Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi môn toán lớp 12

4c336d71ec3ce6d28c9e86f9383ce68f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:01 PM ngày 24-06-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TB

TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNHĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TOÁN LẦN THỨ 6

Năm học 2017-2018

Thời gian làm bài: 90 phút

(50 câu trắc nghiệm)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:....................................................................

Số báo danh:……………………………………………….

Câu 1: Cho hàm số y 

A. 2.Mã đề thi 1322018

có đồ thị (H). Số đường tiệm cận của (H) là:

x 2

B. 0.

C. 3.D. 1.2C. 2 5 

D. 10 

Câu 3: Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng a . Thiết diện qua trục hình nón là một tam giác

cân có góc ở đáy bằng 450 . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình nón.

1

8

4

A. a 3

B. a 3

C. a 3

D. 4 a 3

3

3

3

3

c

Câu 4: Biết x ln  x 2  16  dx a ln 5  b ln 2  trong đó a ,b ,c là các số nguyên.

2

0

hình tròn đó.A. 5 2 S  : x  y  z  2 x  2 y  4 z  3 0 và mặt phẳng

 P  cắt khối cầu  S  theo thiết diện là một hình tròn. Tính diện tíchCâu 2: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu P  : 2x  2 y  z 0 . Mặt phẳng2B. 25 Tính giá trị của biểu thức T a  b  c.

A. T 2

B. T  16C. T  2

D. T 16

Câu 5: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y  f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới

đây?

y

2O1A. 0; 2 .12xB.  2;2  .2C.  2; .Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểmD.  ;0  .A(1; 1;1) B(3;3; 1) . Lập phương trình mặtphẳng   là trung trực của đoạn thẳng AB

A.   : x  2 y  z  2 0 .B.   : x  2 y  z  4 0 .C.   : x  2 y  z  3 0 .D.   : x  2 y  z  4 0 .Câu 7: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( P ) : x  y  2 z  5 0 và đường thẳng

x 1 y 2 z

: . Gọi A là giao điểm của  và ( P ) ; và M là điểm thuộc đường thẳng  sao cho

2

1

3

AM  84 . Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng ( P ) .

A.6B. 14C. 3D. 5Câu 8: Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi phép quay xung quanh trục

các đường y 0, y  x ,y  x  2.

A.8

3B.16 

3C. 10 Ox hình phẳng giới hạn bởiD. 8 

Trang 1/9 - Mã đề thi 132Câu 9: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác

nhau?

A. 15.

B. 4096.

C. 360.

D. 720.

Câu 10: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình sau 32 x 8  4.3 x5  27 0 .

4

4

A.  5 .

B. 5 .

C.

.

D. 

.

27

27

Câu 11: Cho a là số thực dương và khác 1 . Mệnh đề nào sau đây là sai?

 x

A. loga   loga x  logay, x  0, y  0.

B. loga  x. y  loga x  logay, x  0, y  0.

 y

1

1

C. log a x 2  log a x, x  0.

D. log a 

.

2

log a10

Câu 12: Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a; SA  ( ABCD ) ; SA a 3 . Khoảng cách từ B đến

mặt phẳng (SCD) bằng:A. a 3B.a 3

2C. 2a 3D.a 3

4Câu 13: Khẳng định nào dưới đây sai?

A. Số hạng tổng quát của cấp số nhân (un ) là un u1q n  1 ,với công bội q và số hạng đầu u1 .

B. Số hạng tổng quát của cấp số cộng (un ) là un u1  (n  1)d ,với công sai d và số hạng đầu u1 .

C. Số hạng tổng quát của cấp số cộng (un ) là un u1  nd , với công sai d và số hạng đầu u1 .

u u

D. Nếu dãy số (un ) là một cấp số cộng thì un 1  n n 2 n  * .

2

 4 x 2  3x 1 ax  b  0 . Khi đó a  2b bằng:

Câu 14: Cho hai số thực a và b thỏa mãn lim 

x 

 2 x 1A.  4

B.  5

C. 4

D.  322 S  :  x  1   y 1Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu z 2 11 và hai đườngx  5 y 1 z  1

x 1 y z

  . Viết phương trình tất cả các mặt phẳng tiếp xúc với

 d2  :

1

1

2

1

2 1

mặt cầu  S  đồng thời song song với hai đường thẳng d1  ,  d2 

thẳng  d1  :A.   : 3x  y  z  15 0 .

C.   : 3x  y  z  7 0 .B.   : 3x  y  z  7 0 .

D.   : 3x  y  z  7 0 hoặc   : 3x  y  z  15 0 .Câu 16: Tìm tập xác định D của hàm số y (2 x  1) 

1 

21A. D  \  1B. D  ; 

C. D  ; 

D. D 

22Câu 17: Trong không gian Oxyz cho điểm M  2;1;5 . Mặt phẳng ( P ) đi qua điểm M và cắt các trục

Ox,Oy ,Oz lần lượt tại các điểm A,B ,C sao cho M là trực tâm của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ

điểm I 1; 2;3 đến mặt phẳng ( P ) .

A.17 30

30B.13 30

30C.19 30

30D.11 30

30Câu 18: Gọi z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phân biệt của phương trình z 4  3 z 2  4 0 trên tập số phức. Tính

2222giá trị của biểu thức T  z1  z2  z3  z4 .

A. T 8B. T 6C. T 4D. T 2

Trang 2/9 - Mã đề thi 1321

Câu 19: Tìm điểm cực tiểu của hàm số y  x 3  2 x 2  3 x  1

3

A. x  3 .

B. x 3 .

C. x  1 .

D. x 1.

Câu 20: Mệnh đề nào sau đây sai?

A.  f  x   g x  dx f  x dx  g x dx

 , với mọi hàm số f  x ; g x  liên tục trên  .f '  x dx  f  x   C với mọi hàm số f  x  có đạo hàm liên tục trên  .

C.  f  x   g x  dx f  x dx  g x dx

 , với mọi hàm số f  x ; g x  liên tục trên  .

D. kf  x dx k f  x dx với mọi hằng số k và với mọi hàm số f  x  liên tục trên  .

B.Câu 21: Phương trình log2 x  log2  x  3 2 có bao nhiêu nghiệm?

A. 1

B. 2

C. 3

Câu 22: Cho a  1 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

3A.a2

1.

aB.1

a 20171

a 2018.Câu 23: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y C. a 31

.

a 5D. 0

1D. a 3  a .x 1

là?

 3x  21

2

2

1

A. y   .

B. x  .

C. y  .

D. x   .

3

3

3

3

Câu 24: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y  2x  m cắt đồ thị của hàm số

x 1

tại hai điểm phân biệt là:

y

x 2

A. 5  2 3;5  2 3 .

B.  ; 5 2 6    5  2 6;  .C.   ; 5 2 3   5  23;  .

D.   ;5  2 6   5  2

6; .Câu 25: Đồ thị hàm số nào sau đây nằm phía dưới trục hoành?

A. y x 4  5x 2  1.

B. y  x 3  7x 2  x  1.

C. y  x 4  4x 2  1.

D. y  x 4  2x 2  2.

Câu 26: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2a . Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ và cắt hình trụ

theo thiết diện là hình vuông. Tính thể tích khối trụ đã cho.

A. 18 a 3

B. 4 a 3

C. 8 a 3

D. 16 a 3

Câu 27: Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án

đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4

phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

A. 0, 2530.0, 7520. C5020 .

B. 1  0, 2520.0, 7530.

C. 0, 2520.0, 7530.

D. 0, 2530.0, 7520.

Câu 28: Cho hình trụ có bán kính đáy r 5(cm) và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7(cm) . Diện tích

xung quanh của hình trụ là:

A. 35 ( cm2 )

B. 70 ( cm2 )

C. 120 ( cm2 )

D. 60 ( cm2 )

x4

3

Câu 29: Đồ thị hàm số y    x 2  cắt trục hoành tại mấy điểm?

2

2

A. 4

B. 3

C. 2

D. 0

2x  1

Câu 30: Cho hàm số y 

. Mệnh để đúng là:

x 1

A. Hàm số đồng biến trên tập  .

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng   ;  l  và   l; .

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng   ;  l  và   l; .

D. Hàm số đồng biến trên hai khoảng   ;  l  và  l;  , nghịch biến trên khoảng   1;1.

Trang 3/9 - Mã đề thi 1322Câu 31: Cho số phức z 1  i  1  2i  . Số phức z có phần ảo là

B. 4 .

C. -2 .

D. 2i .

log 25  b

Câu 32: Cho log645 a 

, a,b ,c   . Tính tổng a  b  c

log 23  c

A.  4 .

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 33: Một hình đa diện có các mặt là các tam giác thì số mặt M và số cạnh C của đa diện đó thỏa

mãn hệ thức nào dưới đây? A. 3C 2M

B. C 2M

C. 3M 2C D. 2C M

Câu 34: Trong hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng   : 2x  y  3z  1 0 Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp

tuyến của mặt phẳng   A. n  4; 2; 6  . B. n  2;1; 3 . C. n   2;1;3 .

D. n  2;1; 3 .

A. 2 .Câu 35: Cho ba điểm M 0; 2; 0 ;N 0; 0;1 ; A 3; 2;1 . Lập phương trình mặt phẳng  MNP  , biết điểm

P là hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox.

x y z

x y z

x y z

x y z

A.   1 .

B.   0 .

C.   1 .

D.   1 .

2 1 3

3 2 1

2 1 1

3 2 1

2

Câu 36: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton ( x  2 ) 21 , (x 0) .

x

7

7

8 8

8 8

A. 2 C21 .

B. 2 C21 .

C.  2 C21 .

D. - 27 C217 .

Câu 37: Tập nghiệm của bất phương trình

A.   ;  5 5

3B.  5; x 1 5x 3 là:

C. 0;D.  ; 0Câu 38: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số

đứng:m  0

B. 

.

m  1A. m  1.C. m 0.yx 1

m(x  1)2  4có hai tiệm cậnD. m  0.

1Câu 39: Cho f  x  là hàm số chẵn, liên tục trên  thỏa mãnf ( x)dx 2018 và g  x  là hàm số liên

01tục trên  thỏa mãn g (x )  g (  x ) 1,x   . Tính tích phân I  f ( x).g (x dx

) .

11009

A. I 2018

B. I 

C. I 4036

D. I 1008

2

Câu 40: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a . Số đo của góc giữa hai mặt phẳng

0

0

0

0

(BA’C) và (DA’C) là:

A. 90 B. 60

C. 30 D. 45

1

1

Câu 41: Cho hàm số f  x  xác định trên  \   2;1 thỏa mãn f '(x )  2

; f (0)  ,

x x 2

3

và f (  3)  f (3) 0 . Tính giá trị của biểu thức T  f ( 4)  f (  1)  f (4).

1

1

1  4

1  8

A. ln 2 

B. ln 80 1

C. ln    ln 2  1

D. ln    1

3

3

3  5

3  5

1Câu 42: Biếtxdx 5x2a

a

với a ,b là các số nguyên dương và phân thức là tối giản. Tính giá trị của

b

b4

biểu thức T a  b . A. T 13

B. T 26

C. T 29

D. T 34

Câu 43: Tìm số tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m để phương trình

022 

2 sin32 x  m sin 2 x  2m  4 4 cos2 2 x có nghiệm thuộc  0;  .

 6

A. 4

B. 3

C. 1D. 6

Trang 4/9 - Mã đề thi 132Câu 44: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = 2a, SA vuông góc với mặt

phẳng đáy và SA 2a 3 . Gọi M là trung điểm của AC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM

bằng:A.a 39

132a

13B.C.2a 3

13D.2a 39

13Câu 45: Cho các số phức z ,w thỏa mãn z  5  3i 3, iw  4  2i 2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thứcT  3iz  2w . A.554  5B.578  13C.578  5D.Câu 46: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y 554  13xm

đồng biến trên từng khoảng xác

mx  4định? A. 2 .

B. 4 .

C. 3 .

D. 5 .

Câu 47: Cho hình lăng trụ đứng ABC. A 'B 'C ' có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A , cạnh

BC a 6 . Góc giữa mặt phẳng  AB 'C  và mặt phẳng  BCC 'B ' bằng 60 0. Tính thể tích khối đa diệnAB 'CA 'C '.3a3A.B.3 3 a3

2C.3a 3

2D.3a 3

3Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn z  1 5 . Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phứcw xác định bởiw 2  3i .z  3  4i là một đường tròn bán kính R. Tính R.

A. R 5 17B. R 5 10C. R 5 5D. R 5 13Câu 49: Cho tam thức bậc hai f ( x) ax2  bx  c,  a,b ,c   , a 0  có hai nghiệm thực phân biệt x1 , x2 .

x23Tính tích phân I   2ax  b  .e ax2bx  cdx . A. I  x2  x1B. I x1x2  x1

C. I 0

4D. I x2  x1

2Câu 50: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A  2;3;3  , phương trình đường trung tuyến kẻ từ

x 3 y 3 z 2

x 2 y 4 z 2

B là

, phương trình đường phân giác trong của góc C là

. Biết

1

1

1

2

2

 1

rằng u  m;n ;  1 là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB. Tính giá trị của biểu thức T m 2  n 2 .

A. T 1

B. T 5

-----------------------------------------------D. T 10C. T 2

----------- HẾT ----------ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ CHUYÊN THÁI BÌNH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10A

A

C

B

A

B

C

B

C

A11

12

13

14

15

16

17

18

19

20C

B

C

D

B

C

D

A

B

D21

22

23

24

25

26

27

28

29

30A

C

A

D

D

D

A

B

C

B31

32

33

34

35

36

37

38

39

40A

D

C

A

D

D

B

B

A

B41

42

43

44

45

46

47

48

49

50A

B

C

D

D

C

A

D

C

ATrang 5/9 - Mã đề thi 132Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TB

TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNHĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 – LẦN 6

Bài thi: TOÁN(Đáp án gồm 13 trang)Mã đề thi 132

Hướng dẫn giải: Thầy Trần Lê Cường(Giáo viên luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán tại Hà Nội)Câu 1: Đồ thị hàm số y 2018

có 1 tiệm cận đứng: x 2 và 1 tiệm cận ngang: y 0 .

x 2Chọn A.

Câu 2: Mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  4 z  3 0 có tâm I  1;1; 2  và

bán kính R 3 . Gọi O là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (P)

 IO d I ,  P   2 2  2

4  4 12 , vậy thiết diện của mặt cầu (S) cắt bởi mặtPhẳng (P) là hình tròn có bán kính: r  R2  IO2  32  22  5 , diện tích hình tròn là: r 2 5  .

Chọn A.

Câu 3: Giả sử thiết diện qua trục hình nón là ABC như hình vẽ.

Vì ABC cân tại A, góc ở đáy bằng 45o nên ABC vuông cân tại A.

Gọi O là tâm của đáy  OA OB OC a , vậy O là tâm mặt cầu

ngoại tiếp hình nón, bán kính bằng a  thể tích mặt cầu bằng:4 3

a .

3Chọn C.

3Câu 4: Tính2

2

x ln  x 16 dx , đặt x  16 t  xdx 

0dtu ln t

 du 

Đặt 

 

t

dv dt v t

25

1

1

25

ln t. dt   t ln t 16 2 16

225dt

,

2 x 0  t 16

 x 3  t 25

130dt   2 25ln 25  16 ln16 t16252

x ln  x 16 dx 25

161

ln t. dt .

2 16 25ln 5  32 ln 2 92“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 1Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

 a 25;b  32; c  9  T a  b  c  16Chọn B.

Câu 5: Đồ thị hàm số là đường liền nét đi lên từ trái qua phải trên

khoảng 0; 2  hàm số đồng biến trên 0; 2 .

Chọn A.

Câu 6:1

AB 1; 2; 1 là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực của AB.

2I 2;1; 0 là trung điểm của AB, khi đó phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:

x  2  2  y  1  z 0  x 2 y  z  4 0 .

Chọn B.

Câu 7: Gọi H là hình chiếu của M trên ( P )  MH là khoảng cách

từ M đến mặt phẳng (P).

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương u 2;1; 3 , mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến n 1;1; 2  . Khi đó: cos HMA  cos u,n 1.2 1.1  2.3

1 1 4. 4 1 9Tam giác MHA vuông tại H  cos HMA 3

.

84MH

3

 MH MA.cos HMA  84.

3 .

MA

84Chọn C. x 0  x 0Câu 8: Ta có:  x  2 0  x 2 x x  2  x 4

202 V   x4dx  



2. Thể tích vật thể tròn xoay cần tính là: x 0  x    x  2  dx 163

22Chọn B.“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 2Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

Câu 9: Số các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán là: A64 360 số.

Chọn C. 3x 4 3

 x  3

Câu 10: 32 x 8  4.3x 5  27 0  32 x 4  12.3x 4  27 0   x 4



 x  2

 3 9

.

Vậy tổng các nghiệm của phương trình trên là  3   2   5

Chọn A.

Câu 11: loga x2 2loga x, x  0.  mệnh đề ở ý C sai.

Chọn C.

,

Câu 12: AB//CD  AB//(SCD)  d B SCD,

,

 d AB SCD

 d A SCD

 .Dựng AH  SD AD  CD

Ta có: 

 CD   SAD   CD  AHSA  CD   ABCD 

,

Từ (1) và (2)  AH   SCD  d A SCD(2) AH.Xét SAD vuông tại A có SA a 3, AD a 

 AH (1)1

1

1

 2

.

2

AH

SA

AD 2a 3

2Chọn B.

Câu 13: Cấp số cộng un  với số hạng đầu u1 , công sai d có số hạng tổng quát là: un u1  n  1 d .

Chọn C.

 4 x 2  3x 1

Câu 14: lim 

 ax 

x 

 2 x 15

7

b  0  lim 2 x  

 ax 

x 

2 2 2 x 1

b  0

7

7

5 lim  2  a x    b  

0 .

 0 . Mà: xlim



x 

2 2 x  1

2

 2 2 x  1 2  a 0

a 2

7

5 lim  2  a x    b  



 0   5

5  a 2b  3 .

x 

2

2

2

x1b0

b

22

Chọn D.

“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 3Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

22Câu 15: Mặt cầu S  :  x  1   y 1  z 2 11 có tâm I 1; 1; 0 , bán kính R  11 .

Các đường thẳng d1 , d 2 có vectơ chỉ phương lần lượt là: u1 1;1; 2 ,u2 1; 2;1 .

Mặt phẳng   song song với d1 , d 2 có vectơ pháp tuyến là: n  u1u, 2  3;  1; 1 .

Vậy   có dạng: 3 x  y  z  d 0 . Vì   tiếp xúc với  S  nên: d I ,   R

3  1 d

2232   1   1 d  7

 11  

d 4 11  d 4  

11   d 15   : 3x  y  z  7 0   : 3x  y  z  15 0Nhận thấy điểm A 5;  1;1  d1 cũng thuộc vào mặt phẳng 3x  y  z  15 0  mặt phẳng này chứa d1 .

Vậy phương trình mặt phẳng   thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 3 x  y  z  7 0 .

Chọn B.

Câu 16: Điều kiện: 2 x  1 0  x1

, vậy TXĐ của hàm số là

21 ;   .

2

Chọn C.

Câu 17: Kiến thức: Chóp tam giác có 3 cạnh bên đôi một vuông góc với nhau thì hình chiếu của đỉnh trên

mặt đáy trùng với trực tâm của đáy.

Chóp O.ABC có các cạnh OA, OB ,OC đôi một vuông góc với nhau, M 2;1;5 là trực tâm ABC .

 OM   ABC   P  , vậy  P  nhận OM 2;1;5 làm một vectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng  P  là: 2  x  2   y  1 5  z  5 0  2x y  5 z  30 0 .Vậy d I ,  P  2  2 15  30

4  1 2511 30.

30Chọn D.“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 4Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

t 

2

2

Câu 18: Đặt t z  t 3t  4 0  t 2222Vậy T  z1  z 2  z3  z4  2 3

 

2

3

 

27

i

2

7

i

23

7

3

7i  2 

i 8

2 2

2 2Chọn A.

 y ' x 2  4 x  3

1

Câu 19: y  x 3  2 x 2  3x  1 

. y ' 0  x 2 4 x  3 0 

3

 y '' 2 x  4 x 1

 x 3 .

y ''3 2.3  4 2  0  x 3 là điểm cực tiểu của hàm số.

Chọn B.

Câu 20: kf  x dx k f  x dx  k 0  mệnh đề D sai.

Chọn D.

x  0

 x 3 .

Câu 21: Điều kiện: 

x  3  0

 x  1

log 2 x  log2  x  3 2  log2  x x  3 2  x 2 3x 4  x 2 3x  4 0  

.

x4

tmVậy phương trình có nghiệm duy nhất x 4 .

Chọn A.a  1

Câu 22: 

 a 3   53 a5 a31

a5.Chọn C.

Câu 23: Hàm y ax  b

a

x 1

1

y

có TCN là đường y   

có TCN là đường y   .

cx  d

c

 3x  2

3Chọn A.“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 5Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNGCâu 24: Phương trình hoành độ giao điểm:x 1

 2 x  m  2 x 2  m  3 x  2m  1 0

x 2 x 2  .Yêu cầu bài toán trở thành: Tìm m để phương trình 2 x 2  m  3 x  2m 1 0 có 2 nghiệm phân biệt khác 2.

   m  32  8 2 m  1  0

2

 2.2  2  m  3  2 m  1 0 m 2  10m  1  0

 m 2  10m  1  0 3 0m 52 6

. m  5  2 6Chọn D.

2Câu 25: Nhận thấy: y  x 4  2 x 2  2   x 4  2 x 2  1  1   x 2  1  1  1 0, x . Đồ thị hàm số y  x 4  2 x 2  2 nằm phía dưới trục hoành.

Chọn D.

Câu 26: Bán kính đáy hình trụ bằng 2a . Mặt phẳng đi qua trục cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông

2 Chiều cao của hình trụ bằng đường kính đáy 4a . Thế tích khối trụ là: . 2a  .4a 16 a3

Chọn D.

Câu 27: Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm  để đạt được 6 điểm, thí sinh đó phải trả lời đúng

Xác suất trả lời đúng một câu là6

30 câu

0, 21

3

0, 25 , xác suất trả lời sai một câu là 0, 75.

4

4Có C5030 cách trả lời đúng 30 trong 50 câu, 20 câu còn lại đương nhiên trả lời sai.

30

20

Vậy xác suất để thí sinh đó đạt 6 điểm sẽ là: 0, 2530.0, 7520.C50

.

0, 2530.0, 7520.C50Chọn A.

Câu 28: Sxq 2 Rh 2 

.5.7 70 cm2  .

Chọn B.

x4

3

Câu 29: Xét phương trình hoành độ giao điểm: 

 x 2  0 

2

2 x 2  1

 x 2 3  x  3 .

 2

 x 3x4

3

Vậy đồ thị hàm số y    x 2  0 cắt trục hoành tại 2 điểm.

2

2

Chọn C.

“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 6Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNGCâu 30: y 2 x 1

 y'

x 1102 x 1x   ;  1 1; .Chọn B.

2Câu 31: z 1  i  1  2i   4

 2i  z có phần ảo là 2.

Chọn A. 5

log2  

 5

 5

 4  2  log25  log24 2  log25  2 log2 2

Câu 32: log645 log6  36.  log636  log6   2 

4

log26

log2 3.2

log23  log22 4

2 log 25  2

log 23  1 a 2, b  2, c 1  a b  c 1 .Chọn D.

Câu 33: Bài toán đúng với mọi đa diện có mặt là tam giác, vậy để đơn giản, ta chọn đa diện là tứ diện.

Tứ diện có 4 mặt và 6 cạnh  M 4, C 6  3M 2C.

Chọn C.

Câu 34: Mặt phẳng   : 2x  y  3z  1 0 có một vectơ pháp tuyến là n1  2;  1;3 .

Vậy vectơ n   4; 2; 6  cùng phương với vectơ n1 cũng là một vectơ pháp tuyến của  .

Chọn A.

Câu 35: Điểm P là hình chiều vuông góc của A 3; 2;1 trên Ox  P 3; 0; 0 .

Phương trình mặt phẳng  MNP là:x y z

  1 .

3 2 1Chọn D.

21k

21

2

k

kCâu 36:  x  2   x  2 x  2  có SH tổng quát: C21k .x 21 k .  2 x  2  C21k .x 21 k .  2  .x  2 k C21k .  2  .x 213 k .

x 

k7k

7

7

Số hạng không chứa x là: C21

.  2  .x213 k sao cho 21 3k 0  k 7  C21

.  2   2

 7 C21Chọn D.“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 7Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

x 1 5Câu 37:35x 35x 1

3 5 x 3 x 1

 x  3  x  5 .

3Chọn B.

x 1Câu 38: Đồ thị hàm số y 22m x  1  4có 2 tiệm cận đứng  phương trình m x  1  4 0

m  0

có 2 nghiệm phân biệt khác  1  2

m1140

Chọn B.

1Câu 39: f  x  là hàm chẵn m  0m  11f  x dx12f  x dx 2.2018 4036 .

0g x   g  x  1  f  x   g x   g  x   f  x   f  x g x

111 f  x g x   f  x g  x  dx  f  x dx1  f  x g  x   f  x 11f  x g xdx1 f  x g  x dx 4036111Để tính x  1  t 1

f

x

g

x

dx

x

t

dx

dt

,

,

đặt

 x 1  t  1

111f  x g  x dx111 f  t  g t  dt  f  t  g t  dt  f  x g x dx

111Từ (1) và (2)  2 f  x g x dx11 f  x g x dx2 114036 1f  x g xdx2018 .1Chọn A.

 A ' O

 A 'B ' OxCâu 40: Gắn hình lập phương ABCD. A' B' C 'D ' vào hệ trục tọa độ Oxyz sao cho: 

 A 'D ' Oy

 A 'A Oz

Vì kết quả không bị ảnh hưởng bởi độ dài cạnh của lập phương nên để thuận tiện tính toán, ta cho a 1

 A ' 0; 0; 0 ,B 1; 0;1 ,C 1;1;1 , D 0;1;1  A 'B 1; 0;1 , A 'C 1;1;1 , A 'D 0;1;1 .

Khi đó mp  BA 'C  có một vectơ pháp tuyến là n1  A 'B ,A C'    1; 0;1 , mp  DA 'C  có một vectơ pháp

tuyến là n2  A 'D ,A C'  0;1; 1 .

“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 8Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNGVậy cos  BA 'C  ,  DA 'C   cos n1 ,nn1.n 22 n1n211

 

2 2 2 BA 'C ,  DA 'C  60oChọn B.

441

dx  f 4   f 3 .

Câu 41: Đặt A f '  x dx  2

x x 2

3

3

00331

1

B  f '  x dx  2

dx  f 0   f  1 , C  f '  x dx  2

dx  f  3  f  4  .

x x 2

x x 2

1

1

4

4

 f 4   f 3  f 0   f  1  f  3  f  4   A  B  C

 f  3  f 3  f 0    A  B  C   f  4   f  1  f 4 

1

 f  4   f  1  f 4     A  B  C 

3

1

1

Dùng máy tính bỏ túi tính A, B, C và so sánh các đáp án  f  4   f  1  f  4   ln 2  .

3

3

Chọn A.

1Câu 42: Dùng máy tính bỏ túi tính:xdx 5x

01

  T 12  52 26 .

2

4 5Chọn B.Câu 43: 2sin 32 x  m sin 2x  2m  4 4cos 2 2 x  2sin 32 x  m sin 2x  2m  4 4 1  sin 22 x 2 sin3 2 x  4 sin2 2 x  m sin 2x  2m 0 .3

 

3

2

2

Đặt sin 2x t  t  0;   t  0;

 , ta được: 2t  4t  mt  2m 0  t 2 2t  m  0 .

 6

 2 3

2

2

2

Vì t   0;

  t 2  0 , vậy t  2  2t  m  0  2t  m 0  t

 2 m

.

2

m 3

3

3

3

2

    m  0.

Với t   0;

  0 t  , vậy để phương trình có nghiệm thì 0 

2

4

2

4

 2 

 m

  1 m   Có 1 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.Chọn C.

“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 9Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

Câu 44: Đặt độ dài AB b , chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho:B O , tia BA trùng với Ox, BC trùng với Oy, tia Bz song song với SA.Khi đó: B 0; 0; 0 , A b ; 0; 0 , C 0; 2a; 0 , S b ; 0; 2a 3 .

bM là trung điểm AC  M  ; a; 0 .

2bb BA b; 0; 0 , MS  ;  a; 2a 3  , BM  ; a; 0 .

2

2 BA, MS  .BM 2a 39Vậy d  AB,SM  

13

 BA, MS 

Chọn D.

Câu 45: z  5  3i 3 iw  4  2i 2 3iz  9  15i

3  3iz  9  15i 3. 3i 9

3ii

i

 2 w  4  8i 2   2 w  4  8i 4

 2w  4  8i  2 

2

2Gọi A và B lần lượt là điểm biểu diễn của 3iz và  2w  A, B lần lượt thuộc các đường tròn tâm O 9;15 bán

kính bằng 9 và đường tròn tâm I 4;  8  bán kính bằng 4  OI  554 .

Khi đó T  3iz  2w  3iz   2w AB .

Yêu cầu bài toán trở thành tìm ABMax .

Vì IO  554  4  9

 ABMax  AO OI  IB  554 13 .

Chọn D.“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 10Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

xm

4  m2

Câu 46: y 

.

 y' 

2

mx  4

mx  4 Để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định thì y ' 0 Với m  

2 y 4  m2

2mx  4 0  4 m 2 0   2 m 2 .1

1

hoặc y   là hàm hằng, không biến thiên.

2

2Vậy giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán là: m   1; 0;1Chọn C.

Câu 47: Gọi hh  0 là chiều cao của lăng trụ.ABC vuông cân tại A, cạnh huyền BC a 6  AB  AC a 3 .

Chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho: A O , tia AB trùng với Ox,

AC trùng với Oy, AA’ trùng với Oz. Khi đó: 

3; 0 , BC   aA 0; 0; 0 , B a 3; 0; 0 , C 0; a 3; 0 , B ' a 3; 0;h . AC  0; a3; a 3; 0 , B 'C  a 3;  a 3; h .'   ha 3; 0; 3a 2 là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  AB 'C  ,

 n1  AC ,B Cn2  BC ,B C

'   ha 3; ha 3; 0 là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  BCC 'B ' . AB 'C ,  BCC 'B ' 60o cos  AB 'C ,  BCC 'B '   cos n1 n,1 n1.n 2

3a 2h 2

 

2 n1 n2

3a 2h 2  9a 4 6a 2h 223a 2h 2  9a 4 6a 2h 2 6a 2h 2 3a 2h 2  9a 4  6a 2h 2 3a 2h 2  9a 4 6a 2h 2  9a 4 3a 2h 2  h2 3a 2  h a 3 .

 VABC .A B' C' ' a 3.1

a 3

22a3 3 3

1

1

, VB '.ABC  a 3. a 3

2

3

22a3 3

2 VAB 'CA'C ' VABC.A 'B 'C '  VB '.ABC a3 3 .

Chọn A.

“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 11Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG

Câu 48: z  1 5  z 1 5 . Ta có:

w  2  3i .z  3  4i  z =w 5  7i

2  3i5 w 3  4i

 z 1

2  3iw 5  7i

13w 5  7i

w 5  7i

 z 1 

5

2  3i

2  3i5  w 5  7i 5 13 .Dễ thấy tập hợp điểm biểu diễn số phức w là đường tròn tâm 5;7  , bán kính 5 13 .

Chọn D.

x23Câu 49: I   2ax  b  .e ax2x2

bx cx12dx   2ax  b  .e ax2bx c. 2ax  b dxx122

 x x1  t ax1  bx1  c 0

Đặt ax2  bx  c t  2ax  b dx dt , 2ax  b  g t , 

2 x x2  t ax2  bx2  c 0

0 Itg t .e dt 0

0Chọn C.

Câu 50: Gọi M là trung điểm của AC, E là chân đường

phân giác trong góc C. Ta có:

 x 2  2t

x 2 y 4 z 2CE :

  y 4  t  C 2  2t; 4  t ; 2 t  . Mà A 2;3;3

2

1

1

 z 2  t

x 3 y 3 z 2

7 t 5 t  M  2  t;

;

 . Vì M thuộc đường trung tuyến kẻ từ B có phương trình

2

2 

1

2

17 t

5 t

3

2

2t 3 2

 2

 t 1 C 4;3;1 .

1

1

2

Kẻ AH vuông góc với CE tại H, cắt BC tại D  ACD cân tại C vậy H là trung điểm của AD.

H  CE  H 2  2m; 4 m; 2 m   AH 2m;1  m;  1 m  , vectơ chỉ phương của CE là u1 2;  1; 1 .

“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 12Phone number: 0983.14.12.91THẦY TRẦN LÊ CƯỜNG AH .u 0  4m 

m  1 m  1 0  m

 0  H 2; 4; 2  D 2;5;1  CD   2; 2; 0 .

 x 4  2k

 CD :  y 3  2k . M CD

 z 1

BM 4  2k  3 3  2 k  3 1  2

 k 1  D

 B  2;5;1

1

2

1 AB 0; 2; 2  . u m;n ;  1 là một vectơ chỉ phương của AB  AB và u cùng phương.

 u0;1; 1  0; n 1 . Vậy T m 2  n 2 1 .

mChọn A.__________Hết__________

Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt và thi đạt kết quả cao!“Hãy chuẩn bị cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đạt được kết quả cao nhất!” _ Thầy Trần Lê CườngPage 13
2020-09-29 20:14:52