Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QG 2018 HÓA HỌC 12 HỌC KỲ II

8aedc88e10a4137a171278d90ee26298
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-09 15:49:57 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1: Khi cho 0,02 mol ho 0,04 mol COặ2 th vào dung ch Ba(OH)ấ ị2 thì ng thu ượ ượđ nh nhau. mol Ba(OH)2 có trong dung ch làịA. 0,01 B. 0,02 C. 0,03 D. 0,04Câu 2: Cho Ba(HCO3 )2 vào các dung ch sau: NaHCOầ ượ ị3 KHSO4 HNO3 MgSO4 (NH4 )2 CO3 CaCl2 NaOH. Tr ng có ph ng ra là ườ A. B. C. D. 5Câu 3: Th tích dung ch HCl 0,3M trung hoà 100ml dd NaOH 0,1M và Ba(OH)ể ợ2 0,1M là A. 100 ml. B. 150 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.Câu 4: Dung ch ch NaOH 0,2M và Ca(OH)ị ứ2 0,1M. 7,84 lít khí COụ2 vào lít dung ch thìịl ng thu làượ ượ A. gam. B. gam. C. 15 gam. D. 10 gam.Câu 5: Tr dung ch ch Baộ 2+, OH- (0,17 mol), Na (0,02 mol) dung ch ch HCOớ ứ3- CO3 2- (0,03 mol), Na +( 0,1 mol) thu gam a.ượ Giá tr làị A. 14,775 B. 13,79 C. 5,91 7,88Câu 6: tr dung ch ch HCl 0,1M và Hầ ứ2 SO4 0,1M dung ch ch NaOH 0,3M và Ba(OH)ớ ứ2 0,1M theo th tích nh th nào thu dung ch có pH 13.ỷ ượ A. VA /VB 1/3. B. VA /VB 2/1. C. VA /VB 1/2. D. VA /VB 1/1.Câu 7: th ho to 2,688 lít CO2 đủ 2,5 lít dung ch Ba(OH)2 mol/lít NaOH 0,04M thu đượ 15,76g a. Giá tr àA. 0,025M. B. 0,02M. C. 0,048M. D. 0,032M.Câu 8: Cho 8,96 lit CO2 vào dung ch ch 100 ml dung ch ch Ca(OH)ụ ợ2 2M và NaOH 1,5M thu gam và dung ch X. Đun nóng kĩ dung ch thu thêm gam a. Giá trượ ượ ịb làA. gam B. 15 gam C. 20 gam D. 10 gamCâu 9: Cho các ph ng sauả (1) Cụ2 H4 vào dd KMnO4 (2) khí COụ2 vào dd Ca(OH)2. (3) khí Clụ2 vào dd NaOH (4) Cho NaCl vào dd Hắ2 SO4 (5) Nh HCl vào KMnOặ ặ4 ắ(6) Nh dd AgNOỏ3 vào dd Fe(NO3 )3 .S ph ng oxi hoá kh là A. 3.ố B. 4. C. 5. D. 6.Câu 10: Tr các dung ch HCl 0,75M; HNOộ ị3 0,15M; H2 SO4 0,3M các th tích ng nhau thì ượdung ch X. Tr 300 ml dd 200 ml dung ch Ba(OH)ị ị2 0,25M thu gam và dung ch ượ ịY có pH x. Giá tr và làị ượ A. và 2,23 gam B. và 6,99 gam C. và 2,23 gam D. và 1,165 gamCâu 11: Th khí vào dd Ba(OH)ổ ư2 th có a, sau đó tan. Khí có th làể A. SO2 hay H2 B. H2 hay NO2 C. CO2 hay SO2 D. CO2 hay NO2Câu 12: Cho hai kim lo ki tan trong 200ml dung ch ch BaClỗ ứ2 0,3M và Ba(HCO3 )2 0,8M thu 2,8 lít Hượ2 và gam a. Giá tr làế ủA. 43,34 B. 49,25 C. 31,52 D. 39,4Câu 13: Dãy các kim lo có trúc ng tinh th ph ng tâm kh làạ ươ ốA. Ca, Sr, Ba B. Na, K, Ba C. Na, K, Mg D. Mg, Ca, BaCâu 14: Dung ch ch Ca(OH)2 Cho 0,06 mol CO2 dung ch thu đượ 4m gam còn khi cho 0,08mol CO2 dung ch thì thu đượ 2m gam a. Giá tr A. 1,5 B. 1,0. C. 3,0. D. 2,2.Câu 15: lít COụ2 vào 200 ml dung ch Ba(OH)ị ồ2 1M và NaOH 1M. Sau ph ng thu 19,7ả ượgam a, giá tr nh là A. 8,96 B. 11,2 C. 6,72 D. 13,44Câu 16: Ch dùng thu th phân bi các kim lo sau: Mg, Zn, Fe, Baỉ A. Dung ch NaClị B. cướ C. Dung ch NaOHị D. Dung ch Hị2 SO4 loãngCâu 17: 2,016 lít khí COụ2 vào 100 ml dung ch NaOH 1M dung ch A. Rót thêm 200 ml dd ượ ồBaCl2 0,15M và Ba(OH)2 xM thu 5,91 gam a. Ti nung nóng thì gam a. ượ ượ ữGiá tr và là 0,1M và 3,94gam 0,05M và 1,97 gam 0,05M và 3,94 gam 0,1M và 1,97 gamCâu 18: Cho bi ph ng nào sau đây không ra nhi th ngả ườA. Mg(HCO3 )2 2Ca(OH)2 Mg(OH)2 2CaCO3 2H2 O. B. Ca(HCO3 )2 Ca(OH)2 2CaCO3 2H2 O.C. Ca(OH)2 2NH4 Cl CaCl2 2H2 2NH3 D. CaCl2 NaHCO3 CaCO3 2NaCl 2HCl.Câu 19: Dd ch 0,025 mol COứ32− 0,1 mol Na +; 0,3 mol Cl -, còn là ion NHạ4+ Cho 270 ml dd Ba(OH)2 0,2 vào dd và đun nóng nh ng kh ng dd và dd Ba(OH)ẹ ượ2 gi bao nhiêu gam? ảGi bay không đáng ướ A. 4,215 gam. B. 5,269 gam. C. 6,761 gam. D. 7,015 gam.Câu 20. th hoàn toàn 2,688 lít khí COấ ụ2 vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 mol/l, thu 15,76 gam a. Giáượ ủtr là A. 0,04. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,032.Câu 21 Cho dãy các ch t: NHấ4 Cl, (NH4 )2 SO4 NaCl, MgCl2 FeCl2 AlCl3 ch trong dãy tác ng ớl ng dung ch Ba(OH)ượ ị2 thành là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.Câu 22: lít khí COụ2 (O 0C, atm) vào 100 ml dd Ca(OH)2 0,3M thì thu gam tr ng. Giá ượ ắtr làị ủA. 0,448 lít ho 0,896 lít B. 0,448 lít C. 0,448 lít ho 0,672 lítặ D. 0,672 lítCâu 23: Cho lít CO2 vào lít dung ch Ca(OH)ị2 0,15M thu ượ gam a. khác, cho 2V lít COế ặ2vào lít dung ch Ca(OH)ị2 0,15M thu ượ gam a. giá tr làế ịA. 2,24 lít B. 2,80 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lítCâu 24: Tr dung ch ch Baộ 2+; Na +: 0,04 mol; OH -: 0,2 mol; dung ch ch Kớ +; HCO3 -: 0,06 mol; CO3 2-: 0,05 mol thu gam a. Giá tr làượ ủA. 15,76 gam B. 13,97 gam C. 19,7 gam D. 21,67 gamCâu 25. Cho dung ch Ba(HCOị3 )2 vào các dung ch: CaClầ ượ ị2 Ca(NO3 )2 NaOH, Na2 CO3 KHSO4 Na2 SO4 Ca(OH)2 H2 SO4 HCl. tr ng có ra là ườ ủA. B. 6. C. D. 4Câu 26. Cho kim Na, Baộ tác ng (d thu dung ch và 3,36 lít Hụ ướ ượ ị2 Th ểtích dung ch axit Hị2 SO4 2,5M dùng trung hòa dung ch làầ ịA. 30 ml B. 60 ml C. 75 ml D. 150 mlCâu 27: Có dung ch ng riêng bi trong ng nghi m: (NHị ệ4 )2 SO4 FeCl2 Cr(NO3 )3 K2 CO3 Al(NO3 )3 .Cho Ba(OH)2 vào dung ch trên. Sau khi ph ng thúc, ng nghi có làế A. B. C. D. 2Câu 28: Cho dung ch ch các ion Mgị 2+, SO4 2-, NH4 +, Cl -. Thí nghi 1: tác ng dung ch NaOH đun nóng thu 1,16g và 0,06 mol khí. ượ ủ- Thí nghi 2: tác ng dung ch BaClệ ị2 thu 9,32g a. ượ ủT ng kh ng các ion trong dung ch làổ ượ A.12,22g. B. 6,11g. C.4,32g. D. 5,4g.Câu 29: Trong bình có ch 0,01 mol Naộ ướ +; 0,02 mol Ca 2+; 0,01 mol Mg 2+; 0,05 mol HCO3 –; 0,02mol Cl trong bình có A. Tính ng th i.ướ B. Tính ng vĩnh u. C. Tính ng toàn ph n.ứ D. Tính m.ềCâu 30: Hòa tan nh kim lo Mg vào dung ch HNOộ ị3 loãng thu dung ch và khí Nư ượ ị2 .Cho ti dung ch NaOH vào dung ch đun nh th thoát ra khí làm xanh gi quỳ m. Dãy nàosau đây các ion có trong dung ch A?ồ ịA. Mg 2+, NH4+ H3 +, NO3- B. Mg 2+, NH4+ NO3- .C. Mg2+ NO3- D. Mg 2+, H3 +, NO3- .Câu 31: Dãy nào đây ch các ch tan trong c?ướ ướA. BeSO4 MgSO4 CaSO4 SrSO4 B. BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2C. BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 C. Be(OH)2 Mg(OH)2 Ca(OH)2Câu 32: là kim lo thu nhóm IIA. Cho 1,7 gam kim lo và Zn tác ng ng dạ ượ ưdung ch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 đktc). khác, khi cho 1,9 gam tác ng ng dungị ượ ưd ch H2SO4 loãng, thì th tích khí hiđro sinh ra ch 1,12 lít đktc). Kim lo làạA. Ba. B. Ca. C. Sr. D. Mg.
2020-09-25 23:17:33