Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QG MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (1)

66303565373632303633336432626439393130303931633237663866323830623866366263343339623930333235396138653032396364633565633435656261
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:17 PM ngày 20-05-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞTHPT TR PHÚ YÊN CẦ ẠĐ THI KH SÁT THÁNG 03 NĂM 2017-2018Ề ỌĐ THI MÔN: CH 12Ề ỚMã thi: 401ềCâu 1: ho ch Lát Tatsxinhi (1950) là ho ch xây ng trong tình th ượ ếnào Pháp Đông ng?ủ ươA. Th và nguy tr n.ế ậB. Th nh và th th ng.ế ắC. Th .ế ựD. Th và th thua.ế ếCâu ki cho Cách ng tháng Hai 1917 Nga làự ởA. Các Xô vi thành p.ế ượ ậB. Lênin tr ti lãnh cách ng.ề ướ ạC. Cu bi tình công nhân Th đô Pê rô grát.ộ ơD. Cu công vào Cung đi Mùa Đông.ộ ệCâu 3: Các ch ph ng nh Vi Qu c, Vi Cách vào Vi Nam đích ục chính quy ta sau Cách ng tháng Tám năm 1945 là tay sai th ngo ướ ạxâm nào đây?ướA. qu Anhế qu Mĩế ốC Th dân Phápự .Trung Hoa Dân Qu cốCâu 4: Nguyên nhân có nghĩa quy nh phong trào “Đ ng kh i” bùng làế ổA. Cách ng mi Nam muôn vàn khó khăn trong nh ng năm 1957 -1959.ạ ữB. ngh th 15 ng ng cách ng mi Nam.ộ ườ ềC. Ngô Đình Di tuyên “Biên gi Hoa Kì kéo dài vĩ tuy 17”.ệ ếD. Chính sách “t ng”, “di ng” Mĩ Di m.ổ ệCâu 5: Ch tr ng thay kh hi “Đánh đu Nh Pháp” ng kh hi “Đánh ươ ệđu pháp xít Nh t” nêu ra trongổ ượA. ngh Trung ng ng th (5/1941).ộ ươ ứB. ngh Quân cách ng Kì (t 15 20/4/1945).ộ ếC. ngh toàn qu ng (t 13 15/8/1945).ộ ếtruy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordềD. Ch th “Nh Pháp nhau và hành ng chúng ta” (12/3/1945).ỉ ủCâu 6: ki đánh ngo trong ng chính tr Nguy Ái Qu ướ ưở ừl tr ng yêu sang tr ng ng làậ ườ ướ ườ ảA. Vi Nam Cách ng thanh niên.ậ ạB. Liên hi thu Pari.ậ ởC. phi tán thành gia nh Qu ng và sáng ng ng Pháp.ỏ ảD. yêu sách nhân dân An Nam ngh Vécxai.ư ịCâu 7: Tháng 3/1929, viên tiên ti Vi Nam Cách ng Thanh niên Kì đã thành pở ậA. Đông ng ng liên đoàn.ươ ảB. Chi ng tiên Vi Nam.ộ ệC. Đông ng ng ng.ươ ảD. An Nam ng ng.ộ ảCâu 8: Khác Nh n, quá trình phát xít hóa di ra thông qua chuy ểđ tổ ừA. ch dân ch ngh sang ch chuyên ch tài phát xít.ế ộB. ch quân ch hi sang ch phát xít.ế ộC. ch dân ch sang ch chuyên ch Thiên hoàng.ế ếD. ch ki sang ch quan ch hi n.ế ếCâu 9: Đi khác nhau ch gi “C ng lĩnh chính tr tiên ng ng nể ươ ảVi Nam và “Lu ng chính tr ng ng Đông ng làệ ươ ươA. gi quy đúng quan gi nhi gi phóng dân và gi phóng ảgiai p.ấB. ng nòng cách ng là liên minh công nông.ự ượ ạC. đánh giá đúng kh năng cách ng giai công nhân.ả ấD. đánh giá đúng kh năng cách ng giai công nhân.ả ấCâu 10: Nguyên quan tr ng nh Vi Nam trong vi kí Hi nh (3 ộ1946) và Hi nh Gi nev Đông ng (7 1954) là:ệ ươA. phân hóa và cô cao thù.ậ ẻB. giành th ng ng c.ả ướC. không vi ph ch quy qu gia.ạ ốD. vai trò lãnh ng.ả ảtruy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordềCâu 11: thành công trong năm sáng ASEAN trong quá trình xây ng và phát ướ ựtri c, các đang phát tri Đông Nám có th rút ra bài nào ướ ướ ộnh kinh qu ?ậ ếA. kinh thu hút và kĩ thu ngoài.ở ướB. tiên xu hàng tiêu dùng chi lĩnh th tr ng.Ư ườC. Xây ng kinh ch chú tr ng phát tri ngo th ng.ự ươD. Gi quy th nghi và tiên phát tri công nghi ng.ả ặCâu 12: Tính ch phong trào cách ng 1936 1939 là gì?ấ ạA. Mang tính dân sâu c.ộ ắB. Mang tính dân ch là ch u.ủ ếC. Mang tính dân c, dân ch nhân dân sâu c.ộ ắD. Mang tính dân và dân ch .ộ ủCâu 13: trong ba ph ng châm công cu cách giáo ph thông ươ ướVi Nam Dân ch ng hòa nh ng năm 1950 1953 làệ ữA. ph dân sinhụ B. chúng hóaạC. ng ph ng.ủ ươ D. phát tri xã i.ể ộCâu 14: ng vũ trang có vai trò nh th nào trong ng kh nghĩa tháng Tám năm ượ ở1945 Vi Namở ?A. Quan tr ng nh th ng i.ọ ợB. Nòng t, quy nh th ng i.ố ợC. Đông o, quy nh th ng i.ả ợD. Xung kích, tr ng chính tr .ỗ ượ ịCâu 15: dung nào ph nh không đúng đi gi ng nhau gi “chi tranh ụbộ và “chi tranh bi tế ?A. là hình th chi tranh xâm th dân Mĩứ ượ ủB. ph ho ng quân chính tr .ề ịC. có ho ng phá ho mi c.ề ắD. có quân Mĩ tr ti chi là ch huy.ề ỉCâu 16: ng và tiêu tranh ch nhân dân sau Chi tranh ượ ếth gi th hai làế ?A. ch ng th dân Anh, thành Liên đoàn giáo.ố ồB. ch ng th dân Anh, giành dân c.ố ộC. ch ng qu và phong ki n, xây ng xã do, bình ng.ố ẳtruy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordềD. ch ng th dân Pháp, giành dân c.ố ộCâu 17: Chi ch này là chi ch ch quân ta, ta đánh th ng chi ếd ch này có nghĩa quân và nghĩa chính tr quan tr ngị là nh nh Trung ng ươĐ ng và Ch ch Chí Minh chi ch nào trong cu kháng chi ch ng th dân ựPháp nhân dân Vi Namủ ?A. Đi Biên Ph năm 1954.ệ B. Vi thu đông năm 1947.ệ ắC Chi tranh bi t.ế D. Đông ng hóa chi tranh.ươ ếCâu 18: năm 1965 năm 1968,ừ th hi chi chi tranh nào mi ượ ềNam Vi Namệ ?A. Vi Nam hóa chi tranh.ệ ếB. Chi tranh .ế ộC. Chi tranh bi t.ế ệD. Đông ng hóa chi tranh.ươ ếCâu 19: nào đây th hi đi ng ng dung hai Hi đinh Gi ne ướ ươ ơv 1954 Đông ng và Hi đinh Pari 1973 ch chi tranh, hòa bìnhơ ươ Vi Nam?ở ệA. là văn mang tính pháp lý qu ghi nh các quy do nhân ủdân Vi Nam.ệB. Các cam tôn tr ng nh ng quy dân nhân dân Vi ướ ệNam.C. Hi nh có ng qu trong ng an Liên qu tham gia.ệ ườ ốD. Các bên ng ng th hi chuy quân, t, chuy giao khu c.ừ ựCâu 20: Nhi tr ng tâm ho ch năm th nh (1961 1965) mi ắlà A. ch nghĩa xã i.ả B. công nghi và nông nghi p.ệ C. xây ng ch nghĩa xã i.ự D. công nghi ng.ệ ặCâu 21: th 70 th XX, ng qu công nghi ng th ba trên thế ườ ếgi làớ A. Nh n.ậ B. Anh C. ng hòa Liên bang c.ộ D. Pháp.Câu 22: Trong quá trình kháng chi (1858 -1884), quan quân tri đình nhà Nguy đã đế ểl nào đánh th ng th dân Pháp?ỡ ựA. Pháp rút quân sang chi tr ng Trung Qu (3/1860).ư ườ ốB. Sau khi Pháp chi Gia nh (2/1859).ế ượ ịtruy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordềC. Sau khi ho ch “đánh nhanh th ng nhanh” th (cu 1859).ế ốD. Pháp chi các than Hòn Gai, Qu ng Yên, Nam nh (3/1883).ế ịCâu 23: dung nào không trong Hi Nhâm Tu năm 1862?ộ ướ ấA. ba bi n: Đà ng, Ba t, Qu ng Yên cho th ng nhân Pháp và Tây Ban ươNha do buôn ban.ựB. Nh ng cho Pháp ba nh mi Tây Nam Kì.ượ ềC. Tri đình Hu th ng 20 tri quan cho Pháp.ề ườ ệD. Nh ng cho Pháp ba nh mi ng Nam Kì.ượ ồCâu 24: Tr hai Ianta xác sau Chi tranh th gi hai kh ng nh trí ượ ịhàng hai nào?ầ ướ A. và .ứ B. Liên Xô và .ỹ C. Liên Xô và Anh D. và Anh.ỹCâu 25: Trong nh ng năm 1947 1991, ki nào đã ra ch gi quy các ếv liên quan hòa bình và an ninh châu Âu?ấ ởA. Cu gi M. Goócbach và G. Bus trên Manta (1989).ộ ảB. Hi ch th ng phòng ch ng tên gi Mĩ và Liên Xô (1972).ệ ướ ữC. Mĩ, Canađa và 33 châu Âu kí nh Henxinki (1975).ướ ướD. Hi quan gi Đông và Tây (1972).ệ ướ ứCâu 26: Trong phong trào dân dân ch 1919 1925 Vi Nam, ng hi là ổch chính tr ng xã nào?ứ ượ A. Ti n.ề B. n.ư C. Trung ch .ị D. Công nhân.Câu 27: Năm 1934, Mĩ ra chính sách ngo khu Mĩ Latinh nh th nào?ư A. “Cam và ng”.ế B. “Cây và cà t”.ậ C. “Ngo giao ng đôla”.ạ D. “Láng gi ng thân thi n”.ề ệCâu 28: Tác ng tích cu khai thác thu th nh (1897 1914) ến kinh Vi Nam là gì?ề ệA. Du nh ph ng th xu ch nghĩa vào Vi Nam.ậ ươ ệB. Phát tri kinh ch nghĩa.ể ủC. Làm cho công nghi Vi Nam phát tri n.ệ ểD. Xóa quan xu phong ki n.ỏ ếCâu 29: nghĩa quan tr ng nh cu ng ti công và Xuân Thân ậ1968 làA. Mĩ ch không đi ki chi tranh phá ho mi c.ấ ắB. là đòn công ng choáng váng quân Mĩ và quân ng minh.ấ ồtruy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordềC. Mĩ ch nh phán Pari bàn ch chi tranh Vi Nam.ấ ệD. lung lay chí xâm quân Mĩ, bu Mĩ ph tuyên “phi Mĩ hóa” chi ượ ếtranh xâm c.ượCâu 30: Nguyên nhân khách quan bùng phong trào cách ng 1930 ạ1931 Vi Nam làở ệA. ra ng ng Vi Nam năm 1930.ự ầB. thu dân và giai phát tri sâu c.ẫ ắC. vũ phong trào cách ng trên th gi i.ự ớD. th dân Pháp kh ng dã man nh ng ng yêu c.ự ườ ướCâu 31: ki nào đây tác ng tiêu xu th toàn hóa?ự ướ ầA. sáp nh và nh các công ty thành nh ng đoàn n.ự ớB. Phân hóa giàu nghèo trong ng và gi các ngày càng n.ừ ướ ướ ớC. phát tri và tác ng to các công ty xuyên qu gia.ự ốD. Góp ph làm chuy bi kinh .ầ ếCâu 32: Vì sao nói ng ng Vi Nam ra coi là ngo cách ượ ướ ủm ng Vi Nam?ạ ệA. Ch tình tr ng chia gi các ch chính tr Vi Nam.ấ ệB. Ch tình tr ng kh ng ho ng ng và giai lãnh o.ấ ườ ạC. giai công nhân và nông dân lên quy lãnh o.ư ạD. thúc th kì phát tri khunh ng cách ng dân ch n.ế ướ ảCâu 33: Đi trong phong trào yêu cách ng Vi Nam nh ng năm th ướ ếk XX tr Chi tranh th gi th nh là gì?ỉ ướ ấA. Quan ni ng thay i: li i, ch chính tr .ệ ượ ịB. Quan ni mu giành dân ch có kh nghĩa vũ trang.ệ ởC. Quan ni cu ng đã thay i, vi bên ngoài giúp .ệ ướ ỡD. Quan ni ph li duy tân c, xây ng xã ti ướ ướ ộh n.ơCâu 34 “Yêu sách nhân dân An Nam” Nguy Ái Qu ngh ượ ịVécxai đòi Chính ph Pháp và các ng minh th nh n.ủ ướ ậA. các quy dân n, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th .ề ổB. quy do p, do ngôn lu nhân dân Vi Nam.ề ệC. các quy do, dân ch quy bình ng và quy quy dân Vi ệNam.truy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordềD. các quy dân n, bình ng, ch quy và toàn lãnh th .ề ổCâu 35: tiêu chung các chi ch Vi thu đông năm 1947 và Biên gi thuụ ớ– đông năm 1950 nh mề ằA. tiêu di ph quan trong sinh ch.ệ ịB. khai thông ng sang Trung Qu và th gi i.ườ ớC. bu ch ph ng phân tán ng.ộ ượD. phá tan cu ti công mùa đông gi Pháp.ộ ặCâu 36: ki nào đây đánh th Mĩ trong âm kéo dài, ng, ướ ộqu hóa chi tranh xâm Đông ng?ố ượ ươA. Mĩ ch nh ng vào bàn đàm phán ta ngh Pari năm 1968.ấ ịB. Mĩ tuyên “Mĩ hóa” tr chi tranh xâm c.ố ượC. Hi nh Pari năm 1973 ch chi tranh, hòa bình Vi Nam.ệ ệD. Hi nh Gi ne năm 1954 Đông ng.ệ ươCâu 37: Tác ng ch ng trình khai thác thu th hai kinh Vi Nam ươ ệlàA. có phát tri nh ng ph bi u, ch vào kinh Pháp.ướ ếB. duy trì quan xu cũ ch trung quan li bao p.ệ ấC. phát tri kinh hàng hóa nhi thành ph theo nh ng xã ch nghĩa.ể ướ ủD. phát tri ch ng quy mô, nhanh chóng.ể ộCâu 38: năm 1973 năm 1991, đi trong chính sách ngo Nh ảlà A. coi tr ng quan các Tây Âu và Hàn Qu c.ọ ướ ốB. không còn chú tr ng tác và các Tây Âu.ọ ướC. tăng ng quan các Đông Nam và ch ASEAN.ườ ướ ứD. chú tr ng phát tri quan các Đông Á.ọ ướ ắCâu 39: Bài kinh nghi và là nhân hàng th ng cách ng ạVi Nam (1930 1975) làệA. lãnh đúng n, sáng o, ch ng.ự ảB. truy th ng yêu c, đoàn dân và đoaàn qu .ề ướ ếC. xây ng chính quy dân, do dân và vì dân.ự ủD. ng ng dân và ch nghĩa xã i.ằ ộCâu 40: tiêu tranh Trung Qu ng minh là gì?ụ ộtruy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordềA. Đánh đu qu c, khôi ph Trung Hoa.ổ ụB. Chia ru ng t, gi tô thu cho dân cày.ộ ếC. phong ki n, đánh đu qu c, thành Dân qu c.ậ ốD. Đánh Mãn Thanh, khôi ph Trung Hoa.ổ ụtruy Website http://tailieugiangday.com xem chi ti t.ể ếtruy Website http://tailieugiangday.com chuyên thi file wordề