể ởđó là tiêu tranh. Phong trào ng có tiêu tranh là đánh Pháp giànhụ ươ ấđ dân c, khôi ph ch phong ki n. Trong khi đó, kh nghĩa nông dân Yênộ ởTh có tiêu tranh là đánh Pháp giành quy thi thân, gi t, giế ữlàng.=> tiêu tranh cũng quy nh tính ch t:ụ ấ- Phong trào ng mang tính ch là phong trào theo khunh ng phong ki mangầ ươ ướ ếtính dân sâu c.ộ ắ- Kh nghĩa nông dân Yên Th mang tính .ở ệCâu 2: Đáp án DPh ng phápươ Sgk 12 trang 98, suy lu nậtruy Website http://tailieugiangday.com xem chi ti t. ếPh ng phápươ so sánhCách gi iả :*Hi Bali (1976)ệ ướ xác nh nh ng nguyên trong quan gi cácị ữn cướ+Tôn tr ng ch quy và toàn lãnh th không can thi vào công vi aọ ủnhau;+ Không ng ho đe ng vũ nhau.ử ớ+ Gi quy các tranh ch ng ph ng pháp hòa bình.ả ươ+ tác phát tri có hi qu trong các lĩnh kinh văn hóa, xã i.ợ ộTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ả*Đ nh Henxinki (1975) kh ng nh nh ngị ướ nguyên tring quan gi aắ ữcác qu giaố và tác gi các c.ự ướ=> Đi chung Hi Bali (1976) và nh Henxinki là xác nh nh ngể ướ ướ ữnguyên trong quan gi các c.ắ ướCâu 7: Đáp án BPh ng phápươ Sgk 12 trang 92, suy lu nậCách gi iả :Tháng trên ph vi bùng nhi cu tranh nhân ngày Qu Lao ngạ ướ ộ1-5. Các cu tranh này là ngo phong trào cách ng. tiên, côngộ ướ ầnhân Vi Nam bi tình ni ngày Qu Lao ng, tranh đòi quy choệ ợnhân dân lao ng trong và th hi tình đoàn nhân dân lao ng th gi i.ộ ướ ớ=> ki đánh ngo trong phong trào cách ng 1930 1931 là cuôc uự ướ ấtranh công nhân và nông dân nhân ngày Qu lao ng 1-5.ủ ộCâu 8: Đáp án BPh ng phápươ Sgk 12 trang 110Cách gi iả :Năm 1941, sau khi c, Nguy Ái Qu đã ch Cao ng xây ng căn aề ướ ịtrên ng chính tr ch và phát tri n.ơ ượ ượ ểCâu 9: truy Website http://tailieugiangday.com xem chi ti t.ể ếCâu 12: Đáp án BPh ng phápươ liên hệCách gi iả :Xét nguyên nhân bùng Chi tranh th gi th nh t:ổ ấ* Nguyên nhân sâu xa:+ phát tri không các qu ,mâu thu gi các qu thu cự ướ ộđ ngày càng gay t(ị tr tiên là gi qu Anh qu c) là nguyên nhân cướ ơb chi tranh.ả ế+ tranh giành th tr ng thu gi các qu nhau.ự ườ ớ* Nguyên nhân tr ti p:ự ế+ hình thành hai kh quân p, kình ch nhau.ự ị+ Duyên 28/6/1914 Hoàng thân th ngôi vua Áo-Hung ám sát Bô-xni-a (Xécớ ạbi)=> năm 1914, chu chi tranh phe qu đã xong. Ngàyế ả28.6.1914, Áo Hung ch tr Bô-xni-a. Thái Áo là Ph -ran-xo Phéc-đi-nanổ ơTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảđ th đô Bô-xni-a là Xa-ra-e-vô tham quan cu tr thì ph ng iế ườXéc-bi ám sát. Nhân đó hùng Áo ph tuyên chi Xéc-bi. Th làơ ếchi tranh đã châm ngòi.ế ượ=> Bài rút ra phân tích nguyên nhân Chi tranh th gi th nh là: cácọ ấn dù có mâu thu cũng ph bi ki ch gi quy các ng bi nướ ệpháp hòa bình. Đó cũng là xu th chung th gi hi nay, hai cu chi tranh điế ếqua nh ng nh ng mâu thu này không gi quy mà ch làm các tham chi nư ượ ướ ếph gánh ch qu ng .ả ềCâu 13: Đáp án CPh ng phápươ Sgk 12 trang 55, suy lu nậCách gi iả :M trong nh ng nguyên nhân phát tri kinh Nh giai đo nộ ạ1952 năm 1973 là: Nh đã ng các bên ngoài phát tri n, nh :ế ưngu vi tr Mĩ, các cu chi tranh Tri Tiên (1950 1953) và Vi Namồ ệ(1954 1975),…Trong các cu chi tranh này Nh đã bán vũ khí, ph ng ti nộ ươ ệchi tranh cho các bên tham chi thu nhu n.ế ậ=> Có th nói, cu chi tranh Tri Tiên (1950 1953) và chi tranh Vi Nam (1954 –ể ệ1975) nh “ng gió th n” th vào kinh Nh sau Chi tranh th gi thư ứhai.Câu 14: truy Website http://tailieugiangday.com xem chi ti t.ể ếCâu 17: Đáp án APh ng phápươ pắ ếCách gi iả :1.Phát xít hàng ng minh (9-5-1945).ứ ồ2.Nh công Mĩ Trân Châu ng. (7-12-1941).ậ ả3.Đ công Liên Xô. (22-6-1941).ứ ấ4.H ngh Ianta. (2-1945)ộ ịCâu 18: Đáp án APh ng phápươ liên hệCách gi iả :H ngh Ianta có quy nh tr cho Liên Xô mi Nam Xakhalin và các nhộ ỏxung quanh, Liên Xô chi thu qu Curin.ế ảTh kỳ tr c, trong Chi tranh nh và sau Chi tranh nh nay, qu nờ ướ ầđ Curin trong quan Nga Nh ch gi quy hoàn toàn; “ả ượ lãnh thổTrang 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề
vongech@gmail.com
2020-09-24 18:00:17